Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cebinde topu topu 30 Hram var. Artık hiçbtr Smk kaptn da kalnmdı. Halam sağ olsaydı gam yemezdhn, sorma... Çoktan öldü. Bahsettiğim 30 lira ondan kalan rrrirann son dökünrüsüdür. Ne yapmak niyetmdesaı ? Piyano hocalığı edeeeğun. Gulmcmek için kendimj zor zaptet • tim. Piyano bocalığı yapmak... Bizhn arkadaşm piyano dersi vererek hayattm kazanman... Amma garip şey lıa... Bulunduğrrmuz koskoca «ehirde bmlerce piyano hocası vardı. Bunlarm hiç olmazsa yansı tanmmn san'atkâr • lardı. Onlar hayatlannı güç kazanır • lar, sefalet içinde yuvarlanıp gider • lerken şu bizim toy delikanlı ne hul • yalara kapıltyordu! Alay ediyor «an dım. Sonra banca senelik arkadatım olduğu halde blr defa piyano çaldığım gormediğim, piyanodan, hatta mwkiden bile bahsetmeyisi aklrma «çe'dî. Bir an tahkik edeyim, diye düsün düm: Fakat piyano hocalığı edece§im diyen adama «sen piyano çalmak bilir misin?» diye de soralmaz a... Mutlak İMİiyordn. Ona bultmdu&urmrr bfiyük şehirde piyano hocalığı ile para karanmanın güçKigünü anlatmakla iktifa ettim. B«n de, zaten burada durrrak niyetinde değilim, dedi. Demek seyahat var? Evet kuciîk bir şehre gideee • ğim. Mükâlememiz burada kaldı. Accle bir işim vardı. O bir tramvaya bindi, ben de yazıhaneye giden yokusu hr manmağa başladmv. Ahbaptan 5ç ay kadar haber alamadnn. ü ç ay sonra küçok v« mak bir şehtrden hayK nran bir mektnba gel di. DO ıiftelıtııptan b&zı paTcaıarı, HwW" miyebne binaen aynen iktıbas ediyorum: «Bnraya geldiğbnin iUc günü sehrin yegân* gazetesinm tahrir müdürü olan eski bir ahbaba rasgelmtyeyim mi! Bu gazetede ertesi günü «nurnf bir piyant*t inzrvaya çekihneğe karar vermis ve şehrimize gelmistir. Bu hâdise san'at âleminde büyük bir teessürle karsılanrnuhr. V. ,S.» dive benden bah Kulekapî Maliye Tahsil Şubesi Memurluğundan: mukabilinde belediyeîerce verilecekMuhtaruk teşkilâtmm senebasından kibaren kaldınlacağı malumdur. Muh tir. 2 Çalınmış hayvanm mahalle tarlann isini badema polis, belediye ve ahalisine taksim suretile tazmini husıhhiye memurlan yapacaklardır. Bu susunda kanunun dokuzuncu madhususta Dahiliye Vekâletince hazırla desi ile ihtiyar heyetlerine tahmil enıp Devlet Şurasmca tasdik edilen nizamnamenin ilk kısımlannı evvelki gün dilen vazifeler, beîediyelere devre dilmiştir. ve dün nesretnuştik. Nizamnaıhe met3 Hayvan hırsızlan ve yataknini neşre devam ediyoruz: ları hakkında mahalle ihtiyar he Madde 15 1683 mtmaralı as • keri ve mülkî tekaüt kanununun alt yetlerince kanunun on yedinci maddesine tevfikan yapılacak zabıtna mıs birinci maddesi mucibince yapımeler, belediyeler tarafından tan • lacak yokîamalra ait ilmühaberler, maaş saiıibinin bulunduğu belediyece zim olunur. Madde 27 191S numaralı ka veya yubelerince rerilir. çakçılığın men ve takibine dair kaMadde 16 1703 numaralı Tünunun sekizinci maddesi mucibince tün Inhisarı kanunu mucibince muhsalâhiyetli memurlarca hususî ev tarlara verilen vazifeler, Belediye arama isleri, mahalle halkından en ler tarafından kendi memurlan maaz iki kmutenin huzurile yapılır. rifetile yaptınlır. Madde 17 Harcırah kararna mesinin tatbik suretlerini göstoren Madde 28 Hukuk usulü mu izahnamenin dört nunvaralı fıkrası hakemeleri kanununda muhtarlara mucibince aile harcırahlan için muh ve ihtiyar heyetlerine mevdu vazi tarlann vereceği ilmühaber yerine feler, asağıda yazılı veçhile ifa oluBelediye tarafından bir vesika venur: rilir. 1 Kanunun 65 inci maddesin Madde 18 239 numaralı mec • de vekâletname imzasının tasdikı canen kereste kat'ına müsaade itahususunda ihtiyar heyetlerine verisına dair kanun mucibince mahalle len salâhiyet beîediyelere devredil • ihtiyar heyetinee tanzimi lâzım ge mistir. len mazbatalar, Belediyece tanzim 2 Kanunun 12? üncü madde • ve verilecek ruhsatnameler beledi • sînde yazıldığı veçhile mübaşir tebyeler naımna ita olunur. liğin icrası esna&ında tebliğ yapılaMadde 19 484 numaralı Dev • cak kimsenin ikametgâhmı değiş let ormanlanndan köylülerin intifa tirdiğini anJar ve şu kadar ki yeni hakktna dair kanun mucibince muhikacnetgâhı meçhul bulunursa, mü tarlann yapacağı defter ve ihtiyar başir bu ciheti zabıtaya şerh ve tasmedisinden verilecek ilmühaberler. dik ettirerek evrakı mahkemeye belediyece tanzim olunur. iade eder. 3 Kanunun 131 inci maddesinde Madde 20 7 kâmmuevvel 327 yazılı ikametgâhta tebliğ icra ediletarîhli Filoksera kanunu mucibince cek kimse bulunmadığı hallerde mügizli ithal olunan mevaddm ihra • başir tebliğ olunacak evrakı sahi • knnda hazır bulunacak heyet ara • bine tebliğ edilmek üzere mtntakasında muhtarlar makamına beledinın en yakın polis ânıirine, polis t«ş« ye tarafından gönderilecek bir mekilâtı ofmıyan mahallerde jandarma mur kaim olacaktır. kumandanına bıratır. 21 nisan 328 tarihli Filoluera ni4 Kanunun 297 mci maddesmzamnameıine tevfikan verilecek de yazılı imza vaz'ınp muktedir olamahreç sehadetnameleri de beledi • mıyan veya yazı bilmiyen şahsm el yelerce verîlir. ile yapılmış bir işaret veya mühür Madde 21 904 numaralı Islâhı istimai edebilmesi için ihtiyar heyeti Hayvanat kanununun birinci mad ve mahallince maruf iki şahıs taradesi mucibince aygır ve boğalar hüfından tasdik şartı, belediyelerce yaHalkevi balom Evvelki gün birkaç çocuk Akbiyık kumet baytan bulunan mahallerde pılacaktır. Halkevi tçtimaî muavenet subesi sahilinde bir çocuk eesedi görmüş onlar tarafından, bulunmıyan yer 5 Kanunun 46Ş inci maddesinler ve polise haber vermişlerdir. A kânunusani içinde Perapalasta bir lerde belediye memurlan tarafından de yazıldığı veçhile mözahereti adbalo tertip etmiştir. Balonun ha lemdar polis komiserliği cesedi demuayene edilecektir. liyeden istifade edebilmek için ve • nrhklanna başlanmıstır. nizden çıkararak Müddeiumumiliği Madde 22 393 numaralı muzır rilecek şehadetnameler belediyelerhaberdar etmiştir. 67 aylık olan bu Bir talebe aandığında tahkikat hayvanlann it'âfı hakkındaki ka ce verilecektir. çocukcagiz uzım müddet denizde Vekâlet umum miifettislerinden nunun onuneu maddesi mucibince Madde 29 Ceza muiıakemeleri kaldığından tefessuh etmtş ve kız Hilmi ve Refik Beyler Galatasaray kaleme ahnan 12 şubat 340 tarihli usulü kanununun 310 uncu maddesi tnı, oğlan mı olduğu bile anlaşılma lise talebe sandığından takkikata talimatnamenin dordüncü maddesimucibince bir davayı temyiz tale mıştır. b&slamıslardır. Tahkikat bitinciye nin cB» fıkrasına tevfikan mücadele binde bulunacaklann yatırmak mecMüdediumumilik cesedi morğa liaesi talebe sandığinda tahkikata heyetlerinin muhtarlara yapacaklan buriyetînde olduklan depo şartindan yapılmıyacaktır. nakletmiftir. Tahkikat yapılraaktatefhim vazifesi, belediyelerce halka müstesna tutulabilmesi için fakir ilân suretile yapılacaktır. olduklarına dair getîrecekleri ilmüdtr. Dişçi mektebindeki Bulgarlar Madde 23 858 numaralı çekir haberler beîediyeîerce verilir. Trp Fakültesi Dis tababeti mekge kanununda yazilı bir mahalde Madde 30 Ahaliden fakir ve tebinde okuyan Bulgar talebelerinçekirge zuhur ettiği veya tohum muhtaç olanlara ihtiyar heyetle den bu sene imtihanlarda muvaffak Yapılan bir istatistiğe göre tstanbulbıraktıçı görüldüğv anda derhal rince verilegelen fakir ve ihtiyaç olamıyanlann a<fedi 20 kadardır. da 10,000 erkek, 18,000 kadm terzi mahallî hükumete ihbar vazifesi o ilmühaberleri belediyelerce verilir. Bu talebeden ekserisi Fakülteyi tervardır. Kadm terzi adedi gün gectikçe mahallin sakinlerine aittir. Madde 31 Ikametgâh senedine kederek baska Avrupa fakültelerine artmaktadır. Madde 24 14 ağustos 1330 ta raptı lâzım gelen maznunlann ikagitmek için tesebbüsata firismişlerrihli ziraate irası hasar eden haşametgâh senetlerinin tasdikı, bulundir. Talebeden bir kısmı da Fransarat ve tufeylâtm itlâfıra ve nebatatı mu duğu mıntakanın en yakın polis â • ra gitmişlerdir. zıranm kal ve mahvine dair kanunda mirine, polis teşkilâtı olmıyan yerBelediye karşısındaki ar$a muhtarlara tahmil edilen hükumete lerde jandarma kumandanına aittir. Belediye adairesinin karşısmdaki ihbar mükeliefiyeti, ahaliye ve bekMadde 32 Zabitanın kanunen arsa Emlâk ve Eytam Bankasına aittarafından yannki perşembe güçilere aittir. salâhiyettar bulunduğu aramalarda tir. Belediye, burayı sahn alarak ihtiyar heyeti yerine mahalle halkınnü saat 15 te Süreyya Paşa sipark yapmak istemisti. Bütçe dardan en az iki kimse hazır bulun • neması salouunda amelî yemek lığından bundan vazgeçilmif, BanMadde 25 541 numaralı pa durulur. ka arsayı ayırarak parça parça satmuklara anz olan hasarat ve emrave pasta pişlrrae dersi verilemağa başlamıştır. Shlan. bir kısım zın imha ve tedavisi ve tohumlann cektir. (11457) arsaların üzerinde aparhmanlar yaıslahı hakkındai kanunda muhtar Madde 33 Tapu işlermde muh * pılmaya baflanmiftır. lara tahmil edilen vazifeler, kanuntar ve îhtiyar heyetlerinin ifa ede da ayni vazife ile mükellef tutulan geldikleri vazifeler, asağıda yazıl diğer alâkadarlar tarafından yapı dığı veçhile yapıîacaktır: lacaktır. 1 Yalnız malikinin vereceği Madde 26 Hayvan sîrkatinin beyanname ile iktifa olunarak mtumen'i hakkındaki kanun ile muh amelesi ikmal edilen ahvalin hari tarlara verilen vazifeler, asağıda yacinde kalan gayrimenkule ait akit 18/12/933 tarihinde satılması mukarrer olan «Buik» marka bir otozılı şekilde yapılacakttrt işlerinde maliki tarfmdan verilecek mobille otomobil ak«amı satış haddi lâyıkını bulmadığından 10/1/ 1 Hayvan satmak îstiyenlere beyannameler mahallesinde sakin 934 tarihinde saat «14» te açık arttırma usulile satılacaktır. Talipkanunun birinci maddesi mucibince bulunan ve belediyelerce itimada lerin şubeye müracaati. (7033) verilecek ilmühaberler, ayni Ucret şayan görülen iki zatın şehadetine teden renmii, nzon bir ytun çıku. Meğer şefiir halkı ne de gazete meraklısı insanlarmtş. Daba o gün bütfin sehir de meşhur oldum. Bunu sokakta kar şilaatığım btrçok tammadığun insan lann bana selâm vermelermden anh • yordom. . * * Uçüncü gün geçirdiğim bir araba kazası tanınmama büsbütün yardım etfa". Bir arabactdan kirafayarak tenezziüh maksadile yalntzbasuna lrallan mağa kalkttbğrm araba şehir haricind« bir bendeğe yuvarlandt. Bana birf«y olmadı. Yalnız hayvan arabamn alhnda kaldı. Onu kurtarayım derken yoldan geçen bir otomobilin benim hizamda durduğunu gördüm. fçinde iyi giyimniş yaşlıca bir kadınla ara banm foföründen başka kim»e yoktu. Şoför hemen aşağı atladı. Hanımııun beni otomobile davet ettiğmi, hayvanı kurtarmağa kendismin uğraşacağnıı söyIedi. GHtim. Meğer bu kadm sehrin en büyük ve en zengin tüccarmın kansı uniş. Hakkımda gazetede yazılan ya • zılan okumus. Velhasd bir ikrara, bir iltifat otomobille hanımm evine kadar gittik. Misafir odastna alındık. Hosbes esnasmda bahis musikiye intikal etti. Hanımm küçük kızı piyano dersi alı yormoş. Fakat hocasından hiç memnun değilmiş. Söz döne dolasa küçük hanuna benim den vermekliğim ricasına döküldü. Saat başuıa senin o büyük san'atkâr dedigin adamlarm on saatte kazanamadıkl&rı bir para tekKf etti ler. Kabul ederim, dedun. Fakat bir şartla! Emredin. Ben bizzat piyano çalmıyacagım. Bu piyano hocahğı yüzünden basıma büyük bir felâket geldi. Şehrinizde inzivaya çekilmemin sebebi de budur. Piyanoya el sürmeğe yemmliyim. Kı znuza yabuz nezaret ederim. Şartnrn kabul etu'ler. KUçuic kıza çaldığı bir parçayı beş on defa tekrarUtmak suretile derse bafladık. Bn iMc talebemi birkaç gün içinde diğer birçoklan takip ettiler. Bahsi kua koselim, daha simdiden kendimi zengin olmuş biliyonmı. Kazancım o kadar yolunda ki nota öğrenmeyi ve piyano dersi almayt bile düsünüyonafc, dostum...» Nakleden: ÖMER FEHMl Muhtarlıklar kalkınca işler nasıl görülecek? Yeni nizamnamenin metni ^Camhanyet' TÜRKİYE AVUKATLARI BİRUĞİ UMUM MESLEKTAŞLARA İZMİR BAROSU REİSLİĞİNDEN: 1 «Türkiye Avukatlan Birliği» ni tesis ve teskil etmek üzere Izmfcr Barosu, bütün Türkiye barolanm, Izmirde 5 ikincikânun 934 te bir kongre akti için murahhas göndermeğe davet etmiştir. Bu davetin memleketin dört tarafından takdir ve müzaheret ceraplaril karşılaştığını şükranla kaydederiz. 2 tzmir Barosu, «Türkiye Avukatlan Birliği» nin, bütün memleket an vukatlarını al&kadar ed'eceğini gözönünde bulundurarak barolardan baş. ka bilumum meslektaşlarm ve bu meyanda baro teskil edilmiyen yerlerd» çahsan avukatların da, şahsan, birlik ile alâka ve müzaheretlerini ricaya karar vermiştir. Her meslektaşa ayn ayn davetname göodermenin imkânsızlığina binaeı tzmir Barosu, işbu ilân ile aktedilecek kongrenin tabiî azalan addettiğl bütün Türkiye avukatlarını, şahsan işbu kogreye iştirake ve mümkün ol mad'ığı takdirde birlik hakkında kıymetli mütalealarmı göndermeğe davet eder. 3 Kongre hazırhğı için, tzmirde teskil edilen «Kongre bazırhk bü • rosu> her türlü malumat hakkında, bütün meslektaslarm emirlerine amadedir. Kongreye iftirak edecek meslektaşlarm, kongre salonuna dühuliya vai rakasını almak için 1 ikincikânun 1934 tarihine kadar Izmir Barosu ri< yasetme malumat vanmelerini ve tzmiri teşriflerinden «Hazırlık Büro • sunu» haberdar etmelerini rica ederiz. 4 Kongrenin asağıda yazılı «ruzname» ve «program» ı bütün Tür kiye avukatlannm nazari ıttilâına arzolunur. 1 Kongrenin açılması. 2 Kongre divani riyaseti Intihabı 3 Ruznamedeki mevaddm ihzarı için encümenler intthabi. 4 Tetkik edilecek mevat. A Birlik teşkili. B Nizamnamenin'Ihzar ve kabulü. 5 Beynelmilel avukatlar ittihadına birliğin iştirakL 6 Meslek ve baro ihtiyaçları hakkında murahhaslar tarafından der meyan edilecek temenniler. 7 Gelecek kongrenin mesaisi ve mahal ve zamani içtimaımn tayinL 8 Nizamnameye göre intihabı icap edecek intihabatin icrası. 5/1/934 8/1/934 5/1/934 cuma 1 Şabah saat 10 da tzmirde Halkevinde toplamlarak Gazi heykelîne gidilerek, buket vazedilecektir. 2 Saat tam 15,30 da Halkevinde kongre Vali Pasa Hz. tarafından açılacaktır. 3 tzmir Ağırceza mahkemesi reisi Suat Beyefendinin rjyasetinde kongre divan riyaseti intihap edecektir. 4 tzmir Barosu reisi Mustafa Nuri Beyin birlik teşkili hakkındaki izahatı ve avukat Mustafa Münir Beyin beynelmilel avukatlar ittihadı kongresine ait intıbalan ve murahhaslann umum! sekilde noktai nazar • lan istima edilecektir. 5 Encümenler intihap edilecektir. 6/l/934cumartesi 1 Sabah 9,30 dan 12,30 a kadar encümenlerde çalıı'acakhr. 2 öğleden sonra 2,30 dan 4,30 a kadar encümen'srde çalışılacaktır. 3 4,30 dan sonra Vilâyet, Belediye ve Fırka riyasetleri ziyaret edilecektir. 7/1/934 Pazar 1 Sabah encümenlerde çalısılacaktır. 2 öğleden sonra ziyarete şayan mahaller gezilecektîr. 3 Murahhas beyler akşam saat 20 de tzmir Palasta tzmir Barosunun ziyafetini şereflendirecektir. 8/l/934Pazartesi 1 Heyeti umumiye içtimalan yapılacak ve müzakerat ikmal edile cektir. * istinaden belediyelerce tasdik edilecektir. 2 Kanunu medeninin mer*iye tinden evvel vefat edenlerden vuku bulan intikallerde verasetin kimlere münhasır buiunduğu hakkındaki il mühaberler, yukarıdaki fıkra mu cibince belediyelerce verilir. 3 Kayit ve senetlerine fotograf yapiftırmak istiyenlerin hüviyetle rini ve taalluk ettiği gayrimenkulün sahibi olduklanm gösterir varaka lar, yukarıdaki fıkra lara tevfikan belediyelerce verileceği gibi bir restnî makamın tasdikiie de iktifa olunabilir. 4 Tapu memurlannca mahal Ierinde yapılacak keşif ve tahkik lerde bulunacak vukuf erbabtnın hüviyet ve ehliyetleri kezalik yukandaki fıkralar dairesinde belediye lerce tasdik olunur. 5 Tapu isleri münasebetile dosyalar içinde bulunması icap eden vesikaların suretleri dahi yukarıdaki fıkralar dairesinde belediyelerce tasdik edilir. 6 Tapu ve kadastro idarelerince lüzum görülecek kanunî tebliğ, ihbar, davet ve ilânlar belediye ta • rafından yapılır. 7 îsim ve şohrei gibi ahvali şahsiyeye müteallik hususlar belediye lerce tetkik ve ta*dik olunur. 8 Şehir veya kasabaya merbut olup ta belediye hududu haricinde kalan gayirmenkullerle müstakil olan ve ihtiyar heyetleri bulunmıyan çiftlikler dahi bu madde hükmüne tâbidir. Madde 34 23 eylul 1329 tarihli Sanki o buruşuk, sun'î çiçekte Marevanın tenini kokluyordu. Şimdi Şombergin Marevaya yeniden temellük etmek hırsınd'an başka hiçbir emeli, hiçbir arzusu yoktu. O ipek pavçası, şimdiye kadar uyuyan arzularmı birdenbire kamçılayıvermişti. 10Akşam saat dokuz. Şemiramis villâsının yemek sa lonundayız. Yemek hemen hemen bitmiş. Sadık Paşanın refikası Nimet Hanımefendi, Şomberge anber kokokulu bir kadeh hurma rakısı daha uzatıyor: Çok yavaş gidiyorsunuz doktor. tnsaf ediniz madam! tçiniz, içiniz, şekerleme al maz mısınız? Mısırh ahçım çok ivi tatlı yapar Enf es\ tedrisatı iptidaiye kanununun yet miş sekizinci maddesî mucibince çocuklann defterini tanzim vazifesi, mahallî maarif müdürlük ve memurIuklanna tevdi edilmiştir. Ebeveyne yapılacak tebliğat ve ilânat ve takfbat kezalik maarif memurluklannca yapılır. Madde 35 Kanun ve nizamna me ve talimatnamelerle muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetlerden işbu nizamnamede yazılı oîmıyanlar arasında memleketin inzibat ve asayişme taalluku olanlar polis teşkilâtınca ve polis teskilâtı olmıyan yerlerde jandarma teşkilâtı tarafından ifa olunur. Bımun haricinde kalanlar beîediyelere aittir. Madde 36 17/6/1933 tarihli v© 2295 numarlı kanunun ibinci mad desi mucibince tanzim edilmiş ve Şurayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname neşri tarihinden mute berdir Madde 27 Bu nizamname hü • kümlerinin icrasına tcra Vekilleri Heyeti memurdur. KONGRE RUZNAMESİ Muhakemeye mötoallik işler PROGRAM Z raat işleri Bir çocuk cesedi bulundu Erkek ve~kadın terziler Kadıköy Havagazi Şirketi Haşaratla möcadele l Tapu ış'erı Satılık Otomobil STALIN Tercüme Yeni çıktı Haydar Rifat Beyin 750 kuruş Tatlıya rağbet etmemekte haklısıniz ya, doktor. Mareva yanınızd'r iken başka tatlı aranır mı? Gözlerinîzin nasıl sevinç ısığı ile parladığını pekâlâ görüyorum! Çok mültefitsiniz, madam. Niçin siz erkekler, hakikatten bahsettiğimiz vakit bunu Utifata hamledersiniz ? Mareva, bu hurma tatlısından az mı şekerlidir? Aksini söylemedim, madam. 5 mayıs 1910 pazartesi tarihini hatura defterime hususî bir zevk ve itina ile kaydedeceğim. Marevanın mes'ut olmasma o kadar seviniyorum ki... Onun saadeti bir parça da benim »aadetim demektir. Fil hakika insan sevdiğinin saadetile mes'ut, kederile mükedder olur. Fa< kat Mareva ile o kadar sevişiriz ki, saadetini tamamile kendi saadetim telâkki etmekte haklıyım. Çok naıiksiniz, madam. (Mabadi var) Tefrika: 111 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti Arzunuz benim arzum demek Nimetin vaziyetten haberi var. Herşeyi biliyor. Saadetimi bütün kalbile temenni ediyor. Bizi birleş > miş görmek en büyük emelidir. Yam saat beşte geltr sizi buradan alınm, olmaz mı? Sizi bekliyeceğim burada Mareva... Uç senelik ıstıraptan sonra kavustuğum saadetin neş'esile kalbim çarparak bekliyeceğim. Kalbiniz benim için çarpabi , lecek demek. Kalbim Hügo... Sizin için nelere muktedir değildir ki Mareva!. Mareva gitti. Kadmın od'aya sinen kokusu Şombergin hâlâ başiM döndürüyordu. Mareva, kapıyı çok tath ve a henktar bir hareketle kapamışti. Bu hareketi, Şomberg, izdivaçları nın ilk günlerinde, o da nadiren, görebilmişti. Kapı kapandıktan sonra Şomberg, yerinden kımıldamadı. Sanki odanın içind'e dolaşırsa, o aziz vücudün bıraktıği ihtiras dolu kokuyu ve bu rayîhanın kanştığı havayi nesimiyi ihlâl etmekten korkuyordu. Bir zamanlar sonu oUnı yan saadetini hatırlatan o koku nun uçuvermesinden korkuyordu. Hırs ve arzunun dumanlandirdığı nazarlannı, onun krvrak vücudile bumşan açık mavi renkli ipek ha • Iınfn üzerinden bir türlü ayıramı • yordu. Haşin ve kaba muam«leleri altında işte orada, o halımn Ustünd'e kıvranarak inlemişti. İşte ora da, o halımn üstünde göz yaşlanm dökmüştü. İşte arada, o halımn üstünde kadmlık gururunu kırarak, af talep etmiş, nedamet getirmiş, yalvarmıştı... tşte orada, o halımn üstünde Mareva hakkındaki ilk hüküm ve kanaatlerini altüst eden bambaşka bir Mareva doğuvermişti. Şomberg gibi meşhur bir psişiyatr bile, bu haşarı çocuğun günün bi • rinde aile ocağına avdet edeceğini nasıl tahmin edebilirdi?.. Hangi riyaziye üstadı, rakamlara istinat ederek, malum ve meçhulleri karşılaştırarak, bir kadmın ruhunda hâsıl olabilecdk aksülâmelleri hesap layabilir ki?.. Kadın kalbini, kadın değil, ancak erkeklerin okuyabileceğini iddia edenler var. Boş lâf! Kararlarındaki tahavvüller ıstırap çeken veya gerilen sinirlerine emreden. tenine veya itaat eden vicdanına tâbi olduğuna göre, aeven bir ka<bmn şüurtuz ve âni hamlelerini tahlil etmeğe ve hesaplamağa im kân var mıdır? Onun kuvvetini tahlil etmeden, mukayese etmeden, takdir etmeden bu keşmekeşe intizam verebilecek üstat kimdir acaba? Şomberg düşünüyor. Marevanın kaprislerini anlamağa çalışıyor. Açık pencereden yükselen orkestranm aksak nağmelerine ayak uydurarak, zihnen, sevdiği kadının arkasından koşuyor. Onun benliğine nüfuz et meğe uğTaşıyor. Birdenbhe ayağı takılıp yüzükoyun yere kapanan bir çocuk gibi kendini karyolanın önündeki halı nın üstüne, d'emînden Marevanın çöküp kıvrandığı, ağladığı yere attı. Kadmın, göğsüne t takıp düşürdüğü sun'î bir çiçeği görmüştü orada. Sanki onu kapmak istiyen muhayyel rakibinden evvel davranmak istiyormuş gibi, günlerdenberi aç kalan bir zavallının bir lokma ekmeğin üzerine atılması gibi hızla, alelâcele elini uzattı. Avucunun içinde «ıkta. Kokladı. Uzun uzun kokladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog