Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi *ncı cüzü çıktı 46 umhuri M Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir 1933 tane bulonmak lâzımdır. NO. 3 4 5 3 ISTANBUL CAGALOĞLU Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Eutusu: Istanbul, No. 246 v. Başmuharrtr: 22366, Tahrir müdürü: 23236, tdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 25 Gece eğlence Yerlerinin Kapanma saatleri . ahiliye Vekâletinin tiyatro, n' nema ve kahvehanelerin gece leri saat on birden itibaren kapanmalatı için aldığı ve her tarafa bildirdiği karann esbabı mucibesi henüz kâfi vuzuh ve sarahatle anlasılmış değildir. tttihazile tatbikı arasında pek az âasıla olmasından dolayı hayatlannı bu yeni vaziyete uyduramıyan bazı müesseseler işleri ve kazançlan itibarüe bu karardan müteessir olmuşlardır. Ba noktai nazardan hükumet karanra etrafile mütalea edebilmek için onu îcap ettiren sebep'eri iyice bilmeğe ih tiyaç vardnr. HaHan sıhhatini korumak kaygısı ve yeni Türfdyenin çalışkanlık hayabm böyle bir kararla btr kat daha tebariiz ettirmefc hevesi... Bizce dahi bu tiirlu düşüncelerin hayrrhahlı ğına ve güzelliğine denecek söz yok lur. Ancak bu iyi ve güzel düsünce letrin umumî bayatı ba: kalem darbe «*le değistHTneŞe kifayet edecek ka dar kuvvetli olduğuna herkea mandırmak kolay olmasa gerektir. Gerçî anî denilecek bir kararla de ^stirOen sey o kadar böyük değildir. Zaten bizce karann zâfvra ifade eden büyueek bîr malmr da onun umumî bîr mahîvet arzetmek kuvvetmde e saslı bir karar olmayısıdır. Memleket te henüz emekfemekte olan tiyatro bu dvbeden müteessrr olur mu?... Azçok. Sineımva jrelince bu san'at şubesinm teessuru daha fazla olacağm tahmin e*mekte hata olmasa gerektir. Kendi tıslienne göre devlete ve memlekete tehemmiyetli ebemmiyetli vergiler veren bu müesse^e'erin selâmetleri de acaba umumî sıhbatten bir cüz sayılamaz fcm? tsinî bozdu5unuz müe«sesevî hasta v?r>mıs olacaeınızda süphe mi var • drr? Bunu hançi menfaat irtn böyle yanmakta o1du«hım«»zu anlamakta rekttShniz musküiârbr ki bkî hayret içmde iMrekmaktadar. t* RıJk geceyansîna kadar sokakta kalırsa sıhhatinden kaybedebilir, ve er • tesi sabah isine vaktile gidememekten zarar gorür denuhse biz kendi hesabt* mıza metnlekette tiyatro ve sinemalarm geç vakte kadar devatn etmesinden sikâyet eden bir efkân nmumiye tezahürünü benüz tahattur etmiyorm. Hafif işlerm kâffesi üzerinde enine boyuna kalem oynatan matbuahrmz henüz böyle bir meseleye el atmıs degildir. Muh terem Dahiliye Vekâletimiz ortaya böyle bir karar atacağma ondan ev vel bu karann fikrini herkesin tetnkit ve takdirîne arzetmiş bulımsaydı, mesele herkes tarafından uzun boylu tetkik edilmis olur ve eser netice gece hayabnm bir saat kısaltılmasma müncer olacaksa bu aradakJ fırsattan bilistifade müessese sahipleri de yeni hayata intıbak edecek tedbirlerini almağa imkân bulmus olurlardı. Devlet tarafmdan alınacak kararlar eğer u • mumî ve hususî bayah kanştrrmak îstidadında seylerse yeni karann tatbika vaz'ı tarihi herkesin kendisini bu vaziyete uydurmasma kâfi gelecek bir müddetle azcok ilerive ahlmak laTimdır. Demek isteriz ki karann aniliğî umumî ve hususî hayatı saşırtmıstnr. Avrupanm bazı memleketlerinde sinema ve tîyatrolarm ekserisi ve en esaslılan nihayet saat on fcire kadar işlerini bitirmiş olurlar ama orada ti • caret müesseselermnı de yerîne göre saat alhda veya alb buçukta kanatıl • malan mecburî ve umumidir. Alman ya ve Avusturyada tiyatrolar yedi buçukta baslarlar, nitayet onda, on buçnkta bîhnek icin. Fransada saat se kirde ba^Iıvan tivatrolar nihayet on buçuk, on birde bitnm olurlar. Orah»rda halkm i» evleri altıda ve altı buçuk ta umumî ve mecburî bir usıılle kaoa • blmıs oldtıŞıma eröre arad^ki kısa fa • sılada halk hafif veva afır yemeşini yiyerek tivshrosuna gitmis olur, ve onIardan büyük bir kı«mı da tiva^o çıkışmda alaca^ı suoe ile yem»k ihtîva • CHM bertaraf etmiş bulımur. Bizde böy1^ omumî bir hayat kaidesi yoktur. B'zde carsı pazar yedide, sekizde ve hatta dokuza kadar acık dükkânlarla doludur. Onun içindir ki bizde tivatro ve sinema müessesesi çece temsillerini ba variye»e uydormusîardır. Saat ona on kala olduğu halde halk henüz oraya veni yeni geliyorlar. Balkan işlerinin bir senelik bilânçosu Yugoslavya Hariciye Sinema ve tiyatrolar dün M. Maksimos Fransız riNazırının beyanatı calile görüştükten sonra gece 11 de kapatıldı nr * t m1 Yunan Hariciye Nazın Pariste Emrin tatbikına geçildi M. Yevtiç Balkanlarda yapılan işleri ve Küçük Itilâfm bu mesai karşısındaki vaziyetini anlatıyor Romaya gidecek Paris 2 4 ( ^ A.) Yunanistan Hariciye Na zrn M. Maksi • mos, bu sabah saat 9,30 da Semplon sürat trenile Lyon istasyonuna vâ sıl olmuştur. Paris 2 4 (A. A.) M. Maksimos, kendisi . ne istasyonda ' M. Maksimos karsıcı gelen Yunanistanın Paris sefiri M. Politis ile bu sabah uzun uzadıya görüşmüştür. M. Politis, M. Maksunosun Noel yortulannı ilk zevcesinden olan oğlu nnn yanmda geçirmege geldigini ma • amafih ftrsattan istifade ederek Fransa devlet ricalile ve bilhassa M. Pol Bonkur ve M. Şotanla görüseceğini, M. Löbrönden mülâkat ricasında bu lunacağmı söyJemiştir. M. Politisin zannettigine göre M. Maksimos Londrava değil. fakat Romaya gidecektir. Pariste ikameti ise nihayet gelecefc hafta başına kadar üntidat edecektir. Belgrat 2 4 (A.A.) Avala ajansı bildiriyor: Hariciye nazın M. Yevtiç, Zağrepte Novosti gazetesine su beyanatta bulunmuştur: « Bu sene Balkanlarda yaptığımız islerden çok memnun olduğumu söy liyebilirim. Parlak ümitler veren müsbet neticeler elde edilmiştir. Muhtelif meseleler, Balkan millelterine iyi bir istikbal temin etmek üzere itilâf ve tesriki mesai zihniyetile hal ve faslo • lunacaktır. Yugoslavyanm Balkanlarda ve di ğer yerlerdeki ayasetimn yegâne gayesi sulhun idamesi ve milletler arasmda itimadın tesisidir. Bu milletler mazide ağır ve feci fedakârlıklara katlanmıs lardır. Sulh içinde yasamak simdi on laorn hakkıdır. Si^asî akliselim milletlere sıkı bir tesriki mesaide bulunma larmı emredivor. Ancak bu suretledir ki milletler ileride önlerîne c»kması muhtemel müşkülâtı muvaffakiyetle nanedebilirler. Gayemiz Balkan millet leri arasm da karsılıklı itilâfı kuvvetlendrmektir. Bütün Balkan devletlerinm nePine olarak bu yolda bütün kuvvetimizle çahşacağız. Şurasmi memnunivetle kavdetmeli • yîm ki Balkanlarm huzurundan mülhem olan her devlet adammm mesaisi memmmivpti mucip neticelere varmnkta dır. Bu siyaset daimî takâmül halindedir ve her zaman müsait neticeler vermetoedir. Küçük ttîlâfm Balkanlara karsı o îan vaziyetine gt>Knce, Kücük î+ilâf konferann vak>n<^a Zağrepte toplanacaktır. Kücük ttîiâf manzumesi Siâv ekseriyetini merkezî Avrupa devlet lermm bekemonvası altına kovan es • Belediye Daimî Encümeni, Belediye zabıtası talimatnamesini değiştirdi, •ı*« kahvelerede şamil Belediye Daimî Encümeni dün öğ leden sonra Muhittin Beyin riyasetinde toplanmışhr. Bu içtimada sinema ve tiyatrolarla diğer eğlence yerlerinin kapanma saatleri hakkında Dahiliye Vekâletinin Vilâyete gönderdiği tebliğ tetkik edilmiştir. Bu tebliğde sinema, tiyatro ve sair eğlence yerlerinin kapanma saatleri nihayet olarak tesbit edil • mektedir. Halbuki zabıtai belediye talimatnamesinin bu husustaki maddesi bu gibi yerlerin saat on bir buçukta kapanmalarını âmh* bulunmaktadu*. Be lediye Daimî Encümeni dün uzun tetkik ve münakasalardan sonra Belediye zabıtası talimatnamesinin 299 uncu maddesinin tatiline karar vermistir. Yapılan tadilâttan sonra 299 uncu madde şu şekli almıştır: Yugotlavya Harîcîye Nazın M. Yevtiç ki Tıma sisteminm nekadar fena ol dugunu ve hürriyetlerini kazanan milletlerin hakik! menfaatleri icabı olarak vücüde getirdikleri birliğrn nasıl sulh si • yaseti ve merkezî Avrupanm istikra n için teminpt tesk'l ehmekte oldugunu föstermistir. Kü<ük tti'âf sistemi müs • Iihane tesriki mesai arzusi'nda Kulu • nanlann heosîne acıktır. Kü"ük ttilâ fın siyaseti Avrupanm ve BaHtanla • nn vazîyetine karsı sabît ve sajj'»m bir rol takip etmektedir. Balk»n îtilâfmı istihdaf eden mesai Küçük ttilâfm merkezî Avrupa siyasf»tine müvazid'r. İki sivaset her iki grupta da Romanya ve Yugoslavvanm bulunmasile bîrbirine bağhdır. Her iki siyasetin de gayesi milletler arasında itilâf ve tesriki mesai ve gerek merkezî Avrupa ve ge» rek Balkanlara elzem olan !<ulhu ida • medir.» «Tiyatro, sinema, konser, çalgtlt kahve, kazino ve Karagöz, orta oytmu oynattlan ve meddahlık edilen yerler nihayet »aat 23 te ve bar gibi zevk yerleri 2,30 da kapatt • lacaktır.* Daimî Encümeni azalartt Nakiye Hanım ve Belediye Reiri Mu hittin, Cevdet Kerim, Avni Beyler kahvehane, kazino ve barUra tebliğ edilmiştir. Kararda sinema ve tiyatrolarm baslama saatleri bakkmda sarahat mevcut buhmmadığmdan dün akşam sinenıalar saat dokuzda baflamıslar ve on birde kapanmısUrdn*. Karar her tarafa tebliğ edildi Keyfiyet dün öğleden sonra Vilâ yetimize merbut on iki kaza dahilin • deki bütün sinema ve tiyatrolara, çalgılı Zağrepte verilen ziyafet Belgrat 2 4 (Hususî) Yunan Hariciye Nazın M. Maksîmosun rerefine Zağrepte Kral sarayında bir öğle zi yafeti verilmiştir. Bu ziyafette, Kral Aleksandr ile KraHçe Mariya ve Hari dye Nazın M. Yevtiç, ve di?er bir çok zevat hazır bulunmuslardır. Mabadi 3 üncü sahifedt Muhtarlıklar kalkınca işler nasıl görülecek? Yeni nizamname dün alâkadarlara tebliğ olundu, nizamnamen aynen neşrediyoruz Muhtarlık teskilâh senebasından itibaren tarihe kansacaktır. ts^anbulda mevcut iki birve yakın muhtann isini badema polis, belediye ve sıhhiye memurları yapacaklardu. Bu hususta Dahiliye Vekâletince hazırlanıp Devlet Şurasınca tasdik edi len nizamname dün tstanbul Vilâye tine ve Belediyeye tebliğ edilmiştir. Gelecek pazartesi gününden itibaren tatbik edi'ecek olan nizamnamenin bir suretini aşağıya dercediyoruz* Müthiş bir tren kazası Paris civarında iki ekspres çarpıştı, 180 kişi öldü, 200 yaralı var... Lanyİ 2 4 (A. A.) Dün ak şam saat 2 0 de Lanyide, Paristen 25 kflometre ka • dar bir mesafede müthis bir tren kazası olmuştur. Strazburg ekspre si, Paris Nansi ekspresile çarpış mış, 180 kisi öl müş, 200 kişi yaralanmıştır. Facianra sebebi don ve sistir ve su şekilde olduğu zannedibnekte dir: Paris Meaux ekspresi, Nansi civannda serbest oîmıyan bir hatta durmuştur. Ayni yolu takip eden Kaza isaretleri göre • miyen ve saatte 105 kilometre sü ratle giden Paris Strazburg eks presi, duran trenin son furgonu ile altı yolcu vagonunu ezmiştir. Bu facia o kadar korkunçtur ki, şinv diye kadar olan tren kazalarmdan en mühimmi zannediliyor. Kaza esnasında, aksi istikamette giden bir üçüncü tren, makinistin mes'ut bir hbsikablelvukuu sayesinde kaza mahallinden 100 metre mesafede birdenbire durarak daha büyük bir facianın vukuuna mâni olmuştur. Lanyi 24 (A.A.) Paris Nansi ekspresinin Paris StrasBurg ekspresi tarafından ezilen altı vagonundan ancak feci bir enkaz kalmıştır. Vagon lann tahtaları arasmdan parça parça olmus cesetler sarkmaktadır. 300 metrelik bir hat üzerine uzanan bu cehennemden feryatlaar yükselmekte, gece nin fecaatini arttfdığı müthiş acıklı sahneler olmaktadır. Ilgazda zelzele devam ediyor Yeniden yedi sarsıntı daha oldu Çankın 24 (A.A.) Ilgazdan gelen yeni haberlere göre bu gece s?at yirmi bir buçukta oldukca siddetli yedi zelzele daha olmuştur. Üç gündür devam eden zelzele Ilgazın simal ve garp mmtakasuıda hssedilmektedir. Zelzeleden Ilgaz köyferinde duvarlv ve bacalar yıkılnuştar. Hasar müh:m değildir. Zelzelenm devamı halk a • rasmda korku ve heyecan uyandırmışhr. Nzamname Madde 1 Belediye teskilâh olan yerlerde Iâğvedilmis bulunan mahalle muhtarlıklanna ve ihtiyar heyetlerine evvelce muhtelif kanun ve nizamname ve talimatnamelerle verilmis olan va zife ve salâhiyetlerin hangi makam ve dairelere devredildiği aşağtdaki maddelerde gösterilmiştir: Madde 2 2 0 eylul 324 Urihli Intihabı Meb'usan kanunu mucibince Tarihe hartşan bir manzara: Şeh rimizdeki muhtar intihabatından bir intıba muhtarl&ra verilmis olan vazifeler, her mahalle halkmdan belediye meclisle rtnce intihap edilecek 3dser kişi tara • fından yapüacaktır. Madde 3 1580 numaralı Beledf» ye kanununun otuz ikinci maddesi mucibince muhtarlara mevdu vazife, aşa Gaziantebin kurtuluş günü Mabadî S inci tahıteac Kar fırtınası durdu mahallini gösterir harita Asetilen lâmbalaruıın ziyalan akmda kollar ve hurdahaş olmus kafalar çıkanlmaktadır. Çarpısmanm şiddetile vagondan hrlamış bedbaht bir yolcu güzergâhtaki parmaklığa saplanıp kalmıştır. Teskereler kâfi gelmediği için sıralar sükölmektedir. Hattın 20 metrelik kısmı parçalanmıştır. Kiilçe halinde bulunan ceset • leri birkaç defada kaldırmak lâzun • dır. Duran ekspresin makinisti ve ateşçisi tevkif edilmiştir. Marn aaeb'usu M. Rollin de ağır surette yaralananlar meyanındadır. Lanyi 24 (A.A.) Lanyiden Parise bir ikinci ölüm kafilesi gitmistir. Artık enkaz altmdan feryatlar yük • selmektedir. Paristen ve crvardan birçok merakhlar gehnislerdir. Trende bulunan yolcularm ailetîri endişe içindedirler. Feci sahneler olmakta devam ediyor. Soğuklar devam ediyor, birkaç gün sonra karm tekrar başlaması muhtemel Gaziantebin manzarası Gazi Antebtn 12 nu kurtuluş yıldö nümü münasebetile bugiin saat on yedide İstanbul Halkevinde merasim yapılacaktır. Bu toplantsyı şehrimizdeki Gazi Antepli gençler tertip etmişlerdir. Müsamereye tstiklâl marsile başlanacak, Gazi Antep Gençler Birliği reisi Mehmet Bev bir açış nutku söyliyecek, Hüseyin Remzi Bey Gazi Antep müdafaasını anlatacaktır. Bundan sonra Süleyman Bev «harp malzemesi», doktor Fahri Can Bey «harnte sıhhiye», Fikret Es^t Bey de «müdafaada hâkim olan fikir» mevzulu birer konferans vereceklerdîr. Merasimde bir bando ve orkestr,' da bulunacaktır. Temsil tam saat on birde bit Mabadi 4 uncü sahifede nvk ichj behemehal yedi bncukta, ı uMiıııııııııııtıııııııııııııımıımııı IIIIIIIMIIIIIUIIM ııııııııııımııııııımı ı • ı > ııııııııııııımııımıı »"""H sekizde baslıyacak veçhüe ter tiyorlar. Madalyenin bu tarafı da iste ise ne yalan söyliyelim bizim aklımız tibat almmalıdır. Halbuki saat se • bövledir. ermiyor. Dükkânlarmı geç vakte kadar kizde biz henüz ypmek yiyoruz. Bu itiBiz son karann gelecek kıstan itiaçık tutan bir kısım esnaf bizden cuma yat islerimizin icabmdan doçmustur. baren veya altı ay sonra tatbikata &etatilinin dahi kaid »ılmasını istemiş Tiyatro ve sinemayı erken başlatmak çirilmek üzere stmdilik hayvhah bir lerdir. Demek ki onlar biraz fazla çaicîn halkm isine erken niKavet vermek fikir haline irca olunmasmı muvahk lâzımdır. Buna simdiki halde hangi lısmak mecburiyetini hatta mesru is buluruz. laruretle lüzum görmekte olacağumza YUNUS NADl tirahat ihtiyacına bile tercih etmek is • ^ CUMHURİYET Ydbaşt hediyeai kuponu N o : ....' Adres: , ) nası dün sabah dinnai? ve hava açıl • mıştır. Havanın sakinlesmesine rağmen poyraz devam ettiği için dün hararet sıfırdan asağı dokuz dere ceye düşmüş ve hertaraf donmuştur. Kar, soğuk ve çocaklar Soğuklar devam edecek Altı gün evvel başlıyan kar fırtı Güneşin tesirile öğleden sonra hararet 3 dereceye kadar yüksel miştir. Dün sabah 7G9 milimetre olan barometro akşam 770 milimetreye çakmıştır. Kandilli Rasatanesi müdürü Fa • tin Bey, dün bir ımıharrirhnize de miştir ki: « Açık ve sakin havalann birkaç gün sürmesi muhtemeldir. Sonra tek rar kar yağmak ihtimali vardır. Busene kışm cok şiddetli olacağı iddiaları niç kıymeti otmıyan bir tahminden ibarettir. Soğuklar tam zama • nında başlamıstır. Bu sene sosruk lar 929 senesinîn kışı kadar olma Lutfen aahifeyi çevirimz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog