Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

5 Teşrinisani 1933 Cumhttrivet' Haftanın radyo programı I Bu akşamki program 1 I Çarşamba: 8 T. Sani J İSTANBUL: 18 gramofon . 19 stüdyo orkestrası: 1 Grieg Norveç düğünü havası. 2 Çaykovski Melodie. 3 Mannfred, Serenade 4 Çaykovski, Rus dan sı . 20 tamburî Refik Bey ve arkada* lan 21,30 gramofon . 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi. Saat ayai VİYANA: 18,20 şarkı konseri 19,55 konfe . rans • J. Brahmsm eserle'Inden konser. 20,35 havadisler 21,05' hir operet: (Die Försterchristi) . 23.20 bir kah veden naklen akşam musikisi. BÜKRES: 18,05 orkestra konseri . 20,05 konferans 20,45 plâk nesriyatı ve hava aislcr 21,05 R. Strausstan, H. Wo1ftan ve Max Regerden sarkılar (kadm se •i) 21,25 orkestra konseri . 22,05 konferans ve orkestraya devam. VARSOVA: 18,20 orkestra musikisi 19,05 skeç, şarkılar ve muhtelif program 20,35 gençlik saati .20,55 revü . 22 20 Lembergten: (operet havalan) 23,J0 dansing BELGRAT: 16,35 plâklarla: (Madame Butter fly) Pucdninin operası 20,05 plâklar. la: Halk sarkılan . 20,25 konferans 20,5*5 Beethovenden bir trivo 21,35 orkestra v e sarkı konsari . 23,05 tsigan musikisi ROMAs 18,20 sarkı ve orVratra mu«ikisi • 19,05 havadis'er 21.50 muhtelif konser: (Mozart, Havdn, Donizetti, Verdi, Puççini) . 22.50 bir komedi23.20 Ironser ve havadisler İSTANBUL: 18 gramofon 18,45 fransizca den (ilerlemiş olanlara) • 19,15 Hazım B. tarafından karagöz . 20 kemanî Reşat Bey ve arkadaslan . 21,30 gra^ofon22 Anadolu Ajansı, Borsa habeı1" £ ı • at ayan VİYANA: 18,25 piyano, fliit ve klârinet refakatile sarkılar (bariton) . 19 15 konfe ranslar. havadisler . 21,20 opeTetler den parcalar 23,05 konferans, havadisler . 23,35 bar musikisi. BÜKRES: I 8.05 orkestra konseri . 20.05 konferans . 20,25 plâk nesriyatı ve kon ferans 21.05 piyano konseri 21,35 konferans . müteakıben <arkılar (Schubertin, Mozart, Faure Grieg) . 22,10 keman konseri 22,55 Rumen halk havalan VARSOVA: 18,10 keman konseri 19.25 hafif musiki . 20.30 edebiyat programı . 21,05' tefrika 21,20 salon musikisi • 23 35 dans plâklan. BELGRAT: 20,35 Yugoslav aarkılari .21,05 Lj'uljanadan nakil . 23,15 radyo orkes. rrasi • 24,05 plâklarla halk havalan. \r Şehitler için bir heykel dikildi Adana ve Tarsus cephelerinde sehit düşen . kahramanlar Bütün dünya bayramımızı kutluluyor Gazi Hazretlerine, İsmet ve Kâzım Paşalarla Hariciye Vekilîmize gelen tebrik telgraflan Amkara 4 (A.A.) Cumhuriyeti. mizin onuncu yıldönümü munasebetile Efgan Kralı Nadir Şah Hazretleri, Avusturya Cutnhur reisi M. Miklas ve Ingiliz Yakın ve Orta Şark Cemiyett ile Gazi HazreÖeri arasında tebrik ve teşekkür telgraflan teati olunmuştur. Telgraflar ve cevapları aşağıdadır: hakkmdaki temermnerimi kabol etmenizi rica ederim. Molotof Halk Komiserleri Meclisi Reisi M. Molotof Hazretlerine Cumhuriyetm onuncu yıldönümü munasebetile vaki tebrikâtmızdan ve bu vesile ile izhar buyurmus oldugunuasfl ve dostane hissiyattan dolayı size hararetle teşekkür ederim. Geçirmekte oldugumnz sevinc ve setaret günleri Sovyet hSkumetmin mümtaz sahsivet . Ierini göndermek suretile vuka bulan istiraki dolayısile bir kat daha sürurlu olmnstur. Türk Sovyet dostluğu mensemdenberi sulh davası icin tesriki mesai sahasmda înkisaf etmîs ve bu dostrok bu davaya memmmivete şayan hiz metler etmi*tir. Türk Cumhuriyetmm îBc gtmlerfnin dostlarma kopanlamaz ba^Iarla bağhyrz. Gozlerimle görmüs oldwgıim muhtesem kalkınma esermin büyük amOlerine hayramz ve parlak mesainrzin müstakbel mkisaflannm muvaffakiyetmi samimî surette temenni edertz vusturya Başvekillerinden, M. Ve nizelos ile M. Papanastasiudan ve Papadopulostan, Balkan konferansmdaki millî Bulgar grupu namma M. Sakazoftan samimî tebrik tel graflan gelmiş ve İsmet Paşa Hz. de ayni samimiyetle cevap vermiş lerdir. Efgan Kralımn tebriki ve cevabt I Pazartesi: 6 T. Sani Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Turkiy e n ! u millî bayramı münasebetile zatı devletlerine en bararetli tebriklerimle brrlikte memleketmiz 1 n Âdanada şefntler nariüna azameti ve re dikilen abide fahı için samimî Adana (Hususî) Kurtulus sasurette serdet * vaşında Adana ve Tarsus cephelemekte okrağutn rinde mertçe dövuşerek ve düşmana temenniyatı ar zayiat verdirerek şehrt düşen Tür • zetmekte bahtj kistanh Hacı Yoldaş ve arkadaşlan yarmv namma, tstanbul Türkistan Türk Mehmet Nadir Han Gençleri Birliğmin teşebbüsile CumHaşmetlâ Mehmet Nadir Şah hurîyet Bayramımızın 10 uncu yılHazretlerine dönümü arifesinde Tarsus mezar • Cumhuriyetm onuncu yıldönümü hğında bir abide yapılmışbr. Tür munasebetile çekmiş olduklan telROMA: kistan Türk Gençleri Birliği, Ada • grafnameden dolayı zatı haşmeta 18,20 orkestra konseri 21,05 ha na, Mersin, Tarsus ve Ceyhandaki nelerme teşekkür eder ve zatı haşvadisler, plâklar . 21,05 keman aolo: Türkisftanhlar namlanna yapılan metanelerinin saadeti il« dost milleçelenklerle ve şehrimiz bandosunun tin refah hakkmdaki temennilernm (Kreisler, Weber) 22,05 bir opera ve arzederkn. müteakıben • Edebiyat saati, havadis çaldığı hazm matem havasile mezarhga gidilmiştir. Gazi M. Kemat ler ve saire. Türkistan Türk Gençler Birliği • Avutturyo Reıttcttmniitanun nin çelenğinde (kurtulus savaşının telgraft ve cevabt ulu ölülerim Türk gençliği saygılarGazi Musafa Kemal Hazretlerine la anar) ibaresi yazılı idi. Türkrye Cum İSTANBUL» İSTANBUL: Mezar başmda kalabalık bir halk nuı ı v etniAi ouuntarafmdan tstiklâl marşı dinlendik18 gramofon 19 stüdyo orkestra 18 gramofon . 18,30 fransızca ders ten sonra kaymakamımız Hayri Bey (ilerlemiş oJanlara) 19 Mahmure Han sı: 1 Beethoven, Ouverture Eg . en yıldönümü muTürk ve Türkçülük ve Türklere bas raont . 2 Çaykovsky, Surte case noidan Hanım 20 Refik Talât Bey ve ar•asebetfle zab olan kahramanhklardan bahsetti, sette. 3 Rebikoff, Kristbaum. 4 kada«lan . 21,30 gramofon 22 Anadevletierme şabct Belediye reisimiz ve daba birçok Drigo, Polonaiae 20 Kemal Niyazi B. dolu Ajansı, Borsa haberi. Saat ayan. şaadetleri hak münervver zevat *a ayni mevzu ve arkadaşlan 21,30 gramofon 22 VİYANA i Vmdaki temeuntinerinde birer nutuk soyledüer. Ulu Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 18.30 konser saari . 19,10 konfe ICT unlıı müstnır Gazinin bize bahşettiği bu mes'us. ayan ran«i1ar, iniclızcr ders 20,05 orkestra günün temelleri uğruna canlannı lcraatı devletleri VİYANA: musikisi21,05 havadMer. 21,20 konseve seve feda eden bu kahraman hakkmdaki hay 18.35 şarkılar (kadm sesi): Mozart, ferans . 2 2 Sehubertin ve Brahmsın e olülerin abidesi önünde ant içümiş ranlrkiariRii ar Pujççini, Wagner, Schubert. Brahmsserlerinden konser 23,10 havadisler. ve şehitlerimizin her sene ziyaret * . Mtklas zederim. 19,10 konferanslar . 20,05 hafif mu 23 25 dans havalan edilmesine karar verilerek ibtifal* siki konseri . 21,05 tiyatı© (Kabaje, a 'v«3 h • **Avtuturya Keıetcuttınttnt f BÜKRES **nihaye* verilmiftfrr. 4 jmd U*fee) Schillerin ««sri 23.05 h«; .,> »•.** »««*'** Mtklas 18,05 ffcdyS orkestrSsî 19 20 sarjvadisler 23,20 operalardan dans haSir Roadtn telgraft ve cevabt l ı (kadm sesî) . 19,35 orkeatra de . valan ve marşlar Türkiye Reisicmnharu Gazi Mustafa vam ediyor 20,25 plâklar ve konfe BÜKRES: Kemal Paşa Hazretlerine rans 21,05 Ouartet EMoli (Beetho . Londra Yakm ve Orta Şark Ce 16,05 muhteh'f musiki pâreaiari . ven) 21.35 konferans mütrakıben: Mülkrye müfcttişlerrnden tsmail miyeti bu mes'uft tarihî yıidonumun20.05 konferans 20,25" plâk nesriyaŞarkılar (kadm sesi) : (MozaTtın, CouHakkı ve Saffet Nezihi Bey ler Çade Türkiye Reisicumhuruna samim! tı . müteakıben: Plâklarla Verdinin nodnun, Verdinin eserleri) . 23,20 Rutalca ve Bakırkoy kazalannda bir tebrîklerini sunar. (Aîda) operası. men halk havalan. teftiş seyahati icrasmdan sonra şehYakin ve Orta Şark Cemtyeti Reisi VARŞOVA: VARŞOVA: rimize dönmüslerdir. Bu teftiş esnaSir Alber Road Cenaplartna 18.25 Beethovenîn ve Wo!fun şar18 sarkılar 18 25 pb'âno k'onserîDostane teigrafımzdan mütertassU sında bazı kimselerin elinde kalan kıian . 19,05 skeç 21,05 hafif musi • 19.25 plâklarla operet havaları.20,30 oldum. Samimiyetle teşekkür ede • mübadil emvaline art tahkikat ta ki . 23,1 5 dans havalan. Wilnodan 21,05" (Die Entführung nm. yapılmışbr. Müfettişler raporlannı BEGRAT: aus sem Serail) Mozartın operası . müGazi M. Kemal Vilâyete vermislerdir. 18,05 dans plâklan 19,05 radyo or teakıben: Havadisler 24,10 tsigan kesrrası 19,35 halk sarkılan . 20,05 orkrstrası Ankara 4 (A.A.) Cumhuri . radyo orkestrası devam ediyor . 20,35 PARİS (Poste . Parisien) : yetimizin onuncu ytlı munasebetile dans plâklan 21,05 Çaykovski. TriSevgili babamız Kasım Efen • 21,05 plâklar, havadisler 21.35 yo op 50 . 22,05 Çaykovskiden sar dinin vefatı dolayısile gerek ce Sovyet Rusya, Yunanistan, Bulgariscazbant plâklan 22,05 musahabeiertan, Arnavutluk, Yugoslavya ve A kılar . 22,35 Quartet EsMoll (Çaykovs nazesine iştirak eden ve gerek 22,40 muhtelif proçrnm 23,30 kon vusturya Başvekillerfle M. Vetıize ki) 23,05 dansing. mektupla taziyet beyan eden ser 24 35 havadisler. los, M. Papanastasiu ve Bulgar BalPARİS (Poste . Parisien) t dostlanmıza tesekkürleri bir rakan birlijH millî grupu reisinden BELGRAT: 21,05 Reynaldo Hahnden plâklar zife biliriz. Adres: Kartal Saray Başvekil İsmet Paşa riazretlerine 17.35 AmrTİkan sarkıiari . 18.05 21,35 çocuk saati 22,10 havadisler. gelen tebrik telgraflarile cevaplan bahçesi merhum Kasım Efendi akonferanslar 20,05 radyo orkestrası. 22,45 Havaiyen kitarla konser 23,25 şunlardrr: ilesi. (9475) plâk nesriyatı . 24,35 havadisler. 21.35 bir opera. hâzım Paşaya çekilen telgraflar c Persembe: 9 T. Sani MOIkiye mOfettişlerinin seyahati TEŞEKKÜR ismet Paşaya gelen telgraflar c Türkiye cum . huriyetinin bu onuncu yıldonü İSTANBUL: münde en sami İSTANBUL: İSTANBUL: 18 gramofon 18 30 fransızca ders mî tebriki erhnî 18 gramofon • 19 stüdyo orkestrası. 12.30 türkçe plâk nesriyatı 18 gra. (müptedilere) . 19 Belkis Hanım kabul buyurma 1 Mozart, Les Petits riens. 2 mofon 19 stüdyo orkestrası. 1 Ke 20 Bedayii musiki heyeti . 21,30 gra» mzı rica ederhn. ler Belâ. Macar OuverruTe. 2 Mau. Mozart. Sonate. 3 Arensky, Trio Türkiye cumhu . mofon 22 Anadolu,Ajansı, Borsa harice. Yvain, Pas sur la bouche. 3 Dmoll 20 Eftaiva Hanım, Sadi Bey riyeti, Türk milberi. Saat ayar Mannfred, bir karnaval rüyası. 4 ve arkadaşlan . 21.30 gTamofon . 22 letinin kendi isVİYANA: Malvezzi, tspanyol dansı . 5 Lumby, Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat tiklâli ve kendi 18,05 plâk konseri . 19 35 havadisGalop 20 hanımlar heyeti 21,30 graayan. hayatını serbestler . 20,05 M Luthersin dogrımunun mofon 22 Anadolu Ajansı, Saat aya. VİYANA: çe tanzim için 450 inci senesi munasebetile bir kili» n. 18,25 konser saari, piyano ve şar girişmîş olduğu VtYANA: kı ile: tntermezzo (Schuman) ; Polo seden naklen dinî musiki 21.10 kontarihî cidalden Molotof naise, sonatı op 78 (Beethoven) 18,20 viyolonsel ve piyano Rah seT . 21,40 opor haberleri . 21,45 A do&muştur. lki memleketin Srtısat 19,10 konferans ve fransızca ders . maminofun ve Sammartininin sonatla ve hars noktalanndan ihya ve bnan vusturya operalanndan parçaIar23,1 5 20,05 askerî konser . 21 havadisler n 19 konferanslar . 20,05 piyano kon havadisler 23.30 akşam konseri (bir ve cihan »ulhunun muhafazası bu 21,05 tiyatro 23,35 havadisler23,55 seri 20,55 havadisler 21,35 Viya . susunda mübim bir âmil olan Türk . lokantadan nakil). dan* Dİâklan. na musikisi . 23.20 havadisler 23,35 Sovyet dostlusu da bu cidalden doğBÜKRES BÜKRES: muştur. Dost Türkiye tarafmdan tk plâk neşriyab 18,05 cazbant 20,05 konferans . 18.051 muhtelif konser . 20,05 kontısadiyatın harsra ve beynelmilel siBÜKRES: ferans . 20.25 plâk nesrivatı ve hava 20,25 plâk nesriyatı . 21,05 viyolonsel yasetin muhtelif safhalannda elde 18,05 orkestra konseri . 20,05 kondisler 21,05 sarkılar 21.25 senfonik edilmis olan muvaff&kiyetteri büyuk konseri 21,35 konferans vr sarkılaT • ferans 20,25 plâk nesriyatı • 21,05 orkestra 22,05 konferans 22,20 sen. bir alâka ile takip ediyoruz. Bu musenfonik konser: Missa Solemnis (Be. 22,20 Kuartet konseri23.05 Rumen fonik konser devam ediyor. vaf f akiyetler Sovvet Rusya milletleri ethoven). halk havalan VARSOVA: tarafından büyük bir alâka ve tevec VARŞOVA: VARŞOVA: 18 16 mcı ve 20 inci asvriar musi cühle karşılanmaktadır. Sovyet Rus . 18,30 şarkılar 19,05 konferans . 19,25 piyano konseri 20,30 si Idâ 20,30 havadisler . 21 05 Tsc^aîya hükumeti namma Türk hükumetin19.25 kafekonser 20,10 muhtelif den Türk mflletinin muslihane bir sukowskynin (Çaykovski) 40 mcı ölüm irler 21,20 keman konseri 24,05 21,05 musahabe . 21,20 senfonik konrette flrtısadî ve harsî ihyasmı ve refasenesi munasebetile konser: 4 üncü sen. Lembergten .1,05" Reisicumhurun mıU ser: (Berlioz, Wagner, Ştrauss) 23,55 hmı temin edecek yeni muvaffakiyet foni (Çaykovski) 22 05 hikâye22.20 ku müteakıben Chopin konseri. sesli filimlerden plâklar ler elde etmesi hakkmdaki temennileri. piyano konseri 23,1 5 dans musikisi. BELGRAT: BELGRAT: rikler ve temenniler bu dostluffu tak. mi kabul etmesmi rica ederim. Ayni BELGRAT: 20,05 radyo orkestrası 21,05 kon . 1 7,35 plâk neşriyati ve konferans viye edecek olan bir âmildir. Bu müzamanda zatj devletinize en samimî 18.35 dans Kavalari 20,05 konfe. ser .21,45 Zagrepten: (salon konse nasebetle dost Bulgaristanın refahı içr20,05 Chopinin bir sonatı 20,35 plâk. tebriklerimi iblâg ederim. Ayni zaman rans 20,45 şarkıIaT (kadm sesi) en samimî temennilerimi arzederim. ri) 23,05 konser . 24,05 dans plâk lar . 22,05 radyo orkestrası 22,45 21,15 skeç .21.45 plâklarla Çaykovs. da dost bir memleketin mümtaz bir lan. kintn 4 üncü senfonisi 23,15 muhte,halk sarkılan 23,15 dansing. mümessili, ve Türkiyeyi ikttsadî teali. PARİS (Poste Parisien) !if nakiileT. ye söturen zaferin en bellibasb âmil PARİS (Poste Parisien) ı 21,05 plâklarla: Herodş (Massenet). PARİS (Poste Parisien) » Ierinden biri sıfatile zatı devletinizden 21,05 plâk nesriyatı ve konferans . 21,35 piyano ile Paul Dukosun sonatBunlardan baska ismet Paşa 21.05 plâk nesriyatı . 22,40 ortes . ıVikbalde de muvaffakiyetle tetevvüç j 22,35 plâklar 23,20 konser . 24.35 tra konseri: (LJszt, Rovel, R. Korakof) lan 22 muhtelif « 22,35 bir operet edecek müsmir mesaide bulunmanıı I Hz. ne Arnavutluk, Yugoslavya, A24,35' hayadisler. havadisler. 24,35' havadisler. Sah: 7 T. Sani c Cuma: 10 T. Sani r Cumartesi: 11 T. Sanî M. Molotofan telgraft ve cevabt i Ankara 4 (A.A.) Cumhuri • yetimizin 10 uncu yıldönümü mü • nasebetile Sovyet komitesi kâtibi M. Enukidze ile M. Venizelos, M. Papanastasiu ve M. Papadopulostan Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hz. ne gelen tebrik telgraflarile cevaplan aşağıdadır: M. Enukidzenin tebriki ve cevabt Bundan 10 sene evvel millî ve mü»takil Cumhuriyeti tesis etmiş olan Türk milletine Sovyet Rusyanın çalışkan kütleleri tarafmdan iblâg olunan hararetii temennilere sa mimî tebriklerimi ve dostane selâmımı üâve etmeme müsaadenizi riM. ÇaldarİMİn telgraft ve cevabt ca ederim. Türk milletinin kabra • Türkiye cum . manane mücadelesi Türk milletinin hurryetinin îlânı Şefi Gazi Mustafa Kemal Hz. nin nm onuncu yıldötarihî eseri, Büyük Millet Meclismin nümü munasebeve Cumhuriyet hükumetinm şayani tile zatı devlet dikkat mesaisi TUrk milletinin sadık Ierinden en ha . raretli tebrikleri dostlan olan Sovyet vataad'aşlarını mî ve gerek şahsî hakkile mesrur etmektedir. Bu milll günde geçenlerde memleketimizi zidevletleri gerek yaret etmif olan Türk dostlarmın *\> necip komşu milIerini sıkan, size iki millet arasınlet hakkmda büdaki dostluğun takviyesi için o katün Yunan mületile beraber ser . dar zarurî olan yaratıcı eserinizd* demekte oldugum yeni muvaffakiyetlere nail olmanızı M. ÇaldarU halisane temen temenni ederim. nilerimi kabrul buyurmanızı rica edeEnukidze Sovyet Rtaya iera komitem kâtibi Çaldaru M. Enakidzeye Türkiye Cumhuriyetinin 10' uncu Yunan Başvekili M. Çaldarit yıldönümü munasebetile göndermek Hazretlerine lutfunda bulunmuş oldugunuz dosComhuriyetin onuncu yıldSnümö tane telgrafnaraeden dolayı size ha munasebetile ilblâğ lutf unda bulmı raretle teşekkür ederim. mnş oldugunuz tebriklerden ve temennflerden dolayı zatı devletlerme haraBu bayramı mümtaz Sovyet heretle teşekkür ve samimî dostroguma yetinin iştirakile tes'it etmemiz biaft temmat ile dost asu Yunan müle zim için büyük bir sevinç ol muştur. tmm saadeti hakkmdaki hararetii teSovyet Rusyadaki bütün dostlan mennuerimi kabul etraenizi rica ederim. miza samimî muhabbetimin mü kerrer temİMttou Arzederim. M. Muşanohm telgraft ve cevafn Kâztm Türkiye cum buriyetmin îlâ . yeni mnın ve Kâzım Paşa Hz. bundan maada TUrk devıetmm M. Venizelos ile M. Papanastasiu yıldS ve M. Papadopulostan samimî tebnümünü tes'it etr3c telgraflan gelmiş ve Paşa Hz. mekte oldugunuz tarafmdan da samimiyetle cevap ve • bugünde size gerümştır. rek Bulffar hfikd , meb" namma ge • rek kendi na numa en samı . Ankara 4 (A.A.) Cumnurî • mt aelâmlanmı M. Muşanof 10 uncu yudon&nu muna . ve en hararetii iblâg «tmekle »ebetne Hariciye Vekilhniz Tevfik temeımilerimi an ve bahtıyannı« Ruftü Beye »elen tebrik tergraflan Gazi Mustafa Kemal Hz. nm, ile cevapbMı fonlardırt ibdamı sayani dikkat bir sekilde Haşmedu ingiliz Kratı Hz. hukumetasavvur etmiş ve münevver ve yotim'n Umttru Hariciye Naztrt Sir rulmak bilmez mesai arkadaşlan Con Simon Hazretlerine nm yardtmfle vücude getarmış ol Türkiye Cumhu duğu eser yorulmaksızin terakki riyetmin 10 unct» lere doğru koşmak istiyen Türk devyıldönümü mönaletmm tarihinde hakikaten bir fa•ebebile Haşmetlâ sıl teşkil edecektir. Sizin komşula Kral Hz. hükumennız ve samimî dostlanmz olan biztinin samimî tebrik ler, bu hamleyi muhabbet ve tevecIerinden ve Tür cühle takip ediyoruz ve Türk mil kiye hakkmda lutletine daha büyük ve devamh bir fen izhar buyur saadet temin etmeğe matuf olan bfimuş olduğu temennilerden dolayı htttün teşebbüslerinizin ona parlak bir lcâmetmm haraistikbal hazırlamasını temenni edîretU tesekkürlerinî yoruz. Zatı devlelerinden kahraman Str Con Stmon v c derin muı . Türk devleti nezdinde bu hissiyata nettarhgmı sahsan kabul ve Haş tercüman olmanm rica ederim. metfu Kral Hz. hükumetine iblâj Maşanof buyurmanızı zatı devletlerinden riBaşvekil M. Maşanof Hazretlerine Cumhuriyetin onuncu yıldönümü mö ca ederim. Reisicumhur Hz., tel grafnamenizde izhar buyurulmuş o* nasebetfle zatı devletlermin gerek kenlan hissiyattan son dereee nute • di namlanna ve gerekse hükumeti kra. hassis olmuşlar ve hükumeti kraliliye namma bana iblâg lutfunda bu yeye bararefrli teşekkürlermi arza lunmus olduklan dostane ve hararetii beni tavsk buyurmuşlardır. tebriklerden derin bir surette mütehasHükumeti kraliye tarafından izsis oldum. Bundan dolayı gerek kendi har buyurulan ve bizi son derecede namrma ve gerek Cumhuriyet hüku mütehassis eden bu asil hissiyatıtt men" namma en hararetii ve en sami memleketimizde lâydcile takdir emî tesekkürlerimi arzederim. Türkiye, kendi siyasetmin mkisafmda daima Bul. dilmekte olduğunu ve lngilterenin sulb içinde saadet ve refahınm Türk earistanla mütekabil menfaatlerin tam milletinin en samimî temennile bir surette anlasılması ve kardeşce gorinden olduğu hakkmdaki tamina rüs birliffi esasma müstenit olan dost bma itimat buyurmanızı rica ede luğa büyük bir yer vermistir. Bizim için rim sevinç gunü olan bugünde dostlanmızTevfik RuftS dan ve komşularımızdaıı gelen teb Kflzım Paşaya gelen difier telara! lar Tevfik ROştO Beye gelen tebrikler Hariciye vekiline qelen Ciger telgrafiaf I ismet Paşaya gelen diğer tebrikler Bundan başka Haripy' '/.«. i.mîze Sovyet Hariciye Komiser /ekflmden, Avusturya, Ronumya, Yugoslavya, Brezilya hariciye nazırlarmdan tebrik telsrafnameleri febnis, ayni 1isanla cevaplar verilrnîsHr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog