Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet '• ;10 Kânunuevvel 1933 • Adliye yangını tahkikatı Dün suçlu kapıcı ve odacılar isticvap edildi İfadesi alınanlar arasında yangına karşı tertibat almakta ihmali görülenler de var Birinet sahifeden mabat Tevfik Bey, levazım mtmuru olduğu için Adliyenm bekçilerine müteallik listenin Utbikına dikkat edilmeroesmden, yangma kara alınacak tertibat için odlachara talimat verilmemesinden, gece nöbetçileTİni kontrol işinin ihmal edilmesinden suale maruz bu lunmaktadır. Tevfik Beyin verdiği îzahata göre, Adlive binasmda ber gece biri gecevarısıîa, diğeri saat yinni dörten »a baha kadar bekliyen iki nöbetçi bulunduruluyordu. Bu nöbel«'i1erin, gecelerî dolaşarak vazifelerni ifa edip etm^dikierini anlamak için her gece binanın muhtelif yerle'ine b«ş kontrol saati konulmakta idi. Binayı müstakil Sç kısma ayıran yançm duvarlanndaki demir kaoılar yangm gecesi açık bırakılmıştır. Buna sebep te nöbetçilerin her tarafı do lasabilmeleri imis. Fakat itfaiye yansrmı yerine geldiği laman ilk i« olarak bu demir kapılan kapamak îcap edesken bunun da yapılmadığı %nlaşılmı*tır. Adliye sarayı ıçîbi buyiik bir bmanın daîmî surette itfaiye kontrolu alhnda bulundurulması için evvelce yapılan teşebbüslerm de neticesiz kaldığı söylenmektedir. Tevfik Bey, gece nöbeçilerine, yangın ihtimalme karşı alınacak tertibatm gosterildigmi, fakat yangın oldımca belki de sankmhktan bu itfa vssaitmi knllanamadıklarmı iddia etmi»tir. Vilâyet ve Adliye müfettisleri yangm hakkında tahkîkata basîamışlardı, bu twhkîka» dcvam etmektedir. Mahkemeler yerleştiler! Müddeiumunvlik, birinci ve ikinci istintak daireleri, Sukanahmet sulh hukuk ve ceza mahkemeleri, evvelce kaydettiğimiz sribi Tevkifane binasroda çalısmalctadırlar. Dün diğer mahkem^ler de ise başlamıslardır. Asliye bin'nci ve akmcı hukuk mahkemeleri ÇemberlUasta eski Maarif Nezareti binasmda, beşinci hukuk mahkemesi Gülhane parkı methalinde. Güzel San'atler birl:*me ait Alay köş künde, ikinci, ücüncü ve dordüncü hukuk mahkemeleri Beyoelu adlive binasmda, Ağırceza, aslive birinci, ikinci ve üçüncü ceza mahkemeleri Sultan ahmet parkı karşısmdaki Muaüimler birlijçi binasmda muvakketen yerleserek bulabildikleri masa, kürsii ve sandalyeleri yerleştirmekle mesgul ol muslardır. Birinci ve ikinci ticaret mahkeme lerfle sicilli ticaret dairesi dünden iti baren, Dordüncü Vakıf hanmda, ü • çüncü katta, tstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmtn bulunduğu kısımda faaliyete geçmîştir. Ticaret Odası, bu roahkenaeler daireler için, 6 oda tahsis etmiş tir. Odanm içtima sa'onu, birmci ve ikmci ticaret mahkemelerinin muhakeme salomı îttihaz edflmistir. Bu mah • kemeler, yeni müracaatleri derhal kabul edeceklerdir. Eski davalann de vamı sekli hakkında da bir emir ve karar beklenmektedir. Sicilli ticaret dairesi de, dosyalarım, Ticaret Odasında birer esi bulunan kayitlttre göre yeniden hazırîıyacaktır. Hukuk mahkemeleri yalnız yeni davalara müteallik istidalan kabul ede rek sadece kayit muamelesini yapmıslardır. Birinci ceza mahkemesi reisi Vasrf Bey, birmci müstantiklik tara • ftndan verilen bir tevkif karannı tas dik suretile işe baslamnta. Ceza mahkemeleri davalara bakabümek içm AdHye yançmır.da yanan ceza suçlu lanna ait dosyalann yeniden tanzimini bek'emektedirler. Bu dosyalann tanzmj için dün Müddeiumumî muavmlermden bir kısmı karakollarda çalışmağa başlaıruşlardır. Yalnız uçüncü ceza mahkemesmin 1500 dosvası, yan?mdan InırtanldığmTefrika: 96 Yangın ve avukatlar Birinci sahifedsn mabat leri sövliyebilecetrni bildirdi. Bundan sonta Baronun dosya ve sair mühim evrakmı yangından çıkaran arkadaslann ve Baro kâtip lerinin isimleri hazıruna b'ldirildi. Bunlara teşekkür edildi. Baronun kurtarılamıyan eçyalan da beş bin liraya sigortalı bulunduğundan si • gorta şirketinin bu parayı verneğe am^de bulunduğu haber verildi. Bundan sonrn Tahsin Yesari, Celâlettin Feyyaz, eski icra reisi Ah met Refik, eski Darülfünun Hukuk fakültesi müderrisi Cevat, C&lâl, eski müstantik Hikmet Beyîer söz söylediler. İcrada yanan paralar Eski icra reisi Refik Bey on beş senedenberi icranın tâbi olduğu ka nımî şartlara göre icra dairelerinin devletin kefa'.eh alhnda olduğunu, binaenaleyh herkesin hakkından ve icra dairelerinrîe bulunan paralarından emin olması lârım geldiğini, icrada yanan paraJarın hükumet tarafmdan iade edileceğini sövlemiştir. Refik Beyden sonra Celâl Bey söz almış, Adliye b'nalanna hiç ehem miyet verilmediğinî, yangından sonra herseyden evvel bina meselesinıin halli lâzım geldiği ve evvelemirde hükumetçe avukatlann da noktai nazarlan *orulmas iktiza ettiçi halde t»tanbulda bulunan Adliye Vekâleti Vekili Beyin Baro riyasetile temas etmediğini söylemisttr. Buna Baro reis^ cevap vermiç, Adliye Vekâleti Vekili Beyefendinin Baroya imkân dahilmde müzaheret vadettiğini ve Baronun da noktai nazanni bildirmesi lâzım geldiğini söylemiş olduğunu bey an etmistir. ölüyü diriltmek gibi... Eski Hukuk faküllesi muderrm Cevat Bey demiştir ki: « Bu vaziyette tetlabir ahnak üzere hatınmıza gelen şeyler Ref3c Beyefendinin temas ettiği me»el« • lerdir. ölmüş birşeyi drriltmek nebadar imkânsızsa bu y»ngitıda yanan şeyleri tekrar vücude getirmek te şimdilik o kadar imkânsızdır. İle ride öyle davalar o'ac&ktır ki bunun ikame edîldiğine dair bJr yerde kayit bulamıyacagiz. Kabul edileo usulü muhakeme kanvnian Alnmn kanunlanndan almmıahr. Bu kanunlarda ise yangın dolaytsile evrakın zıyaında almacak tedabire dair hiç kayit mevcut değildtr. Çiinku Al manyada böyle evrakın yanacağı akıldan bile g^cmemiştir.» Bu Kirada Mekki Hikmet Bey: duğu halde dün Yenipostane ile di • ğer bazı büyük binalan gezmiflerdir. Bunlardan Yenipostane binasımn ikinci ve üçüncü katınm Adliyeye tah sisi muvafık görülmüştür. Bu iki kat • ta mevcut ( 9 0 ) oda, icra ve sulh mahkemelerinden gayri, Adliye devairini istiap etmeğe kâfidir. Dordüncü Vakıf Hanının üçüncü ve dordüncü katlan da teklif edilmişse de handa birçok hususî müesseseler bulunduğundan adliyenin bu binaya daimî olarak yerleştirilmesi mahzuriu göriilmüştür. Yanan binanın kalın duvarlan kalmıştır. Bu duvarlardan istifade edilerek iki katlı yeni bir Adliye binası yapıl ması da mezuu bahsolmuf ve hatta duvarların metanet derecesi hakkında tetkikat icrası kararlashnlnuşhr Maamafih bu cihet ancak Vekil Beyin Ankaraya avdetinden sonra hal ledilecektir. Vekil Bey tetkiklerini bu • gün bitirecek ve ağlebi ihtünal bu ak • şam Ankaraya avdet edecektir. Ankarada Temyiz mahkemesi insası için tahsis edilen 500,000 liranin İstanbul Adliye binası inşaatma hasredihnesi dü çünüldüğü haber verümektedir. Buna dair de mukarrer birsey yoktur. Adliye yangını dolayısile zayi ol mak tehlikesine düşen haklan muha faza ve müdafaa için bir kanun çıkarmak meselesi de Vekil Beyin Heyeti Veederken maksadım sizi tecrübe etmekti. Yoksa İbrahimin bir hasım önünden kaçmıyacağını, bir adun geri atmıyacağını pekâlâ bilirim. Şomberge: ıRakibim benden korktu» dedirtecek tıynette ad'am de ğildir. O halde onu kurtarmak için bana yardım ediniz. Kaçmıyacağına göre, felâket muhakkaktır. Anla dınız mı? Elbirliğile kurtaralım. Işte ayağınıza sizden bunu rica etmek için geldim, yalnız bunu... Mareva, bu azimkâr kıza daha ziyade yaklaşmak için kanepesini biraz çekti. önüne doğru iğildi ve ifadesine daha fazla kuvvet ve ciddiyet vermek için alçak sesle: tbrahimin bana karşı belki büsbütün Iâkayit olmadığını, be nimle belki biraz alâkadar oldu • ğunu deminden ima ettiniz. Bu ifadenizle hakikatin çok dununda kaldınız matmazel. tbrahimi, mukad deratile yakından alâkadar olacak ıstanbul Evkaî Müdırıyetı tlânları Dün 265 avukat alınacak tedbirleri görüştüler ve yangın sebeplerini münakaşa ettiler İ Dün vazîf eye basİlıyan mahkemeîer < n |ı tstanbul C. MüddeiumumiliğinV $ den: fl Ağır, asliye 1. asliye 2, asliye w 3 üncü ceza mahkemelerinin Sul ^ tanahmet parkmın karşısında bu«j| lunan Muallimler Birliği binasın ^ da ve asliye 2 nci, üçüncü ve dör ^ düncü hukuk mahkemelerinin & Beyoğlu Ad'liye binasmda ve as J liye 5 inci hukuk mahkemesinin ^ Gülhane parkı civarında Tıbbı ^ * Adlî müessesesi karşısındaki Güzel ? San'atler Birliğine ait binada: W 9/12/933 tarihine tesadüf e t Ş den cumartesi gününden itibaren f m vazife ifasına başladıkları tebliğ w olunur. Ş> dan bu mahkeme, diğerlerinden evvel muhakemeye baslıyabilecektir. Ağırceza mahkemesi de, kurtulan dosyalarla muhakemelere başlıyacak • tır. Mevkuflu dosyalar ditrerleiuden evvel mahkemeve sevkedilecektir. Tahliye talepleri Dün btrçok mevkuflann vekilleri MüddeiumumOiğe müracaat ederek, müekkillerinm tevkifmi icap ettiren deliller, yangmda yandığı için serbest bırakılmalannı istemislerdir. Tahliye talebinde bulunanlann mü him bir kısmmı sirkat maznunlan teş • kil etmektedir. Sirkatten surlu olup *abıkalı bulunmıvan tsmajl op'u Mehmet ile hafif suclulann talenleri k».bul e dilmis ve serbest bırakılmışlardır. Yangm gecesi, Adliye kasalanndan biri ne ait anahtarlar elinde eörülerek tevkif edilen gendn bir talebe olduğu ve sirkat makspdıle hareket etmediği anlasılmı» ve kendisi dün tahliye edil mistir. îcra daireleri de yerlesivor! Yangmda evrakının mühim bir kısmıle mnhasebe defterleri kurtanlan icra ve iflâs daireierine ve icra hSkimlik lertne Topanedeki Merkez Kuman daniıeı yanındaki eski Topane müşür lüğü binasmm t«*ısisi kararlaştınlmıs tır. Yanndan itibaren bu binada işe basiamak üzere hazırlıkta bulunulmak tadır. İcra dairelerinin müracaatleri ne zaman kabule bashyacaklan Müddeiu mumilik t?ra*uıdan gazetelerle flân e dilecektir. Yangından binlerce icra dosyasını ve levazım ambannda mecvut hiç kullanılmanmş vazı maknıelerini kur tarma»a muvaffak olan tstanbul icra sı teblif memuru AbduHah. yedinci icra memurlanndan Necio Bevler'e ü cuncü icra mPbasirlerinden Muharrem Efendimn takdirname ile taltifleri ta karrür etmistir. Piyasada bazı tacirlere aı'+ B0.000 liralik haczi i^tivatiye mütea'lik dosya yı lnırtaran ikinci ceza mahkemesi kâtiplerinden Sevfi Bev de şayam tak dir gorülmüstür. Bu dosyanm kurtul ması sayesrnde mühim bir tîcari mu amelenin sekteye uğramaması temin edibniştir. Adliye binası Şehrimizde bulunan Adliye Vekâleti Veluli Zekai Bey, Isatnbul Adliye dr.irelerinm muvakkat yerlerini tesbit etmekle beraber esaslı bir Adliye binası temjni il e de ehemmiyetli surette meşgul olmaktadır. Evvelce uzun uzadıya tetkik edilen Liman hanmdan, hem odalan dar olduğundan, hem de kirası pahah olduğundan vazgeçilmiştir. Vekil Bey, refakatinde tstanbul Adliye erkânı ve Adliye müfettisleri ol Moris Dökobradan ntklen % Kıymeti muhammenesi Lira 5060 Beyoğlunda Kâtipmustafaçelebi mahallesinde Sinekçıkmazînda <Rayişta? nasıl >andı?» diye sor 195 arşın miktarında bulunan halen muhterik apartımamn mevcut muştur. enkazile beraber arsası satılmak üzere kapalı zarf usulile 3 kânunuCevat Bey sözüne devam ederek: evvel 1933 tarihinden itibaren dört hafta müddetle ilân ve müzaye« Rayiştaçm iskemle, cnasa gibi şeyleri yanmıstır. Evrakına brrşey deye çıkarılmıştır. olmamıştır. • Cevabmı vermiş ve sonra thalesi kânunusaninin 1 inci pazartesi günü saat 15 te İstanbul Ev> sözüne devam ederek: kaf Müdiriyetinde Idare Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin mü* Yeni bir kanun lâzımdır. Bu zayede ve münakaşa ve ihalât kanunu dairesinde muhammen kıy • kanunda yangından sonra usulü mumetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkateleri ve tekhakemeye mahsus olarak tedbirler lif mektuplarım muhtevi zarfları tayin olunan gün ve saatten evvel bulunmalıdır. Bunun için altmış senedenberi hâlâ mevzuu bahsolan tdare Encümenine tevdi eylemeleri ve şeraiti sairesini anlamak istîNapoüdeki bina meselesi ve sair yenlerin hergün öğleden sonra Mahlulât kalemine müracaatleri ilân hususlar nazarı itibare almarak VTolunur. (6655) yana Adliye sarayının yanmasından >* sonra yapılan kanın*dE.n ilham al mak suretile bir kar.unî' mahsus is Ramazanı serife mahsus olarak Beyazıt cammii avlusundaki set matemeliyiz. Bina için «?P Dordüncü vahalleri toptan kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. thalekıf hanını olduîru gibi talep etmeli si kânunuevvelin on ücüncü çarçamba günü saat on beşte yapılacaktır. yiz.> demiştir. Talip olanlar Evkaf Müdiriyetinde Akarat Kalemine müracaatleri. Cevat Beyden sonra daha bazı (6423) avukatlar da söz 2İmışlar ve fikirlerîni izah etmişlerdir. Reis Viyana Adliye sarayı yangınından so«ra Avusturya hükumetince alınan tedbirlerin tatbikı hususuntzn daha îlk Bir adet daimî cereyanlı motörlü dinamo ile tevzi tablosu kapalı günkü içtimada mevzuu bahsolarak zarf usulile mubayaa edilecek ve muamelesi 27 kânunuevvel 933 tariikinci reis ÎVÎekki Hikmet Beyin bu hine musadif çarşamba günü yapılacaktır. Talip olanların fennî şartciheti müstacelen tetkik ettiğini söynameyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesindeki tdarei Merkezilemistir. yeye müracaatleri. (5881) Bundan sonra umumiyet Hibarile dosyalann ne suretle vücude getirileceği mevzuu bahsoimuş, mahke melerin isini ko'aylaştırmak ve zıyaı muhtemel olan haklan koruımak için Ler arkadaşm kendi r>ezdinde bu • lunaurduğu dosyalarm hulâsalannı Hakkında Odamız azasından İstanbul Ziraat Bankası Müdürü yapmaıi ve bunİArın bir suretinin Ahsen Beyefendi tarafından Cağaloğlunda Halkevi içtima salonunait olduğu mahkemeye, diğer bir da bugünkü pazar günü öğleden sonra saat 15 te bir konferans verihulâsasının da Baro riva*etine verillecektir. Konferans umıuna açıktır. (6790) mesi, bu tedbirler meyanında mu hasım avukatlann yekdi^erile temas Karadeniz Ereğiisj icra nvemur ederek davalarmda ihtilâflar bululuğundan: nan noktai nazarları tesbit suretîle Ereğlide CrmTtzade Rrxa Beye davalann birer zaptun vücude getirmedyun Ereğlide Mazlumcuxade Ga me'eri fikri ileri sürulnîüştür. lip Beyin ipotekle temin eyled^şi Or11 kânunuevvel pazartesi güBina meselesi tacı kariyesinde kâm yemini Cöbeknü saat 15 te Kadıköyünde SfiLiman hanının gerek avukatlarla aszade Hacı Sakir Bey •• yesan •« arhabı mesalih ve gerekse idari mzibat reyya Paşa sineması sa!onunda ka.«ı dere ve eephesâ yol H« mahdut noktasmdan Adliye bması ittihaztna elverilecek olan amelî yemek verişli olamıvacaği söyletvdi ve Dor600 zira miktarmda baı ltra kıymeve pasta pişirme dersine büdüncü Vakıf hanram topluluk esa • tinde bir bap su degirrttenî v« getıe tün hanımefendileri davet eder sını nazan itibare alarak Adliyeye karîyei mezkurda şarkan yol ve sitahsisi muvafık olacağmda ittifak malen ve ga'bem dere ve cemuben edıidi. sahibî sened'n miifrez tarlasile mahHAYDAR RİFAT BEYİN: Riyasete yapılan bazı tahrîrî tek • dut tapu kaydında on selciz dönüm Hep vatan içinf lifler okunarak teşkîl edîlnais olan 60 K. ve vaziyet munmelesnvde t^Sminen Hep millet içinf' 60 % müzaheret heyellerinm işi tasvip eCinayet v* ceza 75 » elli dönüm mrktannda maakorun>alıl dilerek bazı Hâveler yapılmtş, mziMev'ut toprak 125 > bat meclisine salâhiyet verîlmiştir. 2,300 lira kıymetinde çay tarlası açıl Basü badelmevt 175 > Bundan sonra celse tatil edilznis, artırma île müzayedeye eıltanîmıç Karl Marks 125 » muvakkat Baro binası olarak Gala • olup muhamnsen kıyme*in 9r75 nisSafak Kitaphanesi tadaki Ünyon hanında bir daire mbetind« bir bedel ile talibi zr»huruntihap edildiJi bildirilmiştir. da 26 kânunuevvel 933 tarîhine muBesiktaş sulh ikinci hukuk mah sadif saik günü »aat 16 da ihalesi kileye vereceği izahatten sonra aydra kemesinden: lanacaktır. îcra kılınacaktır. Siîrülen pey bu beNişantaşrnda Teşvikiyede Kara Yangın yerinde hafriyat yapm&k ü deli bulmadıği takdirde birinci art • kol sokağinda 138 numaralı hanede zere Müddeiumumî muavinlerinden Sasakin iken vefat eden Güiter Hanım tırmayı takip eden on beş gün »onra lim Beyin riyasetinde bir beyet teşkü terekesine mahkemece vaziyet edilyani 10 kânunusani 1934 taribme edilmişti. Fakat itfayenin bütün gay • mkştir. Tarihi ilândan itibaren ashabı musadif çarşamba gtinu »aat 16 da retlerine ve evveUd gece yağan siddet • matlüp ve alâkadaranın brr ay ve mezkur değrrmen ve tarlattn en çok li yağmura rağmen enkaz hâlâ için mirasçılann üc ay zarfında Besiktaş arhranın üstüne ihaleâ kat'iyesi iciçin yandığmdan hafriyat yapılama 2 inci sufh hukuk mahkemesine mümıştır. ra kılınacağı ve gene mezkur be racaatleri ve ruüteveffanın bıraktıği deli bulmadıçı takdirde 2280 mrnıaDün akşam bile Adliye binasmm haeşya 17/12/933 pazar günü saat rabeleri içinden alevler çıkıyor, kesif 14 te satılaceğrrdan talip olanların ralı kanun «hkâmı nrucîbince muadüman kiitleleri yükseliyordu. ttfaiye yevm ve saafi mezkurda mahallinde mele ifa olunacaği ve müzayedeye müdürlüğü dün vaziyeti tetkik emiş hazır bulunmalan ve kıymeti mu • iştirak edenlerin muhammen kiymeve bu hususta Müddeiumumiliğe bir hammenesmi bulmadi^ı takdirde tm %7 buçuğu nnbeÜnde depozito rapor vermiştir. Rapora göre, vaziyet ikinci arttırmanın 21/12/933 per akçesi veya mıllî bh banka mektuptehlikeli gorülmüstür. Duvarlarm bir şembe günü saat 14 te îcra edileeeği larile icra datresine müracaatleri ve kısmı yıkılacak haldedir. Yanmakta o ilân olunur. (10855) lan enkaz daha bir iki gün söndürüle • bedeli mebim peşm ted^ye olunması Zayi EmmSnü malmüdürlüğün meşrut olup bu baptakî arttrrma şart miyecektir. den 17547 cüzdan nuntarasile al Salı günü hafriyata baslanacak ve evnamesinm 26/11/1933 taribindern rti makta olduğızm maaşrn teşrinievvel velce muhafaza altma alınan kasalar, baren icra dairesinde görülebileceğî 933 ten itibaren altı aylnk fîşi zayi bulımacak diğer eşya ile bhiikte acıla • ve ipotek sahibi alacaıkldarla dSğer ettkn. Yenisîni alacağımdan e&kisirak yangın zararlannın derecesi tes • nin hükmü yoktur. Gantme alâkadariarın ve hususile faiz ve btt edilecekth*. Hafriyatta yahuz eşya ' (10847) masrafa dair olan ididalannı evrakı aramakla ürtifa edilmiyecek ve adlî müsbiielerile 20 gün içinde bildirmetahkikat ta yapılacaktır. leri ak*i takdirde haklan tapu sicilthtisas mahkemesi lerile sabit olmadıkça satış bedeli 9 numaralı thtisas MfiddeiuıııunJlî • nin paylaşmasından hariç kalacaklağinden: n ve talip olanların mezkur gün ve Mahkememizin gümrük binasmda M. l ve T. C saatlerde Karadeniz Ereğiisd icra dafaaliyete başlamış olduğu alâkadaranca malum olmak üzere beyan olunur. iresine müracaatleri ilân olunur. Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: «Ergani hattı ikramiyeli dahilî istikraz tahvüleri» HAVA6AZİ ŞiRKET Kadıköy Yurttaş! Millî istihsaiin artması, yerli mah kullanmakla gerçekleşir Aşkın Kudreti Bilâkis, onların mevcudiyet • leri tehlikeye girince hiçbir kin, hiçbir emeL, hiçbir hasis endişe bilmiyen ve beslemiyen bir mah • lukum. Yard'ımlarına koşmak için herşeyi unutmağı, herşeyimi feda ehneği tercih ederim. Anladınız mı Madam Şomberg? Ben oyleyim işte... Âşıkımin metresi olmak hakkı o vakit vız gelir bana. Kıskançlığm hiçbir manası kalmaz indimde... Onu'kurtarmak pahasma her türlü fedakârhğı kabule, hatta zillete tahammüle bile razıyım! Mareva sigarasını içraiş bitir • tnişti. Bir tane daha yaktı. Derin bir dikkatle sözlerini dinlediği Paprikanın önüne oturdu ve deniz mavisi gözlenf* oniı lylce sttzdfl. tfadecinoTeki lâübalrliğe mukabil dürüst ve yüksek bir vicdana sahip olduğunu anladığı bu genç kız, ona hürmet telkin etmiyor idise de alâkasını da celbetmiyor değildi. Sevgilimi cid'dî bir surtte sevdiğinizi anlıyorum, matmazel Paprika. Sabrk sevgilinizi mi? öyle ise evet, madam. Hayır, sevgilimi?.. Ne hakla sevgilim diyorsunuz ona? Sevgilim demekte çok haklıyım, matmazel. Çünkü siz onunla bir sene yaşadınızsa, ben tamam üç sene yasadım. tşte bu hakla! Onu sizden daha çok iyi tanır ve bilirim. Deminden kaçmasını teklif kadar seviyorum. Miuaade ediniz, bırakınız söyliyeyim. Açık konuş • mağa davet etmis>tiniz. O halde bırakınız herşeyi olduğu gibi teşrih edeyim. Kalbinizin en derin köşe • lerine kadar nüfuz eden hislerinizi deminden ifşa ettiniz. Ben de söyliyeceğim. Şimdi sıra bana geldi. Filhakika İstanbuldaki feci mace ralardan sonra bir sene kadar ortadan kayboldum. Çok sevdiğim, uğurunda herşeyimi, hatta hayatımı feda etmeğe amade olduğum zavallı babacığunm bir komitacı tarafından öldürüldüğünü duyduğum vakit kendimi kaybettim. Çılgm bir hırsla intikamına koştum. Katilinin kim olduğunu öğrenmek için yapmadığımı bırakmadım. Nihayet Proto gerof isminde Makedonyah bir komitacı olduğunu öğrendim. Derhal takibine çıktım. Kadm intikamı • nın ne demek olduğunu bilen şerir kaçtı. Peşini bırakmadım. Mongo • li&tana kadar takip ettim. Onu, bir köbeği öldürür gibi gebertmek zevkinden maatteessüf mahrum kal • dım. Çölde hastalanarak öldü. İs • tanbuldaki facianm ne suretle hitam bulduğunu bilmiyordum. Bu meyanda sevdiğim adamın akibeti de bertce tamamen meçhuldü. Esasen bilmiş dahî olsaydım, ne yapabilirdim? Onun muavenetine koş mak imkânından maddeten mah • rumdum. On beş gün evvel Berline avdet ettim. Orada, lbrahimden malumat alabileceğimi tahmin ediyordum. Nitekim öyle oldu. BerIindekî adresime gönderdiği mektuplarla telgraflardan vaziyeti anladım. Hatta Londradan çektiği son telgrafta Ageydeki adresini cTe bildiriyordu. Derhal Berlin Viyana Kan ekspresine atladım. Böyle habersizce gelmekten maksadım İb rahime bir sürpriz yapmaktı. Fakat evinde benim yerime kairn olanla karşılaştım. Sonrasını btliyorsunuz. Devam ediniz madam. Otele avdet e*tim ve düşün düm. Tekrar ediyorum: îbrahimin her hangi bir tehlikeye maruı bu lunduğunu bilmiyord'um; yoksa hiç bir kuvvet bana onun kapısını seddedemezdi. Evet, bugünler zarfın • da onu düşünüyor, hep ona düşü nüyor, belki yalnız onu düşünüyordum. Vaktile sevmiş olan ve hâlâ sevmekte devam eden bîr kadm, hu susile benim gibi bin bir macera • dan avdet ettikten sonra, sevdlği erkeği, başka bir kadınla meşgul v mürteselli bulursa, tak dir edersiniz ki biraz şaşalar, değil mi?.. tbra • himm yanındaki rolünüzü, mevki inizi anlamak istiyordum. Onu teselliye memur bir hemşire mi? Bir kaç günlük bir macera arkadaşı mı? Birkaç aylık aşk safası mı? Mabadi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog