Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedi» ıncı cüzü çıktî 46 umhuriyet U A o.ice HO. u400 İSTANBUL CAĞALOĞLÜ î ve mektup adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta Kutustı: Istanbul, No. 246 Telefon: Başmunarrir: 22366. Tahrlr müdürfi 23236 Idare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 r Hayat ^"^ Ansiklopedisi Pa7arfpQİ I18 KâlilinUBVVel 1 9 3 3 U «*»'ıcaı "oııuııu«wıwı IÖUU Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinizo getiren e ı 1 faydalı eserdir. Her evde bir tane bulnmnak lâzımdır. Acaba buhran Değil de tabiî Hayat mı ? Malî vaziyetimiz Vaziyet tabiî şekle giriyor Hazine varidatındaki noksanlık geçen aya nazaran bir milyon lira azaldı Gümrüklerde kalan mallar Yeni kararname Vekiller Heyetinden çıktı Bursa ovasını su bastı Birçok köyler su altında kaldı Yağmur devam ediyor, şehirde de tahribat var, mahsulât çok zarar gördü ahut tabiî hayata dönuş sıkm tısı ım? Eğer öyle ise almacak tedbirlerimiz de ona göre o lacakbr. Onun için bu herhalde düşünülecek bir mevzudur. Gazetelerde gördük, îzmir Ticaret Ankara 17 (Telefonla) AldığıOdan hayat pahası hesahını yaparak mız maJumata göre Maliye Vekâleöç çocuklarile ana ve babadan mü ti, şubatm ilk haftasından sonra 934 rekkep beş nüfuslu bir ailenin bir ay bütçesi hazırlıkîarır.a başlıyacaktır. Maliye Vekili, bütçe encümeninin Iık maişeti için 94 lira küsur kuruşa ihdUnkü içtimaında altı aylık varidatiyaçlan olduğu neticesine varnuş. Atınr'zm mukayeseJi neticeleri hak caba bu neticeye varmak için kulla • kında izahat vermiştir. nılan hesap onsurlan ne idi? Bu he sap doğru sayılabilmek için bir kayde 1932 ve 1933 senelerinin haziranihtiyaç vardnr. Izmir Ticaret Odası dan teşrinisani nihayetine kadar bulduğu netîcenin ta başma (şimdikî olan devreleri varidattnın mukaye seli bir cetvelini b!Ib*iriyorum. Bu seraite göre) kaydini koymalı idi. Biz cetveldeki rakamlar vaziyetin nor biliriz ki şimdiki sesrait ekseriyeile mal bir şekil aldığım göstermekte sun'î amillerin meydan verdiği gay dir. Varidattaki noksanlık geçen ritabü bir vaziyetin gayritabiî unsurlaaya nazaran bir milyon lira kadar raw?\n müteşekkildir. Yani tzmir Ti azalmıştır. caret1 Odasmın hesabı olsa olsa bu gayritabiî seraite istinat ettiei için esa1932 1933 seneleri altı aylık sen gayrihakikidcr. Kaldı ki bu ki varidatının mukayeseai barla dahi bize çok fahiş görünür. Iz1932 1933 Üaliye Vekili Mustafa tnirde her ay 94 lira küsur kuruş sarArazl vergısı 1,564,000 1,300,000 Abdülhalik Bey fetmiyenlerin adeta ekseriyet denile Blna verglsı 1,811,000 1,619,000 cek bir çokluk teskil ettikleri ve bu Hayvan vergısi 9,482 000 Inhisarlar 8,785,000 16 517,000 15.000.COO nunla beraber bımlarm kara sefalet Kazanç vergısi 6,770,000 Orman varidatı 6 924,000 825,000 996,000 içinde bulunmadıklan bizim meçhulüVeraset vergısi 251000 Devlet emlâki 205,000 828,000 485,000 müz değüdtr. Yakmdan görroedık, Gumrukler 19,615,000 Fenerler 17,341,000 334,000 349,000 birçok adamlara hesaplannı da sor Muamele vergısi 5,822,000 Bedeli asken 6,214,000 880,000^ 761,000 muş değiliz ama kendimiz de bu memIstihlâk vergisi Cezalar 1082 000 2,045,000 510,000 569,000 lekette yaşamakta oldogumuz ciheftle Av vergisi Muteferrık 157,000 130,000 506,000 704,000 havat pahası diye bize tzmirde ücü coNakliyat vergisi Pevkalâde 416^000 313,000 850,000 31,000 cuk beş nüfuslu bir aile için böyle 94 Damga Diğer vergiler 2,774,000 2 903,000 3,562,000 3,034,000 lira küsur kurusluk bir yekun göste • Tapu Buhran vergisi 716 000 579 000 4,535,000 4,649,000 rilirse bunun hatta simdiki seraite naMuvazene vergisi 7,048,000 Mahkemeler 470,000 442,000 7,386,000 zaran dahi hatah bir hesap olması Pasaport 267,000 314,000 lâzım geldiğine bedaheten hükürode Yekun 86,974,000 83,120,000 Mulga vergüer 132,000 30,000 teueddüt etmeviz. Buğdayın okkası vasatî 4 kuruştur. Köylerde değil, merkezlerde. Elanek tstanbulda 6 kuruştur. îzmirde de elbet nihayet 67 kurus olmak lâzım ge • leceğinde şüphe yoktur. Diğer ziraat ve hayvan mahsulâhnın kâffesinde alâkadarlarmm haklı şikâyetlerini mucip düşüklükler vardır. Eğer Ba1ediye Maten gazetesi, Stephane Lauzane vergisi olraasa tstanbulda 2030 ku imzası ve Fransanm başkalan tarafınruşa et alabileceğiz. Etin Anadoluda dan sürüklenmesi serlevhası ile neş 1215 kuruşa sahldığı kasabalar var rettiği bir başmakalede Fransanm boş dır. En iyismin okkası Istanbulda 45 vaitlere ve misaklara aldanarak yap kurus olan zeytinyağ tzmirde daha patığı fedakârbklan saymakta, sonra sunhalı olmıyacaktır. Beyaz peynirin en iyiları yazmaktadır: si tstanbulda 4550 kurusa ve mükemmel «Başkalanna bağlanarak sürüklen • kaşarpeyniri 80 den 100 kuruşadır. mek siyasetinin sonu başkalannın eteBu vaziyetler karşısında müstahsilin ğine asılmaktan ibaret kalmaz; insa azçok müskül olduğunda şüphe gö • na ölüyü de sürüklettirirler. türmiyen vaziyeti belki mülâhazaya Cemiyeti Akvamın bugünkü vaziyedeğer, fakat müstehlikin hali hergün da ti tarihin kaydeylediği en berbat bir ifha iyi ve daha kolay olduğu çok meylâs ve ademi muvaffakiyet vaziyeti dandadır. dir. Cemiyeti Akvam harbi menedecekHangi eşya tzmirde üç çocuklu bir b". Halbuki menedemediğini birçok miana babanuı maişetini 94 lira küsur kusallerle gördük. ruşa çıkarmış olacak? Verilecek cevaCemiyeti Akvam üç sene uğraşarak bı biliyoruz. Denüecek ki: cihan ikttsat konferansını toplamıstı. Şeker 55 60 kurusa Bu konferans acınacak bir halde iflâs Petrol 15 20 kuruşa ettL Tuz 10 12 kurusa Beş sene çalışarak terki teslihat konVe kibrit 100 paraya! feransını toplaıruştı. Şimdi bu konfeUç çocuklu bir ana baba ayda fazla rans ta feci bir surette çökmektedir fazla 5 okka seker sarfetseler bunun Cemiyeti Akvamda bugün dört büyük ZTemiyeti Akvamın FransaTt Ttâlîlti yekunu bir iki buçuk lira eder. tki okdevlet bulunmuyor. Diğer on sekiz devumumisi M. Aoenol ka tuz böyle bir ailenin üç aylık ihlet te Cemiyeti Akvama karsı taahützetesinde çıkan beyanatmda M. Loh riyacına yeter. Petrolün mecmu sarfilerini rfa etmemislerdir. Cemiyeti AkCorç Milletler Cemiyetine taraftar ol • yatı ayda 100 kurusu geçmez. Kib vamm himayesi ve kefaleti aütında duğunu söylemektedir. ritten bahse hacet bile yoktur. 94 lira beynelmilel üç rstikraz verilmisti. ŞimM. Lok Corç diyor ki: küsur kuruşu bunlar mı dolduracak? di bunlarm faizi aluıamıyor. Cemiyeti « Miüetler Cemiyetinin mahvı meBiraz mensucat pahalı denilecek. Akvamın yıkılmakta olan binası 'çinde Onlarda bile tenezzül olmakla bera • büyük bir kntasiyeci heyet hâlâ dos deniyet icm büyük bir darbe olacakhr. Milletler Cemiyetine yapılan en büyük ber nihayet bunun dahi şimdiki halde yalan tanzimle meşguldür. fenalık şüphesiz bazı kimselerde Milletbir gümrük meselesi olduğunu bili Fransa hâlâ bu kadroya yapışmış ler Cemiyetinin adalet tevzi etmekten yoruz. Yünlü mensucatta dahilî ma duruyor. Fransa mukadderatını, saa uzak kalarak Umumî Harpte galip gelen mulâtnmz cms itibarile ecnebi malı detmi, cihan sulhunu hâlâ bu biruh devletlerin bir aleti olduğuna dair diye satılacak kadar iyileşmekle be • cesedin canlanmasmdan bekliyor. Hismevcut köklesmiş kanaattir. Meselâ, raber fiatçe de ucuzlamaktadtr. tpekli lerimiz felce mi uğradı? Yoksa ruh Almanva Milletler Cemivetini terkettiymensucahrnız teskilât itibarile henüz suz muyuz? se, bu Milletler Cemiyetine hâkim o • yoluna girmemiş olmakla beraber o Devletin idaresi başmda bulunanlar lan devletlerin silâhlan bırakma işinde hususta da tabiî bir vazîyete doğru tesağır hatiplerdir. Herhalde mezaristana ona haklı ve dürüst muamele yapmağa rakki emmareleri vardır. giden bu yolu takip bahsında milletin muvaffak olamam^lanndan veya bunu Bu son kısunlarda, yani giyime ait de söyliyecek sözü vardır. Millet an • reddetmelertndendir. nususlarda brraz fazlalık olmasına rağlıyor ki on altı asuIık bir mevcudiyet Yalnız azim taraftarlan vaziveti kurmen muktesk hareket edilmek şartile ve tecrübeden sonra kendi başma söz tarabilirler, Milletler Cemiyetinin kurgene 94 lira küsur kuruşu doldurmak söyliyecek ve hüküm verecek bir yatanlmasmın temini bashca ehemmiyekolay değildir. Hayatın mütemadiyen şa gelmiştir. Ne istediklerini, ncreye ti haiz bir meseledir.» ve musırran ucuzbmağa doğru gittiğigittiklerini, milleti nereye sıirükledikni inkâra mecal yoktur. Ierini bilmiyen vasilerin desteğine ih M. Avenol Pariste Bu vesile ile baska bir meseleye diktiyacı yoktur.» Paris 17 (A.A.) Akvam Cemi kat etmek belki daha yerinde clil: yeti umumî kâtibi M. Avenol LondraLoit Corcun beyanatı Daha ziyade müstahsili sjkan buhran dan dün aksam Parise gelmistir. Londra 17 (A.A.) Taymis ga yoksa hayatın sun'î bir vaziyetten ta ililllinillllllllllllllHlllllinillllllinilllllllllllllPIIIIIIIUIIHhllllIllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllinHI O zaman gene sdnntı çekihnekle bebiî bir vaziyete intikal etmek için ge tirilmişti. Ezcümle gündelikler ve ayraber hiç olmazsa nereye gittiğimizi bîçirdiği sıkınb olmasra? Eğer hayat daIıklar arttınlmıştı. Bir giin geldi, bu suleceğiz. Bizim kuvvetli şüphetniz va ima ucuzlamağa doğru gidivorsa ve retle alabildiğine yükselen pahahlık ziyetin bundan ibaret olduğu mer bir hadde ininciye kadar daima ucuzlarm tevakkufu lâzım geldi ve eşya kezindedir. fîatlerinde sukut başladı. öyle ki şinv lamağa doğru gidecekse o zanurn buhdiye kadarkf dünya buhranmı eşya Izmir Ticaret Odasmın hesabı yanran eski mahiyetini kaybederek yeni fiatlerinm sukutundan mütevellit fevhştır. Dediği aile esasında simdiki bir esasta mütalea oîunacak bambaş kalâde bir vazîyet diye tarif edebili endeks (hayat pahası) 94 fra küsur ka bir mevzu olmuş olur. riz. Eşya fiatleri yükselsin de buhran kuruş olmıyacağı gibi bu miktar da Filhakika Umumî Harple harp sonu ortadan kalksm diye beklesiyoruz. Bu inmeğe mütemavil olmakta berdevamhayatında esyanm pahalılığı meydan eşya fiatleri hiç yükselmiyecek«e. beldır. Herhalde galiba tabiî hayata gidialmtsfa, ve bu pahahlık karsıs'nda muhki bilâkis daha ziyade inecekse? Ve bu telif paralarm iştira kabiliyetleri azavoruz. iniş tabiî bir hayata doğru gidişse? YUNUSNADİ Jarak diğer işler hep ona göre değiş ı Tasarruf Haf tasmın üü son günü Vitrin müsabakasî bugün neticelenecej» Ankara 17 (Telefonla) Heyeti Vekile aşağıdaki kararnameyi kabul ve tasdik etmiştir: Madde 1 1 teşrinisani 933 tari hmden evvel gümrüklere gelmiş olup ta 14859 numaralı ve 20 ağustos tarihli karamameye bağlı kontenjan listele rmde bulunmadığmdan dolayı ithal edilemiyen ve gümrük ambarlarmda kalan eşya bir defaya mahsus olmak ü • zere serbestçe ithal olunur. Madde 2 Klering mııkaveleleri nvucibince döviz istemiyen memleketlerden 1 teşrinisani 933 tarihinden evvel gümrüklere gelmis olan ve 14859 numaralı karamameye bağlı umumî kontenjan ve M lisetelerinin içînde bulunmıyan eşya, klering mukaveleleri hükümleri dahilinde serbestçe ithal olunur. Madde 3 1 teşrinisani 933 tari • Ltursadaki Nilüfer çayınzn bir feyezan esnasınSa dlınmış^resthi hmden evvel gümrüklere gelmis olan taBursa 17 (Telefonla) Birkaç de kaumşlardır. Birçok yerlerde ov» rifenin 203 üncü numarasına dahil gündenberi esen lodos Uludağdaki deniz manzarastn ahmştn*. şekerler bir defaya mahsus olmak ü karian b/denbire eritmiştir. Buna iki zere serbestçe ithal olunur. Şehirde Gökdere çayı da taşmış, bagün içinde yağan ve 65 müimetreyi zı tahribat yapnuş, belediyenin du • geçen yağmurlar da hmmam edince vanm su ahp götürmüştur. dereler taşmu, Bursa ovasmın bir kısVali Abidin Bey bugün su basan mmı su basîTMştır. yerleri Nafıa Su işleri müdurü Hüsnö Saka çiftliği, Panayırköy, Yenice, Beyle birbkte teftişe gitmiştir. Peltik, Baldch, tsabey, Samanlı köy Yağmur elân devam ediyor. Altı ay leri ve diğer bir kısım kövler su isfa'lâsıevvelki feyezandan daha geniş bir sana maruz kabnışlardır. Şoseye yakın hayı kaplıyan sulann yapnğı zarar pek bazı köyler kısrnen tahUye edilebilmiş ise de bir kısım köylerde köyKiler evbüyüktür. Feyezan mahsulâta da lerinm ust katma çıkmak mecbnriyetinzarar iras etmiştir. Cemiyeti Akvama hücum Fransada da aleyhte nesriyat başladı, Maten gazetesi «bu kadavraya hâlâ bağlı kalacak mıyız?» diyor Berlindeki müzakere inkıtaa mı uğradı ? Fransanm eski Berlin sefiri «Hitler harp istemiyormuş, 1914 Almanyası da iatemiyordu» diyor Paris 17 (A.A.) Havas ajan • smdan: Pöti Pariziyen gazetesi dî yor ki* «Dün akşam M. Şotanın riyaseti altında toplanan kabine, bir taraf tan M. Hitler ile M. Filips Ponse diğer tarafian M. Hitler ile M. Filips arasmda geçenlerde vukubulan görüşmelerin heyeti mecmuasını tet kik etmiştir. Ordu mevcutları, harp malzemesi ve emniyet bahislerinde Almanya tarafmdan iler sürülen tekliflerin halen Londra da bulun makta olan M. Ponsenin Berline av detinde yeni müzakerelere mevru teşkil edeceği muhakkaktır. Fransa hükumeti bu müzakere lere dikkatle devam edecektir. Bu sebepten dolayı M. Pol Bonkur, hali hazırda istihsal edebilmiş olduğu bütün malumatı arkadaslanna bildirilmiştir. Fransa hükumetinin Almanyanın tekrar silâhlanması meselesini değil belki umumî silâh 1 Vitrin müaabakastna içtirak eden güzel vitrinlerden biri [Bu vıtrın yalnız Türk ipeklilerile yapılınış ölup tezyinat namına cam, vazo, maden ve saire hlçbir ecnebi malı ktü lanılmamıştır Bu suretle, hem tam manasüe Yerlı MaLar haftasına, hem de masrafsız yapıldığı için tasarruf fıkrine uygun bir vitrin olmuştur ] Bugün dördüncü Tasarruf ve Yerli Mallar Haftasınuı son günü dür. Bugün de muhtelif toplantı lar yapılacak, konferanslar verile • cektir. Vitrin müsabakaunın neti • cesi de bu gece anlaşılacaktır. Şehrin muhtelif semtlerinde, müsabakaya girmiş olan mağazalarm vitrinles'ini tetkik edecek olan he yet azası, saat 16 da toplanacaklar ve evvelâ tstanbul cihetindeki mağazalan tetkik ed'eceklerdir. He yet bundan sonra Beyoğlu cihetine gidecektir. Bu sene Kadıköy, Usküdar ve civan mağazaları araaında da bir vitrin müsabakasî açılmı&tı. Bu mü • Mabadi 3 üncü sahifede Sinema ve tiyatrolar geceleri 11 de kapanacak Dahiliye Vekâletinin verdiği karar sinemacılan endişeye düsürdü, hükumete müracaat ettiler Dahiliye Ve kâleti, eğlen mahallerinin ge celeri erken ka panmalan hak kında bazı karar lar vermiştir. E{lence mahlalleri nin geceleri ge; kapantnalan yii zünden ertest gu erken kalkme ı mecburiyetmde olan halkm uyku suz kalması, diğe» taraftan barlfjr sabaha kadar a çnc bulunmalan nın bir takım aile facialarma mey dan vermekte ol, Istanbulutı büyük ginemalanndan biri , ması bu mukarreratm ittihazına sebep labileceklerdir. Bu kararlar Dahiliyq Vekâletmden İstanbul Vilâyetine de gösterilmektedir. bildirilmiş, bu emre tevfScan hareket Vekâletm kararlarına göre edilmesi için dün tstanbu! Emniyet smemalar ve tiyatrolar azamî saat on Lutfen sahifeyi çeucn'ms bire ve barlar saat ikiye kadar açık ka nMiıııııiHinıUMiiHiınnıııııiMinııımınııınıııınnıııııııiMiıiııııırııııııııııınııiHiiııııııııiııııııııııııııınımııiMiıııııııiıııııımıııııııııııınıııınıııım Mabadi 3 üncü sahifedt TTansanm Berlin sefiri M. Ponîe' îktısadî program Vekiller Heyeti müzakereye dün de devam etti Ankara 17 (Telefonla) Heyeti Vekile Ismet Paşa Hazretlerinin riyasetinde bugün saat onda tek rar toplanarak iktısadî progra • mın müzakeresine devam etmiştir. lç timaların perşembeye kadar süreceği anlasılmakadır. CUMHURİYET Yılbaşt hediyesi kuponu No: Adres:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog