Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat &nsiklopedisi 43 üncü cüzü çıktı Onuncu sene: No. 3415 umhuri Alman miHetinin takdir ve tebrikleri Fon Hindenburguri Gazi Hz. ne gönderdiği mektup Ankara 6 (A.A.) Alman Rei . sicumhur Maresal Fon Hindenburg Hazretlerinin onuncu CumHuriv*et bayramımız münasebetile R »isicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine gönderdiği mektup sudur: Reisicumhur Hazretleri, Türkiye Cumhurivetinin onuncu yıldönümü vesilesile zatı devletlerine yürekten duyulmus tebriklerini arzede . rim. Benimle beraber bütün Alman milleti, vüksek rehberliğiniz alhnda mo dern Tü»^c d^vletinin temı?l)^«tiçrini derin bir alâka H takip etti. Türk mil V liyetçilisjmi nasıl uvandırdığnıızı, nasıl kuvvetlendndieinîri. caiiskan ve te . rakkiyi sever müitirîze, bütün dünvada takdirler celbeden SKTBSÎ ve ikhsadî vükselisi icm, müd^bbir bir elle na^ıl vol ach^nın büvük hayranlık ve tflkdirle gördüit. Almin miHetinin. felâketli zamanlarda Tıirk mı'Vtinden gördüsü do*t . lufcu hiçbir vakit unutmtyacağım. bilâkis onu daima muhafaza edeceÇmi ve derinlest^eoeğmi »rtı devlrtlerrne temin etmek benim için bhr ihnyaetır. Yiikselen miiletinizm sulhperver bîr terakki ve metin bir devlet idaresıie, ileride cf^ha mes'ut bir ist&bale er . mesini dilerim. Bu vesrleden istifade ederek, sahsî saaderiniz hakkmda en büyük temennilerde bulunur ve büyük takdiratımla samimî dostluğumun kabdünü rica Y E B İG ÜN mk ÜEMAL NADiRİ W \^ Meşhur karikatunsi İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhurijet, Istanbul Posta fcutusu* Istanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdurü: 23236, Idare müdurü. 22365, Matbaa: 20472 Salı 7 Teşrinisani 1933 Beyin de daimî muavenetini temin etmijtir. Her hafta o< nun en guzel eserlenni Yedigünde seyredeceksınız Ankarada Çıbık Baraj1 Cumhuriyetin hem çok güzel hem çok mükemmel bir eseri Yarın çıkıyor 7 Sovyet heyeti şehrimizde Istanbul, dost misafirlerini candan tezahüratla karşıladı Heyet, dün müzeleri gezdi. Ticaret Odası ile Moskova elçimiz tarafından şereflerine mükellef ziyafetler verildi I Ankarada yaptlmakta olan »OyGk ÇıSık bendi m?aatından iki manzara enüz Nafıa Veküi mi idi, yok. mıyacagı fikrinde bukmtnuf olduğu . sa Vekâletten çekflerek Halk mı da isitmistik. Fırkası Umumî Kâtipliğine mi Fazla olarak bir de su vardı: Ba geçmisti, şimdi pek îyî kararlastnramu raj davan, ilk mimakasa sartnamesine yonız, Recep Bey (Kütahya) birgün göre, tasla örülmek lâzun geldiği halbize Çıbık deresinde başhyan baraj de bilâhare dvardaki taslarm duvar ameliyatını görüp görmedigimizi «or msasına pek salih olmadığı görülmekmustu da görmediğimîz cevabı üzerine te ve bunun üzerine taştan sarfmazar kısaca anlatmıştı: edip beton insaya geçmek meselesi de mevzuu bahsolmakta idi. Şimdi göriinüz Id sonra ş*Ç««P Aradan iki seneyi mütecaviz bir za. kalmıyasımz. Çünkü orada çok mü • man geçtikten sonra bu defa tekrar kemmel bir eser vücude getirilmeğe barrfj mevknne giderek vazfyeb" bir dabaslanmıs bulunuyor. Eser bittiği za ha yakmdan gördSk. tsler çok ilerman orada dünyamn suyu hapsedilmiş İ adeta bitmeğe yaklasmıs... olacak. O kadar çok su ki bence An. karanm su meselesi bile orasile halle dilecektir. Uzakta dejil, suracıkta. 11 k3ometrede.~ O zaman sritmis, bu barajm busce pek mutat olmıvan büyük mikyasta makine tertibatîle temelleri kazılmakta bulunmustu. Simali sarkiden gele rek Ankaranm kenanndan geçen Çı bık deresinîn Cıbık istikametinde 11 m. ci kilometresinde' ik! dağ arası. Vadi kazılarak üç dört metre asağı inilmi*, ameliyatı zoraltmasm diye su mecrası değiştiViImis, temelden çıkan yferalh sulan tulumbalarla vükseltilerek ayn borulardan sarsar akıtılıyordu. Temel kazmağa mahsus büvük bir tnakine suvun içinde çalısarak çıkardığı top rakian vasonetlere dolduruyor, bun lar mail bir zemin üzerinde yiikselen raylar üstünden çekiüo yukarıya çıkı Iıyordu. Temellerde ilk kesif ve tah mmlere uytnivan vazivetler zuhur et • çtdtk bendinin inşası Nafia VekiITGji mekte ve seğlam tabakayt bulmak için vekâletı zamanında ıhale edılmış olan daha asağılara inileceği anlasdıvordu. Recep Bey Hulâ«a gorülen baslangıç dahi haki Bu resım, Ankarada resmı Katen bfiyiik bir ise elatılrms olduğunu geçıt seyrederken alınmıştır) gösteriyordu. büyük hatlarmda ividen iyiye ortaya O zaman vadiye hâkim dagın böğ çıkmış. Bir bvajın nasıl yapıldığını rijndeki kavalara yaDilmıs muhtelif Avrupada da görmüs olmakla beraber îaaretlere göre ilk tertiote barajm ze burada daha yakından ve bütün te mmden itibaren 2025 metre yüksek. ferruahna kadar tetkike fırsat bulduk. lîge çdcmasi tasavvur edflmUti ama biBu maksatla vücude getirümis olan lâhare belki 15 metre ile iktifa kabiT muazzam fennî tesisat kendi baştna oiur yolunda bazı tereddütler hasıl ayn bir âlemdir. Denebilir ki iş bittik. olmuş olduğundan bahsedildieini hatırten sonra yarın yıkılıp kaldırılacak o byoruz. Baraj (bent) b'tirildiği zaman Ian tesisat baraim kendinden birkaç nihayet kat'î karan verilecek yüksekmisli daha büyük bir yekun arzetmekIrğe göre 10.20 milyon metre nv'kâp tedir. Büyük büyük taşları kınp muaysu topianacak ve bu yazin sicak jrim yeh nisbette küçük parçalara tefrik elermde idareli bir surette asaenlara derek öylece ambalanna gönderen gonderüecekti. Barajm idare edebildimakineler, adeta bir saat intizamile jn saha süphesiz yeni hayat bulacak • işlemektedir. b. Görmedigimiz su bir iki sene zar Bu barajm maksadı ne idi, ve ora fmda isler şöyle yürümüs: da hangi maksatla bu kadar su top . 1 s Taş insaattan vaz geçilerek belanmış olacaktı? Recep Beyin kulağıtona karar verilmiş. mıza fısladığı Ankaranm su meselesmi de samil kendi hususî tasavvurn hariç 2: Baraj irtifamın zeminden 24 bırakılacak olursa o zaman resmen bili metreye kadar yükselmesi takarrür etnen şey baraim Ankarada yapılacak bir mis. gole su verdikten sonra bilhassa su 3: tlk tahminlerde temel için 45 lama işlerine yanyacağı merkezinde metrede sağlam zemine huleceği zan • îdL Hatta Holandalı bk mutehassis YUNUSNADİ ,bjp ttibarla barajm ekonomik sayıla Mabadi 6 tnct aahıfeda Foroftiot Yoldaftn riyatetindeki Sovyet heyeti Galata rıhtımında bir piyade ktfaaı tctrafındcm sefâmlamrken Misafirlerimiz, bugün Bursaya gidiyorlar Jeneral Voroşilof Yoldasın riyaseti attındaki dost Sovyet devletinin muh. terem ricalile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü ve Moskova elçimiz Ragıp Beyler dün sabah sehrimtze avdet et mislerdir. tzmir vapuru limana girerken dost Sovyet yüksek heyetini tayyarelerimiz karşılamışlardır. Muhterem misafirlerimizi ve Hari ciye Vekili Tevfik Rüstü Beyi hâmil tzmir vapuru dün sabah 9,40 ta Galata ftbtımma yanasmışbr. Misafirlerimiz Hariciye Vekilimiz Tevfîk Riıştü Beyle birlikte ona çey . rek kala gemiden çıkmiflardır. Ken rine bir bölük uker resmi selâmı i Misafirlerimiz, Türkün mucizeler yarattığı Çanakkaleyi ve Anafartaları da ziyaret ettiler. V J fa etmiş ve bando enternasyonali çalmıştır. Rıhtımboyu, ve Galatadan Pe • rapalas oteline kadar bütün trmavay güzergâhı Türk ve Sovyet bayraklarile süslenmis, Sishane karakolunda bulu. nan taklann üzerine rusça «hos geldi niz» ibaresi yazılmışh. MisafirlerimJz Galata rthtımında Vali Muhittm, Halk Fırkası vilâyet idare heyeti reisi Cevdet Kerim, Beyoğlu kaytnakamı Sedat, Tayyare Cemiyeti ts • tanbul şubesi mudürii Hasan Fehmi Beylerle Sovyet lcosolosanesi «rkânı ta. rafuıdan istikbal edihrristir. Kıymetli muafirlerimiz buradan otomobillerle Perapalas oteline giderek bir müddet istirahat etmişlerdir. Mözelerde Jeneral Voroşilof Yoldas ve refakatindeki Sovyet ricali ögle üzeri ts • tanbul tarafına geçerek Topkapı sara< yı ve asan atrka müzelerini gezmislerdir. Misafirlerimiz müzelerimrzde gör . dükleri intizam ve mükemmeliyetten hayranhkla bahsetmektedirler. Müzeler müdurü Aziz ve Topkapı ••• rayı müzesi müdür muavini Izzet Beyler misafirlere itahat vermislerdir. Sovyet ricali mözcde en z'rymde * J lâh ve çini dairelerile Mustafa Pasa köskü ile alâkadar olmuslardır. Mabadi 5 inei »ahifed* Üniversite kadrosu Maarif Vekâletinde kadro iiçin içtimalar yapıliyor Ankara 6 (Telefonla) Bugün Maarif Vekilinm riyasetinde Maarif Müstesarı Rıdvan Nafiz, TaJim ve Terbiye Heyeti reisi thsan, Univer site rekstörii Neşet ömer Beylerle Prcfesör Malş uzun müdde* devanı eden bir içtima aktetmişlerdir. Bu içtimada Üniversite kadrosu tesbit edilmiştir. Ayni heyet yarın da içtin>ama devam edecektir. Nes«t ö mer Beyle Profesör Malş tstanbula avdetlerinde yeni kadroyu da bir « likte götüreceklerdir. îktısadî buhranın sıhhate tesirleri Cenevredeki sıhhî komite de Türkiye takdir edildi Cenevre < (A.A.) Ana nadolu Ajansı nın hususî mu . habiri bild'iri yor: Sıhhî komi . tede iktısadî buhranın sıhha» üzerindeki tesi ri hakkında münakasalar oldu. Murahhası mız Sıhhiye Vekâleti müsltesarı ^'hhi komıtedehi Hüsamettin Bey murahhastmız umumi buhra . Husamettın Bey nın sıhhate olan tesirini izale ede cek bilumum tedbirlerin Türkiye de evvelden ittihaz edildiğ'ni ve buhrandan mütevellit olarak memleketimizde hiçbir hastahğın çık madığını ve bu hususta lâzım gelen iktısadî tet<Fbirlerin itt'haz ve tatbik edildiğini sıhhî komiteye bildirdi. Bu beyanat kom'te azası ü zerinde gayet iyi intibalar bırak tı ve büyük bir alâka tevlit etti. Murahhasımızın beyanatını müte akip söz alan bazı murahhasların sözlerinden Türkiyede Htihaz edilen sıhhî tedbirlerin büyük takdirlere mazhar olduğu anlaşıldı. Sovyet misafirlerimiz Topkapt Saraymda Meciaıye köşkünden Boğazı teyrediyorlar ııiMiııınıııııııımııinıııiHiıııımıııııııııııııııııııııııııııııımııı Jo'vyet Jenerah Badiyeni Yoldaş Muzaffer Paşa ile beraber müzede Şah tsmailin tahiı önünde 1 1 1 l l l l l l l ' I I I I I I I I M f l l i l l l l l l l l l i J l l r l l l l l l ' v ' l l l l l l l l l l l l l l l l M l l T J I I I I I ' l l ' l l l l l l ı r ı l l l M I K i Hayırkâr bir zatın teberruu Darüşşafakaya dört bin lira verildi Sabık Beha riye Mevlevî şej hi Mehmet Be haettin Efendi Darüşşafakaya 4 bin lira vakıf teberru etmek gibi büyük bir hayırkârhk ve irfan severlik göstermiştir ve bu hayırlı hedi yenin muame lesi, dün, Darüşşafakanın hUse Bulgar nazırı Ankara intibalannı anlatıyor ! 1 1 1 ' 1 1 * 1 1 ' 1 1 1 1 * * " ' * " * ' 1 " ' 1 ' 1 " " " ' " 1 ' 1 1 rm* * • > v * . ı . T . , r Gazi Hz., Bulgar milletine en büyük sevgilerini göndermişler, Balkan milletleri arasında tam bir itilâf busulü için çalısacaklanıu söylemişlerdir Sofya 6 (Hususî) Türkiye Cum huriyetinin onuncu yıldönümünde An. karada Bul^aristanı temsil eden Bu* gar Maarif Nazırı M. Boyaciyef ile Jeneral Markof dün Sofyaya avdet et tiler. ö^leden evvel meclisi mizzarda bulunduktan sonra meclisten çıkan M. Boyacivef gazetecilere su bevanatta bulundu: « Bize Ankarada şayanı dıkkat bir misafirperver)ik gösterildi. Refakatimize Türkiyenin sabık Brüksel elçisi Esat ve Talim Terbiye heyeti azasından Ali Haydar Beyler memur edildi. AIi Haydar Bey Kızanlıktak'' Bulgar muallim mektebinden mezundur. Türkiye hakkında bana birçok kitaplar ve alâkadar olduğum maarif isleri hakkında lâzım gelen izahatı vrdî Ankarada iken Yugoslavya gazetecileri ve Yugoslavya sefirile temas etmedim. YunanlıJar, Ankarada bır ha. va jenerali tarafından temsil ediîiyorlardı. En büyük heyeti Sovyet ler teş Behaettın Efendt Bulgar standa intihabat Sofya 6 (A.A.) Dün Bulgaristanin 20 sehrînde VP . > köyünde in"0 tihabat yapılmıstır. İntihabat, tam bir sükun icinde cereyan etmiş ve hükumet blokunu teşkil eden fırkalann muvaffakıyeti ile neticelenmiş • tir. Komüp.istler kaybettnislerdir. dar olduğu Çemberlitaştaki Osman Bey matbaasında resmî bir heyet huzurunda icra edilmiştir. Mehmet Behaettin Efendinin yüksek insanlık duygularile memleketin bu kadim sefkat ve irfan yurduna karşı gösterdiği yardım ve alâkayı if tiharla kayit ve bu güzel hareketin bütün zengınlerim'ze bir ibret nü munesi olmasını temetını ederiz. Ankara Su Işleri müdurü Ratıp Bey Su îşleri müsavıri Prof. Kunze Çıbık bendinin Çıbık bendinin muhendisl muteahhıdı M. Heidenberger Mühendis Tahsin B. Buigar Maarif Nazırı M. Boyaciyef ile Jeneral Marhof kil ediyordu. Sovyet murahhaslarile en zıyade serarethanelerinde verilen baloda görüs < tük. Fakat bu görüsmeJer siyasi mese. leler etrafında değildi. Mabadi 6 ıncı sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog