Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 'ncı cüzü çıktî Onuncu sene: No. 3461 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgral ve mektup adresi: Cumhurlyet, Istanbul • Posta Kutusu: îstanbul, No. 246 Telefon. Başmuharrtr: 22368. Tahrtr müdürü: 23236, îdare müduru: 22365, Matbaa: 20472 t Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kutüphaneyi bir arada eviniıe geliren ea faydalı eserdir. Her evrie bir Cumartesi 23 Kânunuevvel 1933 tane buSoümak lâzımdır. Türk ziraatini Türk buğdayile Himaye Şarkî Türkistan Cumhuriyeti kuruldu umhuriyet sütunlannda üc sc nc evvel müdafaa etmeğe başladığımız bir esasın ikıııci bir kısmı da bu sene derpiş olunuyor: Paris 22 (A.A.) Sir Con Simon Türk buğdayını himaye teşkilâtı tak bugün saat 11 de Hariciye Nezare • viye edilmek iizere ekmek üzerinden tinde M. Pol Bonkur ile görüşecek Esbak Fransız kiloda bir kuruş gibi küçük biı vergi tir. Başvekıh M. Her alınmasmın tetkike lâyik bir mesele olM. Pol Bonkur, şerefine bir öğle yonun memleketı duğu düşünü'.müş ve bu maksatla Ziraat yemeği vercektir. mizdeki seyahatı Vekâletince hazırlanan lâyıha Icra VeParis 22 (Hususî) İngiliz Hariciintıbaları hakkında killeri Heyetine sevkedılmiştir. Lâyi ye Nazrn bilhassa İtalyaya gitmek için Maryan ismindekı ha mündericatı hakkında verilen iza seyahate çıkmış, Parise de uğramıstır. Fransız gazetesi hata göre bu vergiden hasıl olacak paSon siyasî hâdiseler ve Lorvdradaki ne «Mustafa Ke ralar, buğday fiatini düşürmemek içın münakasalar düsünülecek olursa bu se> malle» bashğı al zaten bir kanunla memleketin muhteyahatin ehemmiveti daha ziyade tebatında yazdığı rna lif yerlerinde buğday satın alan Ziraat rüz eder. Sir Con Simon rmıahedelerin kalenin ilk kıs Bankasına tevdi edilecek ve bu surettekrar tetkiki hakkında son günlerde mını dun almıştık le bu işe muhassas sermaye vaziyeti çıkan ve Almanlar tarafuıdan ısrar ile Bugün bu şaya kuvvetlendirilmiş olacak olan banka da tekrar edilen teklifi İtalya ile görüşe nı dıkkat makale ondan sonra daha fazla yerde daha fazcektir. Malum olduğu üzere İtalya munin alttarafını nak la miktar buğday satın alabilecektir. ahedelerin tekrar tetkikine taraftardnledıyoruz: Unutmuş olanlar kolayca hatırlarlar ve bu hususta tngiltere tarafından müki bu işin esası Türkiyede buhranın haBundan dolayı zaheret gördüğü bile rivayet olun fiflcştirilmesi ve buğca7 ziraatinin muhiçbir eser dah< maktadır. hafazası maksatlanna istinat eder. Biz sade çizgiler arze M. Heryo yazumda bahsettiği Dolmabahçe sarayı Son haberlere göre tngiltere, Almandiyorduk ki Türkiyemizdeki buhranm demez. Mustafa önünde ve MecJis Reisi Kâzım Pş , H^iciye Vekîli yanın silâhlan bnakma, Cemiyeti Ak • bariz sebebi ziraat mahsulü ve o me Kemal, Türkiye vam misakmın tadili ve muahedelerin yanda bilhassa buğday fiatleri düşük nin takriben 1300 Tevfik Rüştü ve Maarit Vekili Hikmet B.ler arasında değiştirilmesi hususundaki tekliflerine olmaktan dolayı çiftçinin iştira kuvve Halifeliği kaldmp onun yerine milyılındanberi içmde yaşadığı bir is • kısmen muvafakat etmektedir. Bu hatinin gittikçe azalmasmdan ileri gel tibdat rejimini yok etmeğe yemin et letin hakimiyeti üzerine müesses Şarki Türkistan Cumhuriyetinden bir manzara: ber Sir Con Simonun İtalya seyahatinmektedir. Kendi mahsulü para etmi miştir. Ayni zamanda Sultanlıkla Mabadi 3 üncü sahifede Meşhur Kâşgar kapısı önünde deki ehemmiyeti bir kat daha arttır yen çiftçinin öteberi satın almak ü Şark Türklerinin Çinlilerin idare ve maktadtr. zere pazarlara gelemyieceği tabüdir hâkimiyetine karşı açtıklan istıtyâl harBöylece çiftçinin fakirliği şehir ve ka bi iki senelik bir mücadeleden sonra sabalarunız hayatında da göze çarpan bu Asyalı Türklerin zaferile neticelenbir durgunluk yapıyordu, ve hâlâ da di. Bu mücadele Asyada yeni bir Fıirk yapıyor. İşte bizim buhranımızın en devletinin kurulmasını temin etraiş ve açık sebep ve tarafu ötedenberi Türkler »çin en uygun ıdare Buhran, bu olunca onu halledecek şekli Cumhuriyet o'duğundan şark Tiirkçare de ziraat mahsullerimizi kıymet Fransız tayyarec'si Kost tayyaresfle leri devlet teşkilâtını kurmak için iki lendirmekten ibaret olurdu. Fiat dü dün saat 14,30 da Yesilköy hava meyay evvel aktettikleri büyük kurultay şüklüğü bize mahsus birşey olmadı danına inmiştir. da yeni müstakil Türk devleti iç^n Cumğı için meselenin umumî heyetinı kenKost Fransanın en meşhur tayyarehuriyeti rejimini ittifakı arâ ile kabul etdi başımıza, bizim halletmekliğimize cilerinden biridrr. Arkadaşı Bellond ile mislerdir. imkân olamazdı tabiî. Ancak bunun birlikte Bahrimuhit seferini yapan ilk Şark Türkleri Cumhuriyet hü^ume miimkün olan bir tarafı vardı ki onun tayyarecilerdendir. Bu seyahati bir FranŞarki Türkıstan Cumhuriyeti ti Çağatay lehçesile ve (şarkî Tiirkisyapüması bizce diğer bir sebepten do • sız tayyare şirketine propaganda yap hudutları Mabadi 3 üncü sahifede layı da adeta bir zaruretti: Türk buğmak için ihtiyar etmiş ve evvela Ati dayınln Injrcnfctlertdiıilmesi. Eğer Türk naya uğramıstır. Yunanistandan mem buğdayına mümkiin olan himayeyi tatleketimize gelmektedir. Buradan Ro bik etmezsek giinün birinde memle manyaya gidecektir. Kost şehrimize kette kâfi buğday yetismemesi netice • birkaç gün evvel gelecekti. Fakat ha sile de karşılaşabilirdik, ve o zaman vaların fenalığı dolayısile Yesilköye i felâket daha çok büyük olurdu. Buğ • nememek korkusile seyahatini teh'r day, istihsal ve istihlâk itibarile mem etmiş, maamafih dünkü müthiş havaya leketimizin birinci derecede «htiyaç rağmen b'lâanza Yesilköye innvs, o maddesi olduğu gibi onun memlekette Evvelki gün yıkdan evin enkazı rada tayyarecüerimiz ve Fransız se her zaman her ihtiyacı kursılıyacak bir fareti erkânı, atasemi'iteri tarafından araştınhrken M. Kost kifayetle yetişmesi, vatan müdafaası karşılanarak evvelâ Fransız sefaretane(dün sabah) ha\E.İ£ndığun zaman tinoktai nazarmdan da fevkalâde mü sine gitmiş, oradan Tokatlıyan oteline pi çok kuvvetli idi ve ilerisini görmek him bir mesele idi. inmiştir. mümkün değildi. İstanbulun çok iyi t«Biz demistik ki buğday çiftçinin e • Tayyareci Kost dün istirahatte bu nıdığı arkadaşun Bellond şimdi Parisline daha fazla para verecek bir fiat • lunduğu otelinde bir muharririmizi k • tedir. Muhtelif zaruretler yüzünden bo le alnup satılsm. Bu tedbirin netice • bul ederek *u beyanatta bulunmustur: seyahati kendisile yapamadım. Sehri sinde gerçi şehirli ve kasabalı mü^teh« Yeni bir tip tayyarenin reklâmjnı nizde birkaç gün kaldıktan sonra ha lik ekmeği biraz paha'ıva yerdi. Fa • varnn müsart olduğu bir zaman Bükreşe yapmak için Paristen hareket ettim. Sıkat binnetice eline fazla para geçe cek köylünün tevlit edeceği iktısadî ra ile evvelâ Romaya, sonra Arinaya ve hareke tedecepim.» (ticarî) faaliyet, meycut buhraro azaltTayyareci Kost şerefine bu aksam Selâniğe uğradım. Selânikte havanın mak suretile müstahsil kadar müsteh • Ünyon Fransezde bir aksam yemeği ve çok bozuk olmasmdan dolayı muayyen likin de yüzünü güldürürdü. Buğday rilecektir. zamanda hareket edemedim. Bu sabah (t 111111M11111 T 11 T 1111 • 111111111111 p 111111M • 1111111 • ı r ıııiHiıııııı m ıııııııı ıı «ııiıif ı tıııiHtıııııııı ııı ıntiımıınııı ııııimHi nin ı tııınıııi rıı tîuıııınuıııiTnt* mahsulünün kendi memleketimizde daKazadan kurtularilar ima ihtivaclarımıza yetecek bir mik Evvelki gün Büyükziba sokağındfc tarla yetismekte devam etmesin'n te minindeki liizum ve ehemmiveti her yıkılan evin altında kalanlar has • kes kolav'ık'a takdir edebilirdi, ve hâ taneye kaldırılm'şfı. Bunlardan üçü lâ da edebilir. Cünsoi mesele bugün dün hastaneden çıkmışlardır. Yalnız dahi ayni vaziyetini muhafaza edip giiçlerinden bîr kadın ağırca yaralı diyor. olduğu için henüz hastaneden çıkaBuğday üzerinden alınacak b;r ver mamışhr. ginin çiftçileri himavesi devleiin vergi varidatı ve bmaenaleyh bütçe muva Dün gene kar yiikü altında bir karlt bir hali Ulâdağ yolunda bbr sporcu zenesi üzerinde de bav.rkâr bir rol mahzen yıkılmıstır. oynıvacaih avn ve ayni derecede ehemYunanlılann itirazlan münakasayı muKar tipisi dün de bütiin gün de olacaktır. Rüzgâr gene şimalden eseAksarayda Kazanisadi mahalle > m'vetü d'^er bir mevzudur. cip olduğu için müzakerat uzamıştır. vam etmiştir. îki gündenberi esmekcektir. sinde Tülbentçi sokağında, yan • Biz Türk buğdavmın ve Türk cift te olan şiddetli poyraz dün akşam gın yerinde eski bir tnahzende otucis'nin bîmayesini temîn edecek ted müthiş bir şiddetle fırtınaya çevrilran bir aile karlarm yükü ile yıkılan bin'n tatbikı irin muhtelif şeküler ara Bursa 22 (Hususî) Bursa ve miştir. Hararet derecesî sıfırın al Dün gündüz yapılan müsabalclar Ikinci Balkan güreş şampiyonasma sında ekmek fiatinin m»ayven bir zammahzen enkazımn altında kalmış Uludağda em*a'i görülmemiş kar tında üçtür. da güreşçilerimiz beş müsabaka yap la sattın'abüeceğini de sövlemistik. dün güıtdüz ve gece olmak üzere 3d fırbnası devam etmektedir. Orha br. Bunlardan 60 yasmda küfeci Şehrin her tarafı kar tutmuştur. mışlar, bunlardan üçünü kazanmiflar S'mdî hükumetm lâvihasında bu sureneli postalan gelememektedir. Diğer İsmail ve karısı Kadriye ile kızlan seansta devam edilmiştir. Gündüz yaDün hava tazyikı 758 milimetre idi. drr. Yabaız Hüseyin sayı hesabile mağtin ihtivar edilmek isten<Miğmi dğrerubazı kazalarla da münakalât kesfl • pılacak müsabakalara, saat dörtte ilân Kar tipisi deniz seferlerini pek lup oknuş, Yusuf Arslan da bir m"saNefise ve oğullan Mehmet ağır suyoruz. Bu da pekâlâ olabiür ama me miştir. müşkül bir hale koymuştur. edildiği halde ancak saat beşte baslafirperverliğe kurban gitmiştir. Gündüzertte yarlanmışlardır. Yarahlar Cerselenm tetkikînde tatb'kat itibarile belBu sabah çok şiddetli bir kar tiKaradenizde fırtına bütiin şid • nabilmiştir. Bu teahhurun sebebi, Yukü müsabakalarm neticeleri berveçhi ki daha ziyade kol?ylık ve daha zi • detile devam etmektedir. Dün limarahpaşa ve Haseki hastanelerine yapisi n« rağmen kadınl; erkekli 30 kinan murahhaslannm evvelki geceki mü atidir: yade emniyet verici o^ur diye dieer utınlmtstır. nımızdan Karadenize hiçbir gemi şilik bir grup Uludağ yolunun vazisabakalardan birine itiraz etmeleridir. Mabadi S inci sahife '<* sul'erin de ehemmivetle nazara alma hareket etmemiştir. yetini tetkik etmek üzere 14 kilo caöinda süohe yoktur. Dün aksama kadar altı santimetre metroya yani dağ yolunun yansına Ezcümle bu meyanda herhangi bir irtifaında kar yağmıştır. Dün Rasakadar çıkabÜmişlerdir. vergînin doğruc'an doğruya bir mak taneden aldığımız malumata naza Sporcular müthiş soğuğa rağmen sada tahsisi usulü yerine ayni maksa • ran rüzgâr saat 7 den itibaren şimaldın devlet umumî varidat ve mesraf • den esmiştir. Bugün hava gene karlı Mabadi S inci sahifede ları mevanmda temin olunması usu'ü ıııııııııınıınıııııııınııııiMimııııııınııııııtııtııııııııııııııııııııııııniHiııııııııınıııııııııııuııtııııııııiHHiHimıı ııııımııııııımııııınımmiM ııııııtı nun daha salîm bir usul olarak tercihi kiloda 16 . 17 kurustur. Yunanistan • ihtimali yok değüdir. Sonra verçinin da ve İtalyada da Katler bu hatler ekmek üzerinden almacak yerde memdedir. Bımlara nazaran Türkiyede ekCUMHURİYET lekette istihlâk olunacak buğday veya meğin şimdiki pek aşağı fiate nazaran un üzerinden ahnmastnm da kezalik daYılbast hediyesi kuponu bir iki kuruş, ve hafta evvelce bizim ha salim bir usıd te^kü edeceğme hiiksöyJediğimiz gibi üc kuruş fazla olma» snolunmaa da imkân haricinde değilsı hiçbir zaman tahammül olunamaz bir d'r. külfet teskil etmez. Kaldı ki bükumetin ' Bütun dünyada ekmeti Türkîyeden simd;'ıi lasawuıu bu fiati yalnız birdaha ucuz olan Dek az memlekit varkurus arttırmat'i ist'^cîaf eyîenri": bu • nıınılliHnıuuiHnıı |dır. Btr riraat rrem'eketi ^Ian ve ge lımrnaktedı*. Bunun lâşey den'lecek fcen sene olduğu gibi bu see dahi mil kadar ehemmn • »• b'r fark olduğu •» s z i IF mahuüi kendi ih'ivacından fazla çok meydanda bir lipkikattir. feuhman Fraasada büe, ekmekfiati Çoea Mehmet hasmuun ştrtuu yer* Asyada Türk ve Moğol ittifakı yapıldı Sir Con Simon İngiliz Hariciye Na zırı Parise geldi M. Heryonnn Türkiye intıbaları "Gazi Mustafa Kemale, «0, programını, tesbit etmiş olduğu mühletlet zarfında noktası noktasına tahakkuk ettirmiştir» Iki senelik istiklâl harbinden galip çıkan yeni Cuınhuriyet, askerî ve idarî teşkilâtını asrileştu lyor Dün bir mahzen yıkıldı Enkaz altında dört kişi yaralandı Fransız Tayyarecisi Kost Bu meşhur tayyareci dün Selânikten şehrimize geldi. Buradan Rornanyaya gicçrek Balkanları dolaşacak Şiddetli bir kar tipisi ve soğuk devam ediyor Bursada birçok kazalarla münakale kesildi, maamafih Uludağa yollananlar da oldu! Güreşçilerimiz gene şampiyon oluyorlar Bündüzkü müsabakalar Dünkü sekiz müsabakadan altısmı kazarJık, Yusuf Arslanı da misaf irperverliğe kurban verdik Final müsabakaları bu gece yapılacak Bursa ve clvarında kış Adres:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog