Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cnmtmrivet Haydarpaşa Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Çanakkale gümrüğü ikinci kâtipiiğine tayin k'hnmıs olan Fikret Beyin üc gön zarfında Haydarpaşa Gümrükleri Başmüdür • Iüğüne bilmüracaa harcirahını alarak mahalli memuriyetine çitmediği takdirde müstafi adde • dileceği ilân olunur. (6006) Sultanahmet 5 inci sulh hukuk hâ • kimliğinden: Istanbulda Süîeymanîve mahalle sîn<1e Fetva eaddet'nd* 35 numsrah evde mnkîm iken 15/10/933 tarilıinde vefat eden ve terekesme m*hkememiz. ce vazıvet edflmis btılnnan Semsettin oğlu A M n i s h Lutfi Efendmin mira»çısı bulunuD bulunmadıçı tahakkuk e. demed'p'inden îsbu tereke Bzerinde hak iddia eden mîraseılann »ıfat'annı be • yan etmek üzere iUn tarihi oKn 2 1 / 1 1 / 933 ten itfbaren uc ay zarfında mah kemenvze miîracaaf'eri kanunu medeni. ntn 534 iincü maddesi mucibmc* Hân olunur. (9506) tstanbul asKye mahkemesi hukuk da'resinden: üçünçü Kadıköy icra dairesmden: Bir boreım temini ütifsn nmıunda mahcuz olup sahlarak paraya ç«vril . m«ti mukarrer bolunan mobtelif dns ev eşyası 6/11/933 pazartesi s&at 10 dan 12 ye kadar Kadıkoy «şya pazarmda açık arttırma ile satılaeağından yüzde iki buçuk resmi tellâliye müşterisine ak olmak iizere taliplerin mezkur ra müracaat eylemeleri eşya gün ve saatte mahallinde bulunaeak ra«mukıyraeti tnuhanunenesmin yüzde 75 ini bulma» dığı takdirde müzayedenin 15 gün sonra tekrar icra lalmacağı ilân olunur. (9476) Iflista Adi Tasfiye tlânt (219) Birinci iflâs memurluğtmdan: Panga&ıda Halâsk&rgazi caddesinde 187 numaralı dükkânda evvelce kö. miircülükle rneşgul bulunmus olan Giil Osman oğlu Halil Efendi iflâs etmiç ve iflâsı 2/11/933 tarihinde açılıp tas fiyenin adî şekilde yapılmasma ka • rar verilmiç oldu&undan: 1 Miiflisten alacagı olanlann ve istihkak iddiasmda buhınanlann ala • caklannı ve istibkaklarmı ilân dan bir ay içinde birinci iflâs daîresine felerek kay» dettirmeleri ve delillerini (tenet ve def. ter ve hulisalan ve saire) ajıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 2 Hilafma hareket cezai mes'u • liyeti mü&teîzim olmak üzere müfli . tin borçlularmın ayni mfiddet içinde kendilerini ve borçlannı bîldirmeleri. 3 Müfliiin mallanru her ne ufatla elursa olsun ellerinde bulunduranlarm o mallar üzerindeki haklan mahfuz kaL mak çartile bunlan ayni müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmez» ierse makbul mazcretleri bulunmadık. ça ceza! mea'uliyete u$nyaeaklan ve riiçhan baklarmdaa mahrum kalaeaklan. 4 11 ikinckefrin tarihine musadif eumartesi gunti saat 13 te alacak'ılann ilk irtimaa gelmeleri ve müflis üe miMerek borçlu olanlar ve boreumj te. keffül eden sair kiıraelerin toplanma • da buiunmalan haklan oldu*u ilân o . Iunuı (9488) ZIRAAT Limanımızdan hareket edecek Deniz Yolları îşletmesi ACENTALARI: Karaköy Koprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Tel: 22740 Karadeniz Aralık Postası Karadeniz vapuru 7 ikinci teşrin salı 18 de Galata rıhtı • mmdan kalkarak Zonguldak, lnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, dönüşte bunlara ilâveten Sürmeneye uğ rar. (6025) İzmir Sürat Postası Ankara vapuru 7 ikincites rin salı 11 de Galata nhtımın dan îzmir, Pire, lskenderiye ye kalkar. (6026) ROTTİ ıwwn \um nıcTiHo TRIEfTIMO Davacı E'eni Hanımın Bevojjrlunda Tozkoparan Mezarlık sokathnda 16 numaralı banede ikamet etmekte iken halen ikpmetgahı merhul bulunan Vaya Efendi aleyhine açtıfrı tesrili talftk davasından dolayt mahkemeden »adır o . lan ve taraflar arasmd* talâktn vuku unun •ühutuna ve tesrilhıe miitedair bulunan 4/11/933 tarih ve 1147 mı maralı flamin ilancn tebiiği tensip ediL miş o!du$undan tebliŞ makamına kaira o'm^k üzere ;lâmm bir sureti mahkeme koridorundaki Ievhaya talik olımda gn ilânen tebliğ olunur. (9471) Limanımızdan hareket edecek vaparlar HELOUAN vapuru 7 T. sani salı (Uoyd Soria Ekspres) olarak (Pire, Rodos, Limasol, Larnaka, Yafa, Hayfa, Beyrut, tskenderiye, Sirakus, Napo. li, Cenova) ya. ASSİRtA vapuru 8 T. sani çarşamba (Köstence, Varna ve Burgaz) a. QUİRtNALE vapuru 8 T. sani çarsamba (Burgaz, Varna, Köstence, Su. lina, Kalas ve tbraüe) ye. CELİO vapuru 8 T. sani carşamba (Pire, Napoli, Marsilya ve Cenova) ya. DtANA vapuru 2 T. sani çarsam ba (Dedeajaç, Kavala, Selânik, Volos, Pire, Patras, Ayasaranda, Brendizi, An. bona, Venedik ve Trieste) ye. Şimalî ve Cenubî ve Merkezi Amerika ile Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayı Şark için doğru bilet verir. «tTALİA» vapur kumpanyasnnn Wks vapurile muhteltt servis. Hemevi tafsüât ictn Galatada Merkeı Rıhtnn Hanında kâm (Lloyd TrL estino) seracentanna. Telefon: 44870 veya Galatasarayda sabık Selânik bonRiarşası binasındaki yazıhaneierîne. Telefon: 42490. (9253) Zon<nıldak Sulh Mahkemesinden Zonguldalda mukım miran^oz Rı'fat u«ta tarafından Kozluda muldm Celil u». »a aleyhrae ikame edilen 55 lirm alacak davannm e«nayi muhakemesmde mB<L deaaleyhin ikameti meçhul eiduğondan ilânen tebligata rafmen yevmi muha kemede ispati viîcut etmediginden hakkında gıyap k&ran verilerek bir muamele yapılmaksızm muhakeme 28/11/933 tırihim talik edflmiş oldugundan muma . ileyb yevmj mezkurda saat TÖda dahi buîunmadığı takdirde (tyaben mubake. meye devam olunarak vakıaları kabul etmif eddoluMça^ı tebliğ makamraa kaira olmak üzere ilân olunur. (9485) tstanbul birinci iflâs memurluğundan ı Evvelce birinci arttıraıaaı Oân olu • nan müflis bir şirkete ak konservalar haddi kanunisîni bulmadığından şehr] halin dokuzuncu persembe giinü saat 14 te ikinci arttırma ile satılacaktır. Ta. lip olanlarm Marpuççularda Büyük Abudefendi hanında yaptlacak müzaye» dede b**ır bulunmalan ilân olunur. RAMATEDER istanbuı Belediyesi ilânları Çatalca kazasının Halife namıdiğer Kalfaköy mektebi cabık mualIhni müteveffa Ahmet Tevfik Efendi ailesinin bizzat veya bilvasita Sicil kalemine müracaat eylemeleri (6028) Kartalda Çarşı caddetinde hamam ittisalinde Maarife ait eski rüstiye mektebinin bu kere Muhasebei Hususiyeye ait bulunan arsasının tapu kaydi mevcut olmadığından ve senetsiz tasarrufata kıyasen muamelei lâzimesi ifa kıhnacağından bu bapta iddiayı tasarruf edenlerin vesaiki resmiyelerile 15/12/933 tarihine musadif çarşamba günü mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (6027) Zonguldak Sulh Mahkemesinden: Zonguldak îdarei hususiyesi tarafından esbak birinci daire tahsfldan Rifat E . fendi aleyhine ikame edilen 2588 Inmış alacak davaunın etaayi muhakemesinde müddeaaleyhin ikametgâhı meçhul olduğu tahakkuk ederek ilânen vaki tebli gata rağmen yevmi muhakemede Upati vücut etmediginden hakkında fiyap karan verilerek bir muamele yapılmaksutn muhakeme 28/11/933 tarihine talik edümiş olduğundan yevmi mezkurda taat 10 da dahi hazır bulunmadıği takdirde gıyaben muhakemeye devam olunarak makamma kaim olmak üzere ilân olunur. vakıalan kabul etmif addolunacağı tebliğ (9486) istanbul Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilânlan İstanbul Merkez Kumandanhğına bağh kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 103,000 kilo koyun eti kapalı zarfla ahnacaktır. thalesi 8/11/933 carşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve ta • liplerin belli saatten evvel teklif mektuplannı Topanede Merkez Kumandanlığı Satınalma komisyonuna vermeleri. (413) (5531) tstanbul Merkez Kumandanhğına bağh kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 56,000 kilo sığır eti kapalı zarfla ahnacaktır. İhale si 8/11/933 carşamba günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli saatten evvel teklif mektuplannı Topanede Merkez Ku» mandanlığı Satınalma komisyonuna vermeleri. (415) (5533)) Merkez Kumandanhğına bağlı kıtaat ve müessesatm mayıs 934 nihayetine kadar ihtiyacı o lan 12 kalem sebze 15/11/933 carşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ahnacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli saatten evvel teklif mektuplannı Topanede Merkez Kumandanlığı Satınalma komisyonuna vermeleri. «437» (5675)' (9487) tstanbul asliye mabkemesi birinci ti. earet dairesmden: 21/10/933 eumartesi günü saat 8,50 de Kopriiden Adalar seferini yapmak üzere hareket eden Akay tdaressne a • k Haydarpaşa vapuru Rüsumat tdaresi Snlerinde iskele cihetinden Liman Şir. ketinîn 3 numaralı motöru tarafından bilmusademe hasara uğratıldığından bahisle mahkemeye tevdi edflen raporun tasdikan alınması mezkur vapur sâvarisi Urafmdan talep edümiş ve muhakeme günu 25/11/933 tarihine mu. sadif eumartesi günü saat 13,30 olarak tayin edilmiştir. Rapor almırken gemi veya yüklerle alâkalı ve kazadan zararlı herkesin ve yabnt veldllerm muayyen olan günde mahkemede hazır bulunmalan lüzumu Deniz Ticareti kanununun 1055 inci maddestne tevfikan ilân olınrar. (9469) BELEDtYELERE tLÂN Avrupada tahsil görmiif diplomalt ve su tesba*, yol, harita ve betonar . me, mhnar mşaatmda 13 senedenberi çalısmif bir mühendU iş anyor. Adres: Mühendis S. A. tstanbul posta kutusu. 1269. (9484) Denizcilere ilân Yeşilköydeki sis düdüğünün çalışmağa başladığı hakkında Tahlisîye Umum Müdürlüğünden: Kızkulesinden kaldırılarak Yeşilköye nakledildiği 29/9/933 tarihinde ilân edilen ve her otuz saniyede bir defa üç saniye devam etmek üzere iki milden işitilen kalın sayren sis düdüğünün 30 teçrinisani 933 tarihinden itibaren faaliyete geetiği ilân olunur. (5964) Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: Balıketirde müceddeten insa edilen Maarif sineması için yerin icabına göre beş altı kiçilik ve yahut daha asağı olmak üzere 340 kişilik nümunesi Muhasebei Hususiye dairesinde mevcut cins, nevi ve eb'adı muayyen koltuk ile 128 adet maun renginde sandalya ve yerine vaz ve tesbiti bütün masarifi müteahhide ait olmak ve bir ay zarfında teslim edilmek ve ihale esnasında müddeti inşaata ait teklif tetkik oluntnak ve 9 teşrinisani 933 tarihine musadif persembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle alenî miinakasaya konmuştur. Koltuk ve sandalyalarm muhammen kıymeti 3190 liradır. Talip olanlann yüzde yedi buçuk nisbetinde makbuz ve yahut banka mektubu ile ihale günü vakti muayyeninde ve şeraittni öğrenmek isti • yenlerin daha evvel Encümeni Vilâyete gelmeleri ilân olunur. (5935) IstesSsul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Mevkii ve cinsi E«ki kirası istanbul Ithalât Gümrügünde su ve şerbet satış yeri 316 İstanbul Gümrükleri Başmüdürlük binasındaki su ve şerbet yeri 75 Divanyolunda Sîfohiye müzesi altmdaki 148 numaralı dükkân 138 Divanyolunda Sıhhiye müzesi altmdaki 142 numaralı dükkân 144 Yukarıda cins ve mevkii gösterilen yerler 13 teşrinisani 933 pazartesi günü saat 14 te hizalarında gösterilen senelik kiralar üzerinden bir sene müddet ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. tstek Hler?n teminatlarile müracaatleri. (5546) Büyük Tayyare Piyangosu 16 mcı tertip balşamıştır Bu tertipte «50» bin numara «25» bine indirilmiştir. Bu suret'e :sabet ihtimali bir misli artmısbr. 1 inci keşide 11 teşrinisani 1933 tedir. Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Demirhane, Sirkeci, Limon, Hatapkapı, îstinye, Tarabya, Sanyer, Çengelköy, Beylerbeyi, Kazhçesme, Bakırköy Tas ve Vapur iskeleleri mevkilerindeki muhafaza kulübelerinin tamiri pazarlıkla yaptırılacaktı 2 Münakasa 9/11/933 tarihine raahyan persembe günü saat 14 te komisyonda yapılacaktır. 3 lsteklilerin yüzde yedi buçuk teminatlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 4 Şartname ve kesifnameler hersün komisvondan almabilir. (6010) istanbul Ziraat Bankasından: Hisseye pöre muEmlâk hammen kıymeti No. 1225 T. L. 14/40 hane Eski Orta, yeni Dalpı 15 Caferağa Kadıköy 786 H 1/7 200 Ahşap dükkân ve üsrtf odalar Selimiye kışla ca desi 37 Sel'miye 78? Üskii 'ar 4^ 12 335 Ahşap dükkân iistü oda 51 M f> t» 788 Tamaraı Arsa arşını 19 i 61 55 eski Kan illi Yenimahalle 789 Ka dılli Ba&dönümü 14 l/3 230 21 Mezarlık 790 Tarla a'şini * 3 1 4 4 5 2/4 68 2000 Köybaşı arkası Panayt 791 Yeniköy Yüzde yedi buçuk pey ukçelerile îrıaîe 'bedelleri nakten veya ğiyrimübadil bonosib ö tenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrirnenkuller açık arttırma suretile satı$a çıkanlmıştır. Kat'î ihaleleri I 3 ' I ! ' 9 ' 3 Pazartesi giinü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirık ede:ekler vevrni m.'zkur'a sa»t on dört buçuğa kadir p.y akçelerini tevdilcri lâzımJır. Scnei halıye vergisiL belediye rcsimleri müşteriye aittır. Şarcname Bankamız kapısınt asılmifUr. (6895) Sıra No. Semti Mah ]1esl Sokaftı Cinsi Hisscsi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog