Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CumHufîyeî ~~~ Çelik bazu Demir bilek Granit adalât Ahenin Sağlam vücut Aslan yürek yanaklar Tophane ile Fındjklı arasında ^ . • saf deniz ha vası almak arzu bayurtn saf aileierle ze\âtı kiratna tnuhteşetn kışlık I ail PLAJ Gazinosu ÇAPAMARKA Hububat Unları SIHHAT ve KUVVL VERiR S 9 f eşrînîsani açılmışür MÜKEMMEL İNCE SAZ Meşrubat son derece ehvendir : ^ ^ ^ > 9639 « ı Son 5'Sİem Boyahane Çemberlitaş Peykhane sokağında 8 numaralı çorap, fanilâ ve iplik boyahanesi sahlık veya kiralıktır. Yanındaki fabrikaya miiracaat. (9596) HASAN KUVVET ŞURUBU Cumhuriyet Müesseseleri Matbaacıhk ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi Almanca, ingilizce ve fransızca Birinci Vakıf Han No. 30 (9514) Parlak zekâ Azim ve irade Sıhhatveneşe Kadıköyunde Moda caddesînde Zuhal sokağındaki sekiz numaralı altı oda içi dışı yağhboya, elektrik, terkos, havagazını havi gayet kullanışlı hane satilıktır. Mezkur haneye miiracaat. 9597 S AT I L I K HAN E tstnbul 6 mcı ıcra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu karrer gardrop, lavomana, komodtn, masa, duvar saati, konsol ve saire açık arttırma suretile 12/11/933 pazar günü saat 11 . 1 3 e kadar Yeşilköyde, İs. tanbul caddesinde 56 numaralı îsplândhpalas öniinde satılacağından talip olanlarm mahallinde bulunacak metnaruna müracaatleri ilân olunur. (9642) üe kaimdir. lâiı umumî, kansızlık, roınatizma, sar'a, sıraca, kemik, sinir, verem, damar, göğüs, ademi iktidar hastalıklarına en müessir devadır. Çocuklar çabuk neşvünema bulurlar. Çabuk yürürler, sıhhatK, neşeli, tombul olurlar. Solgun ku ve oğlanlara, ihtiyarlara pek nafidir. BELSOGUKLUGU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN ENİYİ İLÂÇ (93??) T E R C ü M E ve D E R 8 50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. PROTEJİN dir I Uşak Şeker Fabrikası için muvakkat bir daktiloya ihtiyaç I vardır. Şeraiti aniamak için Sumer Bank lstanbul şubesine % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . müracaat edilmelidir. +^^^^^m*. 9649 DAKTİLO ARANIYOR Bir diş m a c u n u n d a hangi evsafı ararsınız? 1 Dişleri temizlesin. 2 Diş etlerinin kanamasına mâni olsun. 3 Dişlerin ömrünü uzatsın. 4 On ları daima beyaz ve temiz tutsun. 5 Ağızda boş bir koku bıraksm. 6 Vakitsiz iğreti dişlere muhtaç etmesin! 7 Ağız yolile giren mikropları öldürsün. Bütün bu saydığımız şeyleri Kuvvetli olunuz OUINİUM LABARRAQUE,ır» yemekten sonra bir llkör kadehı mıktarında tstimali £ kısa bir zaman zarfında i en kansız hastalar kuvvet' • lerini iktisab ederler « 0nun Icın zayıf olanlar, ™î bastalıktan veya fazla çaS£. lışmaktan kuvvetsiz düsmüs ^^ olanlar, pek seri neşvO nuS^ ma hesabıle yorulmuş gencS^. ler kansız genç kızlar ve • » ıhtıyarlar. •^^ Tıp fakültesı takdirnamesını haız En güzel, en güç, en çabuk ve en ucuz her nevi tabı işleri için sipariş kabul eder Daima yeni huruîat kullanır En son sistem Rotatif, Tipograf, Litograf ve Çinkograf maldnelerini muhtevidir Üç ve dört renkli ve renkslz pirînç, bakıp ve çinko her türlii kılişeler yapılır Telgral Adresi: lstanbul Cumtauriyet Telefon: 22365 PERTEV DİŞ MACUNUNDA fazlasile bulursunuz. Tahsili yuksek, ıMaanften musaddak Hanımlar Bıçki Dikiş mektebidir. Muallitn makastar ve terzi yetiştirir. Aynca şapkaalık, çiçek ve boya dersleri de vardir. Kayit devam ediyor. Akaretler 64 BEŞiKTAŞ DiKiŞ YURDU ITIMADI MILLI «• TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKASİLE Birleşerek teçkilâtını tevsi etmiştir. Mallarmızı bu Türk şirketine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi İTİMADI MİLLl HAN Acentaları: Adapazan Türk Ticaret Bankası merkezi ve şubeleri 9588 < uınıuniL şarabı almalıdırlar« Bütün Eczanelerde ehver» lıatla satılır (^•••••••^••••••^•HBHHHİ lstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: lstanbul tthalât Gümrüğü dairesindeki kalem odalarma vaz'ı iktiza eden sobalar ve buna müteferri boru ve lair levazımatı ve sobaların iktiza eden tamirah bilmünakasa yaptırılacaktır. Talip olan lann teşrinisaninin 13 üncü gününe musadif pazartesi günü saat on dörtte mezkur Gümrük Müdiriyetindeki komisyona müracaatleri. (5853) / i » Or İ H S A N S A VII •«•' lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Erdek Iimanındaki batık gemilerin yok edilmesi ve limanın temizlenmesi için 2/11/933 tarihinde yapılan münakasada yalnız bir talip çıkmış ve şartname haricinde teklifat yapmış olduğundan kabul edilmiyerek ihalesi 9/11/933 perşembe günü saat 10 da pazarlıkla ya pılmak üzere temdit olunmuştur. Taliplerin 675 lira teminat parası na ait vezne makbuzu veya banka mektubu ile müdiriyet mubayaa komisyonuna mezkur günde gelmeleri. (6064) EVLENECEK GENÇ KîZLARA^I Nişanlınızın cihaz takımlarını sipariş vermeden evvel mutlaka Beyoğlunda Galatasaray karşısında 178 numarada Heyeti Umumiye içtimaı Hali Tasfiyede Bulunan Uşak Terakkii Zîraat Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan: Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi aşağıdaki ruznamede yazılı işleri müzakere için 16/12/933 tarihine musadif cumartesi günü öğleden sonra saat 14 te şirketin merkezi olan Uşakta Şeker fabrikasında toplanacaktır. Bütün hissedarlann mezkur gün ve saatte asaleten veya vekâleten içtimaa gelmeleri ve mutasarrıf olduklan hisseleri içtima gününe tekaddüm eden on gün zarfında Uşak Şeker fabrikası müdürlüğüne tevdi ederek duhuliye varakası almaları ilân olunur. Tifo ve Paratifo hasraliklanna tutulmamak için tesiri çok kat'î, muafiveti pek emin bir aşıdır Ecza depolann rla hulunnr ^933P TiFO ve PARATtFO AJIS1 'stanbul 6 ıncı icra memurluğundan: Bir borçfan dolayı mahcuz ve bu kere satılması mukarrer muhtelif elbiselik kumaşlar, Galatasaray Lisesi yanın. daki Karta] sokak Serviyan apartıma. nında birinci kaita 11 teşrinisani 9 3 3 cumartesi günü 9 dan İ l e kadar ilk açık arttırma suretile satılacağından taliplerin mahallinde bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (9647) tstnbul 2 inci icra memurluğundan: Bir borctan dolayı mahcuz ve pa raya çevrilmesi mukarrer beheri yiizer liralık altı adet gayrimübadil bonolan 22/11/933 çarşamba günü saat 10 dan itibaren tstanbul Esham ve Tahvilât Borsasmda açık arttırma ile sahlacagin. dan talip olanlarm mezkur gün ve saat. te mahallinde buluncak memuruna müracaatleri ilân olunur. (9640) DAVID Gömlek Ticarethanesini ziyaret ediniz. En son moda gömlekler, pijamalar, ipekli ve yünlü rop dö şambrlar, dahilî garnitürler vesaire bulacaksınız. •Adrese dikkat stanbul Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilânları Merkez Kumandanlığına merbut kıt'at ve müessesat ihtiyacı için 74,000 kilo toz şekerin ka pah zarfla münakasası 20/11/ 933 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün belli saatinde tek lif mektuplarmı Merkez Satın alma komisyonuna vermeleri. «474» (5780) Doktor Müzakere Ruznamesî 1 Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurlarımn izahati. 2 Şirketin hukuk ve senedat taahhüdatınm elden ve pazarlıkla talibine devri için tasfiye memurlarına salâhiyet itası. Belediye müessesatı için alınacak 434,5 ton Kiriple maden kömü3 Bazı matlubatın takibinden feragat olunması hakkında tasrü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname fiye memurlarına salâhiyet verilmesi. almak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, mü 4 Tasfiye muamelelerini neticelendirecek bilumum meselelerin nakasaya girmek için de 332 liralık teminat makbuz veya mektubile mnzakeresile bir karara raptı. teklif mektuplarmı 4/12/933 pazarîesi günü saat on beşe kadar DaiIhtar: 2 ve 3 üncü madde hakkında karar verilebilmek için dahilî mî Encümene vermelidirler. (6133) nizamname mucibince şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden hissedarlann asaleten vey^a vekâleten içtimada hazır bulunmaları icap etmektedir. Hisse bedellerinin tediyesi için tasfiyenin neticelendirilmesi lâ • Hava Müsteşarlığı Fen şubesi için ingilizceye ve fransızcaya bi zımdır. Bunun için de 2 ve 3 üncü madde mucibince tasfiye memurhakkın vâkıf bir tercümana ihtiyaç vardır. Taliplerin şeraiti öğrenlarına salâhiyet vermek icap ettiğinden bilumum hisse sahiplerinin mek üzere bon servislerile birlikte Hava Müsteşarhğına müracaat içtimada behemhal hazır bulunmaları kendi menfaatleri icabıdır. leri. ' '6042) (6043) îstanbui Beledıyesi ılânlan M. M. V. Hava Müsteşarlığmdan: MEHMET ALi Bevliye mütehassısı iKöprubaşında Eminönü han(933?)| Sahtp ve Başmuharriri Yunus Nadt ümumi neşnyatı idare eden Yan işleri mudürü: Abidtn Daver Uatbaactiik ve NofHyai Türk Ânontn Çirkett . lstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog