Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

E e. 'i lCânunuevvei ı *Cumhuriyet' SON TELGRAFLAB "Almanya hüremte lâyık bir memlekettir,, Sabık Fransız Başvekili M. Heryonun Fransız gazetelerinde çıkan mühim bir yazısı Paris 26 (A.A.) cAjans Ekonomik e Finansîyer» bugünkü sayıstnda M. Heriyonun bir makalesini neşretmektedir. M. Heryo, diyor ki: Almanyaya karşı, batta Hitlerci bile olsa, hiçbir zihabımız yoktur. Biz, her milletin dahilî siyasetme yegâne hâ kim olduğu fîkrine bağlı kalıyoraz. Hitlerm siyaseH, bize tuhaf bile gelse, ona bir vakıa olarak görüyoruz ve eğer tercih etmek icap etse, Hitlerra hare ketini, Stresemamn hatıratmdaki harekâtma tercih ederim. Diğer taraftan Fransa üe Almanya arasında bîr banşmanın hatta narmıslu bir «Modiis Vivendi» mn sulh içm sağlam bir menteşe teskil edeceği mnbakkaktır. Kendisinden çekinilse bile, Almanya hürmetle muameleye lâyık, gayet biiyiik bîr memlekettir. Teferruatı bertaraf ediline, Hitle • rin teklifleri ile faşist kotueyinin tak rirlerinin aysıi temayülü gösterdüderi meydana çıkar. Mületler Cemiyeti tesis edildiği vakit, bu müessese, sade bizim değil, İngilterenin liberal akidesinden miilhem oluyordu. Milletler Cemiyetinin yavaş yavaş milletlerin miisavah üzerine müesses beynelmileî bir hukuk ve bir ahlâk yaratacağını iimit ediyorduk. Bu düstnrda yapılan değişikliklere rağmen lngiliz dostlanmız, <*m'n ola • lun ki, bunu tasvip etmemezlik etmi yeceklerdir. Son harpte bitaraf olan devletlere yamız M'lletler Cemiyeti bir zamân teşkfl ehnemektedir. Cenevre müessesesinm teessüsün denberi Duçe ile Fuhrer, hakikî mahi yetlerine irca edildiği takdirde, müsavat yerine meratİD tesisine matuf nazariyeler ileri sürdüler. Fransa, müsavat ve âlemsümuHük preasiplerini cesaretle müdafaa etmeseydi, kendJ cumhuriyetçi veya mutlakıyetçi an'anesine sadık olmamış olur, Rıchelieni olduğu kadar Fa'leyranı inkâr eder ve verdiği sözü tutmanuş o kırdu.» Dahiliye Vekili Istanbula geldi Eğlence yerleri hakkmdaki itirazlar varit görülmedi Dahiliye Vekili Bey dün sabshki ekspresle Ankaradan •ehrimıze gel miştir. Haydarpaşa garında Vali Muhittin Beyle bazı meb'uslar ve diğer birçok zevat Vekil Beyi karşılamifiar, bir poli» müfrezesi de resmi telâm ifa etmiştir. Vekil Bey, Vali Beyden «inemalann «aat yirmi üçte kapanması karannnm tatbtkatı hakkında izahat almif, v a a yeti mucibi memnuniyet buimuştur. Dahiliye Vekili bir muharririmize, bu hususta Meclisteki beyanahna ilâve edecek *özü olmadığını, eğlence yerlerinin geceleri kapanma taatleri hakkmdaki kararm kat'î olduğunu, Utanbulda bir iki gün kaldıktan sonra Ankaraya avdet edeceğini »öylemiş tir. Sinema ve tiyatrolarm kapanma saatlerinin değiştirflmesi hakkında yapılan müracaat ve itirazlar varit görül • memiştir. Bu yeni tedbir, zabıtatun da vazifesini daha ziyade kolaylaştıracak ma hiyette addedilmektedtr. Bazı vüâyetlerin birlestirilmesi suretile mevcut 57 vilâyet teşkilâtmm bir kummi kaldırmak üzere Vekâlet tarafmdan bir proje hazırlanmıştır. Vekil Bey bu mesele ile çok ehemmiyetle meşgul olmaktadır. Bir kuun vilâyetlerin birlestirilmesî projesinin tedricî surette tatbikı muvafık förfil • mektedir. Tatbikata evvelâ Trakyadan baslanarak bütün Trakya idarî teşkilâb E • dirne vi'âyetine raptedilecektir. Vekil Beyin yann Ankaraya avdeti muhtemeldir. Adliye daireleriıie yer Bütün postane binası Adliye dairelerine verildi. Postaneye ayrı bir bina aranmaktadır NALINA MIHINA Güreşçilerimiz Ankara 26 (Telefonla) tstan bul Adliye dairelerinin ve mahkeme lerin Yeni Postaneye nakli hükumetçe kararlastmlmış ve bugün Istanbuldaki alâkadarlara teblîgat icra edilmistir. • * * T Adliye yangmından mütevellit va ziyeti ıslah, yanan dosyalan yeniden teskil etmek, davalara eski mtizamını vermek üzere icap eden cezri tedbir leri bir lâyiha projesi halinde topla mak üzere Ankarada faaliyete geçen komisyonun isini bitirdiği hakktnda şehrmize malumat gelmistir. Bu komisyona dahil bulunan Baro Bcinci reisi Mekki Hikmet Bey dün sabah Ankaradan Barova telefon ederek komisyonun mesaisi hakkında izahat vermiştir. Bu izahata göre komisyon tetkikatım bitirmis ve kanun lây'hasmı dtin akşam Vekâlete tevdi ettni*tir. Yeni lâyiha bugün Vekiller Heyetinde muzakere edilerek derhal Büyük Millet Meclisine sevkedilecektir. Gene Ankaradan, gazetemize gelen yukandaki telefon haberi gibi sehri mizdeki alâkadar makamata dün gelen haberlere göre, hükumetçe Adli ve dairelerinin ve mahkemelerin Yeni Postaneye nakledilmesine kat'î olarak karar verilmiştir. Adliye için şimdilik Postanenin ikinci ve üçüncii katlsrı tahsis edilecektir. Eğer bu kısımlar bütün adliye devairini almazsa icra daireleri şimdilik Topanedeki eski müşürlük dairesinde kalacaktır. ürk güreşçileri, geçen sene ol • duğu gibi, bu sene de Balkan şampîyonluğunu kazanddar. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de, birtek talihsizlik ve kaza müstesna ol mak üzere, pehlivanlanmızın sırtı yere gelmedi. Talihsizlik ve kaza diye, bil gürefçimizin uğradığı mağlubiyete bahane bulmak istemiyorum. Geçen sene Çoban Mehroet, bu sene de, Yusuf Aslan çok faik bir güreşle hasımlarmı ezerken bir kazaya isterseniz hakenv lerin dikkatsizliğine de diyebüirsinizkurban gittiler ve yüzde yüz galip çıkacaklan gün gibi asikâr olan bir güreşten mağlup çıktılar. Fakat Türk takırm iki senedir, üstüste, Balkan gü'eş şampiyomı oldu. Güreşçilerimizin Balkanlılara faik olduklan artık kat'iyetle tahakkuk et miştir ve zaten Balkanlılar da bunu söylüyorlar, <iz bizden yükseksiniz, Merkezî Avrupa Ue güreşecek bir kabiliyettesiniz, diyorlar. Türkün ecelden bükübnez kolu, bu muvaffakiyetlerin en büvük amili olmakla beraber güreşçilerimiz, ancak büyük bir gayret ve feragatle çalıstıklan içm yüzümüzü agartıvor ve RÜldü rüyorlar. Çalıstnasalar hiç şüphesiz muvaffak olamazlardı. Türkün millî sporu olan güreşte, he. defimiz yamu Balkan şampiyonu ol mak değil, dünva şampiyonu olmaga da çalışmaktır. Fakat bunun için, bir kaç defa yazdıgım gibi, güreşçüerimiza bakmak, onlan daha esaslı surette himaye etmek lâzundır. GUrefçilerimiz, lâjnk olduklan bu himayeye mazhar olurlar, daha mun tazam çalışmak, daha iyi yaşamak imkinını bulurlarsa, muhakkak, bize daha fazla iftihar edilecek zaferler ka • zandmrlar. Onlara futbolculara edilen maddi ve manevî yardım kadar yardııı edilsin kâfidir. Kendilerine yapılanı çok fazlasll* ödeyen mütevazı, haluk ve sesriz gü rescilejmiz, ıporculanmız arasmda, herhalde, en fazla ehemmiyet ve ih timama lâyıktırlar. Rakiplerini yenmek için bir mmderden başka birşey istemiyen bu müte vaa gençlere karşı duyduğumuz mu > habbet ve şükranı, onlann kolunu hiç kirmenin bükemiyeceği bir kudrete yökseltecek esbap ve ve«uti tendn et • mekle ödemeliyiz. Postane binası Hükuıaetçe Postane için de müstakil bîr bina aranmaktadır. Bu bina bulummca Postane oraya taşmacak ve postane tamamen adliyeye tahsis oluna caktır. Hükumetçe postanenin üst katmda bulunan Radyo şirketinin bu kısım için yaptıgı tesisat masrahnın da verileceği haber verilmektedir. •HmHiımnmiHIIKfllltlilllffilllllliflllinillUllllinıllflniflnm» Balkan itilâfı fikri Paris civarındaki ve Fransızlar demiryolu faciası Tan, «bu bizi Avrupa itti Millet ve hükumetimizir hadına götürebilir» teessürleri bildirildi Paris 26 (A.A.1* Balkan devletlerinîn bir grup teskil etmelerî lehindeki hareketin inkisafi ve M. Yev titchin son beyanati hakkında rafi talea yürüten «Tan» gazetesi bunun, muntemel bir Balkan blokunun ilâvesi suretile Küçilk ttilâfı genişlet tnek demek olmadığıni, fakat rol • hun kurtarılmasi ve temini içm muvazi bir şekilde hareket olduğunu soylüyor. Gazete bundar» sonra diyor ki: «Küçük ttilâf ile tesekkül nalinde bulunan Balkan itilâfı milletlerinin istedikleri şey kendilerl icin mucibi hacalet ve hâkimivetleri için tabdit edici telâkki ettikleri vesayetlerden knrtulmak üzere grvto haiinde bir leşmek, kendi kendileri olmak ve kendi vasıtalarile rnüstakil mevcu diyetlerini kurtarmak ve tetntn et • mektfr. Bu Avrupa içîn yeni bir vakıadır ki hiç kimse ortadan kal dıramaz. Ve bu vikıa Milletler Cemiyetînin esası olan devletlerin müsavatı prensibini kuvvetlendirecek mahiyettedir. Cenevre tarafından tavsîye edilen mmtakavî gruplar teskili bu suretle canlı bher hakikat halme geliyor. Bu bîzî, Karip bir dolasık yo'dan Avrupa ittihadımn hakîki telâkkisine götürebiHr.» Ankara 29* (A.A.) Başvekü îsmet Paşa Hazretleri, Fransada vuku bolan demirvolu kazası dolayısile Fransa Başvekili M. Şotana ve Hariciye VekOi Tevfik Rüştü Beye'endi de Fransa Hariciye Nazm M. Pol Bonknra birer telgraf göndererek Türk millet ve hü • kâmetinin teessür ve taziyetlerini bil damişlerdir. fiulgaristandan gelen garip bir haber Sofya 26 (Hususî) Filibede çv kan, 23 tarihli Yug gazetesi yazıyor: Zabıta, yakaladığı bir Türk müvez dinin üzerinde 100 bin leva 71e mühim evrak bulummıştur. Polîs mödiriyetmde tetkik edilmekte olan bu evraktan anlasıldıgına göre Bulgaristanda bazı Türk cemiyetleri hükumet aleyhinde faaliyette bulunmaktadtrlar. Bu cemi yetlerin maksadı zâhiren Kemalizm Mİahafam buradaki Türklers öğretmek ve propaganda yapmaktan ibarerîir; fakat hakikatte buradaki Türk ekaHiyetinîn müdafaası için giziî mücadelede bulunmaktv. Polisin yaptıgı tahkikata göre, bunlann azası arasmda bircok Bulgar tebaası da mevcuttur. Bunların muzur faaliyetlerine nihayet verilmesi için vâsi tevkifat yapılması muhtemeldir. Yerli ve ecnefıi malların etiketleri mes'elesi Yerli ve ecnebi emtianm, hakikate uygun olmıyan ve menşeini yanlış gösteren etiketlerle sürülmesi etrafmda yapılan tetkikat benüz bitmemiştir. Maamafîh, yerli mamulâtı bu şekilde su • renlerin birçoğu, alâmeti farikalannı değiştirdiklerini ve malın yerli oldu ğunu gösterecek etiketler yapttrdıklamu Ticaret Odasına bildirmişlerdir. Japonya ile yeni bir ticaret itılflfı Ankara 26 (Telefonla) Türkiye 3e Japonya arasında 930 »enesinde ak tedilen ticaret ve seyrisefain muahedesine mülhak itilâfın tasdiki lâyihası Millet Meclisine sevkedilmistir. Mevzuubahs itilâf Hariciye Vekili mizle Japon sefiri arasında nota teatisi suretile icra edilmistir. En ziyade mazhan müsaade millet muamelesi esasına göre aktedilmis olan bu ticaret mua hedesinin şeraiti hazıra içinde tatbiki imkân* görülemediğinden hülkumeti • mizin teşebbüsatı üzerine Japonya hükumeti muahedenin bu husustaki hükmünün kaldınlmasım kabul etmiftir. Bu suretle muahede müddetinin bir seneye indirilmesi hususunda rautabakat hasıl olmuştur. Asurilere vatan aranıyor! Milletler Cemiyeti, kendilerini ne Irakm, ne Suriyenm kabul etmek istemediği Asurilere bir yer teminini hâlâ düşiİTiüp duruyor. Cemiyet Breztlya hükumetine de müracaat ederek bunların kabulünü rica etmiş, Brezilya ancak tecrübe için 100 Asuri ailesi kabul edebileceğrai bildir • mişti. Milletler Cemiyeti Fransa ve Küba hükumetinden bu yurtsuz Asurilerin Suriye veya Kübada yerleştirilme lerini ricaya karar vermiştir. Bilânço Parif 26 (A.A.) t Lanyi tren fadasmda ölenlerin sayısı 195 olarak tesbit edilmiftir. Yaraklar 300 kadardır. YörS çok ağnr yaralıdır. ÖOmrOk kanununa dair bir lâyiha Ankara 26 (Telefonla) Gümrük kanonuDun 3 6 ıncı maddesinin tadili hakkuıdaki lâyiha, alâkadar encümen lerce kabul edüerek ruznameye alın mışhr. Maliye encâmeni lâyihanın bn rinci maddesinde küçük bir tadil ya • parak efyanm beyannamesi hangi ta • rihte verflmif olursa olsun gümrüklendirildigi tarihteki riisuma tâbi olacağını ta«rih etmiftir. Bundan baska, kanu nun mer*ryet mevkiine vaz'ı tarihi de tenebaşmdan evvel gelecek şekilde düzeltilmşitir. Şimali AmeriNa Ermeni baş papazını oldurdöler Nevyork 26 (A.A.) Evvelki gün dmî âyin yaparken hançerlenerek öldürülen Şimalî Amerika Ermeni kilisesi reisi başpapax Turenin katilleri olarak dört kişi tevkif edilmistir. Batı lodos esiyor Karlar eridi, yalnız dağlarda duruyor Batılodos fırtmasi evvelkî geee ve dün de bütün şiddetile devam etmiştir. Havanın anî olarak lodosa çevirmeM nakıs b«çe kadar düşen «oğuklan hayli gevşetmiştir. Lodosım teshile şebirdeV karlar tamamile erimistir. Yalm* cîvar tepeier, ex • cümle Kayısdaği, Alemdaği, Kâbtane sırtl&n ve Çamlıca karlı manzaraı , dttn, g%l • nes fasılalı bir curette görünmüşrö»*. Lodosun fazlahği yüziinden erv • velki gün Yalova po«taları yapıla • mamış ise de seferlere dVı rrmnta * zaman devam edilmistir. fırtmalar yüziinden K mnvasaiatTan g ı eciken vaı pırrlar dün gelmişlerdir. ingiliz Hariciye Nazırı Kapri 26 (A.A.) Sir Con Shnon dün PiccolaMarinada vali fle öğle yemeğhri yemis ve sahil boyunca mo • törle bir gezinti yapmısfar. Sir Con Simon, kimseyi kabul etmemistir. Kaduı Blrliğinde lisan dersleri Mecüs Reis'miz Ankara 26 (TeMonla) MeeHs Reisi Kâzrm Pasa Hazretleri Mecl'sin tatüinden sonra tstanbula gidecekler • dir. Oivanı Muhasebattaki mOnhaller Ankara 26 (Telefonla) Divanı Mnhasebat dördüncü dairesine bir zatsn seçilmesî hakkmdaki tezkere üzerine bütçe ve maliye enciimenlerinden mürekkep olan rrmhtelit encümen topla narak azadan Refik, Yusuf Ziya ve Fevzi Beyleri namzet gostermistir. Bu daire reisl^me Refik Beyin intihabı muhtemeldir. Gazi Antepte kurtuluş gönu merasimi Gazi Antep 26 (A.A.) Gazi Hazretlerinin onuncu Cumhuriyet bayramı münasebetüe Halk Fırkan fle Halkevine armağan ettikleri imzalı fotografileri Antep kurtuluşunun 12 nd yıldönümü olan dün binlerce halkın sevinç tezahürlefi içinde Fırka ve evin salonlanna asılmtstır. Gazi Antepliler Bu kurtuluş günön de büyük kurtancmın bu kıymetli hediyesini halin ve btikbalin bütun ne • süleri için daimî birJtuvvet menbaı olarak taziz ve tebcil etmişler ve önünde eğilmişlerdir. Kurtuluş bayramı çok heyecanlı geçmiş, şehitler mezarmda kahramudarm batırası tebcil ohmmuştur. Akşam Halkevmde Antep muhare • besi menakibini destankuım, şiirlerini ve temsil şubesinin piyeslerini ihtiva eden zengin bir müsamere verilmiştir. na götürdüm; ben ki okşamasmı hiç bilmem, acemîce yanıbaşına oturdum, omuzlarını bir kolumun içine aldım. tstinat ettiği hiç birşey olup olmadığını sordum: «Imansız mısın?» Birşey anlamamif gibi, dal gın, tekrar etti: «tman mı?» «Evet, dedim, Allaha inanmak...» Yanmış yüzünü bana çavirdi, itimatsız bir eda ile yiizüme bakıyordu ve nihayet «bu mesele ile onun arasında hiçbir münasehjet olmadığını» söyledi ve ben ısrar edince: Şüphesiz, dedi, ben dindar bir kadınım, dinî vazifelerimi yapıyorum, neden soruyorsunuz ? Alay mı ediyorsunuz? Sonra da «bu gibi şeylerle dini karıştırmaktan boşlan» madığını» ilâve etti. Birdenbire yerimden kalkarak koltuğu şiddetle çektiğimi ve Janinin titrediğini hahrlıyorum. O ilerilemiş saatte, kalezin sessizliği, o ağır sükut, kederini uyuşturuyor, boğuyordu. Şöminedeki ateş sönü • yor ve oda soğudukça Janin ayak * r Yahya Kemal Bey Ankara 26 (Telefonla) Münhal meb'usluklar'fan birine sabık Mardin sefîri Yahya Kemal Bevîn namzet gösteriîeceği söylenmektedir. UskOdar Noterligi Ankan 26 (Telefonla) Üskü dar Birinci Noteri Fuat Bey tekaüde sevkedilerek yerine Eskisehtr Birinci Noteri Btirhan zade Halit Bey naklen tayin olunmaştur. ... Anadolnda iktısat Ve âleti Mösfeşarı Ankara 26 (Telefonla) tktısat Vekâleti Müstesan Hüsnü Bey tstan • bula hareket etmistir. 1 Vekiller Heyetinde Maruf bir ingl'z mimarı öldö Londra 26 (A.A.) İstanbulun ünarı plânı için son zamanlarda Ankaraya gitmiş olan miîmtaz mimarlar dan Str Frank Baines, 56 yaşmda vefat etmiftir. M. Luat tarafından ders takrir edilirken göstermektedir. Kadm Birügmde fransızcadan maada almanca ve ingilizce dersleri de verilmektedir. Kızlanmıza Avrupa lisanJarı öğreten Birliği bu faaüyetinden dolayı tebrik ederiz. defterin üstüne kapanmış buldu: taahhütlü olarak sana gönderdiğim bu defterin üstüne. Benim o sahifeleri okurken duyduğum azabı şüpbesiz sen de hissedeceksin . Bereket ki yazı hizmetçiler tarafından anlaşılacak kadar okunaklı degilmis. Bir nezaket his «le senden bu defteri saklıyncak tım: Çünkü babamız senin hakkında, garip bir tarzda yaralayıcı ta birler ku'lanıyor. Fckat benden zi yade senin malm olan bir yazı dan seni haberdar etmemeğe hakkım var mıdı? AiJe mrranna yakından veya uzaktan temas eden seyler hususunda kuruntulanmı bilirsin. Nibayet fikrimi değiştirdim. Hoş bu acı sah'feferde hangimiz den fena bahsedilmiyor? Bu yazı, hevhat, bize uzun zamandanberi bildiğimiz şeylerden baska birşey ifsa etm'vor. Bab.ima ilham ettiŞim istihfaf duypiKu, bütün ilk gençli ğimi zehirledi. Kendimden uzun zaman şüphe ettim, o merhametsiz ba Ankara 26 (Telefoola) Vekfller Heyeti bugün mutat toplanhnnı yaparak mevcut meseleleri müzakere et mistir. Kadm Birligmin her sene açtığı meccanî lisan karslarma bn sene çok rağbet edSmektedir. Yukarıdaki resim Galatasaray muallimlerinden M. Lautm Kadm Birliğmde talebelerine ders takrir etmesmi larını ocağa doğru yaklaştınyor, küllere değdıriyordu. Can çekişen ateş alnını ve ellerini cezbedi yordu. Şöminenin Ustündeki lâmba bu tortop olmuş ağır kadını aydınlafayor, ben de onun etrafında ge • ziniyordum. Bu insan külçesinm, bu bitkin vücudün etrafmda dönüyordum. «Yavrum .> Aradışım kclimevi bulamı yordum. Bu aksam, bu satırlan ya zarken beni bofan şey, duracakmış gibi kalbimi «ıkıctıran sey, bu aşk •e nihayet ismini öğrendiğim bu peres... Ankara 26 (A.A.) Şarkt Anadoluda suhunet düşüklüğü pek zl yadedir. Bu sabah Erzurumda sıfı • nn altında 24, Karsta 32 dereee kaydedîlmiştir. Yağış Diyarbekhde, Erzırrum da, Karadenir kıyılannda mü • teferrik bîr surette kar şeklinde devam etmektedir. Türkiyenin diğer yerlerînde yağı| tamamen kesilmiş ve sema kı»men kapalı ve bulutlu geçmiştir. kişlar altmda iki kat oldum, kıymetimi anlamam çin yıllar geçmesi lâzjm geldi. Onu affettkn, hatta ilâve edeyim ki bu vesikayı «an*> göndermeme amil olan şey bilhassa evlâtlık vazifesidir. Çünkü, bu husustaki hük mün ne olursa olsun, inkâr götür mez ki o sahifelerde babamın siması çirkin hislerine rağmen sana, daha asil demeğe cesaret edemiyorum a ma daha insanî görünecek (bilhassa kızkardesitnie M«r=, kiicÜk Lük hakkında, o sahifelerde miiessir delil • lerini göreceğîn aşkı düsünüyorum) annemin tabutu karsısmda izhar ettiği ve o zaman bizi hayrete düşü • ren kederi şimdi kendi kendime daha iyi izah ediyorum. Sen bunu kısmen oyun sanmıstm. Bu^sahifeler o del^e mağrur ve yaman adamda kalp natnına ne bulunduğunu sana ifşa etmeğe yarıvacak. Okumak <tth> metine deçer, fakat bu senifn için nekadar elhn olacak, sevgili Gonevyev. (Mabadi 9ar} EDEBJ TEFRtKAMIZ:60 Engerek Düğümü disinîn bile farkında olmadığı bir güzellik. Bu atesin cezbedebileceği bir erkek yok mudur? Fakat Zavallıcık, bu ihtiyardan başka hiçbir şahidi olmadan, çöllerde ve karanlıklarda tutuşup duruyor. Fakat ona karşı nekadar merha metim olursa olsun, beyaz bir kelebek bütün diğer beyaz kelebeklere nekadar benzerse, milyonlarca ak ramna da o kadar benziyen bu oğ lanla karsılasmasım istemiyordum. Bh* akşam bana sormuştu: «Istırap çekntemek için ne yapmalı?.. BUtün bunlar geçer tni dersiniz?» Soğuk bh geceydi; gitti pencereyi panjurlan açtı; alnını, vücu • dünün üst kısmını donmuş ay ışğına bafanyordu, Onu atefin kenan Onun nefes almak icfn kendisini kuvvetli hissetmeğe ihtiyacı oldu ğunu bir türlü arîamıyordunuz. Bu betbaht Janin de Filiyi uzaktan uzağa bile tanımıyor. Gözlert görmeden, burnu koku almadan, hicbir anteni olmadan, peşinden koştuğu şeyin ne olduğunu bilmeden bu kadın onun arkasına düşüyor. Kör babalar var mıdır? Janin benim torunum; fakat kızım da olsaydı onun hakkmdaki hükmüm değişmiyecekti: Başka bir insandan hiçbirşey almıyan bir manluk. Bu yüzünün cizgil«r« muntazam, ağır, şisman, ahmak seslî kadm hiç bfrsey düşünmiyen, gözlerini bir noktada uzun müddet durduramıyanlardan biri. Fakat uzun geceterde bana bazan güzel goriinüyor. Kuv • yetîni ümitsizJJğinden alan ve kea 4 4 Kalez, 10 kântmuevvel 193... Sevgili Gönevyev, bu hafta buradaki bütün çekmecelerden tasamkâğıtları sıraya koymak isini bitireceğun. Fakat' benim vazif em bu ve sikayı gecikmeden sana yollamaktır. Biliyorsun ki babnmız yazı masasi • mn başmda öldü VP Ameli, 24 teşrinisani sabahı onu, yüzü açık bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog