Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

VATANDAŞ!\ Yerlî malı kullan! Fakat Yerli malını iferli Mallar Pazarından al! *Camhariyet' 4 lOKânunuevve! 32? osu Bahçekapı Hasan ecza deposu yanmdc| I» Taş h an 2 nci kat No. 2526 or. BAHATTiN ŞEVKi I Dr. Zekâı Muammer BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI Cttdiye vc lühreviye mdtebassısı Vakitsiz ihtîyarlıyanlara Hastahk, zafiyet ve suiistimal neticesi kuvvet ve kndretini kaybedenler doktor lara müracaat ederlerse B r a v n S e k p r d , Voronoff gibi bir çok diinya âlimlerinin son tetebbuatına ve Orgânoterapi nazariyelenne ittibaen Boğa ve Koçiann husye, Prostat, Timüs, Tiroit vesair bilumutn tenasüll gudde ve hormonlanndan ahiren keşif ve imaline muvaffak olunan F o r t e s t i n namindaki kıymetü musfahzan tavsiye ettiklerıni goreceklerdır. Ademi iktidar ve belgevşekligine emsalsiz deva olan bu mustahzar uzvıyete yeniden hayat venr, R a m a z a n Z a d e C e m a l e c z a d e p o s u ( Fiati 200 kurnştur ) "Fortestin n Her nevi Kan muayenelen ( Wassennan, Kahn ilâ) balgam, cerahat, ıdrar ve sair bikteriyolojı tahlılât ve arzu edilen hususî aşılar yapılır. Çemberlitaş, Güzel apartirnan No. 40 Tel: 22037MI0890 • « • ' ^ ^ Dr. İHSAN SAMI maP Dokor opsratör Gonokok Aşısı BelsoeukluŞn ve ihtiTât^nna karsı •*•k tesırü ve taze aşıdnr. Dîvanyolo % B '"Han M*hmut turbesi No. (10564) Be*iktas sulh 2 inci hukuk mah kernesinden: Befiktaşta Vişnezade maTıallesin<le mektep sokağmda 5 numaralı hanede sakin iken Ha*eki hastanesmde vefat eden Zeliha Hanrm terefcesine mahkemece vanyet edil mâştir. Tarihi Hândan itfbaren ashabı matlüp ve alâkadaranm bir ay ve mirascılann üç ay zsrfmda Beşiktaş 2 mci »ulh hukuk mahkemesine müracaatleri ve müteveffanın bıraktığı eşya 14 kânunuevvel 933 perşembe günü saat 14 te satılacağmdan talip olanlarm mahallmde hazır bulun • raalan ve kiymeti muhamfnenesmi bulmadığı takdirde ikinci artbrma nm 21 kânunuevvel 933 perşembe günü saat 14 te icra edileceği ilân olumır. (10856) Kadıköy, Bahariye Cad. No. 25 Tel. 60321 Hergün 2 1 9 Geceleri acil vak'alara gidilir +. 10700 < « O.MUZAFFER Bu tehlikelerin önune geçerek öksürükleri keser ve tnüzmin bronşitler ile göğüs nezlelerini kat'iyyen geçirdiği gibi nefes darlığına da çok faydası vardır. Takhtleri vardır. Hakkı imzasına dıkkat (10524) KATRAN HAKKI EKREM GRÎPC Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıkları gösterir Usküdar İcra Memurluğundan : MÜZAYEDE İLE SATILIK OTOBÜS Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya çevrilmesine karar verilen ve Eyüp hattinda ruhsatnameyi haiz olarak çahşmakta olan Reno markalı otobüs 11/12/933 pazartesi günü saat (15) e kadar Kerestecilerde otobüslerin durak yerinde açık arttırma suretile satılacağmdan talip olanlann yevmi mezkur ve saatte orada bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. (10849) GR'PTEN kurtulmak için AGRILARI gidermek için HM m an it»wk SUMER BANK KATAGRİP KATAGRİP KATAGRİP tutulmamak için Eczanelerde bulunur. (10848) Yerli Mallar Pazarı Ankara istaubul Beyoğlu Samsun Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No 3 3 (10587) Türkiye umumî depoziteri Şark Merkez ecza T. A. Ş. K I R M I Z I DEGİRMEN müdiriyeti, içti ve meze fiatlerinde büyük tenzilftt yapmişar. ( 1 8 kİSİlİk ) memleketin en yüksek saz heyeti müketnmel servis aile mecmai • bu kadar fedakârlığa mukabil 1 0 0 kuruşa bir şişe rakı, 3 0 kuruşa doble bira, 2 5 komşa mezeler, 4 5 kuruşa kahve, gazoz içeceksiniz. (10888) iktısadî buhranı nazarı itibara alan Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisü RekloılOğOnCen: Adet Nev*i 20 Yün kaput «lâcivert» | ' 20 takım Etek ve ceket ),,. Kız talebesi için 200 279 Takım kostüm ı 140 Adet palto f trkek talebe için Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı dört kalem esya 17/12/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on beste ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraitini anlamak ve nümunelerini görmek için her zaman Rektörlük muhasebesine, münakasaya iştirak için de ihale günü % 7,5 teminatlarile Enstitü Satınalma komisyonuna müracaatleri. (6531) MAYER GALATA'dan İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabipliginden: Fizikoterapi ... Akıl ve siniı Kemal Osman B. Fahrettin Kerim Bey tç hajstahkları Kulak, boğaz, burun PAZAR Kanieretun B. Mahmut Nedim Bey Fizikoterapi Akıl ve sinir Göz PAZARTESİ L Esat Rasit B. Alımit Cevdet B. K Osman B. Di. Akıl ve sinhŞAJLl Cemal Bey Cevat Zekâi Bey Fizikoterapi ÇARŞAMBA Akıl ve sinir Ro ntken K. Osman B. tsmail Ziya B. Şukrii Bey Dİs PERŞEMBE Cerrahî Cemal Bey Hâmi Be> Yııkanda gösterilen günlerde Beıkırköyünde Akıl ve Sinir Kastalıklanna mahsus müessesde saat ondan bire kadar müracaat eden herkes bedava muayene ve tedavi edilir. (6793) CUMARTESt Bugun BEYOGLUNA Naklolunuyor Tarsus Belediyesinden: Tarsus Şehir sineması için sesli bir sinema makinesi satın alına caktır. Bu gibi işlerle meşgul olanlarm kataloğ, fennî malumat, fiat ve sair izahat ile Tarsus Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur/ (6804) Dişlerin tabiî ömrö kaç senedir?| Bakımlı bir diş altmış, hatta yetmiş şene sahibine hizmet edebilir... Zamanımızda 3 0 yaDoktor Fatih icrasmdan: Suphi Beye «36» Itra borçlu Hobyar Kuyuçıktnan sokağmda 10 No. h hanede mukim Tayfur Beye gönde» rilen ödeme emrinde mumaileybin Bursaya grittiğ': ve halen mahalli tkametgâhı meçhu' kaldığı mübaşirin ^Köprübaşında Eminönü han(lO526' meşruhatından anlasıiarak 15 gün müddetle ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. Bu müddet zarfmda borçlu dairei icraya müracaat ve itiraz eylemediâ' takdîrde tebligat ifa karşı en müessir deva S E R V O I N hapedilmis addedilerek takibati icra • landır. Deposu, Istanbul'da Sirkeci'de iyeye devam olunacaği ilân olunur. Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tasraya 150 koruş posta ile gönder.lir. Izmir'de Irgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bnlunnr. (1 525) şına gelmeden diş Ankara Yüksek Ziaat Enstîtüsü Rektörlüğünden: 30/12/933 31/5/934 tarihine kadar beş ay müddetle Enstitü • müzün 279 kadar talebesile 100 kadar memurin ve müstahdemininin yemekleri sabah, öğle, akşam olmak üzere, günde üç defa yemek verilmcsi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu işten anIıyan ve bizzat lokanta idare etmiş olan bir mütaahhide verilecek • tir. 24/12/933 tarihine musadif pazar günü saat 15 te ihale edileceğinden fazla malumat almak ve şartnamesini görmek istiyenler Rektorlük Muhasebesine, münakasaya istirak için de ihale günü % 7,5 teminatlarile Enstitü Komisyonuna müracaatleri. (6702) I MEHMET leri dokülmüş genç I Bevlîye mütehassısı HALBUKi: Ier görüyoruz. Vücut makinesinde dişlerinize kat ediniz. değirmen vazifesini gören çok dik Ademi iktidar ve bel gevşekliğine fertev Diş Macunu: ''e ı akşam fırçalanan dişler iğreti dişlere muhtaç birakmaz. > 10521 TERCÜME ve TEFSİRİ Kıymetli eserlerile bütün Islâm âletninde tanınmış olan fazılı muhterem Ömer Rıza Beyin eseridir. Currhuriyetımizin verdiği buytik fıkir ve vicdan hürriyetinin en kudretli bir örneği olarak çikan ılk Knr'an tercütne ve tefsiridır. Bu itıbarla henöz okuma yazma ögrenen bir vatandaştan, en yüksek kültür sahibi münevverlerimize kadar her müsiümanin merak ve heyecanla okuyacağı bir kitapar. Bn muazzam eser, Şark ve Garbın en meşhur muharrirleriain eserlerile karşjlaştinlarak mnkayeseli bir sarette kaletne alınmiştir. Öz dilimizle: KUR'ANI KERİM Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: Michigan Universitesi riyaziye profesörü Mösyö Louis Karpinski tarafından mahı halin 12 inci salı günü saat «17» de «Riyaziyenin ilrae hizmeti» ne dair bir konferans verileceği ve alâkadar olanla rın konferansı dinlemek üzere gelebileceği ilân olunur. (6789) Tanrı Buyruğu Adını verdiğimiz bu muazzam eserde, geçen on üç asır içinde, islâm âleminde yetişen bütün büyük raüfessirlerin ve bunlardan başka bugünün ıslâm muharrir ve mütefekkirlerinin teîsirleri hulâsa edilmiş, garp müsteşriklerinın kur'an hakkındaki tetkiklerinin kıymet ve mahiyeti gösterilmiş, mKyonerlerin kur'an ve müslüruanhk hakkında yazdıkları bütün yazılar tenkit edilmiş, kur'an ile daha evvelki mukaddes kitaplar her noktai nazardan mukayese olunmuştur. Büyük mukaddemede kur'anın tarihi, muîassal bır surette yazıldıktan başka kur'anın getirdiği dinî ve itikadî esas'ar pek etraflı bir surette izah edilmiş Kur'anı an.amak için lâzım olan hayaü Muhammediye de aynca hulâsa edilmiştir. Eserin tamamı ciltli olarak 4 radır. 600 sayfalık bir kısmı Ramazanı şerif dolayısile satışa çıkarıldı. iki ay sonra tamamlanacakor Birinci cıldi alanlara ikinci cilt parasız yollanacaktır. Beyoğlu üçüncü »vM\ hukuk hâ • kimliğinden: Mehmet Bey tarafından Beyoğ lunda gılavani sokağtnda 8 numarah hanede mukime Mariya binti Kostantinm aleyhine ikame eylediğri Be yoğlunda Kamerhatun mahallesin • de Kalyoncukulluğunda 31 eski ve 39 yeni numarah bir bap dükkâma izaiei şuyu davasmdan dolayı müddeaaleyha namına gönderilen daveriyeye nazaran hali hazır ikametçâhı mechul bulunduğu anlasılmakla bermucibi talep yirmi gün fasıla ile ilânen tebligat icrasina karar verilmiş ve yevmi muhakemesi 30/12/933 saat 14 te rüvet edilece&inden yevtn ve vakti mezkurda mahkemeve gelmediği ve tarafından bir vekü göndermedigi takdrrde gıyabmda mahkemeye devam clunaca^ı te^'iş makamına kaim clmak üzere ilân olunur. (10857) Sahip ve Başmuharriri Yunııs Nadi ümuml ne$riyatt idare eden Yazı i$leri mudüri: Abidin Daver Uatbaacüık ve Nefriyat Türk Anonim Şirkett . Ittanbtu Çay yerine kaimdir. Cay yerine "HERVEA, tabir edilen ve fazla miktarda idrar veren nebat hulâsasını aldığmızda hamızı bevli ihraç ve uzviyetinizde kuvvet hissedecek ve biJha$sa HERVEA Romatizma ağ/ılarından kurtulacaksınız. Her nevi tafsilât ve siparişat için Galatada Voyvoda caddesinde Ünyon Hanında 49 numarada B. lubiniye müracaat. Posta kutusu: Galata 139 Londra H. J. LEE müstemlikât müstahzaratı. lhracat ve ithalât müessesatı Türkiye mömessili. (10021) MUALLİM AHMET HALiT KiTAPHANESi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog