Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

"Cttmhuriyet '• 9 Teşrinisanil933 HARPTE YAVUZ Yazan: G. KOPP urvjrvrt*iurxJnuTur^^,uuuıuuıjr Şehir ve memleket haberleri j Siyasî icmal Çevıren: A. DAVER j ,,nrıjTıjr^r*j«*Xjrııu*»*>rxjTLj.rı jyTU^T*. ( 70 | Yavuzun beş taretinin topları, sahil bataryalarına doğru birer dev yumruğu gibi tehditkâr uzanıyor! Yavuz, bu seferler içm müsait bir gemi değildir, çünkii çok kömür yakar. Onım için, eğer havada ciddî bir tehdit yoksa kömür gemilerine ve nakliye vapurlanna refakat va zifesi ekseriya Midilli ile Hamidi yeye teveccüh eder. Bu defa Yavuzun da Karadenize çıkması emre dildiğrae göre, bize de iş düşüyor, decnek Kafkasya cephesinde ce reyan eden muharebeler, muvaffa kiyele neticelenmiş. Ruslar çekili yor, Batum istikametindeki Türk ileri hareketi umumidir. Hemen hemen hudutta demek olan Batum kalesi zaptediltnek üzere... Hücum, büyük toplarımızın himayesi altmda icra edilecektir. [1914 kânunuevvelinin 10 unda Yavuz Batumu topa tuttuğu zaman, Kafkas cephesindeki herekât, muhar . ririn söylediği gibi mühim bir taarruz şeklinde cereyan etmiyordu. Ordu KöpTİiköy muhaTebelerinde bir fırsat kaçirmış olup Envcr Paşa ile Hahz Ismail Hakkı Bey Sankamı» felâketini nazırlamakla meşguldüler. Batuma karşı yapılan hareket ise şundan îbaîetti: Köprüköy muharebesinc'en sonra, En. ver Pasa ve karargâhı umumî Sartkamış manevrasını yapmağı düşünüyor lardı. 11 inci, 9 uncu "e 10 uncu ko lordular Kafkas cephesinde Rııslara taarruz ederken ıstanbuldan da bir or . du, denizden Batumun çimaline çıkanlarak Ardahan Kars istikametine »evkedilecekti. Fakat Istanbulda deniz yolile ordu sevkinin imkânsızlığı çok Reçmeden anlasılrms, bu muazzam plân küçiilerek birinci kolordudan alınan 2 tabur piyade ile bir cebel bataryası kaymakam Ştanke Beyin kumandasıru da bir miifreze teskil edilmis, bu müf reze Batuma yürümek üzere Hopaya sevkedilmisti. Stanke Beyin yanında o zaman Karadeniz vilâyetierinden birinin meb'usu olan Sudi Bey de vardı. Bu miifreze. mahallî gönüllülerle bir lıkte, karargâhı umumî emrinde olarak Olti isrikametinde, Rus gerilerine do£ru hareket edecekti ve oralarda sakin müslüman eriircüleri de kıyam ettirecek. ri Ştanke Bey müfrezesi, Sarıkamış taarruzu basladıs:ı zaman evvelâ meydanı boş bularak Olti ve Ardahan istikametinde ilerlemişse de, taarruz, 90,000 kisilik korkunç zayiatia bir hezimct ve felâket şeklini alınca. o da avdete mecbur kalmıstır. Ne gariptir ki bu felâ . ketin en büyük müsebbiplerinden biri olan miralay Hafız İsmail Hakkı Bey, Enver Pasa tarafından Iivalığa terfi e dilerek şark cephesi kumandanhğına tayin olunmustur Iste muharririn kânunuevvelin ilk haftasmda Batuma doğru ileTİediğini soylediği umumî taarruz, Stanke Be yin iki taburluk ve bir cebel batarva hk müfrezesinin yaptı&ı miinferit akın. dan ibarettir A D 1 8 kânunuevvelde Yavuz Boğaz dan çıkarak doŞru Batum rotasında seyre başladt. Bu kasvetli kış günü pek kısa »ürdü. Erkenden karanhk bastı. Uzun muzlim saatler vasatî süratle ilerledik. Köprü üstündeki gözcüler donuyorlardı. Hava, müt hiş surette soğuktu. Dondurucu bir rüzgâr sularin üstünden kayıp ge liyor ve sımsıkı kapanmış elbiselerden geçerek insanı tftretiyordu. Yavuz, dalgalı ve bembeyaz küpüklü denizde birar yalpa ediyordu. Hava bulutlu ve görmı» kabiliyeti hayli fena idi. Bu mendebur kış gecesi bit • mek bilmiyor; encak bîr iki saat pek hafif bir aydıniık oldu. 10 kânunuevvel sabahı, Batum açıklarına varrmştık ki hava birden bire değişti. Bulutlar sıynldı. Güneş doğdu. Gözlerimizin önüne muhte şem bir manzara yeyıldı. önümüzde, yüksek dağlardan mürekkep muazzam bir duvar ufku kaplıyordu: Kafkas dağlan. Dağların arkaundan gün doğuyor •e bu azametli kütlenin girin • tili çıkıntılı hattı, berrak ve pembe semaya asikâr bir surette çiziliyor du. Ta uzaklarda Kesbek ve Elbroz dağlanmn karlı şahikalan pirıl p m l yanıyordı» Biraz sonra güneş gökyüziinde yükselince bu karlı dağlar garip ve göz kamaştırıcı renklerle bezendi. Batum, güzel bir koyun kenarında ve bu muazzam nefti duvann önîmde, lâtif manzarasile uzamp gidiyor. Sular, mavili siyahlı renkler almiş. Batumdan 10 mil mesafede 1200 me+ro dermlik var. Karadeniz derin. çok derindrr. Yavuz ağrr a ğrr ilerliyor. Nihayet hedefimize vardık. Mabadi var Tesçil edilmiyen izdivaçlar Bu şekil izdivaç mahsulü çocuklar ne kadar? mnıO? Ajans, lutfen biraz sürat j Vapurcular nihayet anlastılar mı? Dün Ankaradan alâkadarlara gelen haberler Dün Ankaradan şehrimizdeki alâ kadarlara gelen bazı haberlere göre lktısat Vekili Celâl Beyin tavassut ve müdahalesi üzerine vapurculuk ano • nun şirketine giren ve girmiyen armatorlar arasında itilâf hasıl olmuştur. Bu itilâfın mahiyeti hakkmda sehrimize henüz tafsilât gelmemiştir. Yalnız şjrket haricinde kalan arma • torlardan Yelkencizade Lutfi ve Pa şabahçeli Cemal Beyier evvelki ak sam lktısat Vekâletinden aldıklan bir telgraf üzerine Ankaraya gitmişler ve vapurculann dün tktisat Vekilinfn ri yasetinde yaphklan toplantıda hazır bul un muşlard ır. Ankarada bulunan vapurcular murahhaslannın bugün sehrimize avdet • leri beklen»ıo''»'>^;i. Binaenaleyh iti lâf haberinin derecei sıhhati bugün kat'î surette belli olacak demektir. Japonya Amerika J Aziz muafirlerimiz Sovyet ricali sah sabahı Bursaya gittiler ve gece. yaroı Istanbula döndüler. Bursada şereflerine birçok merasim yapüdı. Anadolu Ajansı, geceyanst, yalnız bir satıriık bir haberle heyetin avdet Mecliste kabol edilen kanun muciettiğinı bildirdi, Bursadaki merasim bince tesçil edilmemiş izdivaçlar ne hakkında hiç malumat vermedi. Niticesi doğan çocuklaruı nüfus kütüklerine kayitlerme devam edilmektedir. hayet dün akşam, saat yediye doğru Vilâyete hergün on be« ynrmi müra • misafîr heyetin Bursa seyahati hakcaat vaki ohnakta, Vilâyet idare he kmda tafsilât ve malumat verebildi. yeti de bu hususta tetkikat icra ede Bursa şuracıkta, burnumuzun di • rek bunlara nüfus tezkeresi vermekte. binde bir yerdir. tstanbula telgraf ve dir. telefonla bağhdır. Anadolu Ajan . Müracaat edenlerden bir kısmınm n Rus misafirlerimizm Bursayı ziyaana ve babalan meçhuldür. Maamafih retleri gibi mühim bir havadisi, gü • anaları ve babalan berhayat olanW da nü gününe, saati saatine değil, dakivardrr. Yalnız bu analar ve babalar kası dakikasına tstanbula bildirebi kendilerinden dünyaya gelmiş olan çocuk lir ve bildirmesi de lâzundır. Nrtekim lar namına gene kendi isimlerme izafe. Bursa muhabirimiz öyle yapmıştır. ten hüviyet cüzdanı çtkartmakla b« • Halbuki heyet tstanbula döndiikten raber kendi aralanndaki zevciyeti kaon dokuz saat sonradır ki Ajans, mi. bul etmemektedirler. Esasen bunlardar safİrlerinvıin Bursa seyahati tafsi . bilhassa babalarm birçoğu başka ka Iâtını gaZetelere veriyor. Fakat bundınlarla müteehhil bulunmakta, ka dan dünkü sabah gazeteleri de, ak • nunu medenî bir erkeğin iki kadm alsam gazeteleri de istifade edemiyormasına cevaz vermediğrnden bittabi $ lar. nikâh kıyılmasma imkân görülememek If Bu vaziyet karşısında Anadolu A. tedir. Bu sekilde nüfusa kaydedilecek § jansma, çoçukların miktan bütün memleket da Lâtfen biraz sürat! hilinde iki milyon kadar tahmm edil Diyoruz, mektedir. Yıldız kazinosu Beiediyeye dert oldu Birkaç sene evvel Belediye Yıldız bahçe ve kazinosunu otuz sene müddetle Maliye Vekâletinden kirala mış ve Kazino kısmını Maryoseraya vermişti. Fakat bilâhare kazino kapat'ldığı için Maryosera mahkemeye müracaat ederek Belediyeden beş milyon kiisur lira tazminat istemiş • tir. Bu dava el'an devam etmektedir. Vazlyetin bu sekle girmesi üıe • rine Belediye, Maliye Vekâletine müracaatle kunturatm feshile kira bedelinin indirilmesini ve bu hususta yeni bir mukavelename yapılmasını istetnişti. Bu zemin üzermde yapılmakta olan temaslar hâlâ devam etmektedir. Eğer Belediye bahçe ve kazinonım bugüne kadar olan vaziyeti hakkında bir ibraname verirse mukavele tecdit edilecektir. Halbuki Belediye buna yanaşma dığı için Deferdarlık eskı mukaveIenamenin devammda ısrar etmek tedir. Dogru değil mi? Beyoğlu tapu idaresindeki tahkikat Beyoğlu Tapu tdaresinde, bir gayri. menkule ait tefviz müzekkeresinin or . tadan kaybobnası üterine yapılan tahkikat derinlestirilmektedir. Henüz müzakerenin ne olduğu an laşılamamışhr. Dün de bazı memurlann ifadeleri alınmıştır. Gaip müzekkeremn, diğer dosyaIara kanşması ihtimali nazan dikkat e ahnarak bunlann gözden geçirilmesi takarrür etmiştir. Avukatlar Birliği Bütün barotar arasında bir birlik yapılacak İzmir barosu, memleketimizdekî barolar arasmda federasyon şeklmde bir birlik yapmak üzere tzmirde bir kongre akti için bir mektupla tstanbul barosuna müracaat etmiftir. Istanbul barosu inzibat meclisi, bu daveti tetkik etmişse de henüz cevabını bildirmemistir. İzmir barosu, memleketimizde mevcut diğer barolan da ayni şekilde kongreye mümessil göndermege davet etmiştir. Bu tesebbüs avukahık mesle • ğinin istikbali için çok ehemmiyetli görulmekte ve alâkadarlann ekserisi kongrenin aktme taraftar bulunmakta • dir. Hukuk talebes'nin içtimaı Hukuk Fakületsi Talebe Cemiyeti dün öğleden sonra Halkevi konferans salo. nunda toplanarak bu sene sınıfta kalan talebenin vaziyetleri hakkında Anka. rada teşebbüsatta bulunan heyetin izahatı dinlenmişür. Talebe yarm da top. Ianacaktır. Terkos tesisatı ıslah ediliyor Belediye tarafmdan şehre verilmekte olan su miktannm ziyadeleştirilmesi hususunda terkos tesisatmın ıslahı na devam edilmektedir. Evvelce terkos şirketinde iken günde yirmi seldz bin ton su verilmekte idi. Tesisat Bele • diyeye geçtikten sonra otuz beş bin tona çücanlnuştn*. Bundarr başka Belediye yangın yerlerrnde de terkos tesisatı vücude getirmeğe karar vermiş ve bu hususta tedbirler alınmağa başlamıştır. tlkbahardan itibaren bu amelivata da baslanacaktır. Ankarada bir ilim ve fen akademisi açılacak Hükumet Ankarada bir ilim ve fen akademisi teskil etmeğe karar vermi*tir. Akademi pek kısa bir muddet için. d« tesis edilecektir. Bu hususta bazı Sovyet profesör ve mütehassıslanndan istifade edilecektir. Cumhuriyet Bayramı münasebetile Ankaraya gelen Sovyet Maarif Nazın M. Budnof ile bu mesele hakkında görüsülmüştür. Akademide i. Iim ve fen şubelerini ihtiVa edecek geniş teskilât vücude getirflecektir. Amerika sefiri E t ı b b a O d a s ı Ankaradan döndü intihap mücadelesi İzcilerin gözlerinde Büyük Şefe olan sevgilerini gördüm. divor Birkaç gün evvel Ankara dan şehrimize gelen Amerika nın Türkiye »e. firî M. Skiner Cumhuriyet Bay ramının 10 uncu yıldönümü münasebetile An karada yapılan lezahürat ve Amerikadaki buhran hakkınd*a gazeticilere şu Amerkan sefır beyanatta bu . M. Skiner lunmuşfur: «Memleketin her tarafından Gazi Hz. ni alkışlamak için Ankaraya gelen cesur ve genç Türk izc'lerinin gözlerinde Büyük Şeflerine karşı olan sevgilerini gördüm. Ankarada şuna kani oldum kî bütün Türk halkı Gazi Hz. ne karşı çok büyük bir samimiyet ve muhabbet hissi beslemektedir.» Sefir Cenapları bundan sonra iktısadî buhran hakkında da de . miştir ki: < Amerikada şiddetK bir iktı »adî buhran vardır. Bu buhranin izalesi için mücadele ediliyor. Rei»icumhur M. Ruzveltin idaresi al tında hususî bir teskilât vücude getirilmiştir. Bu teskilât, mahdut bazı kimselerin elinde bulunan serma . yenin tedavülü için propaganda yapıyor. Unutmamalı ki, buhran bazı zenginlerin bilhassa malî vaziyetleri iyi olup ta para sarfetmek isteme melerinden ileri gelmektedir. Me «elâ bîr otomobÜ satuı almak, birçok a. melenin ekmeğini temin etmek de. mektir.» Hukuk FakGltesinde ders adedi artfırıldı Üniversit« Islah komisyonu va . zifesine devam etmektedir. Hukuk Fakültesi son smıf müfredat programında bir hayli tadilât yapıl • mıştır. Bu fakülte üçüncü sınıfta okunan 11 derse, içtimaiyat, ikh sadî mezhepler tarihi, hukuk fel»efen ve Türk hukuk tarihi ilâve edilerek ders adedi 15 e çıkarılmış. tır. Bu dersler talebenin fikri nok sanını ikmal edilmek için konul • muştur ve bu dersler öğleden sonra olrutturulacaktır. Komisyonun kararlan arasında lisan bilmiyen talebeye akşamlan lisan kurslanna devam etmek mecburiyeti konmuştur. Bu kurslar ingilizce, fransızca, almanca olacaktır. Lisan bildiğini iddia eden talebe imtihana tâbi olacaktır. Muhalif doktorların itirazları şiddetleniyor Etıbba Muhadenet cemiyeti namına, Etıbba odası intihabatı içm gösterilen namzet lutesi dolayuile hekimler arasında çıkan ihtilâf gittikçe hararetlen mektedir. iki taraf ta noktai nazar lannda ısrar ettikleri için bu ibtilâfuı izalesme imkân bulunamamıstır. Mu hadenet cemiyetinin namzet listesine itiraz eden hekimlerden Hayrı ömer Bey dün bir muharririmize demistir ki: « Etıbba odası idare heyetinin İnkılâp caddesinde 20,000 liraya bir apartıman satm alınabilecegi bir za manda bu parayı Bizans devrınden kalma köhne bir bina için sarfetmesi hiç doğru değîldir. Diğer işlerde yapılan masraflar, elde edilen neticelere na zaran çok fazladır. Bizim madde madde gösterdiğimiz noktalara diğer taraf namına ismini sakhyarak söz söyliyen zat cevap verememiştir. Bu zat, idare heyeti azalannın para için odada vazife kabul ettiklerini hiraf ediyor. Halbu • ki bizce, idare heyeti azalığı bir şeref meselesidir. Bu hususta baro bize bir misaldir. Baro inzibat meclisi parasız çalışıyor. Muhadenet cemyetinde mukayyet 4 0 0 aza oldugu halde yalnız on bes zatın reyile cemiyet namına liste yapılamaz. Bizim içm: «Kndilerine güneviyorlarsa intihabata istirak etsinler!» diyorlar. Biz, diğer tarafın gay rikanunî ve meslekî haysiyete muga . yir bir şekilde rey toplaması dolayısile intihabata istirak etmiyoruz. Memur olmıyan dis tabiplerile eczcılar da bizimle beraberdirler. Diğer tarafın, 1800 azadan ancak onda birini te • min ettikleri halde sırf meslektaşlanmı. zm sükut ve nezaketinden istifade e derek mevkilerini muhafazaya çalısmalanna hayret ediyoruz. Biz, intihabata tamamen lâkayt ka Iacağız ve sonra hekimler birliği tesekkülü ile faaliyete geçerek haklarımızı mudafaa edecegiz. Hava vaziyeti ve Fatin Bey Rasatane Müdürii Fatin Bey bir muharririmize havalann vaziyeti hakkm da şu sözleri söylemistir: « Istanbul güzel sonbaharlarm • dan birini geçiriyor. HavalaVuı daha bir müddet böyle devam etmesi pek muhtemeldir. Zaten pek mütehavvil geçen yazı böyle bir sonbaharra takip etmesi bekleniyordu. Kısın nasıl geçeceğine gelince simdiden bu hususta birsey söylenemez. Bunu ancak size bir ay sonra söyliyebilirim.» Tahin helvafarı niçin ucuza satılıyor? Son zamanlar tahin helvasının ok kası 4 0 hatta bazı yerlerde 38 kuruşa ] kadar satümaktadır. Halbuki helva nın şeker veya pekmezle yapılmasi icap ettiğinden, bu fiate satılabilmesi miirokün görülmemektedir. Ucuz satılan helvalar glikozla yapılmaktadır. Ma amafih bu madde de sıhhate muzır görülmediği için satısa mâni olunmamaktadır. Yalnız bundan sonra helvalann hangi cins madde ile yapılmıs oldu • ğunun bir etiketle gösterilmesi hakkmda alâkadarlara emir verilmiştir, Vakit küresi dün işlemedi Galata kulesine konulan vakit küresiniıı birkaç gündenberi islemeğe başladığmı yazmıştık. Küre dün bir ak • silik neticesi olarak işlememiştir. Bunun sebebini Rasatane müdüru Fatin Beyden telefonla sorduk. Bjze şu cevabı verdi: « Vakit küresine ait tesisat 3c mal edildi. Fakat henüz re»men faa • liyete başlamadık. Birkaç gündenberi tecrübeler yapıyoruz. Bu tecrübeler iyi neticeler verdi. Yalnız dün bir anza oldu. Rasataneden işaret verdiğinn'z halde küre düşmedi, düdük te ötmedi Bu anza derhal bertaraf edilmistir. Tecrübeleri şimdiye kadar kuledeki bekçilerle yaptık. Fakat bu işi idare için orada muvazzaf bir memur bulundura cağız. Vakit küresi birkaç güne kadar resmen çalumağa başlıyacakbr.» Bir kamyon kazası Topkapı caddesinde Takkeci çeşmesi önünde şoför Fevz Efendinin idaresindeki 3S22 numaralı kireç kamyonu Hacı Mehmet isminde bir köylüye çar. parak ağır surette yaralanmasına sebep obnuştur. Mecruh köylü hastaneye kaldınlmış ve şoför hakkında takibata başlanmıs. br. Elektrık öcretleri indirüecek mi? önümüzdeki üç aylık elektrik üc retlerine ait tarifeyi tesbit edecek olan komisyon dünden itibaren toplanarak raporunu hazırlamağa başlamıştır. Komisyon, fiatlerin yirmi para kadar tenziline taraftardır. Bu husustaki rapor yakında Nafıa Vekâletine gönderile cektir. aponya ile Amerika arasın « daki gerginlikte son giinler de bir derece salâh emare leri peyda olmuştur. Japonya bütün kuvvet ve gayretini Sovyetlere karşı kullanmağa karar vermiş olduğun dan bu mübarezede serbest kalmağa ve başka taraflarda her hangi bir gaileden uzak bulunmağa çalışıyor. Bu cümleden olarak Çin ile uz laşmıştır. Çin cumhuriyet hükumeti ve ReUicumhur Maresal Çang Kay şek Japonya ile uzlaşmanm mem leketin menafüne muvafık olacağı kanaatine gelmişlerdir. Son zamanlard Çin cumhuriyeti erkânı arasında Asyailik ruhu ve Asyalıların ittihadı fikri gittikçe kuvvet bul muştur. Japonya ile uyuşmağa ve Asya biriiği fikrine en ziya.de muhalif olan Çin maliye nazın Soong idi. Amerikada tahsil gören bu devlet adamı, Çin cumhuriyetinin maliyesin! düzeltmek hususunda büyük yararlıklar göstermişti. Fakat haricî siyasetteki fikir ve içtihadından, yani Asyaya değil garbe teveccuh etmek düşüncesinden dolayı feda edilmiş ve şimdi kabineden bariç bırakıl mıştır. Bu nüfuzlu zatın îş başından ayrılması üzerine Çin millî cumhuriyeti ile Japonya îrnparatorluğunuı uzlasmasına bir mâni kalmamıştır. Asyalı iki büyük devlet arasmda husule gelen bu itilâf neticesmde Japonlar simalî Çlnde işgal ettikleri yerleri tahliye etmişler ve idare*ini Çin cumhuriyetine bırakmışlardır. Asıl Çin arazisindekî Japon kuv vetleri şimdi «.îelâcele Sibirya hu dutlanna nakledilmektedir. Bu kuv vetler ile Mançurideki ve Koradaki Japon fırkalannin tahasşüt eylediği mınvtaka, Baykal gölünün şarkındaki hudutlara yakındır. Japonya ile Çin arasında husule ge'en uzlaştnanın diğer bir neticesi olarak Mançuri v« cenubî Moğolistandaki ımıhafız Ja* pon kuvvetleri Seddi Çinin yüz elliye baliğ olan methallerinin cenup tarafmda, yani Çin arazîsinde değil, şima) tarafmda duracaktır. Japon lar kişlalarını ve istihkâmlanm bu cihette yapıycrlar. Çin cumhuriyeti ile uzlaşma n« " ticesinde orduları serbest kalan Japonya, deniz tarafmdnm dahi serbest olabilmek için Amerika ile itilâf etmeV temayülünü göstermistir. Japonya Harbiye Nazın jeneral Araki son bevanatında Bahrimuhîtikebir mese lelerinin de alâkadar devleMerin bir konferansı ile halledilmesîni teklif etmîstir. Hali hazırda Japonyada söz ve nüfuz orduda olduğun dan bunun başında bulunan zatn böyle bit teklifte bulunması Amerikaya uz la.ima elinin uzatılmasma muadil addolımuyor. Amerîka hükâmetînin de BahrîmuhUikebirde epey zamandanberi mütehassh bulunan donanmasmı ximdi Bahrimuhrtiatlasiye almakta olduğu son gelen haberlerder aniaşılmaktadır. Bu haberler Japon yada büyük memnuniyet uyandır mıstır. Amerika ile Japonyayt uzlastır mnk hususunda Fransa hükumetinin mühim b«r rol oynadığı anlasılıvor. Fransa efkârı umumiyesî ötedenbert Jaoonraırm Cemîyeti Akvamdan çekilmesini muhik görmekte ve kabahati Cemiyeti Akvamın sabık kâtibi umum'sinin ihtiyatsızlığına atfet mektedir. Uzakşarkta komünist cereyanının önüne ancak Japonyanm geçebileceğine dair Fransızlarda bir kanaat vardır. Fransamn yirmî milyon nüfuslu Hîndicinî müstemleke « sinde vaktile komünistlerin çıkar • dıkları îsyan ve gailelerî Fransızlar bir türlü unutamıyorlar. Bunun îçm Fransa hükumeti bütün gayretile Amerîka ile Japonyayı uzlaştırmağa çalışıyor. Şimdi Amerika île Japonya arasındaki münasebatın îyileşmesi içm ilk adımlar atılmış bulunuyor. MVHARREM FEYZt Elektrikle yemek pişirme dersleri Di'n sabahki sis Limanda evvelki gece başlıyan sis dün sabah pek kesif bir hal almış ve saat yedi buçuğa kadar vapurlann muntazaman işlemelerine mâni olrmış. tur. Bu münasebetle Yeşilköydeki su düdüğü mütemadiyen ötmüştür. Ye şilköy halkından birçoğu dün liman idaresine müracaat ederek düdük seslermden uyuyamadıklanm söylemişler, ş3tâyette bulunmuşlardır. Yolcu layyaresi Ankaraya gitti Sovyet hükumeti tarafından memleketimize hediye edilen 9 kisilSc yolcu tayyaresi dün bazı yolculan hâmil olduğu halde Ankaraya gitmistir. ihraç mallarının bedelleri Evvelce ihraç olunan mal bedellerinin Cumhuriyet Merkez Bankasınca tediyesi içm banka idaresi gümrük idarele • rinden tasdikanme istiyordu. Şimdi ve. rilen yeni bir kararla bu mesele çok basitieçtirilmiştir. Tiiccar tarafından ihraç edilen malların tahmil konuşmento lan gösterilince bankaca tediyat yapılacaktır. Ağrı şakilerinin bakiyesi de yakalandı Diyarbekirden bildiriliyor: Ağrî şa« kilerinden Abdurrahman çetesi Cum • huriyet bayramından beş gün evvel Çaldıran hudut taburu tarafından yaka lanroış ve Vana teslhn edilmistH. Çetenin reisi meşhur şeyh Abdurrahmanlı birlikte bu çete o zamandanber! dağIarda saklanmakta, aranra sekavet jrapmakta idi. Şayanı dikkat bir nokta da, oda idare heyeti, aidatmı veremiyen meslek Belediye kooperatifi tarafmdan açı • taşlarımızı kitaplannı satmağa mec lacak olan erzak satıs yeri tanzim edilbur edecek bir vaziyete düsürdüğü halmiştir. Cumartesi günü merasünle açıde baronun, bu gibi muavenete muhlacak ve memurinin aylık ihtiyaçlan nisbetmde erzaklan tevzi edilmeğe baf • taç azalaruıa daima yardım etmesi • lanaeaktv. dir.» Belediye kooperatifi açılıyor Dün Ünyon Fransez salonlarında Elektrik Şirketi tarafından halka elektrikle yemek pişirme dersi verilmiştir. Resmimiz bu der» e«nasmda ahnmıçtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog