Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

:27Kânunuewel 1933 i MEMLEKETTE Yllbaşi hediyelerimiz I Müreftede petrol aranıyor Bursanın otel meselesini Kuponîar ayın 30 uncu gününe kadar temdit edil Ankaradaki mütehassıslar bir iki giine kadar İstanbuldan geçerek Mürefteye gidecekler hal için yeni kararlar miştir. 500 hediyenin hepsi karilere verüecektir. Bursa Belediye Reisi 1934 senesinde yapıîacak imar işlerini anlatıyor Bursa (Hu. Mu.) Geçen sene şehir hnar programmm bellibaşhlannı tahakkuk etiren Bursa belediyesinin bu sene yapacağı işleri öğrenmek için Belediye Reisimiz Muhittin Beye gitmiş tim, Muhittin Beyi Çekirge kaplıca ve otelcilerile konuşurken buldum. Geçen aene kendilerine otellerinin yağhbo ya Oe boyanması tebliğ edildiği s'rada bunu bir angarye şeklinde kanılanuş olan otelciler; bu sene müsterîlerinin memmın kaldıklannı görünce; Bele idiyenm bn tebligatındaki isabeti takds'r etmis bulunuyorlardı: Belediye reisi de kendilerine: Yapılan işin bu kadarmın kâfi olmadıjhnı, önürrriizde ki sene memlekete gelecek ziyaretçi lerm daha miikemmel şekilde istirahatlerinin temin edilmesi ve daha çok memnun kalmalan içm diğer noksan • lann da tamamlanması lâzun gelece • ğini bildiriyordu. Bilhassa otelcilerin en yakm bir Avrupa memleketine se yahat ederek oradaki otelleri gezme • lerini ve ondan sonra noksanlannı bizzat görerek anlamalarmı tavsiye ediyordu. Otelciler gidince Belediye reisi bana; bu oteJIerin ve asrî kaplıca oteli nm mevcudiyetine rajftnen Bursanm büyük ve asrî bh sehir oteline kat'î ihtiyacı olduğımu anlath ve bunun için de tesebbüsatta bulunulduğmra ilâve etti. Asrî kaplıca otelinin onümuzdeki mevsim sonkuma doğru; açılması muhtemeldir. Fakat asrî kaplıcanm açılması Bursadaki otel ihtivacmı tamamen karsıhyacak değildir. Bunun sebebi otel odalannm azlığıdır. Bu sene Çekirge otellerinin gerek müstahdetnini, gerekse banyolan hakkmda belediye birçok yeni tedbirler alacakhr. Muhittin Bey bundan sonra, sehirde bu sene içinde yapılacak olan su islerî anlath: Zafer mevdanmda büviik bir itfaiye garajmm inşasma ilkbaharda başlanacakhr. Halihanrda belediyenhı içinde is gören ve bunun îçin sehrin büyüklüsrü ve işin çokluğu yanmda pek sıkışık bir vaziyet ihdas eden sıhhiye dairesi içm yeni bir bina yapılacak; belediye bahçestnin kösesmdeki müsta kil binada çalısan belediye kimyahanesi de bu yeni binaya ahnacaktır. Ikî senedenberi şehrin oriasında gerek Bursalıîar, gerekse buraya gelen misafirler için pek güzel bir eğlence yeri olan müzikli belediye bahçesi artık halka dar gebneçe basladıgrndan CumKurivef« Lutfen aşağıdaki tafsilâtı okuyunuz Bursa Belediye Reisi Muhittin Bey genişletilecek ve bu bahçenin bh kö • şesine asrî bir belediye kazinosüe lo kantası yapılacaktır. Bahçenin geniş letilmesine başlanmıştır. Tevsi edilmekte olan Gazi Pasa oaddesmm Ulucami istikametine doğru olan kısmı da genisletilecektir. Bunun için Ulucammin önfindeki basık duvar biraz geri almacakhr. Yeşil Çekirge caddesme, şimdiye kadar getirilmiş ve bundan sonra getirilecek olan, parke taslannm dösen mesme devam edilecektir. Bu caddeni' bastan asağı parke yapdması muta savverdir. Eskiden bir şirket tarafmdan idare olunan buz fabrikasnun kapanması ü zerine Uludağm karlarma muhtaç kaIan Bursa halkı için belediye bu sene bir buz fabrikası açacaktır. Veya es • kisini tadilen işletecektir. Belediyenin darülâcezesi ıslah edilmiştir. Kimsesiz çocuklan himayesine alan darülâceze kendilerini besledik ten başka okutuyor da... Bu sene da rülâcezenm on beş çocuğu mektebe devam etmektedir. Hatta içlerinde orta mektebe gidenler bile vardır. Belediye reisi Muhittin Bey burada biraz durdu ve dedi ki: / « Yeni kanunla oktruva ı usuıııunun nüfus nisbetmde taksîmî doiayısile azalan ve zaten dar olan Bursa belediyesinin bütçesile tasavvur ettiğimiz bazı işleri maalesef yapamıvacağız...» MUSA Bursada yarım metre kar var Bursa (Hususî) Bu sene şebri . nrrizde ve chrarda çok şiddetli bir kıs hüküm sürüyor. Hemen bütün kazalarla münakalât durmuştur. Karın irb'faı sehirde yarun metreyi bulmuştur. UIudağa pek çok kar yağdığı tahmin edilmektedir. Senelerdenberi görülmiyen bu seneki kıs; vesaiti nakliyenm sehirde b>'le seyrii seferini güclestirmekte dir. Bu sebeple caddelerde kızaklar görülmektedir. Aynca Dağ kulübüne mensup sporcular evlerine, islerine kayaklarile gidip gelmektedirler. Bursada bir diienci şebekesi meydana çıkarıldı Bursa (Hususî) Son günlerde şehrünizde garip bir diienci şebekesi meydana çıkmışfar. Sokaklarda yerde sürünerek veya başka türlii acıklı va ziyetlerle dilenenlerin çoğaldığım gören belediye; bu kıs ortasında sıkmtı . çekmemeleri içm hepsini top'amış ve darülâcezeye yerleştirmiştir. Fakat dilenciler darülâcezede kalmak iste memişler, memleketlerine gönderilmelerini rica etmislerdir. Bunun üzerine vaziyetleri tahkik edilmiştir. Meğer bunlar Maraş ve Konya gibi yerlerden buraya gelerek dilenciliği san'at ve meslek edmmislermîs. Hatta o kadar ki: Gündüzleri topladıklan pa^alan ak şamlan reislerine teslim etmekte ve reisleri de bu paralan aralarmda mü • savaten taksim etmekte imiş. Bu va ziyet karşısuida belediye kendilerini memleketlerme sevketmiştir. Karilerimize, üç numara daha yazmak suretile fazla şans temin etmek için kuponlarımızı üç gün daha temdit ediyoruz. Binaenaleyh kuponlarınızı, ayın 30 uncu günü çıkacak son kuponu da kestikten ve üzerine beğendiğiniz numarayı yazdıktan sonra bize gönderecek siniz. Kuponlann 31 kânunuevvel günü akşamına kadar elimize geç • miş olması şarttır. Karilerimizin telefonla veya tahriren vaki olan sualleri üzerine yapılacak şeyi bh daha izah edi yoruz: Hergün koyduğumuz kuponları kesecek ve Yılbaşı Tayyare piyan gosunda kazanacagını tahmin ve ümit ettiğiniz numaralardan birini bir kupona yazacaksınız. Bunun için Tayyare piyangosundan bilet almış olmanız lâzım değildir. Hergünkü kupona başka bir numara yazmalısımz ki kupon adedince şansı • mz olsun. Bu suretle 19 kuponun üstüne 19 numara yazacaksınız. Eğer yazdığıniz numaralara Yılbaşı Tayyare piyangosunda birşey isabet ederse Cumhuriyet size bir hedîye verecektir. Şayet yazdığınız 19 numaradan iki veya üçüne isabet vaki olursa, iki veya üç hediye alacak • sınız. Bize her halde 19 kupon göndermeniz lâzımdır. tsterseniz bu ku ponlann 19 unu da ayni nüshadan veya birkaç sayımizdan kesmek mümkündür. Bunu, son günlerde Yılbaşı hediyemize iştirak etmek istiyen karilerimizin talepleri üzerine yapıyoruz. Bu suretle kupon • larmı kesmek için günü geçmiş nüshalanmızı tedarik zahmetin<fen kurtulacaksmız. En büyük hediyemiz olan Tele • funken radyosu birinci ikramiyeyi kazanan numarayı bulan karie verilecektir. Hiçbir kari bu numarayı bulamamıjta, radyo ikinci ikrami • yeyi kazanan nymarayı bulan ka • rie verüecektir ve böylece aşağı doğru inmekte devam edilecektir. Yani ikinci ikramiyeyi kazanan numarayı da seçen kariimiz yoksa radyo üçüncü ikramiyenin kazandığı numarayı bulan karie verüecektir. Hulâsa 500 hediyemizin hepsi mutla • ka karilere verüecektir. Bunun için de şayet karilerimizin yazdıklan numaralardan yalnız bir kısmı Tayyare piyangosunda kaza nırlar da diğer bir kısmı kazanmazsa yani 500 hediyeden diyelim ki Birinci aahifeden mabat hakkmda ba eserde verüen malumatı bu münasebetle kısaca gözden geçiri yoruz: 120 si elimizde kalırsa, bunlar da piyangoda kazanan numaralara en çok yaklaşan numaralan seçen karilere tevzi edilecektir. Mıntakamn hukuki vaziyeti istanbul haricindeki karilerimize İstnbul haricindeki karilerimiz, mektuplannı ayın 31 inci günü elimize geçecek bir tarihte postaya vereceklerdir. Onun için daha eksik kuponla iştirakleri kabul edilir. Yılbaşı hediyelerimiz Karilerimize vereceğimlz 500 seneba^ı hediyesinden bazılannı aşağıya derce diyoruz: Bir radyo: Telefun&en markalı, Bir altın bilek saatl, Bir çift altın kol düğmesl Bir altın kalem, 5 takım Hayat Ansiklopedısa, 10 cilt «Yedl Gün> koTleksiyomı, 2 tuvalet kutusu «Ethem Pertev», Bir büyük fanus <Niyego>, Her çeşit tuvalet eşyası <Şaxk Merkez ecza deposu>, Her çeşit tuvalet eşyası «Salih Necati eczanesl». Yerli müstahzarat «Memduh ecza de posu>, Tuvalet tevazımı kolleksiyonu cBvllyazade Nurettin», Kolonyalar «Ramazanzade Cemal», Itriyat ve tuvalet levazımı <Necip>, Itriyat ve tuvalet levazıını cMoiz PaŞekerleme «Tokatlıyan» Radyolin müstahzerab, Şemsiye Moiz Guvakll Baston Moiz Guvakil Itriyat ve tuvalet levazımı «Aris>, > > » tParaci>, ÇSoraplar < Kastoryano>, Ka$kol ve Ipekli mendll «Bursa Pazan» Kostumlük kumaş «Süreyya Pa^a>, Poplin gömlek <GülnihaI>, Mantoluk «Hasan Pertev> Itriyat «Ahmet Faruki>, Kravatlar «BeB Fabrikası>, Muhtelif romanlar «Cumhuriyet mti essesatı>, Güzel kadın coraplan «Ece'marka», Gözel erkek çoraplan «Ege marka>, Bluzluk «Samatya Pazan». Mürefte mmtakasmda 13600 dö • nümlük (1360 hektar) btr saha dahi lindeki petrol madenleri imtiyazı bun dan 37 sene evvel 12 mayu 1313 tarihînde fermanla HaHl Rifat Paşaya verilmisti. Pasa bu hakkun 26 mart 1330 da Avusturya tebaasmdan M. Stanislas Mihaliki isminde birisine vermiştir. 4İ kat Harbi Umuminm çıkması üzerine ise baslanamamıs ve maden de işletilmediği için 16 eylul 1341 tarihli ve 2514 numaralı kararname ile imtiyazı feshedihniştir. Bilâhare bu mtntaka üç kısma ayn larak bir kısmı içm 8 nisan 1926 tarihinde Türk Ticaret ve Sanayi Bankasına (bu banka elyvem tasfiye edilmiştv) iki ruhsatname verilmiş ise de kanunî müddet zarfında sondaj ameli vatı yapılmadısı için bu ruhsatname ler de iptal edilmiştir. Ayni zamanda Mürefte ve Sarköy kazası dahilinde petrol madeni aramak üzere Ameria tebaasmdan Lüsyen Sronik Tomas isminde birisine 20 mayıs 1330 tarihinde 14 kıt'a ruhsatna • me verilmiştir. Bu Amerikalı bunlar dan 7 si için 22 haziran 1338 tarihinde mülga tstanbul hükumeti tarafmdan Bu kanaatlerin dognduğu tahakkulc imtiyaz alabîlmiş ise de 7 haziran 1336 tarihli kanun mudbince bu ruhedecek olursa; bir taraftan mmtakanm satname ve îmtiyazlar hükümsüz kal fstanbda 80 mil gibi yakın bir mesa • nnsbr. Nihayet 16 kânunusani 1926 fede oknası diğer taraftan deniz kena • tarihinde Hasan Mustafa Beve altı annda bulunması Hibarfle bunun ba det taharri ruhsatnamesi verilmiş, fa • havaliyi müstesna bir vaziyette bulunkat müddetinin bitmesi Szerine bunlar doracağı gibi memleketuntzin Brtısadl da iptal olunmustur. hayabnda da pek möhiro btr inkılâp Şimdiye kadar yaptlan işler vücude getireceği ümft edilmektedir.» Müreftenin şimali şarkismde deniz kenarmda k&m Hora kasabaamin 4,3 kilometre garbinde ve Hora deresfle diger derenin birlestiği yerde 1890 senesinde bir sondaj yapıbnış, 89,5 metre derinlikte 0,825 kesafetinde parafmli petrole tesadüf edilmiştir. Boradan günde 3 ton kadar petrol çdıanlnnşhr. Bugün bile knyunun etrafovda o vakit çıkanlan petrolün eoıare Ieri görühnekte ve petrol kokusu ve ren topraklara tesadüf edilmektedir. Yukanda bahsettiğimiz kuynmm bir kOometre şimali garbisinde bir sondaj daha yapılrmş ise de birşey çıkmamıştır. Bu kuyu dahi elân mevcuttur. 1914 senesinde Avusturya tebaa smdan Lehli bir mühendis tarafmdan bir sondaj daha yapılrmş ve bir "«flrtar petrol dahi alınmışsa da Harbi Umu minin çıkması işleri yüzüstü btraktır • mıştH. 1927 senesinde Türk Ticaret ve Sanayi Bankası tarafmdan Hora dere sinde eski kuyuya yakm bir yerde bir, Müreftede fsterne köyü ve eski petrol stzuıtm olan yerde diğer bir olmak üzere beş altı metre derinliğinde el kuyulan kazduıkmş ve dereleri taki ben yol tesviyeleri yapılmıştır. Tabiî tezahürat, mtntakada petrol mevcudiyetini göstermekte ve bu ha valinin c i d * tetkik ve araşbrmalara deger bir sahne oldugu kanaaüerim kuvvetlendirmektedir. Yeni Türk Yunan ticarî anlaşması uiziaci Mahifeden mabat meyva, fasulye, ipek, reçine, çakıl ve kum ve hurda demir, gramofon plâğı satmakta, buna. mukabil Yunanistan Türkiyeye asit sulfirik, asit kloridrik, eter, kimyevî esans • lar, sülfat dö fer, sülfat dö »ut ve kimyevî maddeler, vitrin camlan, züccaciye, pamuk ipliği, baskiil, ziraat makmeleri, jelâtin, çiçek ve sebze tohumları, pamuklu kumaş, aluminyojn kaplar, gramofon plâklan, cilâ, yünlü kumaşlar, hırdavat, makine yağlan, madenî boyalar, asetilea gazi, katran, yatak levazımı, kimyevî gübreler, dinamit, hasır şapka, mektup kâğıdı verecektir. Bundan sonra iki hükumet arasmda üç mühim mesele daha görüsülerek bir karara bağlanacaktır. Bunlardan birincni Türkfye ile Yunanistan arasında müşterek bir sanayi siyaseti takibi meselesidir. Türkiyede inkisaf etmiş olan sanayi Yunanistanda bulunmıyacak ve Yunanistanda inkişaf eden sanayi Türkiyede bulunmıyacaktır. Bu suretle fabrikalar Türkiye ve Yunanistan haOcınm umumî ihtiyacı için istihsalâhnı artb racak ve fazlasmı da civar memleket • lere satacakttr. Her iki memlekette ayni şekilde inkişaf. etmis olan sanayi de müsavi hukuka tâbi tutulacaktır. tkinci mesele de müşterek bir tiearet siyaseti olacakhr. İki memlekette ayni sekilde istihsal edilen tütün, üzüm, incir, zeytin ve zeytinyağı hariç memleketlerde ayni mal ve ayni kalite olarak satüacak ve bir sekilde temsil edilecektir. Üçüncü mühim mesele de iki hükumet arasmda bir gümrük yeknesaklı ğı yapdması meselesidir. Bütün bu meselelerîn müzakere ve halli icin Yunan İktısat Nazın M. Pezmazoglu Ankaraya gelecektir. Anka rada bir komisyon tesekkül edecek ve bu meseleleri tetkik edecektir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra iki hükumet ticareti kendine çok güzel ve faydalı bir yol bulmus olacaktır.» Telefon ücretleri Birinci jtahif eden mabat Şirket meclisi idareai, hükumetkı tebliğatı kat'î olduğunu nazan itibara alarak tatbikata geçmeğe ka rar vermiştir. Şirket umumî müdürü M. Anderson dün bir muharrimize şunlan söylemiştirs < Mukavelemiz mucibinee telefon ücretlerinde yapılmasi icap «den tenzilâta dair tebliğatı aldık ve hü kumetin emrine tevfikan, tarifenin indirilmesi için hazarlıklara başla • dık. Ancak bu bir hesap 1si oldu ğundan bittabi hazırlıklar birkaç giiı sürecek ve yeni tarife tanzim edil • dikten sonra derhal tatbikata gecilerek abonelere vaziyet büdirilecktir. Mukavelede tasrih edildiği veç hile bu tenzilât dolaytsile abonelere iadesi icap eden geçmiş zamanlara ait paralar, abonelerin yapacakları mükâleme ücretlerine mahsup edile•cektir. TenzilâtTt nekadar tutacağı ancak hesaplar yapıldıktan sonra tesbit edilebilecektir.» Hangi ikramiyelere hangi hediyeler verilecek Pipango çekildikten sonra ka zanan numaralardan hangisine hangi hediyenin verileceğini gösteren listeyi de yakında neşredeceğiz. Gümrüklerde kalan Ilk ve ortamektep mallar ne olacak? muallimleri Dün Vekâlete telefonla Mersin meb'usu Süleymüracaat edildi • man Fikri B. in bir teklif' Gümrüklerde bulunan ve kontenjan dolayısile memlekete ithali için sıra beklemiş olan etntianın gümrük resimleri için şöyle bir ihtilâf çık mıştı: Bu maîların gümrüğü, antrepoya girdikleri tarih nazan dikkate alı • narak mı, gümrüklerden çıktıklan tarîhe göre mi almmalıdır? Hüku met nezdinde vâki olan teşebbüs üzerine mevzuubahs madde, gümrük resminin, mahn gümrük ten çıktığı tarihe göre alınması lâzım geldiği şeklinde tefsir olunmustur. Bunun üzerîne alâkadar tacirler, Ticaret Odasma müracaat etmişler, hükumet nezdinde tesebbüsatta bulunmasını rica etmislerdir. Ticareıt Odası idare heyeti de vaziyeti âcilen tetkik etmis ve dün İktısat Vekâletine telgrafla müracaatte bu lunmuştur. Oda idare heyetinin vardığı ka • naat te şudur: Bu mallardan, geldikleri tarih nazan dikkate alınarak resim alınması muvafıktır. Zira bedelleri ödenmiş ve Türk malı olmuş, kontenjan doIayısile piyasaya cıkarılamatnıstır. Simdi gümrük resimleri arttırılmış olduğundan. bu resimler verilerek piyasaya çıkarılması kabil olamıyacaktır. Aradan zaman geçmis, bu emtianın mütnasiMerinin mem'pket dahilinde imaline baçlanmıştır. Ge len mallar, piyasadaki ucuz yerlî mallanna rekabet edemîyecekler, satılamıyacaklardır. Hususî bir madde, yahut gümrük resminî makabline tesmil etmiyen bir tadil yapılmazsa, bedeüeri verilmiş olan bu mallar çürüyeceklerdir. Ankara 26 (Telefonla) Mersin meb'usu Süleyman Fikri Bey, ilk ve orta mektep muallimlerinin terfihleri hakkındaki kanunun tadiline dair bir teklif hazırlamıştır. Bu teklife nazaran ilk ve orta mektepler muallimlerinin terfihlerinde esas olan kıdemle bera • ber vazifelerindeki muvaffakiyet de recelerimn de dikkat nazarma alınması istenmektedir. Daktilo hanımlar tnahat Mangalda yanan çocukîar Bursa (Hususî) Burada üsi çocuk dikkatsizlik yüzünden mangal ateşinde yanarak ölmüstür. Bunlardan biri Hocahasan mahallesinden 3 ya şmda Veli kızı Habcenin oğlu Cemal dir. Diğeri de Küçükkumla koyünden yedi yaşında dilsiz Fatmadır. Ker ikisi de etekleri mangalda tutusarak van mışlardır. Dikkatsiz velileri hakkmda takibat yapılmaktadır. lögile tstanbuldakî fabrika ve depola • nnda, 4 barut inhisarmda, 4 deniz ti • caret müdürlüğünde, 5 deniz işletmesinde, 22 adliye dairelerinde, 20 belediyede, 3 Üntversitede, 10 tapu dairelerinde. Daktilo hammların .ntütalealari, Daktilo hananlarm işlerinden çıka rdacağı haberi alâkadarlar arasında günün dedikodusunu teşkfl etmiştir. Bazı kimseler, resmî dairelerden daktilo hanımlann cıkanlmasmm işlerin süratine ve intizamına halel vereceğini, erkeklerin daktilo ile kadınlar kadar mımtazam ve seri yazamıyacaklarmı, bu kararm, kazançlarile evbark idare eden ve geçinen birçok genç kızlarm hep birden işsit kalmalan suretile iç • timaî hayatuTuzda zararlı bazı akisler yapabileceğini iddia etmektedirler. Daktilolardan birçoğu da şu fikirdedirler: « Hayat» atılan kadınlar arasında hususî ve resmî müesseselerde daktilo olanlar da erkekler gibi maişet yükü taşunaktadırlar. Içimizde maaşile ana« sına, babasma, kardeşlerine baPcaniar ekseriyettedir. Şimdiye kadar kadın erkek müsavatına riayet eden ve ka dmlan iş havatmda hunaye eden hükumetin böyle bir karar vereceğini zannetmi yoruz.» Erkek memurlardan birçoğu ise daktilo hanımîarın bu mülâhazalarmın akst iddiadadırlar. Bunlarm fikirlerine göre dairelerin daktilolarla dolması bir çok münevver geçlerin işsiz kalmasım mucip olmaktadır. Erkek memurlar bir müddet staj görmek suretile vazifelerine ilâveten yazılan makine ile de yazabilirler. Hastalıklı etler Şimdiye kadar Belediye idaresi Mezbahada kesilen koyunlardan hastalıklı olanlann etlerini atmakta kfi. Belediye bu etlerden istifade edilebilmesi için Almanyadan yeni «otoklav» makineleri getirtmiştir. Bu makinelerin tecrübeleri yapılmış ve gayet iyi neticeler elde edilmiş • tir. Her gün Mezbahada vasatî 30 okka et denize dökülmekten kur tarılmıştır. Hastalıklı etler bu makmeden geçtikten sonra her türlü mazarratlardan kurtulmaktadır. Bu nevi etlerin fikaraya tevzii düşü • nülmektedir. izmitte sahfekârlar İzmitte bakkal Cevat isminde birîsinin beşi biryerdelikleri (15) Iira a şağısına sattığı görülmüş ve sattığı beşi biryerdelikler tetklk edilmiştir. Neti cede bunların gümüş mecidiyeîerle yapıldığı ve Cevatla beraber saatçi Sa • lâhattin ve kuyumcu Ahmedin bu işte müşterek olduklan anlaşılmış ve hep si yakalanmışlardır. Fethiyenin ihracatı Eylul ve birinciteşrtn aylan içinde Fethiyeden harice 2 bin 16 ton krora madeni, 148 metre mikâbı kereste, 346 bin kilo buğday, 57 bin 820 kantar kömür, 1600 kilo yumurta, 115 bin kantar odun, 503 öküz, 213 koyun, 1482 keşi ihraç edilmiştir. Yunan murahhasları Yunan murahhas heyeti reisi M. Haci Vasiliu ve murahhas M. Perestidis te bu sabah Istanbula peîeceklerdir. Arapsunda Yerli Mallar ve Tasarruf Haftası Kaynar su' ile ölüm Ye'değirmenînde sakin Bürha nettin Efendinin 12 gün evvel üstüne kaynar su dökülerek yanan çocuğu Fatma bu yüzden vefat etmiştir. Yeni ihraç malları Son haftalann ihracat istatistiklerin • de, bir takım memleketlere şimdiye kadar gönderilmiyen bir kısmı emtianm sevkedildiği görülmektedir. Mese lâ Lozana, Viyanaya, Lâypzige tahîn helvası, Viyanaya hamur işi tatlı, Parise pastırma gönderflmiştir; fakat bunlarm miktan pek az olduğundan ya oradaki vatandaşlara hediye ve yahut nümune olarak gönderildikleri anlaşılmaktadır. Bundan başka Köstenceye ve sair memleketlere kestane, Nevyork, Rodos ve Berline terlik te satılmıştır. Terlik ihracatunızda son zamanlarda göze görünür bir terakki vardır. Gene istatistiklerde Berline battal pul (kolleksiyonluk) ihraç olunduğu da kayde. diunektedir. Oagcıhk kulübünfin bir tebliği Türk Dağcılık, yüzücülük, kıs sporlan kulübünden tebliğ edilmiştir: Kuüibümüzün Uludağa yapacagı kayak sporları seyahati için 31 birincikânun pazar günü İstanbuldan hareket edecek kafileye iştirak edecek dağcılara bu hususta lâzım gelen bilcümle malumatı almak üzere Galatasaray spor kuhıbünddki murahhaslarınuzh hergün beş buçuktan sekize kadar ts tiklâl caddesinde Nata seyehat acen • asma müracaat ebneleri tebliğ olunur. Şehir bandosu Belediye Şehir bandosu için bh* mektep tesisini düşünmekterfir. ' Mektepte bando ile senfonik bir or« kestra ve caz takımlan sjnıfla: bulundurulması ve Şehir b&nd«£U> !»• ; tanbul şehri orkestrasi v« Şehir c a n tarafmdan konserler verdirilmesi, tasavvur olunmaktadır. YerH Mallar ve Tasarruf Haftası Arapsunda 4a biiyük tezahürata vesile ebnuş, memleketm yetiştirdiğî mallar • çlan bir sergi açdmış, müteaddh kon • feranslar verniniştîr. 'Yukandalcî resim mektep yavrulannı Tasarruf haftasmda yapılan merasim esnasmda göstermektedir. / ~~ Zekât ve fitrenizi Tayyare Cemiyetine veriniz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog