Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

5 leşrinisanî 1933 "Camhariyet' S OH TELGRAFLAQ Bana kalırsa Politikanın iki manası ransız Akademisinden Abel Bonnard, son yazılanndan birinde cnatnuskâran« idare edflen v» politika ile uğrasmıyan bir memlekette yafamak istediğini» söylü. yor. Bize boyunun. Meşrutiyetm o flk taUtz anarşi devresi, Balkan harbi arifesi ve mes'nm mütareke seneleri istima edilirae Tiirkiye tarihinde siyasî hareket ve mu eadelelere pek az tesadüf olunur. (tmparatorluguB *aray eotrikalanm »aymıyorum.) Umumiyetle polttikayı sevmiyen bhmilletiz. Geçenlerde matbuatunızın **• ki memaplanndan bnine Maarif Ve . kflmin istifasnu haber vermiştim, o • mtmlaran siikti ve cdaha baska ne var, ne yok?» diye sordu. Belki, bu mes. lektaştmrrm herhangi yeni bir AlmanFramtz mücadeleti karşısmdald has • sasiyeti de ba kadarcıkta kalacaktı. Genç bir mSnevverunnc de, geçenlerde, hiçbir Avrapa ajara haberi, hiebir » . yast makale veya fıkra okamadığmı bana itiraf etti. KendUmi dfinyaya bağIıyan alâkalardan haberi yoktu. Ben de politikayı «evmem. Fransa • da veya herhangi fazlaea demokrat • liberal bir memlekette olsaydım bir «ürü macerret kelimelerrâ ktymeti etrm. fmda çıkanlan «îyan şamatadan knr • tulmak içm kendimi Habeşirtana «t • mak Uterdim. «Polftikanın ortaya koydoğn meaeleleri halle çalışarak faali yete giriyebflmek için, tmanm son de. reee ahraak veya eahfl olmatı lâzrnı dnr » diyen bir garp mutefekkiri gibi düfünüyocum. Bütfin siyast doktrinler, mediunermi ryice Uyine imkan o h » yan, reel laymetten raahram IceH • meler «trafmda, iradeyi kostekKyen kof bir raânakasadan baska birşey degüdir. Frama gibi fazla polkikaa mO. Ietler bumm daima nkmfasmı çekmis • ler ve çeJceceklerdir. Aneak, bizde oldugu kadar da «b«M ne?» gîbi dndakta iki kelimeye ve omuzlarda üd sukinise men bir strasî kayitsiziac, sarktan baska yerde gorölmBs şey degıidir. Halka hitaben: «Sen isme gScone bak, politika nene ge rek?» dedigîm™ vakrt, birçok memle. ket meselelermi e is güç hodudu haridnde bmktigimızı unutuyoruz. Benim nefret ettîğim politika, siyast ihtiraslann adi bir kambıvo oyuntı ve entr&ası derecesine tereddi etme • sidir: Orada sahsî menfaatler ve mö • Iahazalar arasmdaki çarpısma, yığmra mfisterek hamlesini çelmeliyecek de . receyi buh» ve büvük ise engel olur. Fakat, siyasi ihtiraslann ve mülâhazalarra tereddi etmeden farklılasmadığı, çahşıp çarpısmadıgı yerde de millî harale tun'î ve muvakkattir. Cünkü tezat s», vekpare, tek eeoheli bir varhftn misali yalnız »kelettîr ve bu manada politika, yalnız kabristanda olmamak lâzun gelir. Yeni Fransız kabinesi Mecliste itimat reyi aldı Hükumet, 250 müstenkif ve 32 muhalif reye karşı 320 rey alarak işe başladı Paris 4 (A.A.) Meb'usan mec lisi geceleyin bararetli hararetli mü . nakasalardan sonra 250 müstenkif ve 32 muhalife karşı 320 reyle Saro hü • kâmetine itimat etmistir. Müstenkif kalanlar blüm taraftan sosyalistlerle Tardiyö ve Raynaodun arkadaşlandtr. Hükumet lehinde rey verenler de ra • dikaller, ve radikal sosyalistler, sol eenah radikalleri cumhuriyetçi sosya • Kstler, halkçı demokratlar, müstakfller •e sol cenah eumhuriyetçileridir. M. Flandin de hükumet lehinde rey vermîstir. rafitevazin bir bütçeya, dahildeki te reddüt ve endiselerle hariçteki karar. stzlıklar karstsmda ea saglara ve en dayanıklı olarak kalaeak bir millî pa raya fözum rostermektedir. Fransa vaktfle bu bososta geçirdifri endişeli ve sdcmtdı saatleri bir daha yasamak istemiyor. Bugün karsmrsa ÇL. kan hükumet ba noktada kendnden evveHd hükumetten baska törlfl bir dü'oncede bnhmmayor. Bütçede tevazun temini içm ükSnee sarfedilmesi l i z m gelen gayretlere gelinee, bukumet birkaç gfin sonra ba hosusta talihini deniyeeek ve butün azası arasmda tam bir !tflaf raeveut olduŞu halde bütün mes'uliyetrâi de . ruhde edecektir. Hükumet ba saretle hareket ederker kendini bekliyen akıbeti hiç düsunmi. veeek. fakat nroielermi ve vazryetle rini ryiee tesbh ettiken sonra unramî kurtulusa karsı dıkileeek bütfrn en?el leri yıkıp devirmek azmmi elmden btrskmrvaeakhr.» IHfffnBHHnnm»^, 1"1IH™"ÎHHIT"W fVrrnrn^VnVllllssısıı Aziz misafirlerimiz dün |]|EM NALINA MIH1NA Densizlerf Izmirden hareket ettiler Dün Izmirde verilen ziyafette çok samimî nutuklar irat edildi Belediye reisinin nutkuna cevaben Vo. roşilof Yoldaş şunlan soylemiştir: « Türkiyenin her yerinde oldu . ğu gibi ızmirde de bize karn gosteri • len iyikabulden dolayı mmnettarlığımı biWirmekle bahtiyanm. Türkiyede ik tizadî kalkınma ve kültür vollarmda gordükJerimizden hayranız. Sovyet Rusva milletleri, mülî kahraman ve reisleri Ga. zinm emirleri ahmda Türklerin yaptıklan Istîkiâl Mücadelesini alâka ile ta kip etmişlerdir. Sizin îstiklâl harbiniz bizim de memleketimizî istediğimiz sekil de teşkilâtlandırmak için silâhlı olarak mücadeie ettiğimiz zamana te • sadüf eder. Biz înlnl&pçılar kara . da, denirde komşumuz olan Türkiyeyi kuvvetli müstakil kültür sahasinda i ler ler görmekle bahtiyanz. Ancak böyle bir Türkiyenin ta • rih muvazenesinde bir kuvvet ola • rak beraberce yapmif oldugumuz sulh mücadeleslnde rol oynıyacağinı ve oynadtfmı ve böyle bir Türkiyenin daima dostumuz olacagnm bi • liyoruz. tzmirin Türk inkilabına hizmeti vardiT. Ankarada gördügümüz gibi burada da gördUk ki, Sovyet dostlugv sarsılmaz, her vaktt inkisaf eder bir dostluktur. Ve kara gönlerde, her fld memleketm çok sıkmhlar içinde bu . lundugu nrmlarda başiıyan ba dostlak daima mkisaf etmektedir, «ıkı ve kar desçe olmalctndn*. tzmirde Gazi ile yanyana îsHk'Al kjin harbtmia, şfandi de memT^ketî umr içm solhperver mesaide bulnnan sah«rvet!er «roVmekle memnunaT. ATtloırada. volda ve bu sabah rBzel sehnnf«Ie ücttsat ve köi • tur safca'nrnvla eld« etrms olduJKmttz muvaffakivetleri memnuniyetle B««ta G»?î oTmalc uzere savam reislerîn idaresînde elde ediTmis buiu. nan ba muvaffakiyetler bir dostun muvaffakiyeti gibi bîzi sevîndirmektedir. Eski bir mkılâpçı, Gazinm silâh arkadası Vali Paşaya karsı kardes his • lerfle mütehassis olarak dostkık sere . fme kadehimi kaldırdım. Yasasın TürkSovyet dostlugu, yasasm her iki mil Iet, yasasın Türkiyenin rehberleri olan Büyük Gazi ve arkadaslan.» Birînci sahiffâen rrtabat Dönü»te birkaç köyii gezen misafirler tzmir iplik fabrikasını da gezerek şehre dönmüşlerdir. Saa* dokuzda ticaret odasmda şereflerine bir aksam ziyafeti verilmis ve heyet saat 21 de tzmir vapurile tstanbula müteveccihem hareket et . mişrir. 1 Ziyafette söylenen samimî nutuklar Yeni kabinenin programı Paris 4 (A.A.) Havas Ajansmdan: Meb'usan meclisinin bugünkü toplantısmda yeni hükumet beyarmame • sini okumustur. Bu beyannamede bilhassa denfliyor ki: «Fransanm dayanıkh ve sarsumaz bir maliyeve ihtiyacı vardır. Fransa nm raalî itiban gerçekten ve büsbötün «Rayiştag» işinde garip bir hâdise Giritte âyan intihabı yapılacak M. Göring bir maznunu M. Venizelos Sakîzdan salondan dışan çıkarttı Giride hareket etti Londra 4 (A.A.) Royter AJanımdan: M. Goermg sahit sıfatOe verdigi ifade. sini bitirdikten sonra maznun Dimît • rof «Dünyanın albda birini idare edea' caniler» sözünden maksadınm ne ol • dugunu M. Goeringe sormustur. Bu • nun üzerine reis derhal müdahalede bu. lunmuş ve Dtmitrofu komünist propagan. dası yapmaktan menetmiştv. Dimitrof reise dönerek M. Goeringin milhyetçi sosyalıst propagandası yapmak snre • tOe Rİristiği hareketten farklı birşey yapmadığı ccvaÎMnj rermiş ve M Goermge sorduğu suali tekrar etmistir. O zaman, M. Goermg büvük bir tehevvurle ye rinden fırlıvarak yumruklarmı hiddet . le sikıp sallamağa başlamıshr. Bu stra. da M. Goeringin dudaklarmdan bir takım voîsuz ve yakısıksız sözler bir çig halinde yuvfirlanıp dökülüyordu. Dimitrof bu hal karsısmda istihzalı bir tarzda gülümsemekle iktifa etmistir. M. Goering bunun üzerine daha siddetli bir öflce ile söze baslıyarak «Rus. ya b*»'"m hic te umorumda değil.. Ben a n c k Ravistasr mecli^ni tutushıran e c •ebi komünistlerle alâkadar olurum.» Dimitrof M. Goerincre ba«W blr sual d'ha sormak istemiş, fakat M. Goering b'rdenbîre «bu komünist canîyi buradan •hp KÖtürünüz» dive haykırmıshr. Bu nun üzerine polisler bir sfirfi nrotesto »"•"•n yaM'tmgfa batılıyan DimKro • fu tutuo zötürmüslerdir. Atina 4 (A.ÂT) Havas AJan . •nun hosust muhabirinden: M. Venizelos, Giride hareket etmiş. Hr. Giritte pazar gfini (bogan) âyan mtüıaban yaotlacakttr. Bir harp gemisi, nizam ve sfikuton moharazası için Gi ride gitmek fizere emr almıstır. Ga • zeteler, hukumetm Ceneral Plâstras as. k<rî hareketrnc iştirak etmiş olan tek . mîl sivîl ahalmfn affnn d&sünmekte olduiunn yaztyorlar. Innir 4 (A.A.) Jeneral VorosiIof »erefine belediye tarafından veri len 150 kifilik ziyafeHe belediye reisi Behçet Salih Bey tarafmdan aşağıdaki notok rat edilmiftir: « Muhterem mtsafirlerimiz bâyük dosturanz ve komsumux Sovyet Rus yanm çok loymetli ihtflâl erkânı, tiz . leri tzmirde selâmlamakla hoş geldinis demeklc pek mes'ada». Turkiye hal kmm kuçuk büyük hepsini alâkalan • dıran xiyaretmî*den IznMrimizi de mahrum bfrakmamak htKasundaki lutufkarlısa bilhassa teekkâr ederkn. Arw dostlanmn, TBrkân kâbesi o. lan Tfirkun iman ve Hham kaynagı o lan Ankaramtzdan geKsmiz, bu «iya • retmizi T&rk yındmımı bastanbasa heveean ve sevincle ealkalandıSı fffin . lere tesadüf ettfnsmir bfz tzmtrlileri çok sevmdirdL tzrm'r Türk ihhial ve mkJâbmda hnsust bir vazfret eeken bir şehir oldugundan ihtüal ve mkı • lâbm encok kıymetîni Slçen takdir • den eslriliğin ve geriligin en böyük düsnvan, yeni e«er!«rin en atesfi taraflan, oııun ftifnrarfakıvetı ıcm en îlerde vnrSme*i esasli bir he^ef Hmen bir Türk sehridir. Bövfiic Sefi Mu*»afa Ke. maîin ne kadar Myük mfoküHer icmde ihHlâl yaotıŞmı, mla^bı n#4p^n karlıkla vuetıde getirdigmi en fvi bilen ba sehir, sefrne ve onan eserlerme ve rerrmne şiddetle, canla, başla, ba£ Iıdır. Büvük komşumuz aziz dosturrraz Sovyet Rusviyı muhterem sahsmızda selâmlampkia tzmirin duvdufu haz ve sevmci tekrarlar, büvük Ru« milleti ve o . nun güzideleri siz muhterem misafir . leri serefine gönüllü ve samimî bağiarla bağlı Türk Sovyet dostluguna i çerxm.v an Foto Süreyyanm Beyoğlu subesine uğradun. Müessesenin müdürü olan Süreyya Bey, bana garip birseyden bahsetti ki yaz . maktan kendimi menedemiyorum. Süreyya Bey dedi ki: « Bayram mnnasebetile Gad Hazretlermm ve diger Cumhuriyet ricalinin büyük kıtada birçok fotoğrarilerini sattık. Mahdut bazı müşteriler d« Cumhurreisimizin ve diğer devlet ri • calinin resimlerini kira ile almik iste . diler. Bunlar magazalannı, dlkkân lannı, müesse*elerini bu resimlerle tezym etmek istiyor, fakat para vermefe kıyannyorlar, hasislik ediyorlardu Bir çok para kazandıklan bu memleketin en büyük bayramında, devlet Şefinin ve diğer büyüklerinin birer resmmi satm almaktan büe kaçman bu aiamlara tabiî, re« cevabı verdik ve kiralık resmimiz olmadıgmı soyledik.ı Bu adamlar, ister yerli, ister yabann olsunlar, hakikaten densizlik ve nankorluk etmislerdir. Evvelâ, onlardan kimse, Cumhuriyet bayrammda bir mecburiyet seklmde büyüklerimizm r» snnlerini asmalanm Istemi» değildir. Cumhuriyet Halk Fukası, büyük bayramda, herkesin kendi servetine göre, donanma yapmasını, malî vaziyeti m5 sait olmıyanlarm yalnız bîr iki bayrak asmalanm rica etmisti. Gazinin ve diğei Comhuriyet ricalinin resimlermi de asa, rak donanma yapmak istiyenler, keaelerine göre, resimler bulabilirlerdi. Fakat hem kocaman resimler asmak is tiyerek büyüklerimizi ve Türklügü cok sever görünraek, hem de bu isi k'ralık fotografilerle ucuzca yapmak, bir seyUnet eseri olsa bfle çirkin ve ayıp bir rmrrailiktir. Büyüklerimizi sevenler, resknlerinl alır ve daima başuçlanna asarlar. Bu. yük kıtada resim alacak paralan olmıyamlar da daha küçiik resimler altrlar. Memlekette birçok para kazanıp ta, sonra Cumhuriyet bayrammda kiralık resimle günlerini günetmek tstiyen densizlerin mürailikierine ise hic ihtiya cımız yoktur. Paralarmı saklasmlar vm nereye isterlerse orava tarfetMnler. Büyfiklejrimizm resimleri kiralık frak v« silindir sapka M. Venizelos hOkumeti tenkit ediyor Arma 4 (Husust) M. Venîzelo. dün Salazadatmda iki mühim sfrasî nutuk irat etmisb'r. Bu notuklarda Çaldaris hükumetmin ePal v* harekâtmı siddetle tenkit ederek muhalefetin hükumeÜ talep edilen teminab vermeg« icbar edrp ancak bu takdhde meelis islerine devama muvafakat edeeegini söylemiş r% siddetle aUoylanmıştır. Istikraz tahvilleri İkinci kısım tahvillerin de kaydine başlanacak Ankara 4 (Telefonla) Ergani demiryolu ikinci istikrazı muameiesi hazırlarunaktadır. İkinci tertio istikraz 4 milyon liralık olacak ve iki haftaya ka. dar bankalarca kayk muamelesme baslanacaktır. Borsa acentaları kongresi Bir Tren faciası Rio dö janeyro 4 ( A J L ) Rio dö janeyro etvarmda dün aksan bir de . miryolu kazası olmus, iki tren çarpış . mıshr. Bu kaza neticesinde beş ki«ıi ölmüs, 73 kişi de agır surette yaraİan . PEYAMl SAFA 6AZİNİNNUTKU Cumhuriyet Bayramında Büyük Gazimizin irat buyurduklan nutuk, An karada, Yanş ve tstanbulda Taksim meydanlarmda vazedilmi» Philips am. pflifikasyon tesisatı sayesînde pek vazih olarak dînlenmiştir. Philips, cihan, sümul şöhrete sahip eihazlarile Büyük Şefin nutkunu pürüzsüz olarak halka dinldtebildigi için cidden müftehir » dir. (9483) Tasarruf heftasına hazırlık Ankaıa 4 (Telefonla) Mffli Tasarruf ve tktısat Cemiyeti, millî tasarrof haftası hazrrltklanie mesgul olmaktadır. Tasarruf haftPM 18 kânu . nuevvelde baslıyacak ve tsmet Paşanın bir notkile *eilaeaktır. Şeker fabrikalarının mukavelesi tasdık Rdildi Ankara 4 (Telefonla) Memleke. tin muhtelif noktalannda şeker fabrikalan kurmak ve bunlara müteferri maddeleri ihzar etmek ve merkezi Ankarada oimak uzere elli sene müddet ve 6ç milyon lira sermaye ile te*kfl edi lecek olan Anadolu çeker fabrikalan Türk Anonim Sirketinin esas mukave. le«i Veküler Heyetmce tasdik olun . muftor. Kaymakamlar arasmda tebeddülât Ankara 4 (Telefonla) Münhal Kavaklı kaymakamlığraa Elmalı kay • makamı Kâzım, tlgaza Koçhisar kay makamı Şükrü, Emek kvmakamlırtna Lüleburgaz kaymakaım Niyazi, Elkise kaymakamliğma Dursunbey kaymakamı Kerim, Siirt mekrupçuluğrma Mus mektupçusn Hikmet Beyler tayin edfl. mislerdir. Almanya'da bfr kitap safışdan menedi'di Berlm 4 (A.A.) Aîman hüku meti, Evald Hansenin «Cihan Harbb de mesafe ve millet» isimli kitabım mosadereye karar vermiştir. Alman aleyh. tarlan, Almanyanm sulh siyasetini şüp. heye diisürmek için bu kitaotan istifade ederek propagandada bulunmaktadırlar. Kongrede intihap edilen yeni idare heyeti Menkul kıymetler ve kambiyo bor . sası acentalar birliği dün toplanmıs ve yeni idare heyetini intihan etmistir. Idare heyeti reisUgine Ali Fuat, umumî kâtipliğe Ahmet Nedim, veznedarlığa Ventora, azaiıklara doktor Arif Etem ve Keseyan Beyler secHmislerdir. Birliğin umumî kâtibi Nedim Bey, veni ida'» heyetinm bors^nın n« oldu . ğunu halka tanıtmak ve bilhassa kücük tasarruf erbabuıa tanıtmak hususunda da mesai sarfedeceğini ve bu h"susta matbuahn da kıymetü yardimnu bek . : lediğini söylem s ve demistir ki: € Memleketimizde borsa maatteessuf pek yanlıs anlasılmıs oldu ğundan baska türlü tamnmıstır. Borsa farmasonlar arasına girmemeni ta. ahhüt etmiş değildim. Zaten sizin de başka şartımz yoktu. O senelerde din kadınlara ait birşeydi. Senin muhitinde erkek «kansına kiliseye ka dar refakat ederdb: Bulunan formül bu idi. Lüşonda iken bu gibi şeylere muarız olmadığırm size ispat etmistim. Eylul 85 te Venedikten döndü ğümUz vakit, anan baban bizi Senon şatolarına kabul etmemek için ba . hMieler bulduiar, kendilerinin ve Filiponun dostları bo» oda bırakmamışlardı. Bir müddet îçin Annemin yanmda yerlesmeyi kârlı bolduk. Ona karsı sertliğimizin hatırası bizi hiçbir hususta rahatsiz etmiyordu. onun yanmda kolayımıza geHiği nisbette yaşamağa razı olmuştuk. Bize karsı zafer kazanmaktan çekindi. Ev sizin, divordu. Canımizın îstediğini ça^ırabilirdik, göze gö. rütımeme^e hazırdi, «ben kaybol masını büirim.» diyordu, «benim vakdenince akla hemen yalnız spekülâsyon ve yahut büyük kâr ve zararlar geliyor. Borsa zannolunduğu gîbi bir kumar • hane deği!, bir plâsman yeridir. Pek sıkı bir tetkik netice«mde seçîlmis acentalarm gayrikanunî bir mua meieve tevessül'eri esasen varit degfldir. Hükumetimizin bugün cok kıymetli ve dirayetli bir komiseri tarafından murakabe ve kontrolü alhnda bulundu . rulan bu malî ve resmî müessesede millî sermayenm inkisafma doğru büyük adimlar »b'maktadır. Halkumzi' ten vir islerile meşgul olacak heyetimizin hazırlıyacağı bir plânla yakmda ise basbyacağmuzı ümh ediyorum.» tim dısanda geçiyor.» diye ilâve ediyordu. Sahi, bağlarla, kilerle, kümesle, çamaşırla çok uğraşıyordu. Yemekten sonra bizi salonda bulursa özür dileyerek odasina çikıyordu. Hatta evîn idaresini sana birak . mağa bile razi oldu. fakat sen ona bu ıstırabı vermedin. Zaten böyle seylere hiç hevesin de yoktu. Ah! Senin ona karsı gösterdiğin uysal . lık! Onun bu yüzden sana karşı beslediği naçiz minnettarlık! Sen beni korktuğu kadar ondan ayırmıvordum. Ben de ona karşı «vlenmeden evvelkinden daha nazik davranıyordum. Cılcnn kahkabala nmız ona hayret veriyordu: Bu bahtiyar genç koca, bu onun daima sert ve kapalı duran oeluydu. Düşünü . yordu ki beni kendisine ba£lamanın yolunu bilememisti, ondan çok yüksektim. Onun eksîgıni sen telâfi e diyordun. Kabasaba resimler yaptığm, ya hut ta piyanoda Mendelssohndan bir «sessiz romans» çaldığın vakit onun Cumhuriyet Abone şeraiti Nüshası 5 Kuruştur Turkiye için Hariç için 1700 Kr. 1450 800 yoktur Yeni bir döviz kararnamesi hazırlanıyor Ankarm 4 (Telefonla) Maliye Vekâleb'nce döviz rmıamelâhndan ba. nlarma daha zryade vüzoh verici bir Kararname, birkaç güne kadar resmiye' Kararnme, birkç güne kadar resmiyet kesbedecektir. 60möş paralar Ankara 4 (Telefonla) Gfiraüş ve bronz paralarm dokuz ay zarfmda mev. kii tedavüle çıkanlaeagı anlasılmak • tadm Dr. Roux öfdO Paris 4 (A.A.) Pastör enstitü . sti mudürii Dr. Roux, ölmüştfir. Dr. ROIDC, bilhassa difteri Sertmnı . nun keşffle tanmmışhr. Senelik 1400 Kr. Altı aylık 750 Oç aylık 400 Bir aylık 150 EDEBÎ TEFRtKAMlZ: Engerek «2 Yazan: François Manriac Ne olursa olsun oğlumdur. Bîliyorum, bu kırk yaşında adarn benim oğlumdur, fakat buniı duy. muyorum. Bu hakikatle yüz yüze gelmek imkânı yok. Bununla beraber ifleri fena gidersel Bir sarraf ki su kadar kâr veriyor, borsa oynuyor ve büyük tehlîkelere giriyor... Ailenin şerefi! Jşte bir mabut ki uğruna hiçbir sey feda et • mem. Kararım Ukinden verilmiştir. Kafa tutmak ve gevsememek lâzım. öyle ki ben çürük tahtaya basmaz» »am, ihtiyar Fondodej araca gibi basacak yeri daima bulunur... Fakat zırvalıyorum; yahut ta saadetimizi mahvettiğin o gecenin hatırasile cTermaıum keşiliyor, seviyorduni. Sen uzun mektepli gömleğinin içinde diz çökerken ben rikkate geliyordum. Bu salırları yazdığım odada otu. ruyorduk. Balayı seyahatimirden dondükten sonra niçin Kaleze, an Tercüme eden: Peyami Safa nemin yanına gelmiştik? (Çok sevdiği ve kendi eseri olan Kalezi bize vermesini kabul etm«mistim.) Ailen Gariptir ki senin bu hahrayı belamcanın ölümOnü bahane ederek ki de muhafaza etmediğini aklıma düğün yaptırmamıştı. Fakat bu alegetiriyorum. Bu odada, ılmmış ka lâde rabıtadan ırtandığı belliydi. Baranlıklar iç'nde geçen birkaç saat ron Filipo her yerde anlatıyordu ki ikimizin de mukadderatımızi tayin kansmın kizkardeşi, Lüson da sevim. etti. Söylediğin her söz mukaddera li, çok zengin ve istikbali parlak, fahmızı birbirinden ayınyordu ve sen kat soyusopu belirsiz bir delikanlıya hiçbir şeyin farkında olmadın. De kapılmıs. cVelhasıI, dermis, bunun ğersiz bin batıra saklıyan hafızan aileye benzer yeri yok.» Benden, bu felâkete ait hiçbir şey zapte* • gayrhnesru bir çocukmuçum gibi memiş. Ebedi hayata inanmayı mes bahsediyormuş. lek edinen sen, düşün ki o gece beBu dedikodular anlaşıldıfı vakit nim ebediyetimi Iekelemiştin. Çünbana çok birşey öğretmedi. Kimse kü ilk askımız bende. senin haya • nin 5nünde iğilmemis v fiHrlerimi tmı banyo eden insan ve prestiş hafeda etmemiştim. Seni dinî Hiyat vasına karsı hassasiyet uyandırmıstı. larından avırmak icîn hiç birşey yapŞeni v« varlığuuaruhî ujuurlaruu mamayı ailene vadetroiftim, fakat Düğümü nasıl hayran olduğımu hatırhyorum. Sana bazı kız arkadaşlann «eli yorlardı. Sen onlara haber veriyor. dun: «Kaynanamı göreceksiniz, bu bir tiptir, artık esi bulunımyan bir köy hanımıdır.» Sen annemde çok ös/up buluyordun. O, hizmetçilere Patua lehçesile söz söylediği vakit sen beğeniyordun. Eski köylü ailelerine dair bir şarkı da söylüyor dun: «Birçok asil ailelerden daha asil...» O vakrtler nekadaı uysaldm! Seni analık tabiate iade ett' O geceyi hrkâye etmekten hep kaçınıyorum. Hava o kadar sıcakti ki sen gece kuşlarından korktuğun halde pencereleri acık bırakmıya mecbur olmuştuk. Ihlamur yapraklan nin eve sürtündüğünü bildi^nmiz halde, bize, odanın dibinde birî nefes aiıyor gibi geliyordu. Bazı kere rüzgâr yesillikier arasmda bir sagnak taklidi yapıyordu. (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog