Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

1 • Ctımhariyet • ıstanbuı borsası kapanış fiatleri 811933 i ı 1 I 20 20 20 20 '0 20 ı 1 20 1 ! l i l l 1 ı 1 20 i'j t l 1 1 I N 1UKUT Alış 665~ 132 168 222 116 24 820 25 82 120 83 24 17 49 23 29 21 54 41 924 33,^0 224 Açılış 666,50 0,7409 12,0b 8.96 3,385 83,055 2,4352 64,0975 1,17 15,88 2,91 4,265 5,64 1,9792 4,20 3,6665 80,06 35,0925 2,4875 1099, SUrlın Dolar Fraosu ft. Uret Belçiia lı. Drahmı tsviçre ft. Leva Florin Çek kronn lsveç k'ronn Avustı rya şil. Peçeta Mark Zloü Ley Dinar Ruble Yen Türk altını Mecıdıye Banknot Os. R. >atı$ 67u 134 168 224 118 24. M > 8ü+ 26 84 122 34 25 18 50 24 30 21,50 6u 43 925 34,50 216 Kapanış 665,75 0,74175 12,06 8,9732 3,385 83,055 2,435 64,0975 1,1705 15,88 2,915 4,265 5,6425 1,98 4,20 3,6t« 80,06 35,0925 2,4875 1099, Kapamş 26,70 Alı Nazima Beyin La Clef du França's Kıtabı Maarif Vekâletince bu sene programlanna da Va'"i rnhtır. Bütün ecnebi lisanı tedrisatında esas oldu^u veçhıle 21 31 36 Kt n Fransızca Muallimı'erine Birinci Kıs m îkinci r Lıse ve Orta Mektep tstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Açık arttırma usuMle satışa çıkarılan Mahmutpaçada Sururidayahatun mahallesinin Caferağa sokağında 46 numarah ev ile Uzun • çarsıbaşında 14/160 hisse dükkânın arttırması bir hafta uzatılmıstır. tsteklilerin 13 T. Sani 933 pazartesi günü saat 14 te müracaat • (6114) ymammtzdan hareket^ edecck.vepurlar Deniz Yolları Işletmesi ACENTALARI: Karaköy Köprübaçı Tel. 42362 Sirkecj Mühürdarzade han Tel: 22740 I , dil her iiç kısrmn muallımlere mahsus nii^hası da mevcuttur. „ Inhisarlar U. Müdürlüğü Adet Üçüncö „ Aîım, Satım Komisyonu ilânları ft uallim , 1 5 0 , Toptan aîaniara ve mektep idarelcrıne iskonto yapılır. Matbaarnızda ve her yerde bulunur. ÇE KLER Londra 1 NevYork Harıs Mılaoo Brüksel 1 Atına Cenevre 1 bofya Amsterdam ı rag Stokholm ı Vıyana Madrit Berlın Varjova BudapeşM liukreş ; Belgrat Yokohama Moskova Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Mülga Düyunu Umumiye binasînda mevcut matbaa makineleri 3176 lira muhammen kıymet üzerinden 28/11/933 «alı günü »aat dörde kadar pazarlıkla satılacaktır. Isteklilerin müracaatleri. (6113) Cinsi • 360 Mavi şişelere mevzu «Dan lanui» ve sair bu gibi lâvanta ve losyonlar. 3768 Muhtelif esans ve kuplat 583 Muhtelif kolonya ve lâvanta, pudra ve saç sulan Yukanda adet ve cinsi yazılı ıtrıyat 19/10/933 tarihinde toptan müzayedeye çıkarılarak verilen f iat haddi lâyık görülmediğinden bu kere üç kısma ayrılmak suretile yeniden müzayedeye vazolunmus tur. Taliplerin 20/11/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on dörtte % 15 teminatlarile birlikte Cibalide Levazım subesinde mü • teşekkil satış komisyonuna ve malı görmek için de hergün sabahtan aksama kadar Kabatas mamulât ambanna müracaatleri ilân olunur. (6098) Galatada fnhisarlar Umum Müdürlüğü binasına muttasıl «7» odah hane bir sene müddetle kiraya verilecektir. Pazarhk için 15/11/933 çirşamba günü saat 15 te taliplerin verecekleri fiatın % 7,5 teminat akçelerini hamilen Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaat • leri. (6^68) Karadeniz Sürat Postası Gülcemal vapuru 9 ikinciteşrin perşembe 18 de Galata rıhtımmdan kalkarak lnebolu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Orduya uğrar. (6095) Ayvalık Aralık Postası Antalya vapuru 9 ikinciteşrin perşembe 17 de Uare rıh tımından kalkar. (6096) Mersin Sürat Postası Adana vapuru 10 ikinciteşrin cuma 10 da Sirkeci rıhtı • mından kalkarak tzmir, Antalya, Mersin, Payasa. Dönüşte bunlara ilâveten Alânya, Finike, Fethiye, Küllük, Çanakkaleye uerar. (6097) Istanbul Üniversitesi Eminliğinden: 1 Universitede talebenîn lisan seviyesini kuvvetlendirmek mak•adile bir dil mektebi açılmıştır. 2 Bu mektebe lisan imtihanlarını kazanmıyan bütün talebenin devam etmeleri mecburidir. 3 Bütün Üniversite talebesinin 15 teşrinisaniye kadar mensup oldukları Fakülte veya mektep kalemine müracaat ederek fiıleri doldurmaları lüzumu tebliS olunur. (6111) ES HAM Açılış Iş Bankası hâmil. tş Bankası nam. A. $ım. 60 o/o . , :00 o/o Şırketihayriye ' Tramvay Bomonü Nektar l'erkos Balya Aslan çimento 26,85 "|~ ıstanbul Evkaf' Mödiriyeti ilânları 11,55 Açılış 97,75 2,35 52, 1STİKRAZLAR ' 1933 ikramıyeli , tstıkrazı IsUkrazı Dahill ijark siraendtleri ' Dıiyunn Muv. Giimruk Saydı Mahi Bagdat Askerıve 11,99 ı Kapanış 97.50 Büyük Tayyare Piyangosu 16 ıncı tertip balşamıştır Bu tertipte «50» bin numara «25» bine indirilmiştir. îu suret'e isabet ihtimali bir misli artmıştır. 1 inci keşide 11 teşrinisani 1933 tedir. 53,375 , TAH VİLÂT Açıh; Elekmk jırkeü Tramvay Tunel . Rıhutn . Anadolu ( O i Anadolu CSJ Anadolu ( 3 ) Anadoln Mümessil Kapam? Sayımocağı arazisinden Karaağaç ve 50 dönüm tarla megânı mevkiindne. I Sayımocağı a/azisindne Keçesuyu mevkünde 6 dönüm tarla. » » Tasköprü ve Eskiçesme mevkünde 24 dönüm tarla. Sayunocağı arazisinden Hekimsuyu mevkünde 5 dönüm tarla. » » Tasköprü ve Hekimsuyu mevkiinde 41 dönüm tarla. Sayımocağı arazisindeOcak civannda 24,5 dönüm tarla. Balâda mevki ve miktarlan yazılı tarlalar 5/11/933 tarihinden 4/12/933 tarihine kadar bir ay müddetle pazarhk suretile kiraya verileceğinden talip olanlar hergün tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat kısmına müracaat eylemeler (6109) Topanede Seferkethüda camii şerifinde mülhakadan vaîzlık ciheti için 25/11/933 cumartesi günü saat ikide Tevcih Encümeninde imtihan yapılacaktır. Talip olanların vesaikile Istanbul Evkaf Müdürlüğü Vazife ve Tevcih kalemine müracaatleri. (6108) Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 11/10/933 tarihinde pazarlıkla ihaleleri ilân edilen sebzevat ve saireye mezkur günde talip zuhur etmediginden 11/11/933 e kadar tehir edildiği. (6135) tstanbul 5 inci icra mermırluğundan: Sancazada Cemal Beye birinci derecede 20,000 liraya Petro veledi Andon Sagrado Efendi tarafından ipotek edflmiş bulunan ve tamamma 78,000 lira ktymet takdir edihni$ balunan Beyofhmda A«malımesçH mahallesinin Tepebaşi ve Tîituncn çıkman tokalHnda cep h«si tramvay caddesî Szerinde ve tn « gilix sefarethanesi karşısmda eski 1 ma« kerrer ve gene bir mükerrer ve bir mükerrer ve 8 ve 10 ve 3 ve 5 ve yerf 1 *• S v« S T« 7 re 9 ve 11 ve 13 nomaraiı, elyevm altında böyük bir bafc kaliye magazası ve aparhman kapın • nm difer tarafında elyevm pa«tanan«ti bulmvan bîr bap aparhmanm yansı a. çık arttırmıya konmuş olup şartoamesînm 23/11/933 tarihinden itibaren dairemirde herkes tarafından görülebilecegi gibi 13/12/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma 3e satı . lacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşmi bulm«dığı takdirde en son arttıranm taahhfldü baki kalmak üzere 28/12/933 tarihine musadif perşemb* günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul mu . hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en son arttırana i . hale edilecektir. Arttırma bedeli yüz • de yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış geriye bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetmde pey akçesini veya millî bir bankamn teminat mektubunu hâmil bulunmalan lazımdır. Müterakim ver . gilerle Valaf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat riisumlan müşteri. y aittir. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 mc Rnaddesinin 4 üncü fıkrasma tevfikan bu gayrimenkol üzeride ipotekli alacakldarla diğer a l&kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinİB bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden i tibaren 20 gün içinde evrakı mösbite . lerile bildirmeleri ve aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs a^^^^a^^^^^^^^"aHHHHaH0aaaWBHBaaHV^^HaMB^^a^a^a^yM^^a^a^a^^^^^^^^SVaaaaaa^HMM^^I^HVM^aaaH^| 44,60 44,60 51,15 44,60 44.60 51,1» Satılık Emlâk Emniyet Sandığından: Ihale bedelinin % 50 si ikraza kalbolunabilir. Usküdarda Solaksinan mahallesinde Topanelioğlunda e»ki 12 yeni 14 numarah bahçeli ev 15 teşrinisani 933 tarihine musadif çar • şamba günü saat on dörtten on altıya kadar Emniyet Sandığı bina • sında açık arttırma ile satılacaktır. Almak istiyenlerin % 10 pey akçesile müracaatleri. (6110) Iktanbul 2 inei iflâs memurluğun., MÜZAYEDE İLE SATIŞ dan: 2 inciteşrinin 10 uncu cuma giinii sa* Müflis halıei ve antîkacı S. Hayim bah saat 10 da Beyoğlunda sabık TaEfendi masasuıa ait her nevi halı limhane meydanında Abdülhak Hâmit Bey caddesinde (sabık Sevinç caddesi) lar, antika işlemeler, kumaşlar, bibNea.Ağora bakkaliye magazasının itti. lolar, vazolar, çîniler, gümüş avani, salinde Firuzanpalas apartımanının 6 heykeller, oymalı tahtalar, kürsünumarah dahesinde mevcut ve maruf ler, ikonalar, antika kitaplar, Acem bir şahsiyete ak pek miizeyyen eşyalar cilt ve yazılan, mücevher külliyati, müzayede suretile satılacaktır. 6 parçaeski silâhlar. antika mefruşat ve madan mürekkep pek zarif ve grizo kapla. ğazada sair mevcut bilumum emval ma kübik yatak oda takımı; gene kübik ve eşya bilmüıayede satılacaktır. müzeyyen yemek oda takımı; 2 adet kü. Satış Beyoğlunda Perapalas karşı bik koltuk maaperde ve nuster; 3 parcadan mürekkep pek zarif maroken takımı; smdaki 103 numarah S. Hayim E . hayli vazo ve ufak tefek; haldkî Limoj fendi mağazasında yapılacaktır. Samarkah cay ve tabak takimlan; asrî tış cuma, pazartesi, çarşamba günpek zarif 3 parcalı kübik masa takım . leri sabahlan saat 9,30 dan 13 e kalan; yepyeni stor ve tüller; asrî prot dar devam etmek üzere haftada üç manto; yeoyeni duvar saati; ipekli kagün icra edilecektir. tlk satışa bu pı perdesi; hayli mükemmel muşam • ayın 15 inci çafsamba günü saat balar; Coppola imzalı yağhboya resim'er 9,30 da başlanacağından talip olanvesair eşyayi beytive, mükemmel bir Alların mezkur gün ve saatte ve onu man pivanosu Karl Hardt markah çaorast takip edecek günlerde ayni saatte telli. Anadolu ve Acem hahian. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. müzayede mahallinde hazır bulunSatıs pesindir. (9666) maları ilân olunur. (9538) f tstanbul 6 ıncı icra memurluğundanı Mahcuz ve paraya çevrilmea mu • karrer han« eşyası matbaa alfctı ve saire 9/11/933 tarihine musadif per • şembe günü saat 16 . 17 de Beyoğlunda Asmalımesçit mahallesinde Venedik sokağında 22 numarah hanede açık arttır. ma fle satılacağmdan taliplerin mezkâr gün ve saatte mahalKnde hazır bulu . nacak icra roerounuu müracaatleri i • lân olunur. (9644) Istanbul Sçüncu icra memurluğundan: Çivrilde mukim iken hâle nikamet • gâhı meçhul bulunan eşraftan Muhar. remzade Sait Beye. Macar ziraat makmeleri şirketi ts . tanbul merkez şubesi tarafından 4/7/ 1931 ve 12/7/1931 tarihli iki bonoya müsteniden 447 buçuk h'ranm 15/9/ 1931 1931 ve 227 buçuk liranın da 30 '9/ tarihinden itibaren yüzde on iki haciz Istanbul Dördüncü îcra Memurluğundan: K Tamâmîna Sn altı bin yedi yüz lira kıymet takdir edilen Rumelifenerinde Mavromulos, Timurcu, Lâzçiftliği kariyesi, Kale mevkii kariyesi köy, Karağaç mevkii, Bahçıvanderesi , eski Mandıra mevkii, Karaağaç, 1 numara etrafı erbaası çiftlik arazisi ile mahdut 1 numarah etrafı erbaası çiftliği mezkur fundalık ve ormanlığı ve çiftliği mezkur ebniyesile mahdut 5 numarah etrafı erbaası çiftliği mezkur ile mahdut, 3 numarah etrafı erbaası çiftlik dağ ve ormanharla mahdut, 2 No. etrafı erbaası çiftliği mezkur ormanlan Sultan Beyazit vakfından atik 1, 1, 5, 3, 2, 4, 6 numaralarla murakkam dokuz bin altı yüz yirmi dört dönüm terbiinde olan maamüştemilât tarla ve çiftliğin tamamı açık arttırmıya vazedilmif olup 2/12/933 tarihinde fartnameti divanhaneye talik edüerek 16/12/933 tarifîne musarl'f cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul Dördüncü tcra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi ahnır. Müterakim vergi ve vakıf icaresi müşteriye aittir. 2044 No. icra kanu nuna tevfikan muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 31/12/ 933 tarihine musadif pazar günü ayni saatte muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini tutmazsa satış geri bırakılır. 2004 No. icra kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alaaakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit ohmyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç ka« lırlar. Alâkadarlann işbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932/101 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri ilân olunur. (6120) faiz ve icra masraflarile birlikte yolile tahsili talebini havi verdiği 20/ 1/1932 tarihli takip t&lebme istin«den adresînize gönderilen ödeme emrine veriien meşruhata müsteniden ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğun • dan tarihi ilândan itibaren kırk beş gün zarfında matlup parayı dairemizin 932/247 numaralı dosyasma ödeme . niz ve borcun tamamraa veya bir ku. mma ve yahut alacaklmın takibat ic • rası hakkma darr bir itîrazmız varsa bu müddet içinde istida veya şifahen dairemize bildirmeniz lazımdır. Beyanda bulunmazsanız hapsen tazyik ve hilâh hakikat beyanda bulunursanız hapisle tecziye olunacağınız ve borcu ödemez veya itiraz etmezseniz cebrî icraya devam ohmacağı mezkur ödeme emrinin tebliği makamma kaim olmak üzere L lân olunur. (9632) Elf Nacı On yıida " F. S t M ' Ressam Elıf Naci Beyin on Cumhuriyet vılı daki Turkiye reslm hareketl rinl hulasa eden kitr ı Intişar etrnijtir. Her kitapçıda L bulunur. Fiati 20 kuruştur. ZAYt 401 numarah kayıkçılık ehiiyetnamem yanmıştır. Yenisîni alacağım il&n olımuı Kasımpaşa sandaicılanndan AK oğlu Mustafa (9641) Istanbul Ziraat Bankasından: a> a» a» mt m w*& a a a Sıra No. Semti Arna\m köy MaMiesi Sokağı (Büyükayazma caddesi) Cinsi Ahşan hane 1 2/6 1/6 * 792 793 794 795 796 89 100 7fl 712 715 Em'âk No. 131 133 1F7 1 1 40 42 > eni 32 t<k\ A. 42 33 24 26 22 Mükerrer His«eye iröre muhammen kıymEti bedelinin paylaşmasmdan hariç kala. caklart cihetle alâkadaramn işbu roaddenin mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve işbu gayrimenkuKm sair hususatı hakkmda daha ziyade malumat almak istiyenlerin 933/1130 numarah dairemizdeki dosyaya müracaat etmeleri ilân olunur. (9634) 100 100 250 50 T. L POKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadari maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahili, sari hastahklar mütehassısi Ayazma rnevkü Kondori Beyrğiu Kandiili Bey oğlu • » . HeybeltaHa Şahkoîu Knndilli Hüsey.iıağa Yaiı pey akçeleriie sıra No. lular Küçük Hendelc Mektep Yenimahalle Mumhane Kuyubaşı ihale bedelleri nakten veya temdiden digerltri de akçelerini Raraka ve bahçe Ahşap üç kısım hane Kâfir hane ve dıikkân Ahşap hane I 4 28/72 24120 r/10 I'2 1/2 1560 2^00 410 200 200 360 giinii „ Kulak, boğaz, Burun mutehassısi Ahşap iki rıane çayrlmübidil bonosile aç k arttırma suretile 1/10 Dr. Ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan başka her gün saat 15 tes itibaren hastalannı kabul eder. Bankamız Yüzde yedi buı,uk ö • nmeic üzere yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerden Katt ihaleleri I 6 ' I I ' 9 ' 3 Perşembe 89100711712715 satışa ÇIKH >rıjrır. saat 15 tedir. Muzavedeye iştirak edeceklerin pey yevmi m.vkfır'a saat on dört buçuğa kadar levdi etmeleri lâzımJır. Şarcname (,5954) kapısma asılmıştır. Scnei halıye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog