Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

8 Norveçyuun hılis Morint baiığının ciğerlerinden baj mahsn! olarak istihsai edileottfve nefis gtjet orina balık yağı Hasan ıstanbul Evkat Müdiriyeti ilânları fCamhariyet ,5 Terinîsani E CZ A DEPOSU Hakikî, sa«, lcatî »esirli ASPİRİN, @ mankasını taşır. Ağrılan çabuk ve emniyetle gidermelc için başvuracağımz deva, dünyada meçnur ,„ SojKfr "müstahzan olmalıdır Israrla ASPİR Ambalajlarda ve melerin üzerinde markasımn mutlaka bulunmasına dikka« edinizl ısteyiniz) BAYER 9463 Isparta Vilâyeti Defterdarlığından: Şarkî Karaağaç kazasının yanan hükumet konağı binasının mevcut duTarlan üzerinden yeniden inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu halde muayyen müddet zarf ında talip zuhur etmemiş ol duğundan mezkuı inşaat 1/11/933 tarihinden itibaren pazarlık suretile ve bîr hafta mfiddetle tekrar temdit olunmuştur. İçin keşif tutan «10140» lira 39 kuruştur. Münakasa 9/11/933 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te tsparta Defterdarlığında müteçekkil komisyonda icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin Isparta Nafıa Basmühendisliğin den musaddak bir ehliyeti f enniye vesikası ibraz etmeleri ve münakasa için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 teminatı muvakkate makbuzunu navi teklif mektuplannı vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa sartnamesini tsparta Defterdarlığında ve Sarkî Karaağaç Malmüdürlüğiinde g5rebiKrler. (5936) Kıymeti Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile göğüs muhammenesi nezlderini kat'iyyen geçirdiği gibi nefes darlığma da çok faydasi vardır. Taklitlen Lira K. vardır. Hakkı imzasina dkkat (9374) 41 67 Küçükpazarda Hocahayrettin mahallesinde Kazancılar sokağmda 8/8 No.h dükkâmn 8/96 hissesi. 137 50 Tamamı 71 arsın miktannda bulunan Küçükpazarda Hocahayrettin mahallesinde Kazancılar sokağında 30, 30 No.h dükkânm 8/32 hissesi. Harp meydanlarmda bir kolunu feda ederek yanm vucudüe 110 00 Tamamı 65 arşın miktannda bulunan Küçükpazarda iktısat sahasında çalışan Hocahayrettin mahallesinde Kazancılar sokağında 36, 36 No. dükkânm 3/15 hissesi. 147 04 183, 81 arçın miktannda bulunan Şehremininde Çivizade namıdiğer Karabaş Mehmetefendi mahallesinde 30 No.h Karabaş Mehmetefendi camii imamına meş rutahane arsasmın tamamı. 3495 00 1165 arsın miktannda bulunan Topkapıda tramvay Hergün yolunuzun östöndedir. Tercihen bu uğurlu gişeden caddesinde Kürkçübaşı Ahmetsemsettin camii imam ve müezzinine meşruta arsasuun tamamı. tayyare piyango bileti almak insana ne bOyük zevk verir. 400 00 220 arsın miktannda bulunan Hırkaiserifte Akseki mahallesinde ve caddesinde 7 No.h müezzin mesTutahanesinin tamamı. 280 14 140 metro terbünde bulunan Fatihte tskenderpasa mahallesinde Veliefendi sokağında muhterik Hasanhalife camii imamına meşrutahane arsasmın tamamı. 2010 00 360 metro terbiinue bulunan Aksarayda Langada muhterik Uncuferhat camiinin taslarile beraber arsa • sının tamamı. Q3 00 Takriben 21 arşın miktannda Karagömrükte Devrisali mahallesinde Nurettinağatekkesi sokağında bakkal tsmailağa sebili arsasile mevcut taşlarının. 2016 00 168 metro terbünde bulunan eski Hacıferhat yeni Binbirdirek mahallesinde Fazlıpasa caddesinde 2 numarah arsanın tamamı. 207 50 41 buçuk metre terbünde bulunan Kadirgada Şahsu • varbey mahallesinde Tülbentçi hanı derunünde eski 49 No.h arsanın tamamı. 1712 00 214 areın miktannda Sirkecide Karakihüseyinçelebi Müşterilerine azamî fedakârlık, sürprız?... mahallesinde Nöbethane sokağında 9/11 No.h arsanın tamamı. Adrese çok dikkat: Yukanda yazıh olan emlâki mahlule teşrinisaninin 29 uncu çarşamEminönü Selânik Bonmarşesi köşesinde tek kollu GAZi ba günü saat 15 te pazarlık suretile satılacağından taliplerin pev akçelerile birlikte Mahlulât kalemine müracaatleri. (6008) CEMAL'in GAZi GiŞESi. Telefon: 24093 KATRAN HAKKI EKREM HANIMLAR! EFENDiLER! ÇOK HASSAS OLALIML Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıkları gösterir Tek kollu gazi Cemal'in TgSQ Gazi Gişesi I Dahiliye mütehassısı '^•1 Lâiell lutnf apartimam saa 4 8 e kadar r Dektor Huseyin Osman Telefon: 22459 Bahçekapı Hasan ecza deposu yanind Tas han 2 inci kat No. 25 26 id (9371) . BAHATTiN ŞEVK Ciidiye vezübreviyc mütehassısı J I Hergün: Konserli Çay ve Konserli A KŞAM Yemeği MAESTRO ZiRKiN ARNOLDi ve ORKESTRASI (8909) Cuma ve pazar gUnleri PERAPALAS OTELiNDE FRUIT SALT ENOS Istanbul Dordüncü icra Meımırluğundan: Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup tamamı ı9830 lira kıymeti muhammeneli Beyoğlunda Hacımimi mahallesinie Kumbaracı sokağında eski 78, 80, 82 yeni 104, 106, 108 numarah Ici dükkânı müstemil bir apartımanın tamamı açık arttırmıya kon • nauş olup sartnamesinin 5/11/933 tarihinden itibaren dairemizde Serke* taranndan görülebileceği gibi 11/12/933 tarihine musadif jazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile ;atılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş >esini buhnadığı takdirde en son arttıramn taahhüdü bald kalmak izere 26/12/933 tarihine musadif salı günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapilacak olan arttırmasmda gayrimenkul mu hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde ihaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminet mektubunu hamil bulunmalan lâzımdır. Müterakim vergilerle vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 numa ralı icra ve iflâs kanununun (126) ıncı maddesinin dordüncü fıkra • sına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evraki müspitelerile bildirmeleri, alcsi halde haklan tapu si cillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932/2144 dosva nnmarasile müracaatleri ilân olunur. (6013) T E D A N S A N Tolefon: 44810 9473 09) I Mukavvi OUİNIUM LABARRAQUE,ın yemekten sonr« bir likör ; kadehı miktannda ıstimalı • kısa btr zaman zaHında Z en kansız hastalar kuvveiSL lerini Iktisab ederter » 0nun ıc'n zaytt olanlar •?• hastahktan veya tazla ca1 ^ lısmaktan kuvvetsız dOsmOş "^Z. olanlar. pek seri neşvO n0^m^ ma hesabile yorulmus genc ^^. ler kansız genc kızlar ve ihtıyarlar. Tıp faküliesl takdırnamesını htıı I îş adamı L I I I Gustolo adam Tıraşa meraklı adam Tasarrufu seven adam şaraoı aimaııdırlar. Bütün Eczanelerde ehven fiatla satılır Jünyada en tekentnül etmış ^OUPLEX tıraş bıçagını kulfauir. OUPLEX PLATIN oraş bıçagı nın emsali daha voktur ve yinninci asnn bir şahesendir.aW> (9482) 8289 ^™^^ Doktor İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Tiirk Anonİfîl Şirketinden: Fabrikamızda çıkanlmağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihindetı itibar.n bîn kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar mız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda. Bevlîye mütehassısı Köprübaşında Eminönü han(933?)ı MEHMET ALİ Dr. Ihsan Sami Kristal Toz Şekerin Kilosıı 3 6 , 7 5 Saodıkta Kflp ŞekeriD Kilosu 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilînde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes^ıliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s gorta ettirilir Sipariş bedelinin tamamını gönderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s:pariş ederek bedelinin tamamını peşin odeyenler vagon başna beş lira tenzilâttan istifade ederler. ^ Öksurak Şarubu öksüriik ve oefes darlıjı, boğmaca knamık öksurukleri îçra pek te • i ilâçbr. Her eczanede ve ecza depolarmda bulımur. (9329) ^ Adres: stanbul'da Bahçekapıda Dordüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi s Istanbul, Şeker Telefon No . 24470. [ Tam idrar tahlili 1 0 0 kuruştur. Tababet ve ticarettohlilâtı.Bahçekapı, Em lâk Bankası karşısında fzzet Bey Hanı ^ a ^ ^ ^ 94 40 Sahip ve Bajmufıarrtrt Yunvt Nadi Omuml netrtyatt idare eden Y<ut ifleri müdüri: Abidtn Daver Uafbaacütk ve Netrtpat Türk Anonlm Ştrhett . Ittanbvi '•> Kimyager Hüsameddin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog