Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet '• 9Tefrinisanil933; Aziz Misafirlerimiz bu gece Odesaya hareket ediyorlar Sovyet ricali dün şehri gezdiler, «Yavuz» u ziyaret ettiler, şereflerine bir öğle ziyafeti, gece de Dolmabahçede muhtesem bir suvare verildi Birinei »ahifeden mabat Bu esnada Yavuzun mızıkası Sovye. marşını çalmıştır. Jeneral Voroşilof Yoîdaş evvelâ askeri teftiş etmiş ve müteakıben Yavuzu gezmiştir. Misafirler şerefine gemide bir çay ziyafeti verilmiştir. Muhterem misafirlerimlz Yavuzdan ayrıldıkian sonra otomobille tstanbul tarafına gecerek Sultanah metteki 44 üncü ilkmekiebi ziyaret etmişlerdir. Mektepte Sovyet ricaline Cum huriyet Maarifinin 10 sene zarfın daki faaliyetini gösteren birer al büm tekdim edilmiştir. Oradan Ça paya gidilerek Kiz Muallim mek tebi ziyaret edSlmistir. Misafirlere Matbuat işleri Matbuat U. Müdürlüğü kadrosu tanzim ediliyor Marsilyada Bayram Konsolosanenin yanında bir Turing Kulüp paviyonu açıldı, paviyonda Tiirk mamulâtı da teşhir edilecek Aziz misafirlerimiz halkın coşkun tezahüratı arasında Bursaya girerlerken burada da Kız Muallim mektebinin şimdiye kadar geçirdiği tekâmül safhalanıu gösteren bir albüıtı hediye edilmişttir. Hariciye Vekili Tevfik Riistii B«y dün gece muhterem Sovyet misa . firlerimiz şerefine Dolmabahçe sa • rayında brr suvare vermiştir. Jeneral Vorofüof fabrikastnda Misafirlerimiz, «tpekif» in kumaflarını tetkik rapalas otelinde muhterem Sovyet ricali serefme bir xiyafet verecektir. Misafirlerimiz bu akşam ziya fetten sonra Darülbedayie gideceklerdir. Misafirlerimiz Şehir tiyatrosunun temsilinden sonra otomobille Topa. ne nhtımına inerek oradan bir muşla tzmîr vapuruna gideceklerdir. tzmfr vapuru geceyarısından son ediyoAm Dolmabahçedeki nivare ra Odesaya müteveccihen hareket edecektir. <fn»^i>» Yavuz drîtnotumuzla iki torpitomuz Boğaz haricine kadar giderek misafirlerimizi uğurlıyacaklardır. Matbuat Cemiyetinin hediyen Vali Bey bu akşam bir ziyafet verecek Vali MuhHtin Bey bu aksam Pe Ödetaya hareket Sovyet ricalile memleketimize gelen Sovyet meslektaşlanmıza Mat buat cemiyeti tarafından birer Mat. buat Cemiyeti rozeti ve Matbuat Almanağı hediye edilmiştir. tnsancıl küçük gergedanlar inhisarlar Vekilinin dOnkO mesaisi Evvelki gün şehrimize gelen gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rana Bey, dün, tnhisarlar umum müdürlüğünde meşgul olmustur. Rana Bey Amerikah mütehassıslan kabul ederek kend'le rinden mesaileri hakkında izahat al mıştır. inhisarlar idaresi taşınıyor tnhisarlar idaresi umum müdürlüğü şubelerinden bir kısmmın Selânik Bankastntn üst katına tasumtasına bugün baslanacaktır. Nakledilecek kısımlar memurin, zhaat, yaprak tütün, ev • rak, fabrikalar ve teftiş servisleridir. Bu şubelerin bosaltacaklan inhisarlar binasınuı ak katlarımn derhal ta • mtr ve tadilme baslanacaktır. Tamirat ve tadilât brttikten sonra Merkez bankası tsanbul şubesi buraya naklolunacaktır. tnhisarlar umum müdürlük makamı ile umum müdür muavinleri ve muhasebe ktsmı gene esld binada ka lacaktır. Seninle! Nasıl benimle? Kalbirade ve dimağımda ol duğun için seninle beraberdim. O halde yalnız değildin! Kim bilir bizimle beraber kimler vardı? Niçin böyle söylüyorsun? Çünkü kalbini ve dimağını isgal eden yalnız ben değilim de... tbrahimin boynuna doladığı kollarınr açtı ve sağ elinin minimini şehadet parmağile âşıkının kalbi üzerine hafifçe vurduktan sonra hasta. sıni dinliyen doktor gibi kulağım göğsüne dayadı: Ne gürültü! Ne kalabalık! tçerisi adeta balo salonuna benzi yor.. Hayır aşkım, doktorluğun nafile! tçeride senden başka kimse yok. Belki . Fakat başkalarının izleri, dökülen konfetiler, atılan serpantinler, kırılan şampanya bar . dakları hâlâ duruyor... İnkâr et • Evvelce Hariciye Vekâletine merbut bir Matbuat Umum müdürlüğü vardı. Bilâhare bu müdiriyet lâğ vedilince matbuata ak işler için müracaat edilecek makam kalmadı. Bu meyanda yeni matbuat kanunu mucibince ellerine vesika verilmiş olan matbuat mümessillerinin bazı yerlerde ifayı vazife etmelerine bile mümanaat edildiği, gazetecilerin müşkülât karşısmda kalmakta ol dukları görülüyordu. Bunun başlıca âmillerinden biri Matbuat müdürlüğü namile bir makam olmamaıı idi. Bilhassa tstan . bulda evvelce mevcut bir matbu at memurunun da yeni kadroda tahsisatının kesllmesi dolayısile açık ta kalmasi yüzünden matbaa ve gazete işleri hakkında Vilâyete vaki olan müracaatleri yürütmek kabil olamıyardu. Cumhuriyet Bayramında memle Martilyada Cumhuriyet bayramında küfat resmi yaptlan turink Kulü\ paviyonu önünde Bafkonsolusumaz Kudret Beyle diğer zevat ketimize gelen Yugoslavya ve Suriyeli gazetecilerin İstanbulda kendi. Saat 11 de konsolosluk bahçesinde Cumhuriyetimizin onuncu yıldönü dilerile meşgul olacak bir makam Türkiye Turmgkulübünün asrî tarz nümü Marsilyadaki Türk konsolosanebulamadıkları görülmüftü. Bun sinde de merasimle tes'rt olunmuş ve bu da mşa edilmiş bir paviyonu açıldı. Bur lardan bir kısmı Dolmabahçe saradan sonra Fransanuı ve Türkiyenin bah. münasebetle konsolosane bahçesinde yında verilecek baloda bulunmak tiyarlıklan şerefine şampanyalar içü • tesis edilen Turingkulüp paviyonunun üzere İstanbul Matbuat cemiyetine küsat merasimi yapılmıstır. Bu paviyon di. müracaat etmişlerse de alâkadar da memleketimize gelecek olan sey . 31 teşrinievvel tarihli nüshasında «L« mak«mahn cemiyet namına dahi da yahlara arzu ettikleri malumat verilePetit Provençal» gazetesi de sunlan yavetiye göndermediği anlaşılmış, gacektîr. zıyor: zeteciler doğrudan doğruya Bele Paviyon Nis muhabirtmiz Emiroğlu « Türkiye başkonsolosu Kudret Bey, diyeye müracaat mecburiyeinde Ziya Beyin tesebbüsü ve Türk konso • Türk Cumhuriyetinin onuncu yıldönü kalmışlardı. Iosu Kudret Beyin himmet ve gayretile Geçenlerde toplanan İstanbul münü tes'it icin konsolosanede bir kü . Matbuat cemiyeti kongresinde bu vücut bulmuştur. Paviyonda yalnız mem. çük bayram tertip etti. Bütün Türk mesele mevzuu bahsolmuş ve bu huIeketimize gelecek seyyahlara malumat kolonisi, sehrimizde pek çok olan Türb susta alâkadar makamata müracaat vermekle ve turizm fa*liyeti gosetrü . dostlan, ticaret ve sanayi âlemine men. edilmişti. mekle kalmıyacak, paviyon bir nevî sup şahsiyetler bu toplantıya davetli IAldığımız malumata nazaran Dadiler. Bu vesile ile konsololsuk binası • hiliye Vekili Bey bilhassa şahsan bu Türk ticaret müzeliği vazifesini de giî isle meşgul olacağmı vadetmiştir. recektir. Çünkü paviyonda Türk mahnm yanmda Türkiye TuringkSlübunun DahHiye Vekâletinde Matbuat Umum su'ât ve mamulâtı teshir edilecekb'r. bir paviyonunun resmi kusadı yapıldı. Bi müdürlüğü kadrosunu tanzim ve bir Paviyonun küsat resmi münasebetîle çok zarif bir bînadır ve içinde Turingmüdiri umumî de tayin edilmek üMarsilya gazetelerinin yazdıklannı a kulüp Türk mamulâtını teshir edecek v zeredir. şağıya naklediyoruz: Türkiyeye gidecek seyyahlara icap edei «Le Petit Marseillais» gazetesi di . malumatı verecektir. Baskonsolos Kud. yor ki: ret Bey, bir mıtuk irat ederek Türkiye ile Fransayı birbirine yaklaşhım«>yı i». « Türk miDeti iki gündenberi muh • istanbul Müddeiumumiliğinden: tihdaf eden gayelerden bahisle Tür teşem bayramlarla, Cumhuriyetin o Edirne sulh hâkimi Nuri, Söke kiye Cumhuriyetinin onuncu senesi ve nuncu yüdönümünü tes'it ediyor. Dünmüstantikliğine tayin edilen hukuk mezunlarından Ispartalı Osman ve Türk Fransız milletlerinin saadeb' şero yanın dört tarafındaki Türk vatandaststanbulda bulunan Manisa azasın. fine kadehni kaldırdı.» lan bâtün kalplerile bu nümayişlere iş. dan Celâl Beylerin serian memuritirak ediyorlar. Bu cümleden olarak MarseiIIe . Matin gazetesi de bu hâ. yetimize müracaatleri. Marsilya konsolosu Kudret Bey dün diseye temas etmekte, bayramımula konsolosane salonlannda, Türk va . konsolosanedeki resmi küsadı kaydettandaslarının ve şehrimîz şahsiyetleri • tiketn sonra merasime dair tafsilât vernin hazır bulunduklan, bir zîyafet vermektedir. Şile Pendik yolunda iki seyyar »atıcıırn soyulması ve ölümü ile neticelenen hâdise hakkında tahkika. ta devam edilmekted:r. Atleti2m Federa«yonundan: Şimdiye kadar hâdise mahalli ciAtlet ve t«nteçlîere 934 senesl ba?ından Geçenlerde Topanede Bostanba varındaki köylerde ve Şilede isticItibaren llsans tevzl edlleceğinden tesçil şındaki apartımanında kaçak içki vap edilenlerin miktarı (1000) i işinln Ö33 senesi aonuna kadar Mtral^ olgeçmiştir. ve kazan bulunan Madam Katinamajı lâzımdır. Bu müddet zarfında «icil Yalnız altısı hakkında bazı de • nın tnuhakemesine adliyedeki do • evrakını gondermemiş olan mıntaJta veyı lâil tesbrt edildiğinden zan altına kuzuncu ihtısas mahkemesinde bakulüpler o sene zarfmda müsabaka hakalınmış. Diğerlerinin serbest bıra kılmıştır. kını tamamen zayi ederler ve Federaskıldıklan anlaşılmıstır. Maznun, bu îçkilerin, Vangel is ; yonun hususî müsaadesl olmadıkça hiç Vaz yet bugünlerde tamamen teminde biri tarafından apartimana bir müsabaka yanamazlar. Onun İçin vazzuh edecektir. muvakkaten bırakılmif olduğunu alâkadarlann bir ayak evvel 8İdl fij Maznunlar cürümlerini inkâr et. söylemiştir. lerini doldurup göndermelerl ehemmlyetmektedirler. . Muhakeme tahkikatm genişletil le teblığ olunur Kulüplerden mıntakalara Hâdise ile alâkadar olup ta A mesi için başka güne birakılmış ve tevdl edıldigi halde Federasycma gönde dapazan taraflanna kactıklan zanrllmemiş olan flşlerden dolayı mmtaka Madam Katina tevkif edilmiştir. nedilenler hakkın'lıki taharriya • merkez ve atletizm heyetlerl mes'ul tu Madam Katina muhakemeden ta da her iht'mal nazari dikkate atulacak ve müsebblplerinin »ahıslan haksonra bayılmış ve tıbbı adlice mua • lınarak devam edilmektedir. kında nizamlanmızın ahkâmı dalreslnd* yene edilerek tevkifhaneye göndetakıbat yapılacaktır. rilmiştir. Muddeiumumiliğe davet PendikŞile yolundaki hâdise tahkikatı Mahkemede bayıîan bir maznun Atlet ve tenisc'lere Bir beraet karan ?u gördagunOz fln gergedan yavrusu Hindistanda tutularak Avrupa hayvanat bahçelerinden birine getirilmis ve kendilerine «Huş» ve «Haş» isimleri verilmiştir. Gergedan yavrulan pek çabuk insana alısmıslardır. Kafeslerin den ahnıp bahçeye çıkanldıklan vakit tıpkı bir köpek gibi hayvanat bahçesi serhademesinin pesinde dolaşmakta ve onun verdiği şekeri zevk ve memnuni yetle yemektedirler. Gebze civannda bir ahın soymakla maznun altı kişilik bir kumpanyanın muhakemesine dün Ağirceza mahkeme • sînde bakılmıştır. Maznunlardan Hakkı, Halil, Recep, tbrahim ve Abdullahın af kanurrun • dan istifade ettikleri aniaşılarak derhal serbest bırakılmalanna, suclu Rasimin de sabıkalı olmakla beraber bu dava. ya esas olan meselede alâkası sabit go. rülmiyerek beraatine karar verilmiş tir. me, canım; her istediğin, her arzu ettiğin kadma malik olmuş bir insansm! Yok, yok. itiraz etmel öyledir... Siyah kadife gözlerine mukavemet etmek imkânı var mı? Bunları dü • fünmek bana öyle eza veriyor ki; hoş düşünsem de, düşünmesem de elimden ne gelir! Olan olmuş... Sana yaklaşan her kadını keklik çantasına koymak iç'n dünyaya gel mişsin. Onun için seni pek kaba . hatli de bulmuyorum. Bu da bir teselli değil mi? Beceriksiz. soğuk bîr ahmak mı olmamı isterdin Paprika? öyle olsaydım şimdi sana nasıl malik olabilirdim? Hayır, hayır böyle birşeyi hiç bir zaman temenni etmedim. Et medim ama, bu söylediğin de fasit bir daireden başka birşey değil. Budala birisini seversin, acaba bir gün elimden alırlar, kaçırırlar mı diye düşünmeğe, merak ve heyecana düşmeğe Iüzum kalmaz. Fakat ASRl LİSANLARIN KOLAYLIKLA tedrisini temin için: BERLİTZ MEKTEPLERİ Tenzliâth tarife ile kurslar küsat ediyor. F1RSATTAN İSTİFADE İLE BERLİTZ MEKTEPLERİNDE asrî Hsanlan, iyi, seri, ve ehven öğreniniz. Kayde başlanmîstîr. Ankara: Hacıbayram caddesi. istanbul: 373, tstiklâl caddesi. 9SO0 4İ Tefrikat 71 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti Bu saat kolleksiyonunun bu . Iunduğu odaya bir gün aklımıza eaer de çıkacak olursak kocaman yaylı çalar saatin veya pırlantah kıymettar kol saatinin çoktan durduğunu, fakat buna mukabil mü • tevazı bakışlı zavallı bir üçüncüsü nün hilâ işlemekte olduğunu hayretle görebiliriz. Ibrahim Bey hâlâ düşünüyord'u. Vakit çok ilerlemişti. Saat akşamın yedisine yaklaşmış ve Vestminister sarayınra muazzam kulesi gökyüzü. nün kok dö ros kırmizısımn aksile kana boyanmıştı. Birdenbire Paprikayı düşündü. Sinemadan çıkınca karsılamağa gitmeği unutmuştu. SüratH adımlarla Holland Parka doğnı yürümeğe başladı. tbrahim Beyin, kendini sinema kapısında karsılamağa gelmemesinden ve bu kadar geç kalmasmdan büyük bir endişeye düşen Paprika intîzar acısını ve merakını avutmak için Sporting mecmuasının son nüshasımn sahifelerine okumadan ve içmdeki resimleri bile görmeden belki yirminci defa olarak göz gezdiriyordu. tbrahim Beyi görünce yüzündekî endişe çizgilerini gidermeğe uğra . şarak: Unuttun beni değil mi aşkım?.. dedi. Hayır Paprika, Taymis nehri boyunca gezmeğe gitmiştim, geç kaldım... Affet beni. Kiminle gezmeğe gıttini o vakit o budala ile iktifa etmeğe mecbur kalırsın. Senin tipînde bir erkeğe gönül verirsin, tam yolla çılgınca ileri atıhrsın. Bu sefer de her akşam «yavrum, dikkat et ha!.. Güzel aşiftenin biri belki onu ya rın sabah elinden kapar» enduesile muztarip olursun... O halde? O halde seni uzun uzun ve sı. kı sıkı öpmeliyim; seni beklediğim bir saattenberi aklımdan geçen çok kötü şeyleri ancak bu suretle unutabilîrim. Paprikanın sıcak busesi tbrahim Beye kuvVet verdi. Peşisıra gel » mek için herşeyi, her itiyadmı, her zevkinî unutan bu yüksek vicdanlı âlicenap Monmarth kızın şefkati karşısında Ibrahim Bey elemlerini küllemeğe muvaffak oluyordu. 2 Küçük bir sincap Haydparkın çimenleri üzerinde sıçrayıp duruyordu. Tahtadan yapılmış minimini bir atın üstünde ilk defa olarak hay « vana binmek dersini alan üç dört yaşlannda bir tngiliz çocuğu mağ. rurane bir eda takınarak sanki şimdiden yeni bir dünya fethme ha • zırlanıyordu. B'raz daha ileride uzun sakalh bir keci, önüne atılan bi avuç Anglosakson akidelerini sakız gibi çiğnemeğe uğraşan Oksfortlu bir talebe mutavaatile muttasil geviş getiriyordu. , Parkın ortasmdaki demir kane pelerden birine oturan Paprika, biraz evvel büyük postaneden biz zat gidip aldığı ve sağ köşesinde bir Çekoslovak pulu bulunan mektubu dikkatle okuyordu. O kadar dalmıçtt ki ne çimenlerin üzerinde siçrıyan sincabı, ne tahta atın üs tünde oynıyan mağrur tngiliz ço • cuğunu, ne de müıtevekkilâne geviş getirmekle meşgul uzun tüylü Ab durahman çelebiyi göremiyordu. Mektup aynen söyle yazılmıstı: Mabadi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog