Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

Hayat \nsiklopedisi 43 üncü cüzü çıktı Onuncu II A nU. umhuriyet 9J1C 0110 T, İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraî re mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta fcutusu: Istanbul, No 246 : Başmuharrir: 22366. Tahrir müdurü: 23238, Idare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 \ Pflrcamhsi 8 TpcrİnİCflnİ Hayat Ansiklopedisi BSyık bir kütüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulınmak lâzımdır. Rus inkılâbının 16 ncı yıldönümü ugün Rusyada Çarlığı yıkan in kılâbın on altıncı yıldönümü olarak Moskovadan itibaren bü tün Rusyada tes'it edilecek büyük bir bayram günüdür. Komşu ve dost memleketin bu bayramını tebrik etmenin bizim için pek zevkli bir vazife olduğunu beyan ederek söze başlıyabiliriz. Dostlarımızm sevinçleri pek tabiî olarak bizim aramızda da ancak mem nuniyet ve neş'e yarahr. Türk inkılâ. bının asikâr bir ifadesi olan Cumhuri yetimizin onuncu yıldönümü münase betile günler var ki Sovyetler matbu • atı bizim sürurumuza istirak eden Rus Sovyetler diyarının hissiyatuıa tercü. man olmakta bulunuyor. İki memleketin dostluğu mütekabilen yekdiğerlerinin saadetlerinden derhal mes'ut ol mağı istilzam edecek derin bir sami miyet derecesindedir. Jeneral Voroşilof Yoldaşın reisligindeki muhterem Rus misafirleri heyetinin hâlâ aramızda bu. lunduklan bir zamana tesadüf eden bu kızıl inkılâp yıldönümünü katmerli bir hazla tebrik etmekte olduğumuzu söylemeğe hacet bile yoktur. Memle ketimizde idrak ettikleri bu bayram • larını Jeneral Vorosüof Yoldaşla muhterem arkadaşlarına da ayrıca ve hassaten kutlularız. Her memleketin rejimi kendisinin dahilî bir isi olduğu esasında burada daha ziyade tafsilâtla ısrara lüzum gör. meksizin inkılâpçı Rusların bundan on altı sene evvel Rusyada Çarlığı yıka rak yerine ikame ettikleri kendi ıdeallerile insanhğın büyük ihtilâllermden birini tahakkuk ettirmiş olduklarmı tarihî bir hakikat olmak üzere ve lâyık olduğu bütün ehemmiyet ve azametle tahattur edebiliriz. Çarlığı yıkan kuvvetin ihmal olunamıyacak bir kud. ret ifade etmesi lâzım geleceğini her kes kolaylıkla anlar. Fikir haraketle • rinin maddi kuvvetlerden nekadar üstün olduğunun bu vesile ile de büyük b>r delili ve büyük bir misali görülmüstü.Bizim millatçe inkılâpçı Rusya ile dostrugumuz Rus mküâbından bnşla . mıştır dersek bu ifademizde hakikat • ten çok aynlmış olmayız. Biz Türk • ler Rusyada Moskof milletinin değil, bilhassa emperyalist Çarlığın düsmanı idik. Hatta biz Türklerin Umumî Harl e iştirak etmekteki ıstırarunızı bile daha ziyade Çarlıkla aramızdaki bu oliim dirim düşmanlığmın önünden kaçılamaz bir neticesi gibi telâkki etfnekte hiç hata yokhır. Emperyalist Çarlığın emperyalist ihtıraslan arasın. da diğer birçok memleketler gibi Türkiyenin dahi dünya hartasmdan çıka • nlmasmı istihdaf ettiği bizim meçhu • lümuz değildi. Bu tehlikenm tahak • kuk etmemesi için Çarlığın galip de . gil, mağlup olması lâzundı, ve Umu tnî Harbe iştirakle iste biz bu netiee • nîn teminine azmetmiş bulunuyorduk. Rus İnkılâbı da ilk düsman olarak Çarlığı vıktı. Demek ki ilk hedefte inkılâpçı Ruslarla derhal varılacak he • defte birlesmis bulunduk, ve ilâve e. debilrriz ki pek büyük fedakânklarla Rus inkılâbınm muvaffakiyetini kolaylaştrrmış olduğumuzu bile bugün hep beraber ve memnuniyetle hatırlıvabi • Iirîz. Filhakika Umumî Harpte Çarlığı mağlup vazivete sokarak akıbet yıkan bellibaslı âmil Türkivenin harbe istirakile Çanakkaledeki muvsffak müdafaası neticesi olarak Rus tmparator . lıreunu diğnr mirttffiklerinden tecrk edilmis bir hale sokması idi. Bu tec • rit edilmis vazivette Carhk garp müttefiklerinden kâfi yardun göremiyerek gittikçe artan zorluklar içinde sarsıla sarsıla öyle bir zayıflık vaziyetine düstü ki inkılâpçı dostlanmıza göre artık bu kocamıs ağacı yıkmak için bir iki kuvvetli tekme vurmak kâfi geîmisti. Onlar vurdular bu genç ve dinç tek • meyi, ağaç ta paldır küldür yuvarlan. dı gitti. tdealist Rus inkılâbı beynelmilel siyaset olarak her milletin benliğme riayet ve hürmet esasını ilân etmekle on. lann sayesinde biz Türkler için Çar lıgın doymak bilmez ihtıraslan temsil eden kara kâbus heyulâsı yerine vanu basımızda insanlık itibarile de dost luğumuza lâyık yeni bir hayat doğmuş oluyordu. Rus inkılâbının insaniyete fazilet dersi verdiği noktalardan bir mühimmi de iste burada tecelli etmistir, ve inkılâpçı komşularımız o gün bugün bu yoldaki prensipleıinden hiçbîr zaman ve hiçbir sebep ve bahane ile ayrılmıs değillerdir. Bu suretle inkılâpçı Rusya ile Cumhuriyet Tür • kiyesinin beynelmilel siyasette birbir . lerini ikmal eden iki akıllı komşu va ziyetîne geçmiş olmalan üzerinde ibretle tevakkuf edilecek muazzam bir hakikat teskil eylemiştir. Bu izahatın uyandıracağı hahralar ve flkirler gösterir ki Rus inkılâbının Sovyet heyeti Bursaya gitti Misafirlerimiz Mudanya ve Bursada parlak tezahüratla karşılandılar. gece şehrimize avdet ettiler Fırka grupu idare heyeti Halk Fırkası Grupu dün toplandı, Meclis grupu İdare Heyeti intiNabı yapıldı Halk Fırkası Gı ıdar* heyetine teçilen Kılıç Ali Bey Damar Bey Rarim Bey İhsan Paşa Ankara 7 (A.A.) Cumhuriyet Halk Fırkası meclis grupu idare heyetinden: Fırka grupu, bugün öğleden sonra reis vekili Cemil Beyin rivasetinde toplanarak yapılan in . tihap netiçesinde meclis Fırka grupu idare heyeti azalığına Gaziantep meb'usu Kılıçali, Ordu meb'usu Hamdi, Antalya meb'usu Rasih, Erlurum meb'usu Aaziz, Erzincan meb'usu Abdülhak Beyleri, Giresun meb'usu İhsan Paşayı ve Sıvas meb'usu Rasim, Seyhan meb'usu Damar Kırklareli meb'usu Fuat Beyleri intihap etmistir. hahatı yapılacaktır. Encümenlere ait namzetler »itndiden tesbk edilmiı gibidir. Scylendrğme göre Adliye Encü meni reisliğme Münir (Çorum), maz bata muharrirKğine Salâhattin, (Kocaelı), kâtipliğe Raff (Trabzon), arzuhal encümeni reisliğine Atıf (Rize), mazbata muharrirliğine Ziyaettm (tstanbul), kâipliğe Nuri (Muğla) Beyler; Bütçe Encümeni reisliğine Mus tafa Şeref (Bordur), ikinci reisliğe Kâzım Hüsnü (Konya), mazbata muharrrrliğine Mükerrem (tsparta), kâtipliğe Süreyya Tevfik (Tokat) Beyler; Mabadi 2 inci aahifede Meclis encumenleri intıhabatı Muhterem mıaafirlerimizin Jeneral Voroşilof Yoldaşın riyaseti altındald misafir Sovyet ricali dün sabah Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Beyle birlikte Bursaya gitmişlerdir. Muhterem misafirlerimiz dün sabah saat yedide otelden harekct etmisler ve otomobille Topane nhtımına ve motörle de Ertuğrul yatına geçmilerdir. Ertuğrul yatı saat yedi buçukta Mudanyaya hareket etmistir. Bursa 7 (Hu. Mu.) Jeneral Vo. rofilofun riyasetindeki Sovyet heyeti üç saatlik bir deniz yolculuğundan sonra Mudanyaya geldiler. Bugün Soveytlerin millî bayramı olduğundan misafirlerimiz yatın radyosundan Mosko vadaki tezahüratı takip etmisler ve telsizle Moskovaya telgraflar çekmiş. lerdir. Ertuğrul yatı Mudanyaya 10,30 da yanaşmış, Bursa Valisi, Fırka Kumandanı ve Halk Fnrkası reisleri misafireTovkapt saraymda Bağdat köskunü ziyaretlerinden bir intıbt Ankara 7 (Telefonla) Yann Millet Meclisinde encümenler inti Dostlarımızm Bayramı Dün Sovyet inkılâbının 16 ıncı yıldöfrftarö idi, bu bayramı aramızda geçiren dostlaımızı tebrik ederr Misafirlerimiz nasıl karşılandı ? Misafirlerimiz Topkapt rimizi burada karsılamıslardır. tskele üzerinde kurulan taklara Türk Sovyet bayrakları asılmıs ve sovyetçe «safa Müzesinden çıkarlarken geldiniz misafirlerimiz» yazılmıstı. Misafir heyeti, iskele meydanında binlerce Mabadi 5 inci sahlfede Konfransta münakaşalar I •'»»••»• Balkan Konferansında Bulgarlar gerie ekalliyetler meselesini öne sürdüler Başvekilimize, Zekâi Bey Selânîk 7 Balkan konferansı de refakat etmektedir siyasî komisyonu dün toplanmıştır. Komisyon her sene Balkan devlet leri hariciye nazırlarınm muayyen bir zamanda toplanmaları ve siyasî vaziyeti tetkik etmeleri mevzuu üzerinde görüşmüştür. Yunan murahhasları bu içtimalarm pek nruvafık olacağını, yalnız toplantılann ruz namesinin evvelden tayin edilme mesmi istemişlerdir. Murahhasları tmz da Yunan murahhaslannın ta • leplerine istirak etmişlerdir. Bulgar murahhasları îse ruznamenin evvel den tayinini istemişlerdir. Bu hususta bazı münakaşalar olmuştur. Ni hayet bu meseleyi tetkik etmek ve bh esas kararlastırmak üzere bir komisyon teşkil edilmiştir. Selânik 7 Balkan konferansı nin dünkii içtimaında başmurahhaslar konferans nizamnamesinin tadili işini görüşmüşlerdir. Tadilât esna • sında şiddetli münakaşalar olmuş tur. Maamafîh münakaşalara sebebiyet veren ihtilâfm halli lcuvvetle ümtt edilmektedh". Konferansm bundan sonraki iç tknalarrıda Balkan misakı meselesi görüşülecektir. Maamafih bu mese lefein müzakeresinden evvel Bulgarların ekallivetler meselesinin hallini istiyecekleri söylenmektedir. . İsmet Pş. Hz Kayseriye gitti ^Jyiik Sovyet inkılâbım yapanla, dan Leninm inkıtâp arhadaşlartndan Lenin Yoldas Sovyet inkılâbının 16 ncı yıldönümü dün bütün Sovyet memleketinde büyük merasim ile tes'it edil di. Bu münasebetle birçok yeni elektrik fabrikası ve nafıa tesisatı ve umuma hâd'im müesseseler kü şat edilmiştir. Komşu devletin en büyük bayramında, muhterem mümessillerinin Türkiye toprakların . da misafir bulunması güzel bir tesadüftür. Asırlardanberi sonsuz bir hırs ve kin ile Türkiyeye saldıran ve mahvımıza yürüyen Çarlık idaresi 16 se Stalin Yoldas ne evvel, dün, kat'î surette yikdnu» ve Sovyet idaresi kurulmuşftu. Çarlık idaresinin teessü» ettiği günden itibaren ilk işi en yakın Türk memleketlerine saldırmak olmuştu. Bilâkis yeni rejimin ilk işi Av . rupa emperyalizmine karşı mü cadele için Şark milletleri ve bil hassa Türkiye ile dostlaşmak ol • muştu. Filvaki büyük Türk inkılâbı daha geç başlamış ise de daha o zaman Türk inkılâbı da tekâmül devresini henüz bitirmemiş ve bilhas . Mabadi 6 ıncı sahifede Ankara 7 (A.A.) Basvek : l İsmet Pasa Hz. refakatlerinde Milli Müdafaa Vekili Zekâi Beyefendi olduğu halde bu akşam saat 21,30 da hususî trenle Kayseriye hare ket eıtmişlerdir. Basvekil Paşa Hz., istasyonda B. M. Meclis' Reisi Kâzım Paşa Hz. ile Vekiller, Reisicumhur Hz. namına Seryaverleri Celâl ve Riyaseticumhur Umumî kâtibi vekili Hasan Rıza, C. H. Fırkası Umumî kâtibi Re. cep Beyler ve Millî Müdafaa Mü»teşarı Nazmi Paşa, Ankara Valisi Nevzat ve Polis müdürii Beyler ta rafından uğurlanmışlardır. Balkan konferansı rein M, Papanastasiu inillllllllllllMIMHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIiriMIIIIIMIIIIIMIIIIMMIIIllllllllllllllllHIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIinHlllllllliniHimillllMIMIİIIltllinilllllHllllllllllıll İzmirli izciler dün ğittiler Selânik 7 Turizme lâzım olan dövizlerin ihracı için Balkan mem • leketleri beyninde bazı mukavele ler akti için yann bir içtima yapılacaktı. Ba'kan Turizm Federasyonu sıh hat ve içtimaî tnuavenet komisyonu şubelerinden birini teşkil eden sıhhat tâli komisyonu reisliğine doktor Akil Muhtar Bey, münakalât ko misyonu raportörlüğüne Reşit Saffet Mabadi 5 inci sahifede ııııııııiııınıı.'iıııııııı.iMiııııııiııııiMiıııınııııııııııııııııııııııııııiHiııın Balkan Tur zm federasyonu Çıbık bendi Bende Gazinin ismi ve rilmelidir, çünkü onun eseridir Ankarada yapılan Çıbık bendi hakkındaki başmakalemiz üzerine. dün mühendis Osman Vehbi Bey den asağıdaki mektubu aldık. Ay nen dercediyoruz: «Ankai'a civarında yapılmakta olan büyük su bendi hakkındaki makalenzi şayani dikkat buldum. Cumhuriyet idaresinin bu eseri, «mesleğime ait olduğu için» bence diğer eeerlerinin fevkindedir. Su meselesi hayat meselesidir. Böyle bir eserin vücude getirile ceği beşaretini, tamam altı sene evvel, Gazi Hz. nin kendisinden dinlemis ve pek kudretli bir mühendis Mabadi S inci »ahıteam mıııııııııııııımııiıımııımıııtmım IIIIIIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIMIII bugün bütün Rusyada ve tabiî henüz aramızda bulunan misafirlerimizce de kutlulanacak on altıncı yıldönümü bayramuıı biz sadece dostların bayramıdır diye merasim kabilinden tebrik ile öyle âdet yerini bulsun kabilinden bir vazife ifa eden bir vaziyette bulımmuyoruz. Bu hakikî büyük inkılâbın ha . yata ait beynelmilel ppensiplerinden insanlığın huzuruna büyük hizmet ve menfaatler çıknuştır. Komsu ve dos • tumuz olan memleketle mütekabil mü nasebet ve muamelelerimiz itibar'le bu hakikati ilk anlıyan milletiz. Bütün dünya ona husumet gösterirken biz inkılâpçı Rusyaya dost nazarile baktık, ve ilk temasta hemen dost ta oldıık. Rus inkılâbmın tarihi biraz da RusTürk dosluğunun tarihidir, ve iste komsulanmızı inkılâplaruıuı 16 ncı yıldönümünde bu türlü bilgilerin ve hislerin heyecanlarile tebrik ediyor, ve selâmlıyoruz. . ı 1 • • *a.*1 îl > K YUNUS NADİ Izmirli izciler oapvcr gavertesinde Cumhuriyet Bayramma iştirak etmek üzere Ankaraya giden İzmirli izciler, şehrimize gelmişler ve dün Izmire gitmislerdir. İzmirlî iz ciler, buradaki arkadaşları tarafından hararetli bir çekilde tesyi edilmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog