Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

*Camhariyet •27 Kânunueyell93' YAVUZi Yazan: ( Çevtren: A. ÜAVER Şehir ve memleket haberlerij Siyasî icmal Icra kasasında { Umumî tapu ve kadastro işlerf sırasmda 400 bin Tapu daireleri yangına karşı mahfuzdur i KOFP 116 Akayın bütçesi Köprüdeki iskeleler beton olarak yapılacak Akay müdürü Cemil Bey tarafmdan Ankaraya götürülen idarenin 934 senesi bütçesi Meclls eneümen lerinde müzakere edilmiştir. Yeni bütçede kadro ve teşkilât itibarile bir değişiklik yapılmamıştır. Yalnız bütceye yeni înşaat için ayn bir fasıl ilâve edilmiştir. Bu fasla konu lan tahsisatla önümüzdeki sene içinde Akay tdaresmin Köprüdeki Ka dnköy ve Haydarpaşa iskeleleri yeniden ve beton olarak înşa ettirile • cektir. Bundan başka Yalovada da yeni bir îskele yaptınlacaktır. Diğer taraftan fena havalarda, vapurlarra Yalova iskelesine yanaşmalan mümkün olmadığmdan önü müzdekî sene içinde Yalova Uke lesi önünde bir dalgakıran in«ası da mukarrerdir. Bundan baska Akay tdaresi, hü • kumetten alacağı yeni tahsisat ve salâhiyetle yeni sene içinde Yalova kaplıcalarını ıslah icin bazı tedbirler alacaktır. Bu cümleden olarak kapiıcalarda yeni bazı fennt tesisat yaphnlacak veni bir otel ve bar inşa edilecektir. 150 yataklı olacak olan yeni otelin proie ve plânlan Türk mimarları tarafmdan hazırlanmış tır. Akay müdürü Cemil Bey Ankaradan dönünce alâkadar komisyon toplanarak bu projeleri tetkike başlı yacaktır. önümüzdeki kaplıca mevsimme kadar bu tecisat ve inşaatm ikmaline çaiısılacaktır. Mısırda neler oluyor? Önde, Sivastopol cehennemi, arkada Rusyanın bü Yangın tün Karadeniz filosu ve ikisinin ortasmda da Yavuz! lira var mı îdi? Şimdi, artık Yavuz orta »üratle doğru Sivastopola müteveccih bir rota takip ediyor. Kumandanımız kalyon kaptanı (deniz miralayi) Akkermanm plâm şudur: Yavuz, en geç bu akşam Boğazdan içeri girmek mecburiyetindedir. Çünkü kömür lüklerimizdeki kömür miktan, daha doğrusu kömür fıktanı, bir gece daha denizde kalmamıza kat'iyyen mü»ait değildir. Hemen hemen imkânnz gibi görünen Boğazdan içeri girmek manevrasını yapabilmek için, herşeyden evvel, Rus donanmasınm Boğazm ağzından uzaklaşması ve »abahleyin almış olduğu vaziyeti terketmesi lâzımdrr. Eğer düşman filosunu Boğazm öuünden kuvvetle uzaklaştıramıyorsak hile ile mak • sadımıza varmz. Doğru Sivasiopola giden bh* rota takip ediyoruz. Ruslann memnuni • yetle bizi takip edecekleri hakkm daki ümidimiz, tahakkuk etmek 0zere, Rus donanmast başkumanda nı, muhakkak, Yavurun Sivastopolu bombardıman etmeğe koştuğunu zannedecektir. Bîziır süratimiz, Ruslardan çok evvel, Sivastopola var mamıza müsait olduğu için böyle düsiintnekte de hakkı vardır. Binaen aleyh Rus amirali, Yavuzun Sivastopolu bombardıman etmesine mâni olamıyaeaktır. kumandanımıZj Rus donanmasmı yarıp geçmeğe Kalkışacak ve bu kor kunç akibet daha evvel tahakkuk edecektir. Ruslar, bizim Sivastopol yolunu tuttuğumuza, kim bilir, nekadar memnun oluyorlardır. Çünkü Yavuı, onlann «şini daha kolaylastırmak tadır. Çünkü, onu, tam yolla takip etmekten başka birşey yapmağa lüzum yoktur. Yavuz tabiatile, kıskaçın kollan arasına girecek ve iki ateş arasmda kalarak denizin dibinde ebedî istirahate kavuşacaktır. önde, Sivastopol cehennemi, arkada Rusyanın bütün Karadeniz filosu ve ikisinin ortasmda da Yavuz! Sabahki şTdc(etli sarsıntı Bir taraftan yolumuza devam e diyoruz, diğer taraftan da, sabah leyin muharebe esnasmda duydu ğumuz şiddetli sarsmtmın neden ileri geldiğini anJamağa çahşıyoruz. Sarsmh vuku bulduğu zaman, ge minin iskele tarafmda bir su sütu mmun havalandığı görülmüstü. Fa kat selâmet postası efradı, hiçbir taraftan* geminin su etmedîğini bildirmislerdi. O halde bu sadme ve bu su sütunu neden ileri geknişti? Kafamızı yormamıza rağmen, sarsıntmın sebe bini bir türlü anlıyamad'.k. Bu 10 mayıs günü. masmavi bir gökte parlak bir günes yakıcı ziyalannı denize döküyor, deniz sıcaktan, erimiz kursun halinde... Yavuz, müthiş bir duman saça rak, kıvilcımlar saçan denizin üstünde süratle ilerliyor. Gözcüler, mütemadiyen bizi takip eden Rus gemi • lerini bir an gözden kaçırroıyorlar. vakit geçtikçe ve o mühim an yak • laştıkça heyecanitmz artıyor. lkicagâhııraza donebilecek miyiz? Bu sualî, o gün kîm bilir, kaç defa kendi kendimize ve birbirimize sorduk. öğle olmuştu. Daha tam iki saat var. Fakat Rus dostlarımızla beraber olunca vakit çabuk geçiyor. Bütün Karadeniz filosunun muntazam bi? hatti harp halinde arkamızdan kosması, cidden güzel bir deniz manzarasi! Bütün düsman gemileri, gayet düzgün bir pruva hattı teşkil etmişler, birbirinin peşi sıra ilerliyorlar. Sayıyoruz, tam 17 gemi... 17 harp gemisinden mürekkep bir hattı harp hayli uzun oluyor. Boğaz haricini karakol eden Türk torpitobotunun görüp Okmeydanına haber verdiğî, Okmeydam telsizinin de bize büdirmeğe çaiiştıği gemi adedi de 17 idi. Zırhhlar, kruvazör ler, muhripler, torpitobotlar, mayin tarayıcı ve mayin dökücü gemiler, Denizaltı gemileri. . Onlar 17, biz ise bir tek gemiyiz; biricik Yavuz 1 fMabadi var) EvveUd gün Büyiik Millet Meclisinde Adliye yangmı münakaşa edilirken Konya meb'usu Refik Bey, yanan icra daireleri kasastnda 400 bin lira bulundurulmasım tenkit etmiş ve şavet hafriyat neticesinde bu para kasadan çıkraazsa yangında kasit aramak lâzun geldiğini ileri sürmüştü. Dün malumatma müracaat ettiği miz Adliye erkânı kasada bu kadar mühim bir para mev cut olmadığmı; ancak bîrkaç bin lira bulunduğunu söylemektedirler. Bundan başka yangın esnasmda Topkapı sarayı ve Darphane den nakledilen bir Insnn eşyanın da yandığı hakkmdaki haberler gene adliyenin salâbiyettar makamlan tarafmdan tekzip edihnektedir. Nakledilmiş hiçbir esya olmadıği soyienmektedir. Mevkuf bulunan odacılan, haHanndaki davanm başka bir yere nakH için Adliye Vekâletme müracaatte bulunmus • lardır. Bu takdirde kanunen Vekâletçe Müddetumumiliğin bu husustaki müta • Ieası sorulması ve nakü hakkmdaki nihaî kararm Mahkemei Temyizce verümesi icap etmektedir. Yavuzun hilesi Halbuki bîz Sivastopola gitmeği aklımizdan bile geçirmiyoruz, Ya vuzun düşünce ve endişeleri büsbü • tün başkadır. Her şeyden evvel, Ruslann bizi takip etmelerî ve böylece Boğazın ağzmdan uzaklaşmalan lâzitndır. Bizim de istediğiımz budur. öğleden sonra, saat ikide mukadderatımız anlaşılacak. O saatte Öyle bir mev • kide bulunacağız ki buradan Rus donanması »ancak veya Ukele«m den (sağından yahuf solundan) çe virerek sağ ve salisn Boğaza gide biieceğiz. Bu manevra için de mev cut kömürütnüz ancak yetişir. Eğer hilemizi düşman yutarsa yolumuz açık olacak ve bizi kovalıyanlann eiinden kurtulabileceğiz. Fakat bir de, aksini düşünmek lâzim. Eğer Rus lan, faka bastıramaz*ak haKmiz dumandır. Bu takdirde, en müsait vaziyet, Karadenizdeki bitaraf Bulgar veya Rumen litnanlanndan birine girebilmek olacaktır. Fakat o ztman da, Rus donanması gelip bizi o li manda abluka altına alacaktır ve düşmanm adedî faikiyeti malum olduğuna göre, böyle bir vaziyetm akibeti de malum demektir. Yavuz, fazla uzağa gîdemiyecek ve bitaraf sulardan çıkar çıkmaz süratle tah rip edilecekti. Fakat bakalım bir Bulgar veya Rumen limanına girebüecek miyiz? Kim bilir belki de Arif Ps. merhumun cenaze merasirni Cenaze Karacaahmet Müşirliktem mütekait doktor Arif Paşa merhumun cenaresi dün askerî merasimle kaldırılmıştır. Ankaradan gelen Dahiliye Ve • kili ve sehrimizdeki meb'uslar, Ankara Valisi Nevzat, tstanbul Valisi Muhittin, Fırka idare heyeti reisi Cevdet Kerim, Polis Müdürü Fehtni Beylerle tzzet, doktor Fuat Siirey ta, Esat Paşalar, Şehir meclisi azasi •e diğer birçok zevat cenazede haztr bultmmuşiardır. Cenaze meras'mîne bir askerî kıt'a ile bir polis müfrezesi de iştirak etmiştir. Merhumun tabutu dün sabah saat on birde Modadaki hanesinden kal • dınlmış, Kadıköy çarsnındaki Os manağa camimn getirilmiftir. mezarhgmda Catnide cenaze namazı kılındıktan sonra tabut cenaze otomobiline konulmuş ve Karacaahmet mezar lığma, götürülmüştür. Merasimde bulunanlar da otomobil ve otobüs • lerle tabutu takip etmişlerdir. Arif Pasa merhumun cenazesi, aile makberesine defnedilerek me • zan basina çelenkler konulmuştur. Hamdi Beyin cenazesi Vefatını yazdığımız Yozgat meb'usu Hamdi Beyîn cenazesi dün ih tifalâtı lâyika ile kaldınlarak Karacaahmetteki aile kabristamna def • nedilmiştir. Cenaze merasiminde bir polis müfrezesi ile merhumun ah baplan ve akrabası haznr buhm • mustur. . Geçenlerde şehrimize gelen Tapu ve Kadastro umumî müdürü Cemal Bey dün lstanbul Tapu dairesinde, kada; trosu bitmiş ve yeni tapu kütüklerine geçirilmiş olan gayrimenkullerin muamelâtı içm açılan sicil muhafızlıîh bürosunnn faaliyetini tetkik etmiştir. Cemal Bey, bir banka gibi mımta zam is gören bu yeni büronnr faali yetini raucibi memnunivet bulmas, bu suretle halkm tapu işlerinîn az memurla ve süratle görülmesi imkânı elde edfldiğmî söylemiştir. Cemal Bey dün bir muharririmiıe şu izahatı vermiştîr: Yeni büroda normal ve pSröz suz muameleler bir günde ikmal edildiğinden ertesi gune bıfakılmamAkta • dır. Kadastrosu henüz yapıhnıyan yer • lerde halka bu kolaylığı temm için yeni bir kanun lâyihası tanrim edilmiştir. Lâyiha, mütalealan almm«k Szrre tekmil Vekâletlere gönderilmiştir. Bu lâviha kabul edildikten sonra Haber verildiğine göre AdKye binaher tarafta, gavrîmenkuller muantelâ • sı hakkında bundan evvel bir yangın talimartnamesi tanznn edilmiftir. Bu ta b icin ilmü haber getirmek usulii kaldınlacak, muameleler halkm «tfahî limatnameye göre bir yangm vuknun • müracaati uzerine yanılarak kanunu da mahkeme reislerile alâkadarlarm derhal Adliyede haztr buhjnmalan i • medeninin ve taou sicil nizarrnamesi cap etmektedir. TaHmatname diğer nîn nsulleri dairesmde tetkikat yapıl mühim mevaddı da* ihtiva etmektedir. dıktan sonra memur tarafmdan resmi Fakat bu talimatname yangında yan senet tanzim olunacaktır. dığı içm diğer bir nüshası aranacağı Kadastrosu yapılmakta olan on ntmsoylenmektedir. takada sicil muhafızlığı tekilâh tatbik edTVuıektedir. Vekil mahkeme reiAeri tstanbul kadastro islerinî daha ça • Sekizinci ihfasas mankemea reisi Abuk vürütmek için yeni bütçeye tahsl» tıf Bey mezuniyet aldığı cihetle yerine jat konulmustur. vekâleten tayin edilen üçüncü ceza reŞimdilik kasabalarm kadastrolari risi Hikmet Beye dün tebKgat yapıl yapılmakta oidağundan tayvareden is* nmftir. Mumaiieyh bugün vazifeye tifadeve lüzum görülmemistir. Fakat başlıyacaktır. Üçüncü ceza mahkemearazinin kadastrolan için bu vasıtaya si riyaseti de vekâleten Aiprceza mah* müracaat edilecektir. kemesi azasmdan Nusrat B. tarafmdan Balıkpazannda hazineye ak emli • idare edilecektir. kin tapu senetierinde yapılan suiistf . mal, izam edilecek bir mesele defıldir. Maamafih burada kalacağım birkaç gün zarfında bu mesele ile ehemmiyetli sorette mesgu] olacağım. Hazinenin, relevki az olsım, sayi olmuş hakkı Yeni ölçüler ve tartılar feariimu varsa onu mutlaka meydana rıkaracanun tatbikına yeni senebasından iğız ve neticesine göre icap eden kanutibaren baslanacaktır. Bunun içm nî muameleyi ifa ettirece^iz. halka kolayhk olmak üzere Bele • Kadastro heyeti reisi Rüştü Beyle dıye Ikhsat müdürlîîğü 10 kurustan bu mevzu fizerinde gorüsüyoruz. SMÎ • 150 kuruşa kadar muhtelif kıymet istima] edilen emlâkin kıymeti ancak ve muhtelif siklet üzerinden eşya yamhnakta olan tetkikat neticesinde nın okkaya göre kilo ve gramı ne anlasdacaktır. kadar tutacağını gösterir cetveller Tapu dairelerin! yanşrma kprn ko bastırılmıstır. Bu cetveller halkm en rumak içm simdilik düşündüğümüz çok absverif ettikleri bakkal, matedbirleri aldık. Fakat aynca bir itfanav, kasap ve sair dükkânlara düniye mötehassısı getirterek bu hususia den itibaren tevzi edilmeğe başlanmfltaieasmi sordnk. Mütehassu htan • miftır. bul Tapu daires'nde tetkikat yaph. Raporunu verdikten sonra icap eden fenni tertibat yaDilacakhr. Belediye taksi otomobilleri taliEsk! zamanlara ait tapu evrakı Anmatnamesi mucibince yeni senebakaraya nakledilmis ve demir dolaplarsından itibaren lstanbuldaki bütün taksi arabaları nefti renge boyanmıs da muhafaza alttna almmışhr. fstanbuldalri tapu kayitlrri de v m • ve makmelerinde lâzım gelen ta • gm tenlikesinden masnn vaziyette budilât yapıhnıs olacaktır. Senebaşınlunan demir mshzen icindedir Hariçdan sonra tadilât yapmamıs arabaten bîr atesin mahzene gecmemesi de lar seyrüseferden menedİIecektir. temm edflmiştir. Adliye yrrgmmda Diğer taraftan soförler de Belediye200 kadar tapn dosvan yanm'«fır. Faye müracaat ederek Beledîyenin re» kat bunlarm telâfisi kolaydır. Çunkfi simleri arabalarm eskilik ve yeni • liklerine göre almasım istemislerdir. yanan dosya hulâsalan tamı kavit'e • rinde m«"vcuttur. A'âkadarlarm m8raBelediye şoförlerin bu teklifini macaatleri uzerine bunlarm yeniden tesîkul görmediğinden reddetmiştir. sine bflslanmıştır. Adlivede yanan gaytîmenkul hacîzIerine aît evrakın kavitleri tapudaki haciz defterlerinden cıkarlabneceğtn tstanbul Beled'iyesi hudutlan haden bövle haciz altmdaki maHara ait ricinde kesilerek şehire sokulan et: haklar kavbolmıvacaktır. Hac z def ler Belediye tarafmdan musadere Wleri, demir mahzene konulmuslur. edilmekte ve bunlar mezbahada muYanan dosvalann alpkadarlarmm muayene olunmaktadır. racaatlerini sürat'e is'nf için tstanbul kaçak etler, yenebilecek bir halde tanrısu takviye edümhtir. ise mezbaha resmi alınarak sahi Bütün tapu memurlanna, vazı mrldbine iade edilmektedtr. Bundan do nesî ile van yazmağı öğretmnelen meclayı kaçak etlerin sehire girmesinin buri oldoğu bir tamim ile bildirilrpjşönüne geçilememektedir. Belediye tir. Ziraat Vekâletine müracaat ederek şehir hudutlanndan içeri giren bütün kaçak etlerin musadere edile • rek muayeneden sonra da sahibine iade edilmemesi için bir kanun çı • Ankaradan gelen haberlere göre, kanlmasını istemiştir. Vekâlet bir son zamanlarda 15 günde bire in • dirilen tstanbul tskenderiye pos • İâyiha hazirlıyarak Meclise vere talarmm gene eskisi gibi haftada bir ceğini bildirmiştir. yapılması takarrür etmiştir. DenizyoÜan idaresine henüz bu hususta tebliğatta bulunulmamıştır. tdarenin 934 senesi bütçesi için AnMemnrinîn ikincîkânun peşin maaskaraya giden Denizyollan idaresi ları pazartesi günü tevzi edilecektir. müdürü Sadettin Bey, tktısat Vekâletile bu iş için de temaslarda bu lunmaktadır. Sadettin Bey, yarın şehrimize dönecektir. İskenderiye postalannın gene haftada bir yapılması hakkında hükumetin karan kat'iyet kesbettiği takHediyesi dirde, bir müddettenberi Karadeniz Kuponu hattma işliyen Ege vapuru gene bu hatta tahsis edilecektir. Şimdiki hÜ27 kânunuevvel 1933 de lstanbul tskenderiye hattında yalnız tzmlr vapuru çabşmaktadır. Şehrimize iş aramıya gelenier için bir tamim Şehrimize Anadoludan iş aramağa gelenier burada iş bulamayınca ve parastz kalınca geri dönmek için Belediyenin ve Halkevinin yardımma baş • vururlardı. Fakat Belediye bütçesm • de bundan sonra yardım faslı bitmiş • tir. Halkevinin de malî vaziyeti bu sene biraz dardır. HaBcevi ve Belediye tarafmdan Anadolunun bütün belediye ve halkevlerine birer tamim gonde rerek tstanbulda yerleştirfleceklerin den emin olımyanlarm boştr boşuna tstanbuhı gelmemeleri yaulrmşhr. Yeni ölçüler için cetveller asılıyor Denizyollan idaresi ve şirketin vapurlan Taksi otomobilleri Haçak etler için bir iâyiha hazırlanıyor Vapurculuk anonim şirketi mevcut 21 vapurundan bir kısmını faal hale getirerek kendisine düşen yüzde otuz msbetüe seferlere dahil olmuş, diğer vapurlarmı bağlanuştn, Fakat şirket bu vaziyeften zararlı olduğunu, va • purlanndan bir kısmmm muattal bir halde bulunduğunu, bütün hatlarda munakalâh temin için kendi gemilerinden başka vapurlara ihtiyacı olan Denizyollan idaresinin şirkete girmeyen armatorlann vapurlan yerine şirkete ait vapurlan kiralamasmm şirkete bir yardım yerine geçeceğini iddia ederek tktısat Vekâleb'ne müracaatte bulun • muştur. Vekâlet te bu müracaati nazan itfbara almış, Denizyollan idaresine şirkete ait gemilerin kiralanmacını tebliğ etmiştir. Denizyollan idaresi bu emir Bzerine Lutfi ve Cemal Beylerden kiralanan Bursa, Nflüfer ve Erzurum vapnrlannı terketmiş, bunlartn yerine şirkete ait bazı vapurlan kiralamıştır. Bu meyanda vapurculara ait Sevvar vapuru Antalya hattma tahsis edilmiştir. Şirket haricinde kalan armatorlar bu vaziyet uzerine tktısat Vekâleti nezdmde teşebbüsata girismek'e beraber vapurlarmı Karadeniz ve Marmara iskeleleri arasmda vlepçiliğe tahsis ederek çalışma&a baslamıslardır. *kı Paşa, ahvali ahbiyesînm ademi müsaadesine binaen Mısu başvekâletinden çekilmiş, yahut çekilmege mecbtr edihniş olduğu halde hükumet fvkası (Esşuap) ta haiz bukmduğu nüfuzdan bilistifada hâlâ Mısmn siyasî ahvali üzerinde büyük tesirler yapıyor. Kralm salâhiyetlerini refetmeğe kal» kışan (Veft) fırkasının Mısnda büsbütün yerleşip kalmasmâ mâni olan, bu suretle saraya dahi mühim hiımet» lec gören, hiç yoktan bir hükumet fırkası vücude getiren ve ihtısası dolayuil memleketin malî ttibarmı düzelten Srtkı Paşa nedense gözden düsmGştu. Fakat tuttuğu her işte inat ettiği gibi roevküni muhafazada dahi sonuna kadar ısrar etmişti. Fakat sıhhî ahvali da hi pek sağlam olmadtğmdan nihayet başvekâletten çekilmege mecbur kal mıstı. Basvekâlete Abdülfettah Yahya Pa< şa gelmişti. Yeni kabine gene Sıtkı Paşanm yaratt>ğı Esşuap hrkasma istinat ediyordu. (Veft) fırkası bir gün kendi başına hiikumeti elde etmeğe çalıst* ğından başka bir hükuroete muzaheret edemezdi. Yeni hükumetin teşekkülü uzerine hükumetin başından çeküen Sıtkı Paşa Esşuap fvkasmm liderî olarak kalıp gene hükumet üzerinde nüfuz ve tesir sahibi olmak istemişti. Lâkin ne kral, ne de yeni hükumet Sıtkı Pa • şanm tekrar hâkim ve nafiz mevkide bolunmasmı muvafık görmemislerdL Bunun içm Sıtkı Pasa fırka liderliğin den dahi çekilmege icbar edilmişti. Mı) maileyh gerek hükumetten gerek fnrkanm riyasetinden ayrılırken kendisine fırka arkadaşlan tarafmdan ciddi bir muzaheret gösterumemişti. Sıtkı Paşanm herkes tarafmdan terkedüdiği zannedihntşti. Sıtkı Pasanm siyasî hayatta yalnız hr meb'usluk mevkii kalmıştı. Gayet Inrrvetli bir şahsiyet olduğundan bu mevkiden dahi hükumeti ve firkasuu tenkide, tekrar nüfuz tesisme mukte • dir olacağma ihtimal verildiğinden son günlerde Sıtkı Paşayı meb'usluktan dahi istifaya sevketmeğe çahsıyorlardı. Her taraftan terkedilen eski Başvekil, meb'usluktan dahi vaz geçerek siyast hayattao tfasbütün çekihnek istenrş ve istifasmı vermiştir. Fakat bu son vaziyet Mtstr parlâmentosunda fena bb aksülâmel uyandırmış, Esşuap fırkasına mensup bulunan meb'uelann birçosu Sıtkı Paşamn istifasını kabul etmemişlerdir. Burran üzerme Paşa da istifa • smı geri alnuştn*. Yeni kabine Sıtkı Pasa nafiz bîr mev kide bulundukça kendisinde kâfi de • rece kuvvet hissedemiyeceğinden ya istifa etmek, yahut yeni mtfhabat yaotjrmak mecburîyettnde kalacaktır. Hükumet fırkast Esşuabm tefrika içinde bulunduğu bir zamanda yeni intihabahn yapılmast muhalif Veft fırkasmı iktidar mevküne getireceğmden hiiku met bu sıkkm kabulime taraftar deçildir. Fakat hükumetin istifası da vazi yeti düzeltemtyecektir. Şimdi son çare olmak üzere Sıtkı Pa saya taraftar bulunan Eşçuap fırkası meb'uslan, fırkadan ihraçla tehdit edilmekte bunlan sabık basvekile muzaherette bulunmaktan men'e çahsılmaktadır. Bunun nekadar müessir olaoağı ve Sıtkı Pasanın meb'u&luktan tekrar vaz geçmeğe mecbur kalıp kalmıyacağı şimdilik şüphelidir. Mısırda hükumetin mevkimin meşkuk ve müphem ohnası, tabiatile haricî mesele lerde ve bilhassa tngiltere ile müna sebatta ciddî tesebbüslerde bulunma> sma mâni olmaktadır. MUHARREM FEYZİ t| Fazlı Bey Diyarbekir birinci umumî müfettişlik başmüşaviri Fazlı Beyin şehrimize geldiğini yazmıştık. Kıymetli bir idare memuruiKuz olan Fazh • Bey cuma günü Ankaraya gidecektir. Fazlı Bey dün idarehanemize gelerek veda etmiştir. Muharrem Feyzi Beyin bir konferansı iskenderiye seferîeri gene arttırılacak mı? Şarkî Türkistanda teşekküj eden yeni Türk devletinfn coğrafî ve tarihî ahvali hakkmda Turan Cemiyeti Reisi Muharrem Feyzi Bey arkadaşımız tarafmdan 4 kânunnsani persembe ak şamı saat seldzde tstanbul Halkevinde bir konferans verilpcektir. IRTiHAL Suriye tstinaf ceza reısi merfum Ragıp Beyin damadı, Temyiz >nahkemesi başmüddeiumumisi Yusuf Nihat Beyin kambiraderi ve Ismail Müstak Beyin kardeşi tstanbul Asliye mahke mesi birinci hukuk dairesi aranndan Hüseyin Avni Bey irtibal etoriştrr. Cenazesi bugünkü çanamba gürtü saat 11 de merhumun Kadtköyürde, Modada Sakızağacındaki Yoğurtçuçeşme sokağında 42 numaralı hanesinden kaldıniacak iskele camiinde namazt kılmarak Karacaahmetteki aile kabristamna defnedilecektir. tsmail Müştak Beye ve kederli ailesine beyanı tazıye» ederiz. [ Galatasaray Tcaret kı«mı mezunlarınm Vongresi Galatasaray ticaret ve bankacıiık kısmı mezunlan birliği yıllık konsrresi önümüzdeki cuma günü saat ikide Beyoğlundaki brrlik merkezindp toplanacakhr. Bu toplaiıtıda birüğin bir senelik isleri görü«ülecek ve müddeti biten idare heyeti yeniden seçilecek tir. Memur maaşları Cumhuriyet Yılbaşı Ramazan 27 kfinunuevvel 9 imsak ÇA RŞAh^BA ı Iklndi Ekmek sarMyafı azaldı Yapılan bir istatistik, son zaman • larda ekmek sarfiyahnm diğer senelere nisbetle az olduğunu göstermiştir. Şehrin iktısat işile uğrasanlar bu azalmayı diger gıda maddelerinin ucuzIamasma atfediyorlar. """ ş Eıanl a e 3 > 11 1 12 ?] 2 38 7 28 9 48 l 39 12 5 3? 7 25 12 15 14 35 !8 26 16 47 zevalf J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog