Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

10Kânunuewell933 Camharivef [[ Haftalık radyo programı Milletler Cemiyetinin akıbeti Dinarlı Mehmet Bulgar Dan Kolofa mağlup oldu İBuakşamki program J I Çarşamba: 13 K. Evvel J Fransız ve İngilizlerden ANKARA: ANKARA: Italyanlara cevap 12,30 gramofon (13,30 a kadar). 12,30 gramofon (13,30 a kadar)18 orkestra: 1 Wagner (Ouvertu re Metr şantör). 2 E. Zeki Be yin keman konseri, Haydn: (Fantaisie Mosaique) 18,45 dans musikisi 20 Ajans haberleri İSTANBUL: İSTANBUL: 17,30 gramofon 18 fransızca ders 17,30 gramofon 18,30 orkestra: (ilerlemiş olanlara) 18,30 tasarruf 1 Tomas, Raymon (Ouverture). hakkında konferans 18,45 Şehir Ti2 Ivanovv Dans le defile cortege yatrosu artistleri tarfından temsil 19,30 du Serdar. 3 Tschaykovvsky Sere nade. 4 Tango orkestrası 19.30 ke bedayii musikiye heyeti 2 1 gramofonAnadolu Ajansı, Borsa haberi, manî Reşat Bey ve arkadaşları 2 1 gra 21,30 Saat ayan. mofon 21,30 Anadolu Ajansı, Borsa VİYANA: haberi, Saat ayarı. 18,25' Avusturya bestekârlannın e VİYANA: serlerinden konser 19,15 konferanslar17,50 hafif musiki konseri 19,10 20,05 askerî orkestra istirahatte: Hakonferans 19,35 sarkılar 20,05 ko vadisler 21,35 ölümünün 70 inci se ro konseri 20,55 havadisler 21,05 nesi miinasebetile Hebbelin eserleri (Die Spanishe Nachtiç;aU) Leo Fallin 23,05 havadisler 23,20 esperanto muüc perdelik opereti 23 ?0 havadislersahabeleri 23,50 bir kahveden naklen 23 35 plâklarla akşam konseri. cazbant. BÜKREŞ: BÜKREŞ: 18,05 muhtelif konser 20,05 kon18,05 radyo orkestrası 20,05 kon feranslar, plâklar 21,05 keman soloferanslar, pl?klar 21,05 koro ile sar21,35 konferans müteakıben: Şarkı kılar 21,35 radyo orketrası 2? 05 konseri 22,20 dans musikisi 23,05 konferans ve orkestraya devam 23,05 Rumen havalan. musiki. VARŞOVA: VARŞOVA: 18,20 piyano konseri 19,25 plâklar, 18,05 musaV>abe ve Po'onya halk havadisler 21,05 tefrika 21,20 or havalan 19,45" şen «arkılar 20,10 kestra iki sonate (Mozart), Konzert genrlik programı 20.50 havadisler EsDur (Bach) ve saire... 23,05 es perantoca konferans 23,25 dansing 20,55 hafif mu=iki konseri 21.55 haBELGRAT: vadisler 22,20 Lembergten: (Skeç)20,05 orkestra konseri 21,05 şar 23,30 dansing. kı konseri 21,35 konferans 22,35 ROMA: Laibachtan nakil 23,05 plâk neşriyatı18,05 yeni Rus rmısikisinden kon 23,50 tsigan havalan. ser (piyano ve orkestra ile) 20,35 ŞİMALI İTALYA RADYOLARI: 18,15 şarkı konseri 19,05 muhtenavadisleT ve muhtelif program (21,45 lif program 20,25 sıhhî musahabe, e kadar) 21,50 bir operet temsili plâk neşriyatı 21,35 havadisler mübu arada: Musahabeler nıü^akıben: teakıben: (Çareviç) Lehann opereti navadisler. musahabeler, havadisler. (18 orkestra: 1 Wagner (Ouvertu re Tannhâuser). 2 Gluck (Fantaisie Alceste). 3 Strauss (Valse Songe Vilnnois) 18,45 alaturka saz • 20 Ajans haberleri. Birinci sahifeden mabat mesi neticesini hâsıl edemiyeceği de söylenmektedir. tstikraz tahviilerî kayit muamelesi başladı İlk beş gün A tertibi hâmillerinin B. tertîbîne iştiraklerini temine hasredîlmiştir Cumhuriyet Merkez Bankasile, Emlâk ve Eytam, İş, Osmanlı, Sü mer ve Ziraat Bankalannm Türkiyedeki bütün şubeleri tstanbul ve İzmirdeki diğer bankalar, dünden itibaren 1933 is tikrazı B tahvi! Ierfnin kayit muamelelerine bas lamışlardır. Dün kayit müddetinin ilk günü Ergani bch ryoln ittikrazı için asılan afiş olduğu halde şehrimizdeki banka melesile, B tertibi kayit tarihi arasın giselerme, istikrazın A tertibini satın daki müddetin faizidir. almış olanlann mühim bir kısmı mürtvYeni tahviUer, 19 lira 70 kuruşun de caat etmiştir. A tertibi hâmillerinin a> faten ve peşinen tediyesi şartile satıl ni numaralarla B tertibine iştiraklerini makta ise de Emlâk ve Eytam, tş, 5utemin edebilmek üzere dün de dahil mer, Osmanlı ve Ziraat Bankalan halolduğu halde, kayit müddetinin ilk 5 kımızm istikraza iştiraklerini temin e günü, bu kabi] taleplere tahsis edil debilmek üzere, bu tertibin sabşrada d < miştir. Bu müddet zarfında A tertibi teshilât göstermeğe karar vermişler ve hâmilleri, bankalara tahvillerini göstere bu kararlannı ilân etmislerdir. rek B tertibinin de ayni numaralarmı Bu bankalara peşin olarak 5 lira ve»tiyeceklerdir; fakat 14 kâmmuevvel ren herkes bir tahvilin sahibi olacak perşembe gününden itibaren satular her tîr. Tahvil bedellerinin bakiyesini teşkes icin serbest olacaktır. Kayit mua • kil eden 15 lira her ay beşer lira a melesi 11 kânunusarri 1934 te biteceklmmak suretile Sç ayda tahsil edile tir. cektir. Bu suretle, tahvillere ihraç fiati olan 19 lira 70 kuruşa nazaran 3 0 kuruş fazla tediye edilecektir. Bu para, kolaylığı göstemriş olan bankalarm ba muameleden dolayı alacaklan faizi te*> kil edecektir. Fransız Hariciye Naztrı diyor ki Paris 9 (A.A.) Havas Ajansın dan: Hariciye Nazın M. Pol Bonkur, gazetecilerin siyasî muharrirîerini her zaman olduğu gibi dün de kabul etmis ve kendilerile görüşmüştür. M. Pol Bonkur, bu konuşmalann sonuna doğnı Milletler Cemiyetinin baş ka bir şekilde sokulması tasavvurlan hakkında gelen haberlere dair sorulan suallere cevap olarak bazı beyanatta bnIunmuştur. M. Pol Bonkur ilkönce Fransanm Cenevre müessesesine sağlam ve sarsıl • maz bir surette bağlı olduğunu hahr latrruş, şimdiye kadar bu tasavvurlar alâkadar hîçbir müspet teklif kar şısinda kalmadığuu söylemiş, bımunla beraber bundan sonra yapılması muh • temel teklifleri tabiatile tetkik edece ğini ilâve etmiştir M. Pol Bonkur sözüne devamla de miştir ki: r C r Par'ste yapüan müsabakadan bir intrbu Dinarlı Mehmet, Bulgann strtını yere getirmeye çalışırken Pariste bulunan Dînarlı Mehmet pehüvan üçüncü müsabakasım da « Fransa Milletler Cemiyetinin yegeçen pazartesi gecesi Dankolof ile ni vaziyete ve şartlara uygun bir hale yapmış ve mağlup olmustur. Dankolof konması maksadını gözeten bir projeelyevm dünyanın en kuvvetli adarru nin tetkikine memnuniyetle iştirak e olarak tanınmakta ve kendisine eder, su şartla ki bu uygunlaştırma işi Goril King Gong ismî verrlmekte Milletler Cemiyetinin bütün millet dir. Devasa bir pehlivan olan Bul • lerin hakkında sulhun yeni esaslar ü • «ar Dankolof, bundan bir müddet zerine kurulması husnsundaki iştirak evvel Fransız şaınpiyonu Deglanı hisselerine riayet temeline dayananbirkaç dakika içinde paçavraya çeBeheri 20 lira itibari kıymette olan kendi esaslannı sarsmamalı ve bu pren vfrmisti. B tertibi tahvillerm ihraç fiati 19 lira siplerin asıl ifadesi olan maddelere doDinarlının bu adamla karçılas 70 kurus olarak tesbit edilmiştir. A terkunmamalıdır, » ması Pariste büyiik bir alâka uyantibi 19 lira üzerinden satılmıstı. AradaBu sözlerden sonra M. Pol Bonknr dırmıştır. Mehmedin bu maçian evki 70 kurus fark, A tertibi kayit mnadörtler misakı da dahil olduğu halde vel yaptığı ikinci müsabakada ka • bötün muahede ve misaklann Milletzandığı muvaffakiyet, son müsabaler Cemiveti cerçevesi içinde imza edilkaya büyük bir ehemmiyet vermiş diğini, Milletler Cemiyeti mekanizmatîr. Müsabaka gecesi Pale dö Spor, sma bağlandığını hatırlatmış ve son soz adam almıyacak kadar dolmuştu. olarak demîstir ki: Fran«ız gazetelerinin verdiği malumata göre, iki rakip ringe çıktık«Milletler cemiyerini birdenbire tan sonra Mehmedin, Bulgara na • kaybediverecek olursak bu anlaşANKARA: ANKARA: zaran daha çevik olduğu, buna mumaların, bu misaklann hepsini yeni 12,30 gramofon (13,30 a kadar) 12,30 gramofon 18 alaturka saz bastan yapmamız lâzım gelecektir.» kabil Dankolofun da müthis kuv • 18,45 viyolonsel konseri (Edip Bey) 18 alaturka asz 18,45 dans musikisiveti ve Mehmede nazaran çok ağır Fransız gazetelerinin neşriyatı 19,20 alaturka saz 20 Ajans haber 19,20 alaturka saz 20 Ajans haber olan cüssesi sayesînde pehlivanımıParis 9 (A.A.) Havas Ajansı Kountze Amerikada 9 (A.A.) leri. zın bütün oyunlarını bozduğıı gö leri. bildiriyor: Bütün gazeteler, dün M, Karako'a gitmek istemiyen ve polis İSTANBUL: rülmüştür. İSTANBUL: Pol Bonkurun matbuaata yaptığı lere siddetle karşı koyan bir zenci bu Mehmedin greko romen usulü 17,30 gramofon *H8,15" Selim Sır17,30 gramofon 18 franrâca dersbeyanatı tasvip etmektedirler. Şu"muKavemeti * esnastrH?a cîl3 dâsmüstür. güreşte tekniği yüksek oimasına n Bey tarafından konferans 18,40 ta'18.30 Miinir Nurettin B. ve arkadasla rası bilhassa kadolunmahdır ki Pol Zencinin cesedî halk t'r^hndan poraşrmen, Amerikan usulü serbest güsarruf hakkında konferans 18,50" türkn 19,30 bedavii musîkiye heyeti 21 Bonkurun siyasetine muhalif olan Bslerfn elmden zorla çeklip almmış reşin înceliklerine vakıf olmaması, çe tango 19,30 Kemal Niyazi Bey gramofon 21,30 havadisler. gazeteler ve hususile sağ cenah mathr. Bulgara büyük bir faikiyet temin ve arkadaslan 21 gramofon 21,30 VİYANA: buatı bile Milletler cemiyeti hakkınölü zenci bir otomob'le bağlanmış etmiştir. Maamafîh Dinarlı, çevik • Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat a 18.30 pivano refakatile sarkı kon • daki noktai nazarına iştirak etmekve şehrin zencilerle meskun sokaklannliği ile hirçok tehlikeleri »avuştur yarı. seri 19,10 konferanslar, havadisler • te ve Milletler cemiyetini Avrupa sîda 30 dakrka kadar dolaikın!mışhr. mus ve bu müsaraa iik devrenin VİYANA: 20,30 orkestra 22,05 Mcndelssohnun yasetinde bir Utikrar unsuru olarak Bundan sonra zavallı zenci deıisi yü35 inci dakikasına kadar pek çetin 18,25 Çimba ve viyolonsel konseriselâmlamaktadır. eserlerinden konser 22.40 havadis zülerek bir odun yığını üstünde yakıl bir sekilde devam etmiştir. 35 inci 19,05' konferanslar 20,05 senfonik ler 22,55 konferans 23,35 plâk neşEkselsiyor diyor ki: mıstır. dakikada Dankolof, Mehmedin bakonser 21,20 haftalık tefrika22,05 riyatı. cağını ve kolunu kapmağa muvaffak «Milletler cemiyetinin Fransız Bu adamın suçu bir beyaz kadını kaorkestra 23.20 havadisler 23,35 bir BÜKREŞ: olmuş ve sırtıra yere getirmiştir. sîyasetinin esası bulunduğunu ve eçrriD öldürmüs olmasıdır. kahveden naklen akşam musikisi 18,05 orkestra konseri 19.20 şarkıBundan sonra ikmci devreye bassas olarak kalacağını kat'iyetle beBÜKREŞ: kan, Sindelar, Şal, Virtl. !ar 19,35 OTkestra devam edivor lanmıs ve Bulgar, 4 üncü dakikada yan etmek icap ediyordu.> 18,05 muhtelif musiki parçalan Arsenal: Mos, Meyll, Hepgut, 20.05 konferanslar. plâklar 21,05 Ku 20,05 konferanslar 20,45 plâklarla bir | Mehmedin kurduğu köprüyü kıra. f Cons, Sidi, Con, Hulm, Cek, Kele artet konseri 21,35 bir konierans rak bacaklarile gövdesini makasa opera nakli. man, Ceyms, Bastin. müteakıben: Sarkı konseri 22.20 sakalmak suretile gene gaiip Relmîstîr. VARŞOVA: Telefon Şirketi, telefon tarifesinin sofon solo 23,05 Fumen havalan. Genç pehHvanıtnızm, bütün dünSahada 30 bin seyirci bulun 18 hafif konser 18,55 genclik sa indirilmesi için teşekkül eden komisyada en kuvvetli bir adam olarak muştur. VARŞOVA: ati 20,05 muhtelif 21,05 halk v konyon tarafındai yapılan tekliflere ititanılan bu Bu!(?ar pehlivanma mağ18 konser 18 25 piyano solo seri 24,05 dans havalan. Maç beklenilmiyen soğukkanh L'r raz etmis ve itirazını İktısat Vekâ • lup olması Mehmede kıymetmden 19,25 cazb?nt plâklan 20.35 konfehava içinde oynanmıştır. ROMA: letine göndermiştir. birsey kaybettirecek bir hezimet derans 20,45 havadisler 21,05' »en • Oyunun bid"ayetinde iki taraf ta 18,05 musahabe müteakıben sar Şirket, bugüne kadar hissedarlara §ildir. Bu mağlubiyet, Mehmedin fonik konser 22.05 tefrika 22,20 mütekabil akmlar yapmışlar, fakat kı ve orkestra konseri 19.05 muhte htç temettü veremediğini, ancak ilk bundan sonra Amerikada yapacağı senfonik orkestra devam ediyor23,05 lif program (21,45 e kadar) 21,25 iki sene faiz dağıtılabildiğini iddia Avusturya yavaş yavaş daha çok müsabakalarda kertdisi için sadece dans musikisi muhtelif konser 22,20 bir komedi hücum eder vaziyete geçmiştir. İnetmektedir. Bu meyanda 1930 senebir ders olacaktır. BELGRAT: 22,50 konser devam edivor 23,20 dans simJenberi buhran dolayısile vari giliz müdafaasını sarsan hücumlar musikisi 24.05 havadisler. 18,05 dans plâklan 20,05 Schu bazan kaleye kadar da dayanmıştır. datm azaldığı ve müteaddit hususî bertin, Griegin, Strau««un sarkıları ve resmî müesseselerin abone olmakBELGRAT: Buna mukabil Avusturya müda 20,35 konferans 21,05 Haydnden itan vaz geçtikleri gibi abone olan 18.05 operet parcaîan 20,05 olâkfaası da bilhassa muavin hattı tn Geçen hafta yaDilan Fransa ıngil ki kuartet 21.45 plâklarla: (Werther) larm da gayet az konuştuklarını ziklar ve konferans 21,05 senfonik kon giliz muhacimlerine fırsat bırak tere maçmın 41 tngilizlerin galebesüe Massenetin operası. retmektedir. ser 23.05 dans havalan. mamıstır. neticelendiğini yazmıştık. Fransız ga Devrenin 40 ıncı dakikasında zeteleri, Fransız millî takımmın bu şeîlk golü İngilizler yapmıştır. kildeki mağlubiyetmden memnuniyet Pazartesi: 11 K. Evvel I f Perşembe: 14 K. Evvel J Amerikalıların zenci düşmanlığı «Almanya harp istiyor!» Bir zenci, feci şekiîde Londrada neşredilen bir derisi yüzülerek yakıldı kitap alâka uyandırdı Paris 9 (A.A.) Havas ajansın • dan: Dün Londrada «Milliyetçi sosyalist Almanya harp ist:vor> başltğı al tüTda bir kitap neşredilmiştir. Bu kitap Nevyork Tribün garete sinin Paris muhabiri ve Par'steki İn giliz Amerikan matbuat birliğinin reisi M. Leland tarafından yazılmıstır. Bu kitao müeîlifinin ehemmiyetli bir sahsiyet olması dolayısile Londradakî siyaset, diplomasi ve parlâmento mahfilîerinde büyük bir alâka uyandır miştir. Filhakika M. Leland gtıze'ecilik mesleğindeki kıymet ve ehemmiyeH 3e, yazılannda takip ettiğî afakî usul ile şöhret alarak Pulitzer mükâfatını ka zanmış ve Hitlerci Almanyanın sim diki ruhî haleti, yeniden silâhlanışı hakkmda heyecan uyandıncı ifşaatile tanmrrustır. M. Leland, Almanyada iki ay süren tetkikleri esnasında milliyetçi sosva « list kuvvetlerinin teşekkül tarzı, yap • tıklan askerî talimler, mecburî calış • ma usulüne tâbi tutulan teskilâtın as • kerliğe hazırlanmalan şekii, A!man tayyarecüiği ve sair hususlar hakkmdı birçok malumat toplarmstır. Telefon tari esi Fransızlar ucuz kurtulduMannan memnun! Sah: 12 K. Evvel ANKARA: 12,30 gramofon (13,30 a kadaı) 18 orkestra: 1 Glinka (Ouverti're Rossini und Ludmilka). 2 Puççini (Fantaisie Mme. Butterfly). 3 Ch ristol (Valse Les Muges) 18,45 a laturka saz 20 Ajans haberleri İSTANBUL: 1 7,30 gramofon 18,30 tasarruf hakkmda konferans 18,45 orkestra: 1 N. Gade. Nachtlangen von Ozean 2 Massenet, Scene pittoresoue. 3 M.adam Ren Bahaettin tarafından taganni 19,30 Efalya Sadi H ve arkadaşlan 21 gramofon 21,30 Anadolu Ajansı. Borsa haberi, Saat ayarı VÎYANA: 18,20 konser saati 19 konferans ve fransızca ders 19,55 Kuartet 20,25 havadisler 21,05 musikili bir piyes: (Die Toten Augen) 23 havadis'er 23,15 konferans 23,30 bı* muMkı si. BÜKREŞ: 18,05 muhtelif m ıV: parçalan 20,05 konferanslar ve plâklar 21,05 sarkı konseri 21,25 senfonik orkes tra 22,05 konferans ve senfonik konsere devam. VARSOVA: 19,25 kafekonser 20,10 muhtelif 20,45 spor haberleri 21,05 plâklar la: (Madame Butterfly) Pucçininin o • perası 23,30 dans musikisi. c Trakya cemiyeti ötüp duruyor Birinct sahit eden mabat raftar olan Bulgarlar, Nöyyi muahe • desme mukabil Türkiyenin; Yunanis tan, Romanya ve Yugoslavya ile ak • tettiği iki taraflı misaklardan havrette kalmıslardir. Harbi Umumideki müttefikimizi temsil eden Tevfik Rüştü Beyin, bütün Buigar milletinin Nöyyi mv^hecîesini protesto ettiği bir günde, Türkiye Yugoslavya misakını imzalamaktan maksadı nedir? Türk Bulgar do«t!uğuna hâlâ inananlar ve taraftar olan lar bu suale cevap versinler? Etrafuruzdd aktedilen mişaklardan ve Tevfîk Rüştii Beyin, «Bulgaristari artık mahreç için arazi Utemekten vaz geçmeli, Türkiye muahedeîerin tadiU aleyhtandır» şeklindeki beyanatından sonra, hükumet adamlanmız, artık Türk Bulgar dostluğundan vaz geçmeli dir ler. Cuma: 15 K. Evvel I Cumartesi: 16 K.Ewel ANKARA: 12,30 gramofon 18 keman konseri (Ekrem Zeki Bey) 18,40 fransızca ders 19,15 gramofon 20 Ajans haberleri. İSTANBUL: 12,30 türkçe plâk neşriyatı 17,30 gramofon 18.30 orkestra: 1 Y. Fuçik Marinarella. 2 Ponkielli, Giokonda. 3 Violon solo. 4 Çigan musikisi 19,30 hammlar Vıeveti 21 gramofon 21,30 Anadolu Ajansı, Saat ayan VİYANA: 18,25 şarkı saati 19 havadisler 19,15 konferans 20,05 hafif konser21,20 tiyatro 2 3,20 konferans 2 3 35 havadısler 23,45 akşam konseri. ANKARA: 12,30 gramofon 18 orkestra: Tschaykovski (Symphonie pathetique) • 18,45 alaturka saz 19,30 dans musıkisi 20 Ajans haberleri. İSTANBUL: 1 7,30 gramofon Sah Sesı K 6847Sah Sesi N 2555Ö Odeon W TO 35 18 fransızca ders (mıiptedilere mah sus) 18,30 tasarruf hakkında kon ferans 18,45 Mahmure Handan Ha nım 19,30 Refık Talât Bey ve arka daşları 21 gramofon Odeon O. 4707 Kolombıya DT 26 21,30 Anadolu fi, Borsa haberi. Saat ayarı izhar etmektedirler. Geçen sene, İspan* yollann İngiliz takımı karşısında uğradığı hezimetten sonra Fransızlann bu neticeyi alacalıları hiç ümit edilmiyordu. Havanm soğuk olmasma ve İngilizlerin bu maça hiç ehemmiyet verme miş bulunmasına rağmen stadyomda 30 bin seyircu bulunmuştur. Sisli ve yakıcı bir soğuk havada oynanan maçrn, tahmin edildiği gibi bastan nihayete kadar İngilizlerin hâklmiyeti altında ce • reyan etmiştir. İkmci devrenin sonla • nna kadar İngilizler 3 gol yapmışlar • dı. Fakat bu vaziyet son on dakika î • çinde değismiş, Fransızlar bir gol atmışlar, İngilizler de buna dördüncü golü atmakla mukabele etmislerdir. İngiliz millî takımı tamamen genç oyunculardan teskil edildiği halde Fransızlar her vakitki takımlarile çıkmışlardir. 40 ıncı dakikada Sesta kalenin hemen önünde bir favl yapmış, hakem penaltı cezası vermiş, bu su • rele ilk gol olmustur. 43 üncü dakikada Arsenal sağ açığı Hulm Condan aldığı bir pasla ikinci golü yapmıştır. Devre bu netice ile bitmiştir. İkinci devre müthiş bir sürat içinde başlamıstır. İki taraf ta hücum üstüne hücum yapmıştır. Avusturya muhacimleri adeta canlarını dişlerine takarak çahşıyorlar. Yirminci dakikada Avusturyalı Sindelar ilk golü yapmıştır. Bu gol İngilizleri tutuşturmuş • tur. 24 üncü dakikada Cekin topla yürümüş ve kafa ile bir gol atmıştır. Oyun İngilizlerin cereyanma kapılmıştır. Fakat bu ara Avusturya nın Şalî bir fırsatı güzel takip e<îe • rek sıkı bir şutla topu İngiliz kalesine tıkmıştır. Bu sayı Avusturyalılara beraberlik ümidi vermişti. Fakat Viyana hlar îyice sıkışmışlardır. 43 üncü dakikada Bastin topu Avusturya müdafaasından sıyınp 4 üncü golü yaparak İngilizlerin futbol faikiyetini tereddütsüz bir ra kama bağlamıştır. VİYANA: 18,40 konser: (Norveç musikisi) 19,10 iki konferans 20,05 koro ile BÜKREŞ: sarkılar 20,50 havadisler 21,05 18,05 radyo orkestrası 20,05 konFranz Lehann idaresinde orkestra ve ferans. plâklar 21,05 senfonik kon şarkı konseri (Richard Tauber de ıs ser 21,5*5 kıraat kgnser devam editirak edecektir) 22,35 havadisler yor 22.50 konferans VARŞOVA: BÜKREŞ: 18,20 piyano solo 20,10 muhte 18,05 cazbant 20,05 konferanslar, lif 21,05 musahabe 21,20 Leh halk plâklar 21,05 koro konseri havalan (şarkı ile) 23,45 dans muVARŞOVA: sikisi. 18 konser: (Slâv musikisi) 19,25 PARİS (Poste Parisien) : Leh halk havalan 20,10 muhtelif. 21,05 plâklar, musahabe 21,35 kon sarkılar 21,05 hafif musiki parçalanser 22 konferanslar 22,25 bir ope 22,25 Chooinin eserlerinden mutat konret: (Mam'zelle Carabin) 24,35 haser 23,05' ingilizce bir konferans vadisler. 24,05 kafekonser. Arsenal, Viyana muhtelitini nasıl mağlup etti ? Geçen hafta da Londrada oynı yan Arsenal Viyana muhteliti maçının 2 4 Arsenalin galibiyeti ile neticelendiğini yazmıştık. Bu mü • sabaka çok heyecanlı safhalar geçirmiştir. Takımlar şu şekilde sa • haya çıkmışlardır: Avusturyalılar: Platzer, Kizar, Şe»ta, Bravn, Mok, Naus, Zişek, Bi muahedeler Yugosavya ile Belgratta imza ettiğimiz muahede meninin ilk kıs mmı dün neşretmistik. Münderi catımızın çokluğu dolayısile ma badini bugün koyamadık, yann nesredeceğiz^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog