Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 46 umhuriyet n cüzü çıkti UnUnCU Sene^ nO. 3 4 5 9 u Telgrat ve mektup adresi: İSTANBUL CAGALOĞLU Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu: Istantrul, Na 246 P e r s e m b e 21 KâniinUeVVOİ 1 9 3 3 20472 Telefon: Başmuharrir: 22366. Taürir müdürü: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlüiımak lâzımdır. Istanbul Tramvayları j * stanbul Millî Türk Talebe Birliği II Büyük Millet Meclisi azalarile matbuata tramvay şirketmden şikâyet eden birer roatbu mektup gönderrreştir. Bu mektubu okuyanlar tstanbulun oldukça eski bir derdinden bahsedil • diğini görürler. Birînci Mın Hakikati halde tstanbulda tram • taka Başmüşa vaydan şikâyet etmiyen kimse pek azvirliğine tayin e do denilebilir. Biz, bunu söylemekle dilmiş olan sa • bütün kabahatlerin mutlaka Tramvay bık Vali muavi ni Fazh B. dün Şirketinde olduğunu söylemek istemi sehrimize gel yoruz. Yalmz, ortaya konulan meselemiştir. nin bir bakikat ifade ettiğini göstre • Ankara 20 (Telefonla) Baş • vatandaşın, gerek bütün devletin Fazh Bey Marek bir çare bulunmasının vakti gel vekil tsmet Paşa Hz. Ulkü mec • hayatı için bütçe müvazenesi sek kudan gelmek diğine kani bulunmaktayız. muajma «mentleketi imar edecek Iinde idare olunur. Bütçe müvazetedir. Mumai Evvelâ şunu söyliyelim ki; Istanbııl sermayes serlevhalı bir makale nesi olmadan, bütçe yekumı nekaleyh orada Türkgibi nüfusu yedi yüz bini geçmiş ve yizmışlardır. Bu mühim makaleyi dar kabank olursa olsun gene idatran hududunu büyük bir sahaya yayılmış koca bir seaynen bildiriyorum: rede emniyet ve intizam yoktur. tahdit için teşekFazlı Bey hirde, tramvaylardan memnun olmak «.Memleketin iman ve kuvetlen • Senelerdenberi çok çerin mücaiçin tramvay hatlannm şehrin ihtiyakül eden komisyonaa Türk heyelı dirilmesi hareketine ara vermeden delelerle devlet bütçesinde müva cma göre istikamet almış olması lâzmv murahhasasına riyaset etmiştir. devam etmeğe mecburuz. Cihanın zeneyi temm ettik ve bunu fırkamıdn. Halbuki; tramvaylarra bir kere Fazh Bey burada birkaç gün kalzın sarsılmaz siyaseti olarak tesbit vaziyetine ve gidi»ine göre Tiirkidıktan sonra Ankaraya gidecek, Davaziyeti bu yüzden tashihe muhtaç göeyledik. fdarei hususiye ve belediyenin refanı, emniyeri ve kiban, hiLiye Vekâletile temas ed'ecektir. rünür. Bundan sonra, şehrin en işlek yeler büiçeUrini de intizam ve ma bu faaliyete bağlıdır. Milletler aFazh Beyin oradan tzmire git yerlerindeki hatların bilhassa yokuş ve vazeneye sokmak içîn çalışıyoruz. rasında es ve sağlam vaziyet en mesi de muhtemeldir. Mumaileyh inişler üzerinde pek mâhdut, hatta yalnihayet umran ve medeniyet vasrta Her nevi hususî ve umumî mües dün kendisile görüşen bir muharrimz bir istikamette bir hat olarak işle • seselerin sade vatandaslartn hayat lan ile ve her sahada varlıklarm rimize komisyona iştirak eden İramesi kalabalık mahalleri tatmin ede • ve maisetlerine ayni zihntyetin hâmiktarile ölçülür. nm Rumiye Valisi Muzaffer Hanmiyecek bir vaziyet doğurmuştur. Dakim olmasmı da bir millî gaye olaModern bir devletin idaresinde dan gördükleri misafirperverlik ha sonra, ve en fazla göze çarpan cihetrak takip ediyoruz. Şhndi mesele • mtizam ilk sarttır. Devlet idare ten takdirle bahsettikten sonra şunler de ucretlerin pahalılığı meselesile nin diğer yüzünü göstereceğirn. sinde intizamın temeli ise malî mlan söylemiştir: her demokrat memlekette talebe ve tizamdır. Malî intizam, gerek tek Mabadi 3 üncü sahifede işçilere jrösterUen kolayhklann bulun< Orada işimîz hudut emniye~ •• ^ ^^^^^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ » " ^ mamasıdır. tini temin edecek tedbirleri almakh, Esasen iki tarafın devlet adamBu son noktalarda Talebe Birliğinin lan iyi münasebet kaid'elerini testemennisine ve sikâyetine iştirak etmebit ettiklerinden bittabi teferrü mek kabil değildir. Tramvaylardaki at üzerinde de ihtilâfsız ve hudut kalabahktan her zaman hepimiz sikâ • asayişini temine hizmet edecek kayetten biran geri kalmış değiliz, Bu rarlar ahnmıştır. bir belediye meselesi olmakla beraber îranın iyi günler yaşadığını ve isbiz belediyenm feunn kasten yaotığı tikbalde daha iyi günler yaşamağa na, ve Talebe Birliğinin dediği gibi hazırlandığını gördüm ve bu komşu şahsî bir takım menfaatleri himay» yömillet hesabına bittabi memnuni zünden yapıldışma kani değilie. yet ve meserret duydum. Cumhuriyet devrinde böyle birseyin Umumî Müfettişlik mmtakası olmasma imkân bulunmadığını bilmek namzet olduğu iyi günlere kavuş her Türk vurttaşın vazifesi olmak ge mak için vatanın her köşesi gibi cum rektir. Belediyenm «derin v« nwr>« itariyetin feyizlerind'en kuvvet a t»ır turtu tefstr edttemiycn mtisamehalarak yürümektedir. Umumî Mü sma» inanmıyoruz. Yamız, ortada hatfettişlik teessüsü günündenberi vata bazı Avruna şehirîerinde de görülen zifesinin hedeflerini tayin etmiştir, bir tramvay intizamnzlığı olduğıınu biBu hedeflere doğru yanılmaz ve h'yoruz. min adımlarla yürümektedir. Eski Taîebe Birliğinin haklı isteklerine devirlerde çok ezilmiş olan bu mın.pelince; bunlann başmda süphesiz takadaki vatandaşlar Cumhuriye ünrvershe talebesinin Avrupada olduttn kendilerine açtığı nurlu inkişaf ğu gibi yaslarına bakılmıyarak tenzi yolunun kıymetini takdir etmekte lâtfan ist?f?de etmesi pelir. ve hergün biraz daha hedefe yaklaşSonra, Talebe Birlieinin zikretme mak için süratle ilerlemekted'ir. diği dîçer ve daha müfıim bir mesele de işçilere tramvay fiatlerinde tenzi lât yaoılmasıdır. Avnroamn her tara fmrla bu mesele sabahleyin erken ya ni dokuzdan evvel tramvaylara b?nen ha'ka umumî oîarak tenzilât yapıl Dün gabahtan başlıyan kar akşa ' Pariste bir hayvan buz tutan çeşnv'da halledilmistir. ma doğru tutmaya başladt meden zorla suiçebiliyor Biz, bu asnn en demokrat bir ted Birkaç gündenberi devam eden lo • da karayele çevrilmiş ve fırtma tekrar biri o'an bu tenzilâtı hükumetimizin dos evvelki gün dinmis, hava poyraza baslamıstn. isb'^sal etrnesini gönülden dileriz. çevirmisth. Dün nrabahtanberi poyraz (Mabadi 6 ıncı sahifede) Bence; İstanbul tramvavlarmın halkm tam menfaatine tekabül edecek şek'ide islemesi için tramvava ait me lcra ve iflâs işlerinîn yenideın tanseleleri ikiye ayırarak tetkik etmek lâzimi için Baro heyetince hazırlanan zımdır. Bunlardan b'ri; hükumetle ove Adliye Vekâletile Büyük Millet laıı mukavele mucibince şirketin yapMeclisi adliye encümeni riyasetine ması lâzrm ve kab>'l olan şeyleri yap • gönderilen lâyiha projesinin bazı ması; dîğeri de: Hükumetîmizin her esaslanm yazıyoruz: • han&i bir demokrat memlekete vakı 1 İcra muamelâtinda maaş hac eacak bazı hususatı behemehal «irkete zi %6070 nisbettnde olduğu tecrükabul ettirerek mukavelesmde tadüât belerle sabittir. Resmî ve gayri resyantırmasıdır. mî müessesat ve şirketler ve eşhasa Nevyork 20 (A.A.) Lmdberg maaş haczi için îcra dairelerinden Birincî kısma dahil olanlar arasın • ile kansı seyabatlerini bitirerek Long hacizname tebliğ ohınmuştur. tcra ve <da; halkm rahat seyahat edebilmesi, tslandda Nort Beacha inmislerdir. iflâs kanununun 355356 ve 357 inci ektarma biletlerinin şirket tarafından *** maddeleri mucibince gönderilen b« ka^nlü vardır. Bahrimuhki ilk defa tayyare ile genaciznamelerde tarafeynin isimleri UniversHe talebelerinin yaslarına çerek dünyaya parmak ısırtan Lind ve alacağın miktarı ve icra dairesibakılmıypursk tenzilâttan istifade et berg büyük deniz etrafmda tam bir denin ismi ve dosya numarası yazılıdır. meleri; herhangi bir işçinin ucuz se vir yapmak ve memleketine dönmek suBinaenaleyh, berveçhiati tedbirlerin yahat edebilmesi; umumiyeHe tram retile yeni bir kahramanlık, cesaret ve ittihazı muvafıktır: vay fiatlerinin inmesi ise şirket ma tayyarecilikte parlak bir hüner göster A Resmî ve gayri resmî devaîr k*velesî*ım tadili ile mutlaka elde e miştir. ve müessesat ve şirk?et!ere icra ve ifdilmelidir. Lindberş;, te?siz teîgrafcı ol*n kansı lâs tetkik mercii ve yahut Müddei Şirket, hükumetle yaphği 17 hazi Lindberg ile kansı Madam' UTnumilik makamından birer tamim ran 1339 rtilâfnamesi mucibince bir Lindberg •gönderilerek simdiye kadar kendileemsal formülü kabul ettirmiştir. Bu ile 9 temmuzda Nevyorktan yola çık rine icra dairelerinden vâki ormus emsal miktan yüzde ondan fazla deolan ber türlü tebliğatm bircetvel;Tiin ğisirse fiatlerde inîs ve çıkıs olması mıştı. Bu defa Bahrimuhiti, hem cenuptanzimi ile asıf'ann muhafaza edile mi»mkün olabilecektir. tan, hem şimalden geçen Undbergin bu rek haciznameler ve sair tebliğa^ın Halbuki; yapılan formülde bazı saseyahati beş ay ve birkaç gün sürmüşsuretlerinin icra dairelerine tevdii bit fiatler kabul edilmiştir. Mesdâ, o tür. Kan koca Lindbengler 48 bin ki • ve şimdiye kadar yamlmış ve icraya tarihte elektrik kilovah 16 kuruş ola gönderilmiş olan tevkifa* miktannan lometrelik yol katetmişler ve bu müt • rak, amele ücretinin sabit unsuru da Mabadi 6 ıncı sahifede hiş, korkunç, ölüm tehlikelerile dolu 153 kurus olarak tesbit edilmiştir. Bu olan seyahatte 250 saat uçmuşlardır. suretle mütehavvil unsurlann tesirleri o kadar azalmıştır ki şimdiye kadar Lindberg ailesinin bu seyahatinden makyaoılan hesaplarda emsal miktannı bir CUMHURÎYET sat Avrupa ile Amerika arasmda muntfirlu yüzden asağıya düşürmek kabil Lindbergle karısımn Atlas Okya tazam hava seferleri temini için imkânYılbaşı hediyesi kuponu olamamıstır. nusunda takip ettikleri havaî yol lan tetkik idi. .. Şirketle yapılan bu itflâfname 21 ıııııııııııııııııııııııııuıııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıuıııııııııııııiMiıııııııııııııımnııııııııııııııuıııııııtıııııiiiııuıııııııııııııııııniHiıı tetnmuz 1926 da şirketin tstanbuîda istediğimiz talepleri ve şikayelterinm dört ihtiyarî hat inşasını taahhüt etmis mecburî ve ihtiyarî olarak bîrçok ha*esası kısmen bu mukavelelere dayan bukınuyor. Fakat, bu hatlann hiçbiri lar yapması pahasma tadil edilerek fimakta, kısmen de şirketin pekâlâ ya • yapılmamı» oldugu halde:fiQt zamnpnatler ziyadeleştirilmiş, mıntaka hesap.pabileceği kolaylıklara bağlı bulun • dan iştifade etmektedir. 'fâ^ ^ t lan bu yüzden daha zararlı bir şekle makUdv. tste, Talebe Birliğinin liakh olarak gelmiştir. Istanbıqt meb'usu isted'ği, fakat bizim daha nezih bir lik Şiıket, bü tadilâtla be, meebun hat. şanla &LAETIM Vatanı nasıl imar edecek ve kuvvetlendireceğiz? Türk İran hudut komisyonu îsmet Paşanın çok mühim bir yazısı «Kuvvetli olah/ii diye hariçten bize borç para kimse düşünmiyecektir. Memleketin atisi bizim himmetimize bağlıdır» Emniyeti temin edecek kararla*: alındı Balkan güreş şampiyonası bu akşam başlıyor Müsabakalara iştirak edecek Yugoslav, Yunan Bulgar güreşçileri dün sehrimize geldiler Mühim bir spor hâdisesi Yagoslao ve Bulgar sporcaları Sirkeci garında Ikinci Balkan güreş sampiyonan bu gece saat dokuz buçukta baslıyacak hr. Müsabakalar Tepebastndaki Asrî sinemada yapılacakbr. Müsabakalara iştirak edecek olan Balkan mületlerinden Yugoslav ve Bulgar takımlan dün sabahki trenle, Yunanhlar da dün gece geç vakk vapurla sehrimize gelmişler, Güreş Federasyonu erkânı ve sporcular tarafın • dan merasiınle karsılanmıslardn*. Gü • reşçiler, Kontmantal oteline misafir *• dflmişlerdir. Balkan şampiyonasun tstanbul VaHsi namına Vali muavini AU Rıza Bey açacaktır. Küşat resmmden sonra HaBc Frkası idare heyeti reisi Cevdet Kerim (Mabadi 6 mcı sahifede) Istanbulda da karakış dün birden bastırdı Kömür ve odun fiatleri fırladı. Karadenizde fırtına gene o ^rafları altüst ediyor Almânya taleplerini devletlere bildirdi İngiliz Hariciye Nazm bugün Parise gidiyor, Franstt ricalile bu talepler hakkında görilşecek Paris 2 0 ( A . A.) Bütün gazeteler, dün Fransanın Berlin se fareti müsteşan nm Hariciye Ne zaretine getirmiş olduğu notaya bü yük bir dikkat at fetmektedirler. Ber lin sefiri M. Pon se, Almanyanm hakikî mutalebahnı izah vç. teşrih et mektedir. Hizmet müd deti kısa olan 300 bin kişflik bir or du, Cenevrede yapümış olan tarif 1 îcra ve iflâs için baronun projesi Atlas Okyanusu tayyare île devredildi Lindbergle kansı 48 bin kilometroluk yolu, 250 saatte devrederek memleketlerine döndüler Muvafık görülen ve Adliyeye gönderilen esaslar **.iman Basvekili Hitler Reisicamhur ile yanyana^ veçhile gayrimah tma şamil olacak bir kontrolun ka> dut miktarda tedafüî silâhlara malik bulü, Almanya on sene müddclle koroolmak hakkı, ecnebi memleketlerde bulunan meslekî askerlik haricinde, as şularile bir ademi tecavüz misekı imzakerî mahiyetteki teşkilâta da teşmil elamağ hazırdır, reyiama müracaat edîldilmek sartile Nazi teskilâ • Mabadi 6 ıncı sahifede ıııııııınınıniiiııııııııııııııiHinır.nıııı.'iıııııiNtıııııtMiiMinıııııiMifmmımınınnmHniMiıııınıııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııiKutııııııiKiıı Hediyelerişizden Bazılarını iıân r~ Adres: Müsabakamızın ve kuponlarnmzın bitmesine birkaç gün kaldı. Şimdiye kadar çıkan küponlan mun tonhyanlar için iş kolay, fakat ilk nüshalarda kuponlan toplayamıyanlar idare hanemize müracast ediyor ve ek«ik nüshalan tedanlce çabşıyorlar. Bunlann çek» tikleri müşkîHâtı düliinerekfcendaetfafemüsabakamızın bV Eeceği son günlerde bir kolayltk gos * :ermevi tasavvur etmekteyiz. Diğer taraftan hâlâ bazı kar ile » rimiz kuponlan hemen göndermekttf ve bu suretle yanlış hareket etmekr tedirler. Kupönlar ayın 27 cci günü 16 tane çıkmış olacaktir. Bu 16 kupona. 16 muhtelif numara atıla • cak ve 16 kupon birden gönderile * celctir. Mabadi 2 inci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog