Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Camfittrîyeİ Cengiz TEFRlfi Yazan: M. TURHAN Kânunusani ayı kontenjanı r iktos< isD@ıri ıtAiııro ( Bu akşamki program I ANKARA: 12,30 gramofon 18 orkestTa: 1 Ouverture Jubel (Weber). 2 keroa» konseri (Ekrem Zeki B e y ) . 3 Fan taisie La boheme (Puccini) 18,45» dans musikisi 20 Ajans haberleri. İSTANBUL: 17,30 gramofon 18,45 Şehir Ti yatrosu artist'fıri tarafından temsii 19,30 Bedayii musiki heyeti 21 gramofon 21,30 kemanî Reşat Bey ve arkadaşları. VİYANA: 18.25 konser saati 19,15 iki fconferans 20,05 askerî orkestra 2:1,25! havadisler 21,40 muhtelif operalar dan parçaîar 23,15 havadisleT23,30 esperantoca bir konfeıans 23,45"bar musikisi. BUDAPESTE, 18,35 plâk nesriyati 19,05 ital yanca ders 19,35 Tarogato konseri20,05 muhtelif 20,35 Streichquartet FDur, op. 59 (Beethoven) 21,45 bi< rer perdelik iki piyes 22,45' hava disler 23,05 tsigan orkestrası 24,05' opera orke'^ası tarafından konser. VARŞOVA: 18,15 oda musikisi konseri 19,25' kafekonser 20.30 tefrika 21,05 hafif konser 22,20 şarkı konseri 23,05 esperantoca konferans 23,35 dans 27Kâtıunuewel Ittanbul için ayrılan Cengiz bir ayak evvel garbe dönmek, Harzimden miktarlar Bağdat eteklerine kadar uzayan topraklardaki Ankara 2G (Telefonla) K â Türklerî kendi bavragı altına almak istivordu! nunusani ayına ait kontenjan listesi Cengiz, basnn salladı, bir hoşnırt suzluk isareti yaptı. Bonlar, dedi ne çesit at. Henı Türküz dersiniz, Türklük için yanar, tutasnrsunuz. Hem Türk adı kullan mazstnız. Şimdi sana hangi avuldan «m, hangi oymaktansm, hangi oruktan«n, hangi ulustansm desem aptsıp katacaksm. Halbuki bir Türk yedi gö beğe kadar atalannı sayabflmelidir, soyunu sopunu dilinde yaşatmalıdır. Harzimli Ahmet. bir kere daha ulcaşarak cevap verdi: Biz müslüman Türküz Ulu Han. Dinimize uygun at kullannroruz. Fakat dm baska, kan başlca. Gök yere inse, yer göke çıksa damarlardaki kan değişmez. Karmcayı nereye götürsen gene karmcadır. Aslanlarm sırtından pos*IT»U alsan gene aslan kahrlar. Biz de Türk doğduk, Türk yasadric, Türk ö • leceğiz. Cengiz, birdenbire birsey hatirla • RIU gibi eoründü: Bizim Uygurlar da müslüman. Şu, bu ulustan o dine girenler de git tikçe çoğahyor. Ben kendim kimsenm dinine kammadım, karısmam da. Türemize, yasaımza, tözüklerimize bel bağlanılsın, yeter. Ust tarafı bana gerekmez. Fakat şimdi içime bir knrt düştü; şu müsHimanhğı öğrenmek is • tiyonım: Bana anlatır rnısm Ahmet? Müslümanlar eşsiz ve bir olan Tannnm kuludurlar. Yeri, gökü ve berşeyi o ulu Tann yarattı. Ben de böyle bir Tanrıyı tanırnn. Peygamber Tannnm elçisidir. Tanrmm «yapınız veya yapmaymız» *dediklerini bize o bildirir. Olabilir, ba^ka? Günde beş vakit namaz küanz, Tanrıya kulİuk ederiz. Yahsİ! Gene Tanrıya kultuk etmek için yılda bir ay oruç tutanz. Bo da yahşi! Mekkede, peygamberin doğdu • ğu yerde Tannnm Kâbe atlı bir evı var. Paramız olursa ömrümüzde bir kere olsun orayı ziyarete gideriz. Bu, aklıma yatmadı Ahmet. Bütün dünya Tannnm yurdudur. Ona tek bir yerde ev göstermek yanlıs. Harzimli Ahmet, bu dm meselesi üzerinde tevakktrf etmedi, edemedi, yalnız eski bahse döndü: Ulu Han, dedi, ben sana müs lüman ol, diye yalvarmağa gelmedim. Tann dilerse bu da olur. Benim dileğim senm günbatıdaki Türklere el u zatmaklığmdır. Bunu yaparsan yüz binlerce Türkü sıkınhdan kurtarcmş o lursun. Böyle islere kör körüne girilmez. tlkm at kofturacagnnız kın tanımalı yız, o krrda dolaşan hırh, bınız adam lan öğrenn»ellyiz. Çerimize yemeklik, hayvanlarnnıza yem bulup bulamıya cağımm bilmeiiyiz. Gitmek kolaydn*, dönmek güçtür. Onun içm iyi ve çok iwi düşünmeliyim, son sözümü sonra soylemeliyim. Şimdi sen benim konu • ğum ol, biraz dinlen. Üç beş gün geçmeden ne yapacağmn ögrenirsm. Cengiz Han, teertnî eder görünmekle beraber adeta sabırsızlanmrçtı, birayak evvel garbe dönmek, Harzimden Bağdat eteklerine kadar uzıyan top • raklardaki Türkleri de kendi bayraği akına almak için hummalı bir îstiyak tasıyordu. Harzimli Ahmetle görus türkten sonra Cebeyi, Söbütavi vanına çağırdı, bir garp seferi için neler yanmak lâzım gelecegini onlarla müzakere etti, bazı mührm emirler verdi, ayni zamanda Ahmedin arkadası Mahmudu da gördü, konuştu, tarttı ve beğendi. Üç gün sonra plânını çizmişti, Tür kân Hatunla Çiçek Hatundan ayn ayn selâm getiren Ahmede şu sözleri söy lüyordu : Sen artık dön. Giile Rtile yurduna git. Hatunlara benden selâm götür. Yakmda dileklerini yerine getirecegîmi söyle. Fakat Mahmut bırada kalsın. Onu elcilikle Harzim padisahma gon dereceğim. Kimbilir, belki bir yolunu buluruz, kan dökmeden Sultan Meh • metle uyusuruz, oradtaki Türkleri sevindiririz. Simdilik yapacak başka bir iş yok. Beklemek gerek. Cizilen plân, harfi harfine tatbik olundu. Ahmedin arkadası Mahmut, büyük bir sefaret heyetinin başında, fakat Cengizin adamı sıfatile, Harr.im diyartna gitti. Tarihlerde «Mahmut Yalvaç» adile meşhur olup Cengiz ordu lanna günbatı istikametinde kılavur luk etmis olan bu adamm Sultan Mehmetle görüsmesi, kayde değer bir sahne teşkil etmişti. Kendini yeryüzünde en kuvvetli hükümdar olmak ü z e r e tanıyan Harzim Padişahı, Cengiz elçilerini biraz istihfaf ile kabul etmişti. Fakat Mahmut Yalvaç d a h a ilk adımda bu istihfafı hayrete, müteakıben d e hiddete çevirdi. O, elçi heyetinin a y a ğ ı n a k a panmasım istiyen magrur h ü k ü m dara s a d e c e «.selâmün aleyküm» demiş ve arkasından şu sözleri söyle mişti: Babamz ulu han, ulu h a k a n Cengiz hazretleri hatınnızı soru yorlar, gözlerinizi öpüyorlar. Bu sözdeki baba kelimesi yaş büyüklüğünü değil, mevki ve kudret vüksek'.iğini gösteriyordu. Harzim Padişahı ilkin bu kelimeden huy landı, vüzünü ekşitti: Sen, dedi, dünyaya yeni gelmiş çocuğa benziyorsun, birşeyden haberin yok. Bozkırlarda çobanlarla düşüp k a l k a n efendin d e gafil ve cahil. Eger öyle olmasaydı bana «oğ lum» demezdi, diyemezdi. Sen bilir misin, benim ülkem n e k a d a r geniş, devletim nekadar kuvvetli? Senin hamnki nedir s a n k i ? Mahmut Yalvaç, hiç t a v n n ı boz madı, ağır ağır c e v a p verdi: Eğer Cengiz Han, sizi büyük bir hükümdar tanımasaydı «oğlum* demezd', bîzi de y a nınıza göndermezdi. O sizî iyı tanıyor. h i t t a sizi sizden ivi tanıyor. Kendisi Cin hakanmı altetti, onların eski ve yeni payitahtlarını aldı, bü tün Türk uluslarmı birlestirdi. çok yüceleşti v e yeryüzünün e n kndretlî hakanı oldu. Çünkü buna lâvıktı, çiinkü T a n n onu seviyordu v e koruyordu. Sultan Mehmet, Cengizin bir kı sım Cin topraklannı e l e geçirdiğinî işitmişti, fakat inanmamıstı. Şimdi bu büyük hâdisenin resmî a ğ ı z l a r dan hikâye oluırmasi üzerine üzüldü. Adısanı bilinmîyen Moğol ulusundan türeyip Çin hakanmı y e n e n bu yaman kumandanın «kendini kendinden iyi bildiğine^ daîr söylenen sözün uyandırdığı merakı bir yana bıraka rak o noktayı ele aldı, sordu: Türk İngiliz ticareti İngilterenin iktısadî vaziyeti İngiliz Ticaret Nezareti tarafın dan hazırlanan istatistikler teşrinisani 1933 zarfmda gerek ithalât, gerekse ihracatın mayıs ayındanberi görülmemiş bir seviyeye çıktığını bildiriyor. Teşrinjevvel ayında 61,8 milyon tngiliz lirasından ibaret olan ithalât, teşrinisanide 1,900,000 tngiliz lirası fazlalaşarak 63,7 milyon sterline yükselmiş, ihracat dahi 34,1 milyon sterlinden 34,4 milyona çıkmıştır. Sene başından teşrinisani sonu na kadar 11 ay zarfındaki ithalât 613 milyon, ihracat ise 382,1 mil yon İngiliz lirası olup, bu devre içinde ticaret bilânçosu 230,9 mil • yon sterlin açık vermiştir. İngilterenin ihracatı, altın esasından ay rıldığı eylul 931 tarihindenberî çok tutumlu bir vaziyette gitmekte, ithalâtı ise mütemadiyen azalmakta olduğu îçin, 1931 senesinde 11 ay zarfmda 370 milyon tngiliz Iirasına çıkan ticaret bilânçosu açığı bu senenin on bir ayında 140 milyon, takriben %38 azalarak 231 milyon İngiliz Iirasına inmiştir. tngiliz ticaretinin temevvüçleri (Milyon ingiliz llrası üzerinden) İthalâtı Ihracatı Açık 11 ay 1930 955,2 613,8 341,4 1931 415,6 369,6 785,2 379,4 263,1 1932 642,5 613,0 382,1 230,9 1933 Ham pamuk ithalâtı son 3 sene içinde 3 4 7 0 0 0 ton, yani % 2 8 fazlalaşmıştır. Yün ithalâtındaki t e z a y ü t 100,000 tona yakındır ki % 1 1 , 5 demektir. Demir ithalâtı da 1931 se nesine n a z a r a n 9 3 3 ilk 11 ayında %23,5 çoğalmıştır. Bunlara muka bil lâstik ithalâtı biraz düşmüştür. Pamuk ve yün ithalâhnın yukarıda bahsettiğimiz nisbetler dahi linde çoğalmasına mukabil, aşağı daki tabloda görüleceği veçhile, pamuk ve yün mensucat ihracatı da artmıştır. Demir ithalâtmda husule gelen tezayüdün in'ikâslarını oto mobil ihracatındaki fazlahklarda kolayca görmek mümkündür. tn gilterenin 1931 sonlanndanberi aldıgı tedbirler tngiliz sanayiinin başIıcalarını canlandırmış, m e m l e k e • tin iktısadî bünyesini buhranın tahribatınd'an korumuştur. İhracat ( milyon hesabilet 1931 1932 1933 Pamuklu mensucat yarda murabbaı 1,566 2 002 1,876 Pamuk ipligri libre 119 130 124 Yünlü mensucat yarda murabbaı 51,5 49 56,3 Keten mensucat yarda murabbaı 59,8 59,6 71,6 Otomobil adet ltibarile 71100 25400 32500 hazırlanrmştır. Listede İstanbula ayrılan miktarlar şunlardan ibarettir: Tarife numarsı 54 A 2 : 36 kilo, 93 : 4, 107 A : 53, 108 A : 43, 144 : 5, 164 B : 148 177 1141, 180: 731, 227: 2500, 236: 2037, 272 A: 315, 278 : 500, 281 C: 20, 285 A: 328, 286 B: 1000, 298: 470, 306 A: 75 307 D: 76, 326 : 217, 330 A: 365, 331 : 1081, 321: 1081, 335 A: 589, 337 : 567, 341 B : 1530, 345 B: 87, 352 B: 9, 359 A 309, 361 A: 10, 362 : 57, 363 A: 182, 362 B: 60, 369 A: 336, 369 Cr 250, 370 A: 525, 379 B: 10, 380 B: 29, 381 A : 156, 413 : 412, 412 B: 2920, 426 C: 78, 449 : 9, 451 : 820, 452 A : 1135, 452 B : 625, 452 C : 755, 453 : 9, 454 : 820, 455 A : 22, 477 B : 570, 485 : 5195, 487 A : 2429, 488 A : 15, 488 B : 15, 496 : 1556, 497 A3: 4668, 497 B: 1550, 501 : 156, 502 : 8000, 510 A : 30, 511 C : 403, 511 B : 1960, 523 B2 : 6900, 523 C : 3000, 529 C : 1165, 531 A : 2700, 532 Al : 8918, 532 B : 1288, 532 C : 3150, 534 : 2375, 535 A : 400, 535 Bl : 3619, 535 B2 : 2445, 538 C : 3181, 539 B : 4, 541 B : 3330, 541 C : 210, 545 B : 662, 548 B : ı 1305, 549 A : 54, 552 A : 266, 552 C : 35, 553 B : 293, 557 A : 1139, 557 B : 81, 558 H3 : 1088, 562 : 81, 563 : 7, 564 A : 45, 564 B : 151, 565 A : 181,565 B : 142, 567 A : 83, 569 Hl : 1, 570 C : 250, 571 : 117, 606 : 72, 607 Bl : 9, 607 Hl: 116, 607 Z: 150, 615 : 4, 617 A: 42, 617 B: 50, 619 : 85. 633 : 20, 652 : 600, 657 : 480, 658 • 300, 662 : 1500, 676 : 10, 679 A : 20, 679 B : 1, 679 C : 265, 695 B : 276607, 700 B : 1197, 703 B : 484, 703 C : 4, 703 V : 706, 704 Cl : 760, 704 C2 : 524, 704 C3 : 439, 708: 376, 709 A : 9, 709 B : 251, 861 : 500. ihtiyat efradın yo' laması Kadıköy Askerlik Şubesinden: 1 Her sene mutat olduğu üzere 1 ikincikânun 9 3 4 tarihinden itibaren ih tiyat efradile gene bu tarihte askerlik çağına girecek ( 3 3 0 ) doğumlu efradm ilk yoklamalarına başlanacaktır. 2 ( 3 3 0 ) doğumlu efradın beıaberinde yeni nüfus tezkeresi v e dörder kıt'a vesika fotoğrafile şubeye müra caat edeceklerdir. 3 Bu doğumlardan mektepte tahsilde bulunanlar mektep müdiriyetinden talebe olduklarına dair vesika ile subeye müracaat edeceklerdir. 4 Taşrada bulunanlar veya taahhütlü mektupla yoklamalannı yaptır mak istiyen'er ihtiyat efradı subede mevcut kayitlerini, hâlen ikametpch adresini, memuriyetini ve ne işle vrcşgul oldu&unu sarahaten bildirmeüdir. 5 İhtiyat efradın doğumuna gö re yoklama tarihleri aşağıda gösterilmistir. ffer doğum kendrsine tahsis edilen tarihlerde şubeye müracaat et melidir. 6 Celp sırası gelmis olan ( 3 2 7 ) doğumlu bir bucuk senelık hizmete tâbi efrat ta yoklama mücideti deva • mınca şubeye müracaat ederek vok lamalannı yaptırmalıdır. 7 İhtiyat efradı gene nüfus te7 keresile müracaat ederek kayitlerini yaptırmalı eski nüfusile müracaat e deceklere muamele yapalmıvacağındrn şimdiden bu hususun temini. 8 İhtiyat efradmı kavitleri tec dit edilmek üzere birer vesika fotoğ rafını getireceklerdir. * 310 doğumlular. 115 ikincikânun 934 e kadar 305310 doğumlular. 1531 ikincikânun 9 3 4 e kadar 311 315" doğumlular. 114 subat 9 3 4 e kadar 316320 doğumlu'ar. 14 28 şubat 9 3 4 e kadar 321 325 doğurr'ular. Yeni sene bütçeleri Gerek Ticaret Odası, gerek Ticarel ve zahire borsasının yeni sene bütçeleri ikmal edilmistir. Ticaret Odasmm yeni bütçesmde, Odada çalışmakta olan stajyer memurlann adedi de bir misîi arttırdmışhr. Bu memurlar Ticaret mektebi talebeleri arasından seçilmekte ve tahsillerine bir yardım olmak uzere kendilerine on beşer lira verilmektedir. Ticaret ve zahire borsasmm bütcesi ne gelince, simdiye kadar acığı Oda tarafından mükerreren kapatılan bu müessese, açıksız bir bütçe yapamğa muvaffak olmuştur. Bütün masraflar aza mî derecede azaltılmiştır. Bundan başborsasmda Borsanın ka simdiye kadar zahire almmasına karar verilmiştir. Türkiye tngiltere ticareti İngiliz ihracatımn sureti umutni yede inkişafınm tesirleri lngiltere Hemen bütün memleketlerde ihnin bize yaptığı ihracatta da göze racat son üç sene içinde mühim nisçarpıyor. 1933 senesinin ilk on ayınbetlerde düştüğü halde yukarıkî cetda memleketimîz tjigiltereden 8 velde de görüleceği üzere tnnlterenin milyon liralık itna!âtta bulunmustur. ihracatında 1931 senesi nihayetle Geçen sene ayni müddet zarfmda rindenberi mahsüs bir tezayüt mevki ithalâtımız 9 müyondu. Fakat cuttur. tngiliz lirasının ucuzluğu saihracatımız geçen sene 9 milyon yesinde îngiliz emtiasının hariç pi42 bîn lira tutarken bu sene 6 milyon yasalarda rekabet kudVeti artmakta ve lngiltere dünya iktısadî buh 101 bin liraya düşmüştür. böylece 1932 senesinin 11 ayında lngiltere ranının haricî ticaret faaliyetlerinile olan alışverislerimizde tam bîr deki tesirlerini her memleketten az tevazün husule gelmişken; bu sene hissetmektedir. v 3 milyon lira açıi»'mız vardır. Maa ^ Son senelerdeki ithalât ve mafih, bu neticeler teşrinievvel so ihracat ^ .»,vj,o. nuna kadar olduğu cihetle; teşriniSon senelerin ilk 11 aylarındaki sani ve kânunuevvei aylannda tz ithalât v e ihracatın temevvüçleri mirden yaiDilan încir ve üziim ihraşöyledir: catile saîr limanlardan vâki olan sevIthalâtı (biner ton olarak) kiyatın vaziyeti biraz lehimize dü 11 ay zelterek 1933 Türk tngiliz ticaret 1931 1935 1933 Ham pamuk ' 889 1,101 1,236 pilânçosunun aleyhimize bu kadar Yün 760 822 859 büyük bir açık vermiyeceğini tah Lâstik 273 205 213 min edebiliriz. Demir '196 175 255 Fransız tiyatrosund? Bu aksam saat tam 20,45 te Pu akşam saat 19,30 da r Utanbul BeUdiyesi ehirTı'yatposu ili III ııııııııı muamele görmiyen pirincin de borsaya varidat faslında «tahminler çok asgari olarak yapıldiğmdan, yeni sene bütçe • sinde açık görülmiyeceği temin olun maktadır. Viktorya ve Hüsarı Yarın ilk defa olarak: r LÜ ÜS HAYAT Büyük operet Yazan : H krem ve Cemal Reşit Bevler Bayader Kalman'm en meşhur ve en guzel musîkili opereti... UMUMA STALİN II Bu akşam saat Tam 9 da sinemasında Deırz Kızı EFTALYA H. Kemanî SADi Bey ve heyetile D C^1 D ve arkadaşları'heyetinin büyük rVCIİK D . sinema KONSERİ »*<*»• (Mabadi var) Bu akşam saat tam 9 da Ayrıca: Paramount Dünya havâdisleri gazetesi Paramount filmidir Yarın mat nelerden İtibaren ğ** * • 1 A T\ A 1 ELHAMRA sinemasında ^ e »1 K J\ U l\ lürkçe fılm 1 1 1 1 Bifetlerinizi erkenden aldırın. Telefon : 44289 W iKfü/<Xlfi\. JUIJ71 Jilf f i | m takdim ediyor sinemasi nefis bir Haydar Rlfat Bey ortaya yeni ve büyük bir eser daha attı: Stalind Kitap, mevzuu ltibarile olduğu fcadar hacmen de buyuktür: 400 sahlfeye yakın bir cllt. Dünyanın büyük bir mllletlne tatbik edllmiş bir rejimin şefi olan Stalin elbette bu asrın sayüı simalarından biridir. Bize boyle bir şahsiyeti tanıtmağı deruhde etml? olan kitabın ehemmiyeti için başka söz söylemeğe çalışmak haklkaten zait görülmelidir. Müellifi samlmiyetle tebrik, eseri hararetle tavsiye ederiz. Şubelere kayitlerni yaptırmıyanlara MÖSYÖ MAURiCE BEBE CHEVALİER w3fi|p ^ 1 iki saat mükemmel kahkaha. çok eğlenceü sahnelet, zevkli şarbiar. Oynıyaniar : B al^şam'saat 9 da A P t İ S t İ k Sineması u Francis de Croisset'ın meşhur piyesinden muktebes ve zevcesine olan aşkı uğrunda hılekâr bir meceraperest rölünii temsii ettiği Yedi Gönun 42 nci sayısı çıktı Yedi Giinün 42 nci sayısı, bugün ramazana uygun nefis bir kapak için de, harikulâde gîize] mündericatla intişar etti. Bu nüshada Karagbzün son günlerini, Dolar, Hörst ve Alkapun isminde Amerikanm üç kuvvetini, binbir gece masallanndan bîr sahifeyi, asabî nöbetler serlevhah güzel bir hikâyeyi okuyacaksmız. Bunlardan başka iki kıymetli reportaj da Yedi Günün bu sayıdaki mündericatmı büsbütün zengînleştirmiştir. Yazılardan biri 20 senedir ugursuzluklar îçmde krvranan asil fakat talihsiz bir aile çocuğunun, ikincisi, üç sene içinde Avrupa sahneierinde yükselen talihli bir kadınm bizzat Yedi Gün muharrirlerine anlattıklandır. o 00 ve bir yaşında harika çocuk CHARLES BOYER'yi A T M A C A KESTıR'NZ Fırka askerlik dairesinden: 1 ihtiyat zabitanından senelik yoklamaya gelmiyenlerle hlçbir şubeye kaydlnl yaptırmıyanlar. 2 Efrattan para cezasını müstelzinı olan yoklama kaçakları ve bakayalar. 3 Asker kaçaklan. 4 2330 numaralı af kanunu ile suçları affedilen yukarıkî maddelerdeki ycklamaya gelmlyenlerin kanunun 14 üncü maddesine nazaran 28/1/934 tarihine kadar kayitli bulundukları veyahut Ikamet ettikleri mıntakaiardaki şubelere müraoaatleri. 5 Tarihi mezkure kadar müracaat etmiyenler hakkmda kemafissabık ah kâmı kanuniye ceza maddeleri tatbik olunacaktır. *** Beyoğlu Askerlik şubesinden: 326 ve 327 doğumlu kısa hizmetliler den ve bunlarla muameleye tâbi olan daha evvelki doğumlularm bakayasından muallim olmıyanlarla tabip, baytar, eczacı, diş tabibi sınıflarından gayn smıflann orta ehliyetnamelileri 1 ikincikânuu 934 iptidasmdan itibaren sevkolunacak lanndan 27 kânunuevvel 933 tarihinden itibaren şubeye müracaatlerl ilân olunur ffiliminde takdim edecektir. Sahne arkadaşları: Sabık Rus Prensesi NATALiE PALEY ve sevimli PiERRE RiCHARD WiLM. ilâveten ; FOX JOURNAL (11471) CiCi BERBER Şehzadebaşında Millî Alemdar Ayasofyada ROMATıZMA A6RILARINI Her iki sinemada kemali muvaffakiyetle devam ediyor. Oynıyanlar : i. GALiP, MUAMMER, FERDi, Yunan operet artistlerinden ZOZO DALMAS • ilâveten: Meşhur komik Naşıt Beyin en son çevirdiği Türkçe sozlü komedisi NAŞİT DOLANDIRICI Agrıyan adeleleri gevşetmek ve sertlesmiş tnafsailan yumuşatmak ve agrıyı izale etmek için hemen SLOAN'S mahlulünü kullanınız. Derhal ensicenin içine nüfuz ederek ıltihabı tahfıf ve sertligı ile agnyı izale eder. Romatizmadan muztarip binlerce kışı Sloan's mahiulunü kullanarak iyileşmişlerd r. Romatizma, lumbago (bel agrısı) sıyatik vecai verekı, sirt agrıla J burkulma, bere ve sair adele ağrılanna karşı Sloan's mahlulünü kullanınız. Hoüvut Holivutun dördüncü sene, birinci sa yısını teşkil eden senebaşı nüshası, Avrupa mecmualarına muadil bir surette muhtelif artist resimleri ile blrçok füim şirketlerinın en son stüdyo havadislerini havi olarak lntlşar etmiştir. Sinema meraklılanna tavsiye ederiz. SLOAHPS LINOIENT «Agrllari Keser Dikkat! Dikkat: Geceleri 8,30 da başlar Sadn esbak âyan azasından mer hum Ali Rıza Paşa hafidi ve topçu kaymakamlıgından mütekait Ibrahim Beyin mahdumu Bedrettin Bey, amansız bir hastalıktan kurtulamıyarak irtibal eylemiştir. Naşı mağfiret naşı bugünkü çarsamba günü Beyazıt camfll serifinde öğle namazını müteakıp kal« dınlarak Sirkeciden istimbotla Ic Erenköyündeki aile kabristanma defnedi lecekb'r. Kederdide aüesine sabırlar dileria. irtihali müessif
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog