Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Camhariyet lOKâıronuevvel 1933 ı • Cengiz Han TEFRIK* 5b Yazan: M. TURHAN Tütün mahsulümüz Fiatler ümit edildiği kadar yükselmedi t DsD@ri Sigara fiatleri 20 kuruşluktan fazla olan fiatler indirilecek Sigara fiatlerinde yapılacak ten« zilât hakkında înhisarlar umum müdürlüğünce bir proje hazHIanmıştır. Bu projeye göre fiatleri yirmi ku ruştan yukan olan beher yirmi kuruşluk paketter. bes kurus mdirile cektir. «Yenice* dahil olduğu halde daha asağı nevilerdeki sigaralann fiatleri şimdiki nisbetlerini muhafaza edecektir. Bundan başka sehirlerdeki fakîr tabakalar için de yeni bir çesit u« cuz sigara çıkarılması kararlastınl « tnıştır. Bu sigarlarm paketi 6 kurus olacaktır. înhisarlar umum müdürü Hüsnü Bey Ankarada Vekâletle bu işler üzerinde temasîarda bulunmaktadır. Cengizin kuvvetli bahtı, insafsız bir pençe gibi Köşlük Hanın idrakini kapayordu! Halbuki zekânm zordan üstün ol«hığunu herkesten ziyade kendlnin t>iltnesi lâzımdı. Çirakü giizel Güncüyü onun elinden alan kılıç değil, zekâ idL Kendini yurtsuz ve yurttaşsız bırakan da zor değildi, oyundu. O halde iyi düşiinmesi ve nasıl bir oyuneu olduğunu yakından görüp oğrendiği Cengizden korkması icap ederdi. Kin, hiddet ve nefret zavalImm görümi perdelemişti. Yahut Cengizin kuvvetli bahtı, insafsız bir pençe gibi Köşlük Hanın Kaydolar diyannda da idrakini kapıyordu! Cengiz, işte bugünler içinde yürümek, ata binmek, hatta «föviis mek kudretini kazandı. Uğurtay Hanıma işe başlamak emrini verdi ve aylardanberi ilk defa olarak çer • gesinin önüne çıktığı vakit, bücum emri veren bir kumandan heyeca • nile Ugurtaydan haber bekliyordu! Kadın, düzinelerle erkeğin içinde yüreğine han ve hakan yaptığı bu haris, muhteris, insaf bilmez sevgilisini çok bekletmedi; ümidini de boş çıkarmadı, aralannda parola gibi kararlastınlan bu çerge önüne ctkış anında kendi çadırmm üstüne bir kara koyun postu astı. Şu post, hem Cengize «herşeyin hazır olduğunu» bildiriyordu; hem ele'aldığı adamlara ise başlama emrini veriyordu. Beride Köşlük Han da Cengizin yataktan çıktığı haber alarak sevinçli bir heyecana kapılmıstı. Tatlı ve bahtiyar gün artık gelmiş demekti; intikam saati neş'eli bir sesle işte çalmak üzere idL Güncü • * nün eski kocası bu heyecan içinde kabına sığmaz bir hale gelmekle beraber nazik davranmayı ihmal etnaedi; çerge önünde oturduğunu i şittiği düşmanımn boğazına sarıl mıya koşmadı; adamlanndan birini göndererek sordurdu: Moğol Beyi Naymanla Hanile boy ölçüşmeğe hazır mıdır? Cengiz, tek bir kelime ile cevap verdi: Yarın. Bunun üzerine Köşlük Han, a damlarını başına topladı. Can dusmanı olan Cengizle yapacağı mübarezenin mutlaka ve mutLaka ikisinden birinin ölümîle neticelene ceğini anlatttı. Kuvvetîne güven mekle beraber kılıçlan bilek kadar bahtın da kullanageldiğini ileri sürerek kendisinin ortadan kalkması ihtimalini gözönüne koydu. Böyle bie netice vuku bulduğu takdirde kalpağından çizmesine kadar bü tün eşyasınm yoldaşlar arasmda pay laşılmasmı ve bu eşyanın yadigâr olarak saklanılmasmı rica etti. Sonra şu sözleri söyledi: Olürsem tasalamp onun üzerine saldırmaymız. Çünkü o, düşmanım da olsa, hasıdir, beyoğlu beydir. Oldukça da erdir. Sizin eIiniztfe ve tek başma sıkıstırılıp boğazlanmasını istemem. Yalnız kanımı kendine Uağışlamıyacaksımz, öcümü alraadan gözünüzü dünyaya kapamıyacaksınız. Bunun için ben ölürsem doğruca Altm hakana gideceksiniz, benim adımı alıp yanına çıkacaksınız: Köşlük Han ölürken sizi düşündü, Cengizin bir gün Çin ülkesîne de akm edeceğini size söylemek için bizi yolladı, diyecek «iniz Eğer Altın Hakanı Cengizin üstüne saldırtabilirseniz benim öcüm almır. Bütün felâket günlerinde efen" dilerini bırakmıyan bu sadık Nay Arpa ihracatımız İzmirde Umumî Harpten evvelki ve bugünkü ihracat vaziyeti îzmir (Hususî) Umumî Harpten evvel Izmir limanında ticaret vapurlarına yükletilen mabsullerimiz arasmda siklet itibarile birinciliği arpalar ahyordu. ihracat mevsimi esnasında arpa çuvallarmdan mü • rekkep yığınlar Birinci Kordonu ba^tanbaşa kaplıyor, mavnalar mütemadiyen vapurlara yanaşıp ha mulelerini boşaltıyorlardı. Bu suretle mıntakanm yetiştir diği arpalardan yuvarlak hesapla 100 110 milyon kilosu ecnebi memleketlerine gönderiliyordu. Cihan Harbi dünyanm iktısadî gidişini baştanbaşa altüst ettiği için sanayide ve ticarette olduğu gibi ziraî vaziyetlerde de birçok tahvvüller husule geldi. Geniş araziye malik memleketler kuvvetli bilgi, makine ve yüksek teknik sayesinde cihan piyasalarını doldurup taşıracak derecede arpa yetiştirdiler. Memleketimiz münhasıran arpa ve buna mümasil hububat yeti&tiren bir ülke olsaydı cihan buhranınm muhtelif milletler üzerinde yaptığı tesirleri biz daha acı bîr surette duyacaktık. Bereket versin Ege mın takası ziraî verim itibarile birçok memleketlerden üstün olduğu için kemmiyet itibarile az, fakat keyfiyet itibarile yüksek mahsuller yetistirilmiftir. Bağlar, incirlikler biraz daha genişlemiş, binlerce yabani zeytin ağacı aşılanmış, evvelce arpa eki len araziye tütün, patnuk, susam, akd'an, kumdarı ve seker pancarı ekilmistir. Bununla beraber kuvvetli ve dolgun arpa yetiştiren Menemen, Usak ve Afyonkarahisar ovalarındaki möstahsiller arpa istihsalinden büsbütün vazgeçmiş değillerdir. Bugün ltalyanın Ege mmtakasmdan aldıği iki milyon kiloya yakm dolgun taneli arpalar, buğdaylara karıştırı lıp övültülmektedir. İngiltereye ve bilhassa Maltaya ihraç edilen ar palarm mühim bir kısmı bu mın takanın arpalarıdır. Bundan anla • sılıyor ki Ege mıntakası müstahsil • leri bir taraftan üzüm, incir, tütün, pamuk yetiştirirken diğer taraftan da arpacılıği ihmal etmemekte • dirler. Mıntakanm arpa istihsalâtı hakkında bir fikir hâsıl etnr«.k için son seneler zarfında elde edilen arpa miktannı gözden geçirmek lâzımdır: Sene 1929 1930 1931 1932 1933 . Ton 360000 323000 229000 187000 310000 Yeni sene tütün mahsulümüzün satışlan devam etmektedir. tzmir piya • sası Amerikan şirketlerinden başka tnhisar tdaresinin ve yerli tüccarlann da man çocuklan ağlaşa ağlaşa diz çöktüler Köşlük Hanın dizini öptüler iştirakile nisbeten hararetli bir vaziyet almıştır. Fakat buna rağmen fiatîc üve bir ağızdan ant içtiler: Senîn öcünü yerde koymayız, mit edildiği kadar yükselmemiştir. Samsun ve Marmara niyasalannda da sa buyruğunu unutmayız. Biz birşey tışlar başlamıştır Bu seneki tütün mahyapamazsak çocuklarımıza bu öcü sulümüz fiat itibarile geçen seneye naarmağan bırakırız. zaran yüzde 30 • 35 nisbetlnde b*r diişKöşlük Han, bir baba sefkatile künliik göstermektedir. Bu fiat düs sarfık yoldaşlarını okşadı. Onların künlüğünün biri doların sükutu diğe nemli gözlerini sildi. ri de, 933 senesi şark tütünleri slih • Haydi, dedi, çergelerinize gisalâtuun fazlahğı gibi iki sebept«n iledin, karnınızı doyurun, güzelce uyuyup dinlenin, yarın gün doğarken ri gekliği söylenmektedir. Dolann mütemadiyen düşürnlmesi atlanın, bizim savaşı görmeğe ge • Amerikan kumpanyalarile diğer ıhra Iin. cat sirketlerinin istira kabiliyetlen'ni çok Kendisi de yemek getirtti, iştiha azaltmıştır. ile yedi, içti, gün battıktan sonra IDiğer taraftan bu sene memleket'' şık Hanımla uzun bir aşk saati yamizde 40 milyon, Bulgaristanda 40 railşamak hulyasile bir postün üzerine yon, Yunanistanda 60 milyon türiin veuzandı, hulyalara daldı. b'şmiştir. Yekunu 140 milyona baliğ Cengizi ve onunla yapacağı mü • olan bu nvktara üç memlekette mev barezeyi duşünüyordu. tçinde, mutlaka galip geleceğini söyliyen bir ' cut eski seneler mahsullerinden ırüte vellit 40 milyon kiloluk stok ta ilâve ses vardı. Bu sese inanıyordu ve o edilirse elde satılmamış 180 milyon tüinanışla da galebesinin engin neti tün bulunduğu anlasılmaktadır. Avrucelerine geçit resmi yaptınyordu. pa ve Amerikanm harmanlan icin Atının boynunda Cengizin kellesi şark tütünlertne olan senevî ihtiyaç asılı olduğu halde Yılonbulduk ta90 100 milyon kiloyu geçmemektedir raflarına gidiş, bu hulyalara göre, bütün Cengiz ülkesini dehşet içinde Bu suretle elde ihtiyaçUn çok fazla tütün bulunraası yalnız memleketimizde bırakacaktı, tlkin Naymanlar, kahdeğil, Yunanistan ve Bulgaristanda da raman hanlannın etrafmda topla tütün fiatlerinin düşkünlüğüne sebep olnacaklar, kaybolmuş bir bahtiyarmuştur. lığın yeni baştan tuluunu görmek şevkile bayram yapacaklardı. Güncü, bu bayramm timsali olarak eski kocasının önünde diz çökecekti ve artık şerefli bir devre açılacaktı. Köşlük Han, böyle düşünüp dururken içine bir baygmlık gelir gibi olduğunu sezdi. tlkin hulyalajrının tatlıbğına, midesinin de pek dolu olduğuna hamlettiği bu baygınlık, biraz sonra ağır bir baş ağnsile muvazilesti, sinirleri bozulur gibi oldu, gözleri kapanmaya baş ladı. Han, sevgilisi Işığın kendisini uykuda bulmasını i*temediği için gözlerini açmaya, şu ağırlıktan kurtulmaya savaşıyordu. Fakat bir türlü muvaffak olamıyordu. Nihayet o baygmlık, o başağrısı, o sinir bo • zukluğu, o uyku ağırhğı birleşik bir hamle halinde kendisini sardı ve o, küçük bir ses çikarmaya mukte dir olamadan cansız bir ceset gibi post ıin üzerinde kıvnldı! Hemen ayni dakikada onun yoldaşları da iç baygınlıklan, başağnlan, sinir bozuklukları geçirerek kendi çergelerinde top top kıvrıl mışlardı, derin bir uykuya bürün • müşlerdi. Yarınki mübarezenin heyecamnı, hayalini taşımak değil vukuu ihtimalini bile düşünemiyecek bir vaziyette bulunuyorlard1!. Işte bu sırada Cengiz Han, Uğurtay Hanımın çadırma bir ak post asıldığım gördü, ihtiyatsız yerinden sıçradı, kollarmı göğsüne kavuş • turdu, ateşli gözlerini Kaydolann küme küme sıralanan çadırlanna dikti. Birşeyler ve çok mühim seyler bekliyordu. Kaşları çatıktı, kapanmış yaraların soldurduğu yüzünde sabırsızlık eseri görünüyordu, huysuz bir at gibi durduğu yerde tepiniyordu. O, bu telâşb vaziyette çok zaman kalmadı. Birkaç yüz Kaydolu gencin anlaşılmaz sözler haykırarak koşuştuklannı gördü, Bunlar, bu gençler Uğurtay Hanımın günlerdenberi kışkırttığı adamlardı, Cengiz Hanı <Hdürmek istiyen benli Bahadırı ya kalamak için koşuyorlardı. (Mabadi oar) Benzin fiatları Benzin fiatleri galon başına 5 kuruş yükseitilmiş olduğundan Ticaret müdürlüğü, ihtikâr sayılıp sayılmadığını tahkika başlamıştır. Ticaret Odası da piyasada tetkikat yaparak benz!nin kaçak satılması lâzım geldiğini tesbit edecek ve raporunu Ticaret müdürlüğüne vere cektir. Görünmeyen kadın Osman Nuri Beyın «Gorunıruyen kadın» ısmıle bir eseri neşredılmiştır Bu kltabı oknyucularınuaa» tavsıye edera."" Müttahıt esnaf cemiyeUeri bürosu tarafmdan «Esnaf» namlle medlekî bıf mecmua çıkarümağa ba^lanmıştır Tavsıye edenz. > Esnaf ,. ,t,rt Ege mıntakası arpa lan, diğer Pariste bir senedenberi üç büyük memleketlerden daha erken idrak olunduğu için mevsim iptidalann • tiyatroda naütem&diyen Abrahaan, da müsait fiatlerle ihraç edilmekte Franz Lehar, Sîrauss ve Benatzkyrtn dir. Bu suretle mevsim iptidasın • Viyana ODeretleri oyn«nmaktadır. sarkılan dan simdiye kadar tzmir limarun • Bu operetle.in en giizel dan ecnebi memleketlerine takri • Paris salonlanmJe Music Hollerind^ söylenmckte ve dinlenmektedir. ben 9 milyon kilo gönderilmistir. İstanbul halkının coktanberi Vi Son zamanlarda arpa fiatleri hadyana musikisine hasret bulunduğu di asgariye indiği halde Polonya ve şu sıralarda bütün maddî buhran Romanya arpaları Belçika piyasa sma, Amerika arpaları tngiltere pi dan tevellüt edecek muhtemel neticeleri göze alan Fransız tiyatrosu yasalarına daha düsük fiatle teklif Viyanamn Ander Wien gibi en yükediLmektedir. Bu sebeplerden dolayı son gün • sek bir trupunu persembe aksammlerde arpa ihracatımız biraz sek • dan itibaren îstanbul halkma tak dim edecektir. Bu trupa mensup buteye uğramıştır. Iunan yıldizlar ve birçok yüksek Türkiyemiz pek genis ve mümsan'atkârlar, fevkilâde sahnelerile bit ovalara malik olduğu için hu • bubat ve bu meyanda arpacılığımiz ve yeni birçok numaralarile yuka ihmal edilmiyecek kadar ehemmi • nda saydığımız bestekârların ope retlerinî reperluvarlarında bulun yeti haizdir. Arpa mahsulümüzün durmaktadırlar. (Fleurs de Havray) cihan piyasalannda eski mevküni Havay çiçekleri, (L' auberge du alabilmesi için yapılması Iâzım gecheval blanc) beyaz at kahvesi, en len birçok isler meyanında bilhassa mühim operetlerini teşkil etmek sunlar ehemmiyetlidir: tedir. Bu temsMler avni zamanda 1 Bir kısım arpalann tohum Londra, Paris, Berlin, Nevyork ?ribi larını behemehal ıalah etmek. dünyanm en büyük ve yüksek şehir2 Arpaları temizleyici maki lerinde ayni zamanda oynanmakta nelerden geçirmek. dir. 3 Kara ve deniz nakliye ücretBütün yüksek sosyatelerin ve kita? Ierinde azamî tenzilât yapmak. âleminin sabırsız'.kla beklediği bu 4 İklimden istifade edilmek suretile erken yetisen arpaları sürtrupun temsfllerine persembe akşamı atle satmak. Abrahamm Havay çiçekleri namın . ^,,, . ZEKİ DOĞANOĞLU daki ttt«shur operetile başlanacaktır. Fransız tiyatrosu bilet ücretlerinî azamî derecede indirmiştir. Fotöyler 150 ve 200, balkon 125 ve 100, lo Filime alıntnış bir operet zengin mizansen calar 600 ve 800 kuruştur. Musiktsı PAUL ABRAH\M'm Şehrimize yeni bir Viyana opereti geliyor ADALAR ÇİÇE6İ Ü s k ü d a r H a l e sineması İKİ YÜZLÜ ADAM Ovmvanlar : MARTA EGGERT ve İVAN PETROViCH Pek vakında S 4 R A Y ıwm (Eski 6'orva ) da r llfiveier: Dünya havadisi5rl Fredrik Marş Miryam Hopkins " Şehzadebaşı H I İ L L E T Tiyatrosunda yarın akşam ilfih! ve esarlı BRİ6İTTE HELM 1 Büyük san'atkâr (JaŞİt Bsy müsameresi Leblebici Hoıhor Ağa Türk opereti 3 perde 50 kişi sahnede M. J. Ognad idaresinde orkestra refakatile yeni dokor Kâgıthane âlemi tafsilât el ilânlarında. (10885) l BEDRi HAKK1 Kadıköy: ATtı Yol saat 9 dan 7 ye kadar Diş tabibi " 10 12 933 pazar pünü akşamı saat 21 de ktanbul Belediyesi J JehirTı'yatposu Fransızca sozlfi büyük 0 GECE incili Kadın İ P E K sinemasmda Ayrıca: MüNiR NURETTİN Beyin nefis bir şarkılı fiîmi m*> lürkçe sözlü büyük ^m A L E M D A R Sineması Bugün 2 büyük sözlü filim birden 4 perde 1 lablo Yazzn: La Jas Zılaby Tu kçeve çevıren: M. Fendun HALK GFCLSİ "»'"" II 12 933 pazartesi günü akşarm Kadıkoyunde Sürevyapaşa tıyatrosunda saat 21,30 da Aşka kim ınanır Albert Prejean tarafmdan fevkalâde şen koraedi Fransızca sözlü Bugün Millî Sinemada K1RIK M A B U D E Meşhur rejisör RUBEN MAMULYAN'ın en son eseri ve MARLENE DiETRiCHin temsili muazzamı Bugün v e bu a k ş a m s o n olarak gösterilecektir. CiCi BERBER Opereti ELHAMRA A S R î sinemeya HARP Lil Dagover 10886 BEKÂRLAR Yazan L. Fulda Türkçeye çeviren. M. Kemal ,Nabi beyleı 4 perde komedi tarafmdan meraklı ve heyecanlı film LÜKS HAYAT Dikkat: Bundan böyle geceleri 9 da başlar, günıflüz 2,5 • 5 DOKTOR MABÜSE'On VASiYETNAMESi J OPERETİNİN biletleri simdiden gisede satümaktadır. 14 kânunuevvel Persembe akşamı Sinemasmda muvaffakiyetle devam ediyor. (1087O Hugun boş 2 saat geçırmek ısterstnız! Gidiniz ve bugune kadar gostenlen komedılerın en şebsi ve RAİMCJ ile ALBERT PREJLAN tarafmdan tenwl edılmîş S A R A Y (Eski GLOKYA) snemasında Emsalsiz muvaffakiyet kazanıyor. Bütün şehir halkı (FRiTZ LANG) m bu hayalî, esrarengiz fransızca sözlü süperf'ilmini görmek isteyecektir. (10^75) Fransız tiyartosunda Viyanamn meşhur An der Wien tiyatrosu heyeti tarafmdan Aynca: Hlalek JKİIyoner büyük komedi Matmeler : YAKINDAN ıtıbaren 2,"0 5,30 suvare 9.30 sinemacılık tarihinm en bu\uk harıkas El ssa Land Viyana Operetleri Serisi başlıyacaktır. Artistler, görlsler, musikişinaslarla 75 kişilik heyetin programı arasmda: ÇARDAŞ, MARtÇA, VİKTORYA VE HÜSARI, ÇAREVİÇ, TEBESSÜMLER DİYARI ilâh gibi lâyemut eserler vardtr. R O M A • Mümessilleri : A T E Ş L E R İÇİNDE Fredenk Mars, Claudette Co'bert, J Muhabbet Tel âlfarı Komedısıni gorunüz. Sahnede ARYMANUıS balet hevetı Bugün 16,5 mtinesıle suvaresinde vanete (10879^ Bu fiîmi gören Fransız matbuah: Bu, DÜNYANIN 8 inci HARİKASIDIR dedi Bu fiîmi gören \merikan matbuatı: Bu, DÜNYANIN 8 hsci HARİKASIDIR dedi. * Bu fîlmî gören bütün cihan matbuatı BU I AKŞAM I I ^ m M M sinemasmda fransızca sozlu £dvard Robınson Loretta Yunp tılmınde herkesı h yrette bırakacaklardr. llâ\eten. f=at 16 Journal > Y I L D I Z SiNEMASI ( Eski Etual ) Bugünden itibaren mevsimin büyük fiîmi r » sinemasınr'a MARCELLE CHANTAL'ı MA Guy de Maupassant'ın eseri BALTALI CELLAT OUnya havadisi Tel 40690 MADAM BUTERFLY SİLVÎA S İ D N E Y tarafindan temsil edilen fransızca şozlu şaheser <• 10864 BÖVLE BİR HARfKA iNANiLIR ŞEY DEG LEİR, dedi. AŞK KURBAN! (Ordonnance) Fransızca so7İu ve şarkılı filminde gorünüz. llâveten: FOX JOURNAL ve CHOPl\'in NOCTURNE'ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog