Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Ikramiyeli °/o 5 faizli H A S A N Müstahzaratı Ergani istikrazınm "B,, tertibine ait ilân Maliye Vekâletinden: 14/1/1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı Fevzipasa Diyarbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan $onra olan kısmının insasına tahsis edilmek üzere yapılacak 12.000.000 lira lık istikrazının 4.000.000 • lîralık ikinci kitmını teşkil eden B. tertibinin kayit muamelesine 9 kânunuevvel 1933 te başlanılacak ve 11/ 1/934 aksamı bitecektir. 1 Bu istikrazm B. tertîbi de beheri yirmiser liralık îtibarî kıymette hâmiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 2 B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 e kadar olan numara ları taşıyacaktır. 3 Bu itibarla tam tahvil «60» lira itibarî kıymetinde olduğun dan her tertifce ah jrirmi Jiralık tahvil tam tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak hakkını verir. 4 Bu istikrazm A. tretibi hâmillerinin sahibi bulundukları tah villerinin B. tertibine iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 kânunuevvel 1933 ten kânunuevvel 1933 tarihinıe kadarki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis olunmuştur. Bu müddet zarfında A. tertibi hâmilleri tahvillerini, evvelce tahvil aldıklan bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir 14 kânunuevvel 1933 tarihinden itibaren sahçlar umuma serbestçe yapılacaktır. 5 Bu defa kayit muamelesine baslsnılan B. tertibine ait tahvillerin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yanİ yİrmi liralık bir tahvil bu müddet zar fında on dokuz lira yetmis kuruşa satılacaktır. 6 tstikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 7 Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrinievvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur Türk lirasi Yekun Adet Beheri Türk lirasi 1 30.000 30.000 1 ıs.ooo ıs.^oo 3 3.000 9.000 6 5.454 909 2S9 34 680 120. Hasan kuvvet surubu küçük 60 büyük 100 1 Kö 150 Pektoral surubu öksürük için 100 Hasan kolonyası 1/24 litre 25 1/16 » 35 1/8 » 60 » 110 1/4 » 200 1/2 50 Hasan losyonlarî ^Yasemina Viyolet, Lila ve Milflör) 100 Hasan levantaları (Yasemina 100 Viyolet, Lilâ ve Milfilör) 30 Nesrin kolonyası 1/8 50 1/4 80 » » 1/2 160 » » 1 20 Hasan gliserin sabunu limon, gül 15 Hasan tuvalet sabunları 10 15 » » » büyük 40 Hasan kremi vazo yağsu 20 Hasan Çocuk pudrası 20 Hasan sürmesi (sürmedanlığı ile) 30 » » Lüks büyük 20 Hasan Diş macunu (Dantos) 30 » Diş suyu 40 Hasan Biriyantini 15 Hasan tıbbî sabunlan 10 Hasan özü şampuan 25 Hasan saç sabunu Hasan Trihofil saç suyu 125 Hasan mukattar suyu 20 1 Kö » » » 30 2 » Hasan Zeytinyağı 25 1/4 » » s 40 1/2 » 60 1 » 2 » 100 » » 50 » » Tenekelerde okkası 30 Hasan badem yağı şişe 40 Hasan Balıkyağı 1/4 Kö 60 » » 1/2 » 100 Hasan Balıkyağı 1 Kö 200 Hasan cam fıstık yağı şişe 50 Hasan Çiçek suyu 1/2 » 75 » » » 1 » "Cumhuriyet • Denizyolları I İŞLETMESİ I Acentalan: Karaköy Köprübaşı I Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade I ^*" Han Tel 22740 "••• 1/2 > 50 Hasan Gül suyu 1 » 75 » » » 1/4 Kö. haşeratı öldürür 45 Hasan Fayda » » 1/2 » 70 » » 1 » 110 » » 5 » v450 » » Pompa 100 Hasan Gluten ekmeği şeker hastalıklarma 30 Hasan Diyabetik şekeri 50 Hasan Diyabetik Çikolatası » 20 » » » » Kö 360 » » Gevreği » 50 » Bademli Gluten ekmeği 50 » Gluten Makarnası 1/2 Kö 50 » » Unu 1/2 » 50 » » Şehriyeleri 1/2 » 50 Hasan Çavdar ekmeği Kö 20 Hasan Brek Fast bisküileri 25 Hasan Pirinç özü unu 250 gr. 25 Hasan BuŞdav özü nişastası » 25 Hasan trmik özü 25 25 Hasan Patates özü unu 25 Hasan çavdar » » 35 Hasan Yulaf » » 25 Hasan mercimenk özü unu 25 Hasan bezelye özü unu 25 Hasan beyaz mısır özü unu 25 Hasan Arpa özü unu Hasan Huil dö vazelin müshil ve müleyyin 15 50 Hasan Demirhindî hülâsası küçük » » » büyük 100 30 Hasan Kınakına hülâsası 100 Hasan Bom opodoldok 10 Hasan Bikarbonat dö sut 100,° 20 » 250,<> 35 » 500,o 25 Hasan Karlsbad tuzu 100 gramlık şişe 60 500 » » 100 » » » 1000 » » 30 » Setliç tozları 24 adet Hasan garanto prezervatif gayet saçlam 45 » » » » »ipekli 75 50 » özü, Belsoğukluğa tedbir 50 Hasan Maneşti nezle panzehir sigarası Hasan fare zehiri fareleri öldürür 25 KiRADENıZ YOLU t ı m ı n d a n CUMHURİYET P A7 A R r HL H n Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, Trabzon, Rizeve. Dönüşte bunlara ilâveten OFa ugnyacaktır. 18 de Galata nhkalkarak MERSiN YOLU PA7AR Onda Sirkeci rıhtımınr H £ l H n dan kalkacak gidişte Çanakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Rodos. Marmar s, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Mersin'e. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Anamur, Kuşadası, Geliboluya uğrıyacaktır. (6785) 'k°ânun vapuru 11 bırincikânun 18 de Sirkeci nh PAZARTESİ tımından kalkacak. Gidişte Ereğli, Zon ;uldok, Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cideve. Dönüşte Kurucaş'leye uğramıvacak ttr '6803) BARTIN YOLU BURSA OSMANLI BANKASI 31Ağustos 1933 iarihindeki malî vaziyet AKTİF Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmtmiş olan kısmı Kasada ve barkalarda rrtevcut nukut Kısa vadeli avanslar ve röporlar Tahsil o.unacak senetler Cüzdanda mevcut kıymetler Borçlu hesabı cariler Rehin mukabilinde avanslar Kabul tariküe borçlular Gayrimenkul mallar ve mobilya Mütefeırik Miidiir isterlin Ş. P. PASiF ""•' isterlin Ş. P. 16 6 13 4 17 6 300 94.134 Yuiîarıda yazılı mîktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden her birine üçte biri tevzi ed''!ecektir. Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi edilecek isbu ikramiye miktarlarınm ne suretle hesap ve tesbit edilmis olduğu ayrıca Broçür halinde yapılan nesriyatla izah edilmiştir. Bu Broşür • lerin kayit muamelesini yacan bankalardan talep edilmesi. 8 Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm tamamen itfasına kadar her tüvlü resim ve vegrüerden muaftır. 9 Bu istikraz tahvilleri resmî devair ve müesselerce hususî idare ve Belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üzerinden başaba* kpbul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve satılacak olan Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde de başabaş alımr. E. H O D L E R Sermaye 10.000 000 Statü rrucibince ifraz edilen 5.000.000 3.289.164 14 2 ihtiyat akçesi 1.250.000 Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 356.781 668.015 16 3 5.316.604 17 1 Göriildüğünde ödenecek senetler ve 2.773.386 2 6 vadeli senetler 253.018 6.241.258 (9 10 Alacaklı he^ab) cariler 12.380.155 1.741.652 9 I I Vadeli bonolar ve hesabı cariler 1.309.117 829.878 6 1 Kabuller 829.878 6 4 3 2 1 6 19 I Müteferrik 211.588 87.362 U± 8 26. J 90.540 26 590.540 15 7 Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur Türkiye Umum Miidürii J8 15 Adapazan asliy« hukuk mahke mesinden: Adapazarmm Reji sokağrm<la zahire«i Hasan Bey han«*irKİe misa ftreten mukim Şabanıade Mustafa Lutfi Bey vekili avukat Şevki Bey tarafından Adapazannda »abık jandarma kumandam mütekait yiizbaşı Hüsnü ye tstanbulda Galat&da Mehmedalipaşa hamnda 42 numaralı ya zıbanede mukim Mahir Beyler a leytlerine ikame eylemiş olduğu a lacak davasından dolayı M. aleyh lerden Hüsnü Beyin vicahmda Ma hir Beyin gıyabmda cereyan etmek te olan tahkikata hitam verSlerek muhakemenin 24/12/933 pazar nü saat 14 te icrasnıa v« H. U. hakemeleri kammumm 402 re mü teakıp maddeleri veçbile gıyap karanntn teblipinc ve îsbu gıyap karanna karşı itiraz müddetinin 10 güne iblâğına karar verilmiş oJduğundan mumaileyh Mahir Bey tarihi tebliğînden bf.itibar 10 gün zarfında rtiraz etmediği ve muayyen günde gelmediği veya kanunî bir vekil göndermediği takidrde haldnnda muamelei kanunrye ifa olunacağı ilânen tebliğ olunur. (10887) Askeri Fabrîkalar ilânları A. H. REIO 86 kalem Çeliğin İhale Günü Hakkmda: Kapalı zarf suretile münakasasının 1/2/934 tarihinde yapıla cağı ilân edilen yukarıdaki malzemenin ilânı Cumhuriyet ve Vakit gazetelerinde geç neşredildiği cihetle ihalesi gene kapalı zarl suretile 3/2/934 tarihinde saat 14 te yapılacaktır. Alâkadaramn malumu olmak üzere ilân olunur (6788) **• Kayit muameiâtı 10 Kayit muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasile Zi.aat, İş, Osmanlı, Emlâk ve Sumer Bankalarının merkez ve şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan başka tstanbulda Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant Bank, Bankodi Roma, Felsmenk BaKri Sefit, Selânik Bankası, Banka Komerçiyale ltalyana, S. S. G. 1. Ticareti Haricive Bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile fzmir, Samsun ve Mersindeki diger bankalar tarafından da icra edilecektir. 11 Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayit muamelesi için on dokuz lira yetmis kuruşun tediyesi mukabilinde yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere gene hâmiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. , 12 Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirileceği aynca ilân edilecektir. (6660) Afyon Elektrik Müessesesi •Müdiriyetinden: Müessesemizin ihtiyaci için satın alınacak «40000» kilo motörin 27 kânunuevvel 933 tarihine musadif çarşamba günü saat on dörtte ihalei kat'iyesi yapılmak üzere yirmi dört gün müddetle münalw«aya konmustur. Taliplerin depozito akçelerile birlikte ^evmi mez kurda Encümeni Vilâyet salonunda hazır bulunmaları ve fazla izahat almak istiyenlerin de müessesemize müracaat eylemeleri ilân olunur. (6787) VAPURCÖLÖK TÜRK ANONÎM ŞİRKET1 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 AYVALIK YOLU Beyoğlu Orman İdaresinden: Muhalifi nizam naklinden dolayı hazme namına müsadere olunan ve Fmdıklıda mahfuz bulunan 21 çeki meşe odunile 1128 kilo meşe kömürü müzayedeten satıhktır. Taliplerin Beşiktaş Orman İdaresine ve ihale günü olan 20/12/933 te saat 16 da Beyoğlu Kaymakamlığinda müteşekkil müzayede komisyonuna lüzumu müracaatleri. (6564) SEYYAR vapuru 11 birincikânun pazartesi Sirkeci rıhtı mından saat 17 de kalkarak gidiş ve dönüşte Gelibo'u, Çanakkale, Kücükkuyu, Altıno luk. Edremit, Bürhaniye ve Ayvalığa uğrıyacaktır. TRABZON YOLU MİLLET vapuru 12 birinci kânun salı günü Galata rıhtı • mından saat 20 de kalkarak sridişte: Zonguidak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Sür mene ve Orduya uğrıyacaktır. BANDIRMA YOLU S A ADET vapuru 12 birinci kânun salı günü saat 20 de Topane rıhtımından kalkarak Bandırmaya gidecektir. 1068 Ton Lâve Marin Kömürü Yukarıdaki malzeme kapalı zarf suretile 30/12/933 tarihin de saat 14 te ihalesi icra edile • cektir. Taliplerin şartname için hergün öŞleden sonra münakasa ya girmek için de o gün teminat «ve teklifat» ile müracaatleri. «6768» (10347) •• • Sıra No. 848 849 850 851 210 Istanbul Ziraat Bankasından: Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Fener Samatya Kadıköy Tarabya Çengelköy Gülcamii Hacıkadm Rasimpaşa Tarabya Çengelköy Kârgir hane Kârgir hane Ahşap hane Tarla dönüm 8 Hane ve bahçe Kârgir apartıman ve dukkân 3/24 2/31 5000 » Fener Sarrafagop Yeldeğirmeni Soğuksu mevkii Bakırcıbaşı ve Mezarhk Ağahamamı ve 852 Topane Beyoğlu Çukurcuma Tabancı 853 Boğaziçi Pazarbaşı .'Yenimahalle 854 Kadıkoy Aziziye Osman??» v 855 Beyoğlu Dereboyu Yenisehir 785 Büvükada Şahbal ve Cami Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihele bedelleri nakten veya gayri kullerden 785 sıra numarahsı pazarlıkla dişerleri acık arttırma sure saat 15 tedir. Müzavedeye irjirak edeceklerin yevmi mezkurda saat haliye vergisile belediye resimleri müsteriye aittir. Şartname bank Emlâk Hisseye göre muNo. hammen kıymeti 1000 T.L. 176 1/4 423 » 24/256 21 1/2 1500 » 2 3/4 300 » 39 eski Tamamı 27/29 3000 » 50 Ton Hususî Pilâtinen saçı: Yukarıdaki malzeme kapalı zarf suretile 7/2/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için hergün öğleden sonra münakasaya gir mek için de o gün teminat «ve teklifat» ile müracaatleri. «6717» (10174)] 600 » 1/5 56/58 Ahşap sahilhane ve dukkân 734 » 1/3 13 Kârgir hane , 750 » 1/2 83 Kârgir dukkân ve bahçe 6000...» 3/4 1,60,62 Ahşap hane iki dukkân şp / mübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimen • tile satışa çıkanlmutır. Kat'î ihaleleri 18/12/933 pazartesi günü on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımdır. Senei amız kapısma asılmı&tır. (6648) ri |ARA Nışanyan Hastalannı hergün akşama kadar Be I yoğlu Tokatlıyan oteli yanmda Mek. I tep sokak 35 No. lı muayenehane. | sbde tedavi eder. Tel: 40843 ^0 00689 ı» Doktor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog