Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

\ Hayat Ansiklopedisi iincü cüzii çıktı 43 .... u S 6 n 6 ' flO. 3414 umhuri Telgraf ve mektup adresi: ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Cnmhuriyet, Istanbtü Poeta tutusu: tstantral, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22368 Tahrir müdürü: 23236 tdare müduru: 22365, Matbaa: 20472 Pazartesi 6 Teşrinisani 1933 Hayat Ansiklopedisi Boyfik bfr kliiphaııeyi blr arada avlnlze getiren M faydalı eserdfr. Her evde blr (ane bnlnnmak lâzımdır, Rus misafirlerimiz Tekrar şehrimizde eneral Voroşilofun reisliği albndaki Rus heyeti devlet mer kezimiz olan Ankarada Cum huriyetimizin onuncu yıldönümü şenliklerinde de hazır bulunduktan sonra Eskişehir Kütahya ve Bahkesir tarikfle îzmire kadar gittiler ve diin de Ça nakkalede bir cevelân yaparak dün gece, kendilerini Izmirden alıp getiren Izmir vapurile tekrar îstanbula gelmek üzere yola çıktdar. Aziz misafirlerimizi bugün Istanbulda ikinci defa selâmla makla bahtiyar olacağız. Komşu ve dost memleketm mümessilleri aramızda ancak birkaç gün daha kalabilerek ondan sonra artık memleketlerine dö neceklerdir. Kendilerinin memleketimi*den pek iyi hahralar götürmelermi ve bu mes'ut ziyaretin iki millet arasındakı dostluk bağlarmı daha ziyade krv • vetlendirmîs olmasmı hem umit, bem temennî edenz. Her flri inkılâpçı memleketm bStun dunya fle boğuştuklan en kara günle rinde aktolunmuş Türk Rus dostluğu esasen kovvetlidir, ve flk aktolunduğu gfinden bugöne kadar daima kovvetlenerek devam etmiştîr. Bunun ntçin boyle olduğanu Ankarada Başvekfl îsmet Paşa fle Jeneral Vorosüof Yolda? mStekabfl nataklarmda ve butön dünya ma onfinde alenen bir daha fatah et tfler: Memleketlerimizm mötekabfl menfaatleri bu sambnf dostluğun bu kadar dddiyetle knrnlmasmı ve bu kadar dddiyetle devam ederek mötemadîyen kuvvetlemnesmî icap ediyordu da ontm iein. Bu noktai nazardan beynelmilel mahİyeti itibarüe en hakikt manasmda siyasî olan bu do»tragun ber iki tarafta takîp olunan mkılâpcı idealist hareketlerinde azamî bir samiml • yet membaı bulmuş olduğunu söyle meğe haeet bfle yoktur. Her iki taraf taki inkılâpçı idealist hareketlerde farklar bulunması iki komşu mflletm yekdigerini sevmesine aslâ mâni teşkfl etmemistir ve etmez. Bu noktada ber iki memleket daha flk dostluk muahed*•fnden itibaren rejim Hîbarile yekdi ğerin gittıği yoln aneak hântMtle telâkki ederek onlar hakkmda herhangl bususî bir düşönceden âzade çok a • çık bir vaziyet almakta olduklannı tasrîh etmislerdi. Daha basiangıemda bu kadar dikkatli ve esaslı bir vuzuh ve sarahate istinat etmiş olduğu hatırfandıktan sonra Türk Rus dostluğumm niçin gün gectikce samimî ve daha sıkı olmus olduğu daha kolay an'aşılır. Bu baslangıcı hahrlatmış olmakh ğnnız beyhude değildir. Çünkü biz Savyetler Rusyasile flk dostluk münasebetlerimia tesis ederken Avrupa rejim i • tfbarile yeni Rusyayı dünya haritasm dan sflip sSpurmek istemek gibi bncereyan içinde yüzüyordu. Biz o ktrvvetli cereyana rağmen hiçbir memleketin dahüî îsine kanşılamıyacağı yolun daki basrt kaideye ittfba ettik, ve bilmukabele yeni Rusyanın dahi bizim hakkmuzda ayni kaîdeyi tereddütsüz kabul ve tatbika hazır olduğunu gördük. Bu hakikatse bütün esasat ve teferrii atfle flk dostluk muahedemizde yer bulmuştur. Bu muahede her zaman ve bütün dünya tarihhıde milletlerin a • çık ve ciddî mtmasebetlerine en can Iı bir misal diye gösterileb'lir. tşte böyle olduğu icmdfr ki Turk Rus dost • luğu bidayefa'nden itibaren çok kuvvetli olmuş ve miitemadiyen de bu k u w e • tfni arhra artıra yürüyerek hâlâ da ayni feyizli cereyan içinde yürüyüp gH mekte bulunmustur. Bizim itikadımızca Avrupa Rusya ya karsı evvelâ diişman ve sonra çok mutereddit olan hareketlerinde isabet etmemekte idi, ve biz dünya işlerinin diizelmesi için yerine getirilecek diğer icaplar arasında Rusyanm da dünya da mukadder ve mukarrer mevkiini alması lâzım geldiğine kani olarak bu kanaatimizi açık söylemekten geıî durmamakta idik. Son senelerde ve bilhassa içinde bulunduğumuz sene zarfında vaziyet bu noktai nazardan pek çok inkişaf etmiştir. Dünya sulhuna ancak mürtt olan bu inkisaftan dolayi sadece memnun olabiliriz. Şurası muhakkakhr ki Türk Rus dostluğu mütekabil ve müşterek menfaatlerin mudafaasını deruhde ettiği kadar cihan sulhuna da müessir surette hizmet eden bir kombinezondür, ve iki komsu memleket ve mület bundan sonra dahi bu tarihî ve fnsanî vazifelerini hakkile ifa edip gitmekten biran bile hâli kalacak değil Ierdir. Eğer dostlanmızın son ziyaret • leri bu hakikahn dünya nazannda bir kat daha tebarüzüne hizmet etmişse bunu insaniyet tarihinin salim cereyanı hesabma bir kazanç diye kaydetmek Iâzan gelir. Çok sempatik Jeneral Vorosüof Yoldafm reisliği altmdaki misafirler he yeti memleketimize geldiği zaman bu geiîşin bütün Türkiyede büyük mem • Bayramımız ve Avusturya gazeteleri J Yişço raz Priyazdım Bayramımız Viyanada tezahüratla teâ'it edildi Avusturya Reisicumhuru Miklas Hz. ve hükumet jrkânı sefarethanemizdeki ziyafeti teşrif ettiler Muhterem misafirlerimiz bu sabah şehrimize geliyorlar Jeneral Voroşilof ve arkadaşları, dün Çanakkaleye uğradılar ve Truva harabelerini gezdileı Büyük bayramda Viyana sefarethanemizdeki ziyatette hazır baltmanlar 1 Avusturya Reisicumhuru Miklas Hz, 2 Avusturya Basvekuinm refUçalan Madam Dolfus, 3 Viyana sefirimizin refikaîan Mediha Hamdi Hanımefendi, 4 Avusturya BasveJdli M Dolfus 5 Avusturya Reisicumhurunvn refikaiart Madam 170 gazete sahifelerini inkılâbımıza ait yazılara tahsis etti Viyana 31 (Hususî) Onuncu Cumhuriyet bayramımız, Viyanada fev. kalâde tezahüratla tes'it edildi. Denebilir ki hiçbir ecnebi bayramı Avus turyada bu kadar büyük ve candan bir alâka fle karsılanmamıstir. Bir haftadanberi bütün matbuat inkılâbımu hakkmda sütunlar, sahifeler dolusu takdirkâr neşrfyatta bulunuyor. Fraye Prese, Rayspost gibi Avrupanın en tanmmts gazeteleri mahim devlet adam . larunn yeni Türkiyeye dair makalelerile dolu. Son hafta zarfmda Avusturyada intisar eden yüz yetmis gazete Cum huriyet bayramı münasebetile inkılâ bırnıza müteaddrt etütler tahsis etmislerdir. Bu memleketi teskil eden altı mflyon nüfus arasmda genc Türktye yi tanımıyan bir tek fert kalmadığını tereddütsuz iddia edebfliriz. 29 tesrinievvel pazar günü sefarethanemizde Türk kolonisi için bir resmi kabul tertip edildi. Viyananm en gü • zel caddelerinden birinde buîunan sefaret bması cidden çok muhteşem bir surette tezyin edflmisti. Her pencere den şanlı bayrağırmz sarkıyor, elektrik ziyasile tertip edflen «on senelik Tür Bu sabah şehrimize geleeek Çanakkale 5 (A.A.) Jenfıî Voroşflof heyeti, Tevfik Rüştü Bey, Moskova elçimiz Ragıp Bey ve Suriç Yoldaş tzmirden 8 de geldiler Boğazdan Zafer ve Kocatepe muhripleri tarafından karsdandılar. Misafirfer r* Haridye Vekili hal ktn aUoylan anumda karaya çıktılar. Askerî merasimle karsılanddar. Arzulan üzerine misafirler madamlarile birlikte sahilleri ve Truva harebelerini gezmtşlerdir. *•• Ankaraya ghmek üzere şehrimizde olan aziz misafirlerimizin Ankarada alınmıs bir resimleri kalmadan geçmis olan dost Sovyet Ru* deceklerdir. Otelde bir müddet isb' • rahatten sonra saat 11 de Topkapı sayanın aziz sefleri, bugün tstanbulun rayı ve müzeler gezilecektir. Saat 13 sevgili misafirleri olacaklardır. buçukta Ticart Odası tarafından nrri tzmir vapurile evvelki gün Izmirden safirler şerefine Perapalasta 60 kişilik hareket etmis olan muhterem misa bir liyafet verilecektk. firlerimiz bu sabah Çanakkaled«n li. Saat 16 da Evkaf mfizest gezile . mantmza muvasalat edeceklerdir. cek, 20,30 da Moskova büyük elçimiz Jeneral Voroşilofun riyasetinde bulunan Sovyet heyeti, Topane nhbmında Hüseyin Ragıp Bey tarafından bir ak•am yemegi verilecektir. Vali Muhittin Beyle, Kolordu kıunanMisafnIerhnîz için evvelce haza danı Şiikrü NaHi Pasa ve erkânıharbiyelamnıs olan program, Hariciye Vekili si, kıtaatı askeriye ve izciler tarafm TevfSc Rüstü Bey tarafından vapurdan dan samimî ve parlak merasimle istik. Mabadi S ind sahifede bal edilecek ve Perapalas oteline gi • Rus tayyarecileri geldi Eskişehirden kalkan tayyare filosu Yeşilköye indi, roîsafirler şerefine mükeHef bir ziyafet veriUi! Ziraat bankasmda ıslahat yapılacak B u h u s u s l a yen i bir la yiha hazjrlanmaktadır gecelerinde sefaretimtz iife boyle süslenmişti. kiye Cumhuriyeti» ibaresi binayı baş. tanbaşa kaplryarak caddeyi ışıklara garkediyordu. Burada bulunan bütün Türkler sefarethanenm merasim salonunu doldummfta. Saat bes buçukta sefirimiz Hamdi Bey vatandaslara hi • taben bir nutuk irat etti. Sekiz sene denbsri memleketimixi Avusturyada şerefle temsil eden, Viyana diplomasi â. leminde kibarlıgı ve zekâsile Tiühim bn mevki kazanan kıymetli sefirîmiz, bu mıtkunda on sene zarfmda Cumhuriye. timizin dahiide ve hariçte elde ettiği muvaffakiyetleri birer birer saydı. Büyük Gazmin dehası ve mirietirrizin büyük kabiliyetleri sayesinde yükse.'d'ğimiz medenî seviyenin azametine işaret etti. Gayemizin hiçbir zaman yıkıcılık olmadığrm, medeniyet yolunda ayni süratle ilerliyebilmek için «yurtta sulh, Mabadi 2 ind sahifede JZu* cayyarelerinin mavasalattndan »ine binenler tayyarenîn kamarasındaEskişehirden dün sabah hareket e. den 12 tayyareden mürekkep Sovyet tayyare filosu dün 13,40 ta Yeşilköye muvasalat etmiştir. Misafir tayyare • ciler, Sovyet Rusyanm bize hediye e* mis olduğu 14 kişilik büyük yolcu tayyaresi tarafından katrşılannuştu*. Mi safirlerimiz Yeşilköyden otomobiller le Perapalas oteline gelmişler ve bu rada Tayyare Cemiyeti tstanbul şubesi nuniyetle karsüandığuıı ve dostlan mıza nereye giderlerse hep büyük mu habbetlerle kucaklanacaklannı yaz • mıştık. Dostlanmızm gerek Ankarada, ve gerek ahiren seyahat ettikleri di ğer şehirlerimizde bu hakikati aynen dediğimiz gibi müsahade etmiş olacaklannda şüphemiz yoktur. Kendilerinin en son uğradıklan Çanakkale Boğa zında dolaşırken buradaki Türk mü dafaasmın dünya tarihine yeni istika metler veren muvaffakıyeti üzerinde biraz imali fikir etmis olacaklanm dahi süpbesiz addetmek isteriz. Filhakika {fn ıntıba: fukartda yolca tayyare. aşağıda misafirlerimiz bir arada reisi Hasan Fehmi Bey tarafm dan verilen mükellef bir öğle yemeği ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. Ziyafet çok parlak ve samimî olmuş, karşılıkh nutuklar söylenmiş ve iki dost milletin yakınlığı şerefine teza hürat yapılmıstır. Tayyare Cemiyeti reisi Hasan Feh. mi Bey söylediği nutukta demiştir ki: Mabadi S ino sah fede orada bir tarih yıkılmış ve adeta ye ni bir dünya yaratılmıştı. Başta dost • lanmız olduğu balde bütün dünyaya açık söyleriz ki Türk milleti tarihî vazi fesini daima hakkile ifada devam ede cek ve bu vazifenin ifası bizim ve dostlanmızm hayatî menfaatlerimize uygun olduğu kadar insanlığın »an ve hay siyetine de aslâ aykın düşmiyen bir cersyan içinde yürüyecektir. ıstanbul şehri aziz mlsafirlerimizi on gün fasıla ile iste bu Hirîü samimî duygularla tekrar selâmlamaktan bahtiyar bulunuyor. ' ^ YUNUS NADİ UinilHI ıııııınlMnillllllllllllUlllllllllllinHlllininilUIHIIIIIIIIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIılllllhlllllllllllllllllllllllMllltlllllHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtt İyi bir mem badan aldığımız malumata göre hükumetçe Zi raa* Bankasının esasb bir surette ıslah ve tensiki ne karar veril miştir. Bankantn bugünkü teşkilât ve şartlar da hilfnde memle Selânik 5 (Telefonla) Dör kete, bilhassa düncü Balkan konferansı saat 11 de koylüye Iüzumu Ziraat Bankası U1 Yunan heyeti murahhasası reisi M. kadar faydah omumî müdürü Papanastasiunun riyasetinde açıldı. lamadığı görül Kemal Zaim Bey M. Papanastasiu, irat ettiği nutuk müş, bankanın bilhassa memleket ta dördüncü Balkan konferansı niziraatinin iyiliklerine en uygun zamnamesinde tayin edilen zamantarzlarda çahşabilmesi için teşki dan sonra toplanmasına Balkan hüIât ve presiplerde esaslı bazı tadi kumet merkezlerinde yapılmış olan lât ve yenilikler icrası lüzumlu gö siyasî ziyaretlerin sebep olduğunu rülmüştür. söyledi ve bundan evvelki konfe 4üncüBalkan konferansı dün merasimle açıldı Heyeti murahhasamız reisi Hasan Beyin söylediği nutuk şiddetli alkışlarla karşılanmıştır Yeni Iâyiha mümkün çabuklukla hazırlanarak Vekiller Heyet'nde müzakere edilecek ve derhal Meclise sevkedilecektir. Ziraat Bankasının yeni sene zarfmda yeni teşkilât ve sistemler dahilinde çalışmağa geç • mesi iltizam olunmaktadır. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIMIIIMIIIinlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIII Yutıan çazete erinin çok dcstane neşriyatı Ab'na 5 (A.A.) Atina Ajansı bildiriyor: Gazeteler, Gazi Hazretlerinin doğ duklan eve konan hatıra levhasmm açılış resmi münasebetile dün Selânikte yapıian Türk • Yunan ve Balkanlılar dostluğunu kutluluyan parlak tezahürleri ehemmiyetle kaydetmektedir. M. Papanastasui fle Makedonya va lisi M. Dragounis ve Darülfünun pro • fesörlerinden M. Spyropulos dost devlet reisini takdir ve hürmetle anmışlardır. Türkiye elçisj Enis Bey verdiği cevapta teşekkürlerini bildirmiştir. ransın bir tarihçesini yaptı. Selân'ğin, mevkii ve ticaret vaziyet itibarile dördüncü Balkan konferansınm toplanma yeri olmasına lâyıktı, dedi. M. Papanastasiu, konferansm tarihçesini yaparken Ankarada imza lanan Türk Yunan misakından da bahsetti. Bundan sonra Yunan Hariciye Nazırı M. Maksimos söz alarak Yunan hükumetinin Balkan Birliğı mefkuresine sadsk olduğunu ve bu mefkureye hizmet edeceğini söy ledî. Badehu sıra ile Arnavut, Bulgar, Rumen, Türk, Yugoslavya heyet reisleri söz aldılar. Hasan Bey, kürsüye çıkarken şiddetle alkışlandı. , Ve irat ettiği nutukta dedi ki: « Hepimizin umumî buhran isnrnı vermekte ittifak ettiğimiz buhran, hüsnü niyet sahibi ve kuvvetli, iradeli kimselerin bu afete karşı birleşmelerini icap ettirir. Balkan konferansınm âmilleri olan biz f üncit Balkan ttont eransını açan Yanan Hariciye Nazırı M. Maksimos ler, efkâri umumiyenin münebhi • hiyiz, halkımızın nezdinde Bal • kanlı zihniyetinin muhafızıyız. Bizler fikre ve kalbe hitap ediyo * ruz. Belki bazı memleketlerde he nüz daha iyi tenevvür etmemis olan efkâri tenvir eimek bize aittir ve ümit edelim ki yakında birleşmiş Balkanların dünyada maddî ve manevi ehemmiyeti arimış olduğunu göreceğiz. Takip ettiğimiz siyase Mabadi S incı safı.teav
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog