Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye 10KânunueweH933= HAIRPTE Yazan: G. KOPP ( 100 Çeı>ıren; A. ÜAVER Şehir ve memleket haperleri Yolcuların rahatı Vapurlarda yolcuların isîki komisyon tatbikatla tirahatleri temin edilecek Gemilerdeki yoiculann sıhhî emTvimeşgul olacak yeti hakkındaki nizamname alâkadar Siyasî icmal Küçük İtilâfın siyasî faaliyetf üçük ttilâfın devlet adam • lan birkaç aydanberi fev kalâde siyasî ve iktısadî faaliyette bulunuyorlar. Romany*. Hariciye Nazırı M. Titulesko Sofya, Ankara ve Atinayı ziyaret ettik ten sonra buralarda neler görüstü» ğünü ve ne gibi intibalar hâsıl et tiğini Küçük ttilâfm diğer azalan Yugoslavya ve Çekoslovakya hü kumetlerine bildirmek üzere Bel « grat ile Prağa uğradı. M. Titulesko elyevm Prağda toplanmakta olan Küçük ttilâf iktısadi konferansma iştirak etmektedir. Diğer taraftan Romanyanm yeni Başvekili M. Bratyano Pariste bu Iunmakta, Fransa Hariciye Nazın ve diğer belli başlı devlet siyaset adamlarile görüşmektedir. Çekos lovakya Hariciye Nazınnm da yakında Moskovaya gideceği rivayet olunmaktadır. Bu siyasî faaliyetlerin bütün ga • yesi orta Avrupada ve Balkanlarda sulhu müsalemeti mevcut sulh muahedeleri esası dahilinde muhafazı etmektir. Yakın zamana kadar komsularilt uyuşmağa ve teşriki mesaide bulunmağa o kadar lüzum görmiyen Küçük ttilâf devletlerinin şimdi her tarafa baş vurmalan sebepsiz değildîr Mevcut âulh muahedelerinin tebdil ve tadili için ortada kuvvetli cere yanlar peyda olması en ziyade bu devletleri endişeye düşürmüştür. Çünkü sulh rauahedelermin tadili daha ziyade mezkur üç devletin hesap ve zaranna olacak, bunlann arazisini küçülltecekltrr. Meselâ Trianon sulh rmıahedesinm tadili, Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya devletleri arazisinden Ma car hududuna mücavir olan ve mil« yonlarca Macar nüfusunu ihtiva ed"en birçok yerlerin Macarîstan dev letine ilhakı demek olacaktır. Bu muahedenin tadilmi yalnız Macarlar değil, Avrupanm büyük devletlerinden birkaçı dahi istiyor. Meselâ ttalya, Macaristanm ırkî esaslar dahilinde hududunu geniş letmesine ötedenberi çahşıyor. Macar hükumetinin bu yoldaki emel • lermi her vesile ile terviç ve teyit edîyor. tngiltere efkâri umumiyesi de Trianon muahed'esinm tadil edilmesini şiddetle iltizam etmektedir. Ahiren îki yüzden fazla tngiliz meb'usu müşterek bir ariza ile Mak donak kabinesinden efkâri umu • miye namma mezkur muahedenin tadil edilmesine teşebbüs olunraasın) istemişlerdir. Macaristan hükumet fırkasınm lîderi ve sabık Başvekil Kont Bethlen şimdi Londrada bulunuyor v« Macaristana cebren kabul ettirilen sulh muahedesinin tadili lehinde tngiliz mehafilinde ve efkâri umumiyesinde mevcut kanaati kuvvetlendirmeğe çahşıyor. Tadil ve tebdili lehinde garbî Avrupada beliren kuvvetli cereyanlar yalnız Trianon sulh muahedesirri istihdaf etmiyor. Küçük ttilâfın alâkadar bulunduğu diğer sulh muahedeleri hakkmda dahi vaziyet aşağı yukan böyledir. tşte Küçük ttilâf devlet adamlannın gösterdikleri fevkalâde siyasî faa • liyetin sebebi budur. MUHARREM FEYZİ Ayaklanmız altmda hafifçe titrediğini hîssettiğîmîz Yavuzun çarpıntısı kalplerimize heyecan veriyordu! Karadenize çıkış! (Zaten, Karadeniz Boğazı istihkâmları. Boğazm dışında duran diismanı değil, içeriye giren ve Boğazı geçmek istiyen bir düşmanı sddetli ateş altına a'acak »urette. Boğaz dahilinde, ya pılmışlardı. Boğaz haricinde, Kilyos ta on beşlik toolaTdan mÜTekkep brr batarya vardı. Fakat Boğaz methalinden uzakta bulunan bu batarya da, garip bİT zihniyetle, bürç ve barulu eski bir kalenin üstüne oturtulmustu. Bir îki tam isabet neticesinde, kalenin taşlan mermilerden ziyade tahribat ya par ve batarvada adam brrakmazdı. Onun için Kilyos bataryası feshedil • mi*ti. A D ) Gayrimübadiller İFuhuşla mücadele nizamnamesı Yüzde iki nispetinde para dağıtılacak Gayrimübadiller cermyeti idare Paskalyada Yavuzun tamirini bi heyeti, dün sabah cemiyet merkezintîrip denize çkikmak hımmmdaki de bir tonlantı yapcnıshr. ümit ve emelimiz tahakkuk etti. Bu toolantıda Ankaraya gîden Artık, diinyada kimse bizler, YagrayrimübadiHer nturahhasian taravnzun mürettebatı kadar mes'ut fından hükumetle muhteltf mesele değildir. Güzel ve mağrur gemi ler üzerinde yapıian temas ve müzamiz, nihayet tekrar kuvvetli bir harp kerelere dair verilen izahat dinlen makinesi olmuştu. Zaferler ve şemiştir. Mal'rye Vekâletince alâkadarreflerle dolu yeni bir faaliyet devlara yeni bir tevziat için hazirlık resi başlamak üzere idi. Ruslar, lara haaianmişrır. Yavuzun bu kadar çabuk meydan* Hükumetçe sinvdiye kadar yüzde çıkhğmı görünce, kim bilir, nekaîkisi nakit, yiizde yirmisi de bono dar şaşvracaklardı. Hareketsizlik olmak uzere istthkak erbabnna yüzgünleri bitmisti artık!... 3 nisan gü de yirmi iki nîsberinde bir tevziat nü yenî bhr hareket yapmak için jraprlmıstır. Bu strre*le gerîve henüz emir aldık. Ruslann bombardımanı bir saat yüzde yetmiş tekîz nisbetinde istih Hamidiye ve Mecidiye, bizîm o kadar devam etti. Düşman bHhassa kak kaimaktadır. Hükumet şrmdrki çok faal iki knrvazorümüz, refaAnadolu feneri ile etrafmdaki üç halde alâkadarlara yeniden yüzde katlerinde iki torpitobot olduğu dört evi ateş altina aldı. Rus salvoiki nîsbetnvde para tevzi edecektir. halde, öŞleden sonra denize çıktı lannm gürültiUü, tstinveye kulakBu tevziat îcîn firarî Yunanlılardmn lar. Hedefleri Nikolayef tersa'nesi larırmza kader geliyordu. metruk maden oc»klarından müte dir. Oradaki gemi tezgâhlannı tah rakim hasılat ile Muhtelit mübadele Rus filosu, cephanesinin epey bir rip edecekler. komi«voT«ı «nrînd»; bulunan jrayrinrükısmmı, Boğann ağzindaki kaya Akşamüstü, Yavuzla Midllli de badillere ait 62.500 înyrliz lirasmlık yarlara attıkran ve Anadolu fehareket ertiler. İki güzel gemi biridan îstifad* edilecektir. Yanıi hükuneri ile etrafındaki evleri biraz tahbirinin pesinden Boğazdan yu^an tnet J*u para'lardan bir miktanm rip ettikten sonra, uzaklash ve KaKaradenize doğru çıkarken bu ilk simd'den da&ıtacak. diğer kısmrm radeniz in enginleri araıtnda kay • bahar gününde, hava harrkulâde lâbono1ar>n tamamen Ufa«mdan aon • bolup gitti. tif ti. Dünyanırs bu kösesi, t»tanbul Bo rava talik edecektir. Düşman dorvanması, yaptığı bu ğazı, ne güzel yerdir yarabbi! Bir Bu para tfvriatırtdan maada hüişten çok müftehir olsa gerekti. defa daha manzaranın füsunu, bü kumet tnrafmdan payrimübadillere Çünkü Boğazdan uzaklaşırken filo tün mevcudiyetîmizi sanyor. Akşa mîÎTave<î»»Ier« i.«*irak imkânfm ve kuraandanı Arr.iral Eberhart, Kara mın rükunü sahilleri kaplıyor. GarprebHmek üzere VuHVnlerde ikinci bir deniz Boğazma ilk defa ateş açıl • te, sema, hartkaf' renklerle doludur. KoTio tevzîatı da takarrür etmîsrfr. masına musadif olduğu için, arttk Sanırsmız ki gökvüzü, biraz evvel Bu Jkfpcî tertip tevziat va e«kisî yibi tarihî bir gün ve hareket mahiye altın sacli bîr peri kızi gibi smesînbono olscak yahu* ta i»tfrak resi tini alan 28 rnart bombardımanına den geçip giden pünesi düsünüyor. kasi mahîvetinî haiz btritmacakrjr. iştirak ettiklerînden dolayı, bütün Bütün gözler, ileriye bakıyor. TekHer îki sekîlde de Ravr'mübadfll«re gemilerirti tebrik. ediyordu. raır ensinleri gormek sevmcinden verilecek olan bn »ewe*ler para yedoğan bir teb*s5ÜTn, dudaklanmıra, rîne gecece^rnden alâkadarlar bun» yüzümüze nes'eler saçıyor. Gelme larla mflrnye<îeler« i«tirak ederek Simdi artık sandıklar teknemize ğe basltyan gecenin karanlıkları almal alabilecpklerdir. Bu tevziatın baçl«nmış ve Ue baslanmış olduğu tmda Karadeniz, sousuz, uzanıp gıni»K*>t v#» vekurtu h»wîiz kat'î olarak için artık, tamir faaliyetini ihlâl etdîvor. Denİ7ra sinesi, mvntazam olü te*bit edilmi* deSildfr. Yamlan tetmek istemiyoruz. dalffalarla teneffüs eden bh* goğüs kikattan. şimd'Vi rıaMe bîrinci ter Onun için Rus filosu Boğazı bomgibi kabarıp rniyor. tip bo»iolar (4S00> lirahihımı el'an bardıman ederken kendi ken Kendi mayin tarlalarrmra geçtik tedavülde bulunduJu anlasılmı^tır. dİTnize, ya sabur! Çekiyorduk. ve yüksek sürptle Sivastopoia doğru BuT^îann ikî aya kadar tamamen itfa Perçinci us'alarm elektrikle iş seyrediyoruz. İki gemi. bütün ziya • ednoce&i Ihnît oluronakt»dır. liyen çekiçleri, gece gündüz, o sealanm örtmü», karanlıklar iornde, bîTevziata ne zaman baslanacaftı siz İsHnye koyunu mletiyor. Fakat rer haya'et gihi kayıp gidiyorlar. henüz kat'î olarak malum degiMrr. asıl müthiş gürültü Yavuzun içinde... Her tarafta gözcüler, gecenin esra Fakat hanrîıMaT hn ay nihavetin* Çekiclerin cehememî takırdısın nnı sezme*e çahsıyorlar. kadar ikmal edîîebıKrse 3nümüzd«ki dan ilk gece asla uyuyamadık. Fatene başmda iatihkak erbabma nakît kat ikinci günden itibaren, bu gü • ve bono tevzîine başlanabileceği tahrültüye de ahştık, o kadar ki şimdi mfn olunmaktadır. çekiç takırdılan eksilince veya keKim bilir, kaç defa aynî şerait alsilince uyanıyoruz. tmda Karadenize çıknnştık. Fakat Cebrî yürüyüş yapar gibi, fev hiçbir zaman, bu ak^am olduğu ka kalâde bir gayretle çalışılıyor ve dar, heyecan hUsetmemi^tik. Ayaklarrmınn altmda hafifçe titrediğini çok çabuk iş görülüyor. Sandıkla hisettiğimiz Yavuzun bu çarpıntısı, nn yapılmasma mtizaren, rahne • Yeni ölçö ve tarhlar kanunu yeni kalplerimize halecan veriyor. GözüIeri kapatmak için lâzım gelen bazı senebasmdan, yani kânunusaninin ilk müzü dört açtnak lâzım! Düşman fimalzeme evvelce ihzar edflmkş ve gününden itibaren tatbik edilmeğe baş botnbardımanmı mevcut resitn ve plânlara göre knal Io«u, Nikolayefîn lıyacakhr. Bir taraftan veni ölçü alet haber alıralmaz hiç şüphesiz, Sivasedilerek hemen yerlerine takilıp Ieri hazı>Ianm?kta ve bîr taraftan da topoldan fırlıyarak kruvazörleri bunlar ölcüler müfettişli§ince ılamara • perçinlenecek bir hale getirilmişti. mizi kovalamağa kalkışacaktı. Ha • lanmaktadır. Nizamname terkos, elekŞimdi, bu hazırhktan ve işten isti midye Ue Mecidiyenin ricatmi »ettrnc ve havagazi «aatlerinin de ayarnu fade ediyoruz. retmemiz ve düştnanı onlan takip emrettiğfnden kânumKİ<ınn>in ilk haften vaz gec'rtmemiz lâzimdi. Vaziîki üç gün daha geçerse rahne • tasmdan îtibaren müfettislîk momur • femiz bu idi. ler yanyarıya kapatılmış ve küçüllan bu sahada da fnaliyete gcçerek müş olacak, ondan sonra gene iki Yavuzla Midilli, yollarma devam lerdir. Şehrimizde 80 bin elektrTı. İS üç günlük bir hamleyi müteakıp bü ediyorlar. Gece «akin .. Hiçbirşey bin havagazi, abonel^rde ve şirk<ette görünmüyor, hiçbirşey işitilmiyor. yük gün gelecek; Yavuzun bütün mevcut 40 bin terkos ld eeman 130 bin Düşmandan e»er yok. Ruslarm, dekudret ve kuvvetUe harbedeceği, saat vardır. Bunlarm hepsi kontroldan nize çıkmış olduğumuzdan haber bütün süratile uçacağı ve Karade geçirilecektir. nîze çıkmak üzere tstmyeden ay I Ieri bile olmadığı muhakkak. Tamirat devam ediyor Zührevî hastalıklarla mücadele ni zamnamesi dün Vüayete tebliğ edilmişu'r. Vilâyet bunu Sıhhiye ve Polis Müdlriyetlerine göndermiştir. Nizamnamenin tatbâa için aynca bir de talimatname hazırlanmaktadır. Nizanmemnin tatbikine geçilir, geçilmez biri (zührevî ha»talıklar ve fu huşla mücadele) diğeri de (zührevî hastalıklar ve fuhuşla mücadele komis • yonlanna yardım heyeti) olmak üzere iki komisyon teskil edilecektir. Bu i kmciden her kazada birer komisyon teşkili muhtemeldir. Bu komisyonlann v«zifesi fuhuş yüzünden bolasan zuhre vî hasatlıklaruı yayılmasma karfi gelmek için icap eden tedbtrleri almak, aührevî hastahklarm ve fuhuşun mazarratlarmı ve yayümasını men'e dair mevcut kanunlar ve nizamnamelerin i • yice tatbikma bakmak ve teşküabn be* sabuu morakabe etmektir. Bu komia • yonlar idare, tıhhat, icra islerüe alâ • kadar olmak üzere üç kısma aynlacaktar. Sıhhat komüyonlan tabiplerden ve hastabakıcılardan idare kısmı sıhbat vc muaveneti içtimaiye, polis ve belediye memurlarmdan mürekkep olacaktır. İcra kısmı mahallin en yüksek poKs ftmirinin riyasetinde zabıtai ahlâkiye memurlanndao mürekkep olacaktır. Komisyonlar haftada bir defa top • lanacaklardır. Yardım heyetleri nmmni kadmlan takip ve tetkik ederek has • talddı olanlan sıhhat komisyonuna bOdireceklerdir. Nizamnameye göre kontrole tâbi olan yerler şöyle tasnif edilmistir: 1 Umumî evler; ( 2 ) Birleşme evleri (fuhoş maksadile muhtelif ldm • selere muvakkat zamanlar için açık bulundurulan kapalı yerler). 3 Tek başuıa fuhuş yerleri (fuhşu tek başına yapan kadmlarm içinde fuhuş icrasmı î tiyat ettikleri yerler). lara tebliğ edilmişth. Bundan sonra, kamara ve güverte yolculan taşıyan bötün gemilerde yolcuların istirahatlsrini temin edecek tertibat ve vesait buIunacak ve hepsi sağlam ve temiz tu totaeaktır. Salonlar, kamaralar ve kamaralann onündeki korîdorlar ve merdivenler lineoleom ve lâstiklerle döşenmiş olacaktır. Kamara yolculannm yemek yemelerfne mahcus üstünde daima temiz bir örtü bulunan masalar olacak ve masalarm etrafmda üzeri meşin ve yahut maroken veya buna mümasil temiz tutulabilecek kumaslarla kaplı kâfi miktarda iskemle, kanape veya koltuk lar bulunacaktır. Salon, kamara ve ambarlarda tah'akurusu, böcek ve saire gibi her nevi haşerat kat'iyyen bulunmıyacaktır. Güverte yolculan için de sıhhî şartlan haiz mahfuz yerler bulunacak, hem yolcu, hem hayvan taşıyan gemilere, hayvanlar ayn yerden, yolcular ayn yer den girip çokacaklardır. Hiçbir gemi muayene şehadetnamennde vazılı miktardan fazla yolcu alamtyaeaktır. Dış hatlara işliyen pemüerin mn • ayene sehndetnamesindte vardı yolcu miktarfle morettebah yekunu 200 e kadar olursa mektepten mezım bir küeük sıhhat menrarn bulunacaktır. Bu gemilerin seyir mesafev, hîrbir limana iKramadığma gore 500 milden fazU olursa bir doktor bulundurulması mecbnndir. Nizamnamede, gemnerde buiona cak üpclarla «ıhhî levazrnim listelerî de Tardır. Bundan b»«!c», hasta teda visi îcin avnlscak yerler hakkmda ah • k?m konnlmustur. Glase deri ithalâb Yeni kontenjan listesi yerli dericileri haklı bir telâşa düşürdü Memlekette oğlak derUi pek çok yetişir. Yerli derl fabrikaları oğlak derilerinden aon zamanlarda gayet güzel ve en iyi Avrupa derilerine yakın nefasette glase deriler yap mağa muvaffak olmuşlardır. tptidaî mevadı memleketimizde yetisen sanayii himaye prensibine tevfikan, 1933 haziranında Büyük Millet Meclisinden çıkan ve ecnebi memleketlerinden gelen mamul derilerin gümrük resmini arttıran bir kanun sayesinde elde edilen bu inkişaf, şimdi hayli mühim bir tehlikeye maruzdur. Çünkü Fransa ile aktedilen ticaret mukavelesi ile Fransanın Türkiyeye mamul deri ithaline müsaade edilmiş ve yeni kontenjan listesme de bütün Türkiyenin bir senelik glase deri ihtiyacına tekabül edecek miktarda deri konulmuş ve hatta bu derilerin bir kısmı da memlekete gelmîştir. Fransadan ithal edilen derîlerden eski tarîfe mucibince gümrük resmi almdığından yerli deri lerin Fransiz derilerile rekabet et mesine imkân kalmamaş ve bu va ziyet deri fabrîk.'torlarmı pek hak Iı olarak telâsa düşürmüştür. Yerli derîcilerin kendilerini izrar eden bu hale bir çare bulunmasi için alâkadar makamat nezdinde resebbüsatta bulunacakları haber ahn mıştiT. Dericilik sanayiinin tam teşek kül ve inkisaf devrinde piyasanm Avrupa derilerile mesbu brr hale gelmesi, bu sanayii baltalıyacağı için hükumetin Türk derilerini ecnebi rekabetînden koruyacak tedbirler alacağı şüphesizdir. Seyyah celbi için gene bir komisyon toplanıyor! Avrupadaki seyyahlara cazip görünmek ve seyyah celbedebilmek üzere her sene Adalarda çiçek baycamlan tertip etmek için bir komisyon teşkil olunacektır. Bu komisyon Turing kulüp, Belediye ve matbuat erkânından mürekkep olacaktır. Komisyon Avrupada büyük mikyasta reklâm yaparak her sene Adalara ecnebi seyyahlan davet edecektir. Gelecek bütün seyyahlarvn otel ve diğer ihtiyaçlarmı kolayhkla temin için tedbirler almacaktır. Sanki Yavuzun da yürejji çarpıyor Yeni ölçOler ve tartılar kanunu Ramazan yaklaştı Belediye bOtcesi Beledryenin 934 senesi bütçesindeki bir milyon dot yüz hin lira nçıkla mesgul olan Daîmî Ecimen dün de Vali ve Bel%diye Reisi Muhittln Be yhı riyasetinde toplanarak bütçc 5zerîndeki tetkikatına devam etmiştir. U rrromî hizmetlere h»lel gelmemek *artfle bütçentn masraf kısmı varidat kumile tc^zin edilecektir. Fitre gene Tayyare Cemiyetine Bir şikâyet mektubu ve Vilâyeverilecek tin cevabı Bugün tstanbul Tayyare Cemiye • ttnde Tayyare Cemiyeti nahiye he yetleri fitrenin Tayyare Cemiyeti hesabına toplattınlmasını görüse ceklerdir. Müftilik bütün vaîzlere bu hu susta vaız ve nasihatte bulunulmasım bildirmiştir. Esasen halk son senelerde fitresini Tayyare Cemiyetine vermektedir. Ramazanda buna dair de mahyalar kurulacaktır. Gazetemizin 11 teşrmisani 933 ta • • rihli nüshasında Çatalcah Rifat Çavuş isminde bir okuyucumuzun şikâyet mek tubu vardı. Bu şikâyet üzerine Vilâyet, keyfiyeti nazan dikkate alarak tahkika yaptırmış ve neticeyi bir tezkere ile dün bize bOdirmiştir. Vüâyetin verdiği cevabı da aynen yazıyoruz: «Yapılan tahkikat neticesinde müş» teki Rifat Çavuşun evi tahrip değil, mü? teaddit sirkatten suçlu ve asker kaça « ğı olan kardeşi Nea'etin cürmüniin tesbit ve derdesti için kanunun tarifatı dairesinde araştmlmıştır. Şikâyetçinin miic!deiumumilikten evvel arzuhali üzerine tahkikat yapılarak jandarmalarla me murların kanunî vazife ve salâhiyet * lerini kullanmaktan başka birşey yap * madıklan görülerek Çatalca kazası idare heyetince haklannda men'i mu hakeme karan verildiği ve bu kararın da şikâyetçiye tebliğ edilmek üzere 17/10 / 933 tarhinde Çatalca askerlik şubesi reisliS;ine gönderildiği anlaşıl • mıstır. Keyfiyet tavzih olunur efendim.»' 19 kânunuevvel salı günü rama zamn birine tesadüf etmektedir. Ramazan hazırlıklan bitmek üzeredir. Büyük camilerle cemaati kesif olan mahalle camilerinde vazedecek va • izlerin isimleri tesbit edilmektedîr. Bunun için bir komisyon meşgul ol maktadır. Vaizlerde ikt<sat ve tasarruf mevzularına da ehemmiyet verilecektir. İktısat ve tasarruf hakkında alâkadar Vekâletler tarafmdan muhtelif mevzular gönderilmiştir. Müsait hava lard a büyük camilerin mahyalannda iktısat ve tasarruf için vecizeler de yzılacaktrr. Cam kesmek yasak Ânkarada verîlen kıyafet balosu Himayeietfalin balosu çok muvaffakiyetü oldu Himayeietfal Cemiyeti tarafın dan evvelki gece Ânkarada bir kıyafet balosu verümiçtir. Bu balo çok muvaFfakiyetli oltnuş ve baloya istirak edenlerüı ekterisi millî kıyafetle gelmişlerdir. Kıyafet baiosunda bir de mü sabaka yapılmış bhinciliği Fat • tna Fuat, ikincfliğ' Halide Ham di Hanımlar kazanmışlardır. Yukandaki resimler baloda buhmanlan ve biTİnci ve ikinciliğ' kazananları göstetmektedlr. Senebaşı yaklasıyor. Noelde hıris • tiyanların evlermde küçük cam ağaç lannı süslemek, üstüne fenerler ve oyuncaklar asarak yeni seneyi kotlula rnak âdetleridir. Her ssnebaşına yalcm şehrimizde birçok cam ağacı sBhldtgı için bunlardan çoğunun Adaiardan çaImdığı anlasılmaktadır. Çamlarm ke • sümesi yasaktır. Bu sene fstanbul icindeki çarnlan kesenler hakkında taldbat yapüması ve elde görülenlerin musa • deresi hususunda alâkadarlara tebligat yapılrmştrr. Civar vilâyetlerden kaçak olarak cam dallarmı getirenler hakkında da takibat yapılması ve bunlarm da musaderesi hususunda emirler veril • miştir. iki günlük hava İki gün evvel lodosluyarak açan hava evvelki gün tekrar değişmiş, hafiften başlıyan poyrazı yağmur takip etmiştir. Poyraz havanm tekrar soğumasına sebep olmuştur. Dün, hava poyrazdan karayele dönmüş • tür. Maamafih bu seferki karayel rüzgârı geçen günlerdeki müthiş fırtmalarla mukayese edîlemiyecek kadar hafiftir. Gemiler, Karadenize seferlerini yapabilmişlerdir. San'atkârlar kooperatifi Şehir Tiyatrosu san'atk&rlan; umumî temsiller haricinde numaralar ter tip etmek ve müsamereler vermek ü zere aralarmda bir kooperatif teski • line karar vermiş ve bu hususta Relediyeye müracaat eylemUlerdi. Bu müracaat tasvip edildiği için kooperati • fin nizamnamesi tanzim edilmektedir. Dünkü akşam gazetelerinden biri onümüzdeki aybaşından itibaren Mezbahada kilo üzerinden resim alınmağa başlanacağmı ve bu suretle et fiat lerinin on kuruş kadar ucuzlıyacağını haber vermektedir. Halbuki Mezbaha için Avrupadan getirtilen otomatik basküllerde bazı tadilât icrasına lüzum görüldüğü için tadilât yapılmaktadır. Diğer taraftan kilo üzerinden *esim alınması hususunda tanzim edilmekte olan tarifede ancak şehir mecüsinin şubat içtimaında tasd'k edildikten sonra tatbik edilebilecektir. Yeni tarife en az üç ay sonra tatbik olunacakbr. Ma • amafih resmm kiloya çevrilmesi ü'ze • rine de bir fark olmıyacaktır. Binaenaleyh et fiatlerinin bu yüzden diiymesi de mevzoubahs olamaz. Et fiatlerı Adalarda Mandalina Heybeli ve Büyükadada manda • lina yetiştirmek imkânı bulunup bulunmadığı tetkik edilmekte idi. Heybeliadada Rıza Bey bahçesinde ve açık havada mandaline yetiştirmiş ve yetiştirdiği meyvayı dün bir sandık içinde Vilâyete getirmiştir. tstanbul zrraAt müdiriyeti bunlan Ziraat Vekâletine göndermiştir. Bununla Adalarda pekâlâ mandaline yetistirilebileceği anlasılmaktadır. Yurttaş! Para biriktirmek için çok kazanmak değil, hesaplı harcamak lâzımdır M. I. ve T. C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog