Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

'Camhariyet • Mezbaha, buz fabrikası bugün açılıyor mektepler, hastaneler.. Bütün murahhaslar dürr Selânikte toplandılar Istanbul Vilâyetinde 88 i yenideri yapılmak ve 10 u da satın ahnmak suretile 98 mektep binası temin edili Birinci *ahife<tgn •ite «alonunda yapmiftır. Balkan mu • rahhatlan, BaDcanlarda terkettikleri memleketlerde birer abide yapmak Utemişlevdir. Faka* bunun eski ldnleri yeniden tahrik *dee«ei düşünîilerek ba talep kabol edilmemi?, Bulgarlarra ilen aürdükleri ekalliyetler meaeleri de murahhasumz Hasan Beyin tavasMitile bertaraf edilmntir. Yunan BaşveMi M. Caldark, ma zerejtme binaan Selâniie gelemiyecek ve konferana, yarm Hariciye Na*m M. Mi>1rs?mos tarafmdan açalacaktır. Şhndive kadar BalVan konferans . farmda k"bal edüeB ban makarremt henfht tatbik ediiemedigi için, bdyle eflfttonf mukarrerat almıHan*» v»ıa»!abüecek isier! rSrâfmek I m n hakJn bolanmaktadır. Bumm iem konferat»«ır nnmameti tahRf edflmUtir. Konfenms mfinasebetile bâtfin Balkan memVketlertne gBnderilen ntek • rop *4grai ve felefeçıiardaıı flcret ahnmad<$ı halde TBrkivn ve Ârnftvtrtiuk ba ka^îtteo is^<sna ejü!mî;ar. Konfe . rant reM, keyfrreO Tanan poata ve teitprnt nazın nesdrnde preletto efmiütir. Yarm aksam Ynnnı» huicumeti tarafmdan heyet! marahhaaamn şercfiıte bir TÎV»** veriUeektir. Istanbulun 70 senelik faaliyet bilânçosu Balkan konferansı ıstanbul Borsası kapanış fiatleri 411933 i | i N UKUT Bugünkü müsabaka Etnikos takımı bugün Taksimde Galatasarayla bir müsabaka daha yapacak BugSn Taksim siadyomunda Gala . taaaray . Etancos rövanş maçj yapüacaktv. Geçen karfüafmada Yunan ta. kımını 12 yenen Galataurayhlar o gür ku kadrolanm a«as Hibarfle muhafaza edeceklerdir. Yalatz rahatnz olan Nihat oynamıyacak, onon yerine L. Mehn«t «agiç, *ag hafta da Sdavi oym . yaeakur, takımda antrenör PBdtfot ta yer alaeaktır. Ba fldnd maçm birinctsmdea daha hararetH olacagı şâphecizdir. Çankfi Etnikoa Utanbolda oynadıftı dort maa • tan birini olran gaUbiyetle bkinnege çahşacak, Galatasaray i*e ilk maçta kazandıği gaUbiyeti elden kaçtrmamak i . çin ağrasacaktır. Maea aaat fiça çeyrek ?eçe baflanacakhr. Butön mevkiler geae 80 kuruştar. GaUtasarayEtniko* maçndan ev • vel, saat bir boçokta ŞiaB ve Kurtohjş talnmlan arannda bir kupa maçı var» ia. Ba îki taknn aracmdaki rekabet herİMKe malumdur. Beyoğhı halln, ba maça fazla ehemmiyet vermektedir. Kapanm parannı temin eden bOetlar bir gfin evvelinden kâraüan »atdmıştır. tld taknn da bir yetıflik ohnak azere aa • haya bajhnna takmdan getireeekler, bnBİar, kendi taknnlarmı tcsçi edeeek. lardir. şOctaş Etnikos maçı fld kelimeye bi . le neden Iâyık görülmüyor? Sebebini tahkik ettim. Radyo, Anadolu Ajansmm kendisine verdigi ha . berlert bildirirmiı. Cuma gunu aksamı da Ajans, yalnız Fenerbahçe Tamşvar maçmı vermiş, Besiktaş . Etnikos ma • çmı radyova vermemis. Ajans Umumî MudOrB Muvaffak Beyk* Fenerbahçe rSesasntdan olda «hnra bniyoraz. fakat ayni xamanda ken. dismnı U bSvle eocokea bir kulfioça İ8ge düşüreeek kadar zayif ohnadığmı da böiyoruz. Yalnız anhvamadıgnnuE bir nokta var ki o da devletm resmi a • iansmm TSrk toorca gençligi arasmda bSyle bîr fark srozetmes! ve sanki mun. hanran Fenerbahçe kuiSbfinun ajansu rnn ırtbl, yamn o arkıtdaşlarnmzdan bahsedm biclere ve âîtrr kn'fiDİera ehemmiyet bHe vermemesidir. Vazîvetl, f spor ve ra«m »ket efk^n u'»ıumiye»i muvacehe«mde Mırraffak Bevin nazan dürkatme vazedivoruz. Resmt ve umutnt m8mı«eMİer îçtn. TSrk sonrcaTuSu bİr kfii te«lrü ernvk. hepsme mnsavi moa. mele e^'Tmek Urrm *elir. Aîaiw Umamf nıR^thfl «»fatfl* Muvaffak Revin. ba bir nihayet verdtre«M>k . flnift edîvornz. A'ana, ne Ma . v»f¥ak Bevm, ne Fenerbahc»» 1™»18Wb»6ıı ^«W«'i e «fevieırin ve naJk»n mfl^ Vazffestni tam blr dnrustt ve bHaraflıkla yapmahdır. Buna rica e . Ba zotîn yerden «•5te kadar hakki vardır. Biz mBtemadiyea tekerıHı eden ba hale bir 3ri defa fşaret ederek nuari dikkati eelbettik; aldmtn olmadı. Muvaffak Bey *İW şahsfyet sahib), oL gon bfr catm, eCadetd resmt veya nbn> resmt muesteseye, munharnaa kendi kolSbunun propagandasrai yaphrmak ve di(er kulapleri ibmal efanek içm ma» fyyeündeknere> emir ^»miş r/masım aklran almryor. Fakat kiraf ederis ki bir modtri omammm malyyetmdekfle. M s8z geçtrememesmi de aklımız al • nnyor. Muhterem mödör beyin arbk ba şiktyetlerm tevaHsme tneydan ver. nvyeceğm! âmit ebnek tsteriz. I t 30 ?0 H> 3ü 80 20 Çek kroaa l Uveç kronn AmstDrya fll. Peçeu Mark Zloti 3<) Lty s:t1 Dlnar Rnble Yen Tbrk alOaı Mecidlye Banksot Os. B. tO LcTa 1 KlorİB Stertta Dolar Frtnsız fr. Uret Betclzs D. Drahml Uviçr» l!r. Alıs 657"* 184 167 222 116 24 820 25 ÇE KLER 662^' 0,7314 12,06 8.9775 3,385 83,20 2,4365 65.61 1,1710 15,8925 2^3 4,30 5,645 1,9810 4,2025 3,695 79,9325 34,615 2,5025 1085,50 118 87 M,5« 17 48,50 23 2» 2! M 43 •24 33,50 227 Sauj 661 136 16* 224 118 24,5t 824 26 8» 123 39 244M 18 80 24 80 22 56 4» •25 34,50 2» Loodra NerYork ParU Milaoo Br&kıel Aüna Ceoevre Sofy» Ansterdaaı Stokbolm Vlyant Mtdrit Berlin Varjova Badapeşte Bükreı Beinat Yokoharaa Moıkova Cerrahpasa hastancsinin yeni paviyotm Kapacı? 663. 0,73 12,06 8,98 8,3825 83,20 2.435 65,61 1,1710 15,8925 2,9175 4^0 8,63 1,97115 4,2025 S.69S 79,9325 34.61 S 2.5025 1085.50 Kapa^t | ES HAM Açılı; Is Banka» hinil. ts Bankası nam. A iim. 60 o/o Ştrtetihayriy* Tr«mvay Bomocti Nektaı Terko» Ralya Asian clraento . . 100 OA) Basvekilimizin telgrafı alkışlandı fötr tifaiy* grupu yangtndtm Cumhuriyetin ilk on yıhnda tstan bulda belediye ve huıusf idareainin yaptıfı işleri göstermek üzere senelerc« Belediye Mektupçuluğu etmiş olan Vilâyet Mektupçusu Osman Beyin gazetemiz için yazdıgi blr yazmın baştarafını dün n'esTetmiştik. Ikincj kısmtni da bugün dercediyoruz. t Deniz Ufedye motörü Heykeller ve abideler tstanbulon imar hareketlerinden bah« sederken sehri susliyen, cumhuriyete karsı halkuı minnet ve şfikranmı gös. teren heykeüeri ve abidelerf gBıönönden ayıramazdık. tstanbul Türkiyede fflc defa kendi sinesrade Gazmm heykelmi dikmekle Türkiye şehir ve kasabalan arasmda birmciliği kazantnıshr. Sarayburnanda 1926 senesinde açıhna resmi yapılan Gazi heykeli ba tarihi şerefi haizdir. , Ba heykel sehrin resmt bötçesmden aynlan tahsisatla yapıbnıshr. Fakat TakshndeM Cumhariyet abides! yal nız belediyenra ve hasusî idarenin «**ffl hamiyetli ve eumhuriyetperver ts tanbal haHanm da yardanlara« yapıl • tntştB*. 160,000 Hray» ınal olau b« eaer 3aha şimdiden tstanbnlun en tarihî bir abidesi olmuştor. B u « n mfflî merasimde ba abide bir rol o y n a d * gibt tsanbain riyarete gelen eenebiler de TSrk Cumhnriyetine, TSrk milletme T* TSrk ordusona nurmetlerini gBs lermek Bzere boraya eelenk koymagı Idel edmmistodir istatistiklere gö>e fehJrde yangmlar seneden seneye aTaimıık saretfle 1932 de 600 yangm olmuştur. Şu halde 1932 senesinde bemen bemen bcher güne 2 yangm isabet ediyor demektir. Bugun ttfaiyede çahşan ve hayatlanm sehri yangmdan koromtya hasreden 28 ânur 3 9 8 »oför va efrat vardır. Atina 4 ( A J L ) TBrldye Baş vekfli tamet Patanm Balkan konreran»lan ve Balkan hukumetlermm elbirligut çabsmalain lehine olarak meb'oaan mecBsina gSnderdikleri melctup reu tarafmdan okannnftar. Ba mektaban okanaşa eofkan anaa> lar araarada dinlenmifltir. Anadolu Ajansı mOdflrO Muvaffak beyden bir rica 1ST1KRAZLAR Açılıa M 2^0 »1^5 Kapanış 95 2'80 50^75 Dan idareh«ıetnne B«ş3rtaş M B . ba menrapUrmdan bir sat «ddl ve şa tSsleri tByledh itfaiye teşkilfttı ttfaiye teşkflâh: tstanbul ttfaiye te*. Bâhmn 200 kösor senelik bir tarihi rardır. Fakat itfaiye bugfinkü halîni •ncak camhariyet devrinde bahnaş tar. O zamana kadar msan sntmda Veya bayvanla çekn«o arabalarla yangin yerlerme gStüriflen iptfdat rulim» • balar camhariyet devrinde motSrlü ve kavvetlı taiuııiDalara çevrîımts, çap lonhk ve guihanbeyiSc mefhomana da tfade eden ralambaeıMc tarihe kant . İBÎs. banlarin yerme askerf dfsfpime inaKk BsrObasi terahc, fenntn en son yangm sondSrme aiet ve vâsrtalarmi fcnHanmafa mnktedîr Hfatye memur ve neferîeri kaim olmosrar. tstanbuhm asrf vaaitalarla mfleeh • fcez itfatve teskilâh yamm bu sehre <4e$fl bütün memlekete hizmet et • m'ş ve her şehir ve kasaba bütçesmm mBsaadesi nisbetinde hiç olmarsa bir arozoz almak saretfle ba guzel yohı tajrîp etmistir. tsatnbol sehri bagOs 9 kılavuz 24 motopomp 6 böyük pompa 30 arozSz '15 kamyonet I üç tekerlekli makme 1 motorbot 9 tahrip kamyoneti 2 pompah kamyonet 2 merdivenK otomobil Iri een'an 93 parea yangm sSndarme al«t ve vasıtasma maliktir. Belediye yangm söodörm* alet ve vasıtalan içm 192S den 1933 aene • •me kadar 400.000 lira sarfetmisth. Bana yflz btn liradan fazlaya mal o> lan merkes binan inşaafa dahfl degil. dîr. Belediye ftfaiyeye yamız ucret ve maaş olarak senede 260,000 lira vermektedir. tstanbal m^hri ba masrafı •eve seve veriyor. Çunkü itf»?ve (eş . kilah bukadar tekemmSl ettirnmemis olsaydı simdi sehtr yandan yanva yan ve kul olmos bolanaeaktı. Tutulan « BOiyonanaz, coroa gflnfi F« . Pertoria • Cenabî Afnka 4 (A.A.) nerbabçe ctadyomunda, Fenerbahot kuiübö, Takaim atadyomonda da B« • «Alman fafiatliği kurbanlarma yardım» şâdaş kulübu Oci eeaebi takmu De mae cenvyetinm yaphğı bir toplanhdan sontstanbul Belediyeai Camhariyet devyaphlar ve galip geldiler. Akşam evimra Afnka Alman postatı dairesrade rinde Türkiye belediyeleri arasmda teeavfiz vuku balmaş ve mühins hasar de radyo dinliyordum. tstanbol radyoen evvel asrt ve fennl mezbaha yap yapılmışhr. Alman konsolosu bona Ca. nı, Fenerbahçe kuliibSnSn maçmı ga . makla da pek haklı olarak iftihar eder. nubî Afrika makamatı nezdinde fklzel güzel, ballandm ballandıra anlat « Mezbahanm en lâzımlı bir mSessesedetle protesto etmiştir. Hariciye Nan • ci olan sr>^uk hava deposu ve bu yüzb. Ben, o gün Taksimde, kendi kulü n teessurlerini beyan etmiş ve zabrta den baz fabdkaat yapmakla da hem bamuzün maesm seyrettigim iokı ba tahkikat yapılman için emir almıshr. sehrin sdıhatİM, hem de uctıs*diyah . tafsilâtı memnuniyetle dmledîm. Sonna hizmet etmistir. Hayvan pazan vera da bekledun ki radyo Befiktaf ma ya pay mahalli denflen fiçüncü bir müçım da Syleee halka hikâye etsin. Faeasese de böyük bir ehemmiyeti haizkat bizim maeonua daâr bir kelime bL Ankara 4 (A.A.) Comhuriyetin dir. Hayvanlar kesilinciye kadar ba • le söylenmedi. Canun ukıldı. Radyo, onnnca yıldünumfi mttnasebetu* resrada beslenir, kasaplar oradan istedSc lerîni ahrlar, kestirirler. yalnız bir kulübümuzun mavarfaldye • •amlanmızın vücude getirdiği birinci mMezbaha 1923 te a«ıhms fakat ditini anlabnak için mi kuruhnafhır? Ba kılâp resim sergisîntn açilma mera»i . |er mBeaseselerinm yapılıp tamamlan • mi bugün saat 18 de Halkevmde ya . kadar emek ve gayrot «arfile ba hale maa son seneye kadar sürmüstür. Şimgetirilen Beşiktaf, bir Tiirk kaliibâ d«pılmifbr. diye kadar bötün bu tesisat içm sar • ğfl mtdir? Fenerbahçe • Tamfvar ma. Merasimde Maarif Vekfli Hikmet folunan para 2,000,000 firadır. tstan. çı daldkalarca, an köçiik tereffuatma vaBey, tefirler, vekâletler erkânı hazır bol Beledtyesi mezbaha yapmakla barmeaya kadar htkftye ediliyor da Be bulunmuşlardtr. gvaak fiathn yükseltmiş, kıymetlendirve Avmpada da ra&bet kazandnrMezbaha ile muesseselerinm Haliçte Karaagaç denilçn yerde ya pılması orada bîrçok fah>1ka ve atSlyelerin yerleşmesine de sebebiyet vermiştir. Mezbaha yamnda paca, bagırsak, konserve ve saire için atö'yeler ve derf fabrikalan yapıldıği Rİbı en zarif eldfrenler yapan bir milli muessese de vBende getirömistir. Mezbaha, buz fabrikası hayvan pazarı Afrikada Alman döşmanlıjı DfiyoDO Mnr. Gümruk Saydı Mahl Ba«dat Askertye 19** Ikraaılytli Istlkraıı Isükran DahOt *jark fimefldlferl TAH VILAT Açılıt Eltktrik flrket) Tflnel Rıhtım . Anadoln ( Q Anadoln (t) Anadoln ( 3 ; ^nadoln Mümessi! Tranıvay . Kapanı; ! 44,40 H,40 50,85 44,40 44.40 $0.85 Ankarada inkilâp resim sergisi Açıldı tstanbul S ind îera memurlugundan: Bir borçtan dolayı maheoz ve paraya çevrümasi mukarrer iki teneke tereya, ğmm 11/11/933 tarihine musadif cumartesi gono saat 10 da Küçükpazarda Hacıkadm eaddestnde 122 ğmdan talip olanlarm hazv mır. munarah bulanan (9479) bakkaliye magazası önündc tatalaca memura müracaat eylemeleri ilân olu. Lik maçlarmın fikstOrö çekilecek tstanbul mıntakaa futbol heyetlnden: Pek yakında ilk maçlanna baAİanacağından flksturfl tanzlm TC kur'a çekmek üzere mütteflk kulüp murahh&alannın 6/11/1933 pasarfcesl giinü tam saat 18 de mıntaka merkezlnde hazır bulunmalan ehemmlyetle tebllg olunur. Büyük bayramda yapılan tezahürattan intıbalar Askerî Fabrikalar ilânları Oksijen tesisatı Yukarıdaki malzeme alenî mü< nakasa suretile 3/1/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edile cektir. Taliplerin şartnamo için hergün öğleden sonra münaka saya girmek için de o giin temi • nat ile müracaatleri. (5937) Zayi rigorta muhavelenamesı Viktorya dö Berlin Umura Sigorta Anonira srketi tarafmdan 7 şubat 1928 tarihinde müderris Tevfik ÂIi Beyefendinin hayati üzerine aki1 ve tanzim olunan iki bin dolarhk vı 1,227,543 numarali sigorta muka velenamesi zayi olmaştur. Mezkur mukavele hali hazırda ki min yedinde ise, hukukuno Upat etmek üzere Viktorya dö Berlin Sigorta şirketinin lstanbulda. Galata* da, Kürekçilerde, Manhaym hanın' da kâin Tiirkiye müdiriyetine veya Berlinde kâin merkezine, isbu ilântı tarihi nesrinden rtibaren iyi ay zarfmda müracaat etmesi rica olunur. Mezkur müddetin mürurunda, numarası balâda muharrer »igorta mukavelenameşinin keenlemyekun ve mefsuh addedilerek yerine nüshai sanîyesinin tanzim edilecegi ilân olunur. Viktorya dö Berlin Umura Sigorta Anonhn şirketi Tiirkiye müdiriyetl Baz fabrikası günde 12S ton baz yapmaktadtr. Şehrin hayir ve sıhhat mSesseselerine Belediye parastz buz vermektedir. Mezbaha ve muesseseierinde memur baytar ve amele ve sa • ire olarak 345 adam eahşmakta ve bunlara ayda 17345 lira Scret ve tahsisat verümektedir. Mezbaha ile muesseselerinin Bele • diyeye senede temin ettiği varidat 1,500,000 liradır. Fakat bu varidat en ziyade buzdan, soguk hava depoiundan ve muessese yanmdaki fabrika ve atölyelerden temin olunmaktadn ki evvelee bu paralar yabancılara gıdivor veya heder oluyordu. Sihhî mOesseseler tstanbulun sıhhî ve îçtimat raöesseseleri eaas Hibarfle Cumhuriyetten evvel de mevcuttu. On sene içtnde bunlara yekun itibarile büyük birsey ılâve edimlif degildir. Fakat Balkan ve U . mumt Harp ve mütareke devrelerinde ba muesseseler bakır. zlıktan ve parasuldctan çok eKm bir mevkie düşmüşler 8cen Cumhariyet devrinde hepsi yeniden yapılmıs denilecek derecede ge> rek yatak, gerek esya ve fennf ve tıbhî levazıroea zengujesmijlerdir. Yalnız Cerrahpasa hastanesme îlâve olunan 200 yatakh yeni pavîyona hususî bir ehemmiyet verflmesi icap eder. Bu mm inşasmı tababetin ve mimarinm bütün icabaü nazan dîkkate alınmıs ve ba maksatla hastane bashekimile Be • lediye miman Avrupaya gönderilerek aylarca mümatil müesseselerde tetki • kat yaptmldtktan sonra burada insa • at ve tatbîkatma baslanmıştn'. Bu mü . esseseye Belediyece 4 0 0 0 0 0 liraya yakm para sarfediimişir. 200 yatağm 75 yatağı verem hastanesi yapılıncıya kadar veremUlere tahsis olunmuştur. yann • Camhuriyet Baymmtnda Mağlada yapdan teıaratian bir intıba f Büyük bayramda Çînede yapdan tezahürattan muhtelif intıbalar Cumhuriyet Bayramıroızın onuncu yıldönümü memleketin her köşesinde çok co^ikun tezahüratla te«'it edilmiştir. Yukarıdaki reaimler, Büyük bayramda yapılan tezahüratı göstermektedir. DOKTOR Osman Şerafettîn Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastaiıklar mütehassısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog