Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

f Camharîyef 5 Teşrinîsani' 9^3 MARPTE YAVOZ . KOPP { Şehir ve memleket haberleri ) Sivasî icmal A. DAV£J? rta Avrupada ve Balkan larda son zamanlarda hükumet reisleri ve mes'u! devlet adamlan arasında devam etmekte olan ziyaretler ve siyasf faaliyetler, Tuna nehri üzerinde Rö Ünrvershe kadrosuna ahnan yeni ee. manya ve Bulgaristan Krallan ara< Hususî idarelerden tekaüt edilen nebi profesörleri dün Ümvertite Emini sında vuku bulan mülâkatla son memurlara ne tarzda maaş verfleceği Dr. Neset ömer Beyi riyaret etmişler derecede ehemmiyet kesbetti. Her tetkik edilmekte idi. Yapılan tetkikat dir. Profesörleri Üniversite müşaviri ! nekadar mülâkat ve mükâlemeler Oktruva resrai ilga edilerek güm • neticesinde Dahiliye, Maarif ve Sıhhiye profesör Malş, Neşet ömer Beye tak . hususî yatlarda yapılmış ise de iki rük resmi ile birlikte tahsil edilmeğe Vekâletlerine mensup birer müdürden dim etmiştir. Kral Romanya sahilinde Ramazan başladıktan sonra geçen dört ay müd mürekkep bir heyet teskiline ve bu limanında ve Bulgaristan sahilinde Bu münasebetle Emanette bir de topdet zarfında yüz elli bes bin lira tah . heyetin emrinde bir müdür, bir mümey' Rusçukta karaya çıkarak ahalinin lantı yapılmıştır. Toplantı da ecnebi prosilât yapüabilmişnr. Halbuki geçen se yiz ve iki kâtipten ibaret bir tekaüt arasından geçmişlerdir. Her iki Ii • fesörler ibtisaslan dahiimdeki dersler, nelerin bu aylanndaki varidat dört yüz sandığı tesisme karar verilmiştir. Mümanda Krallara yapılan hararetli bulundnklan Üniversitelerde takip ettik. bin lira raddesinde idi. Bu sebeple büt. Hürlerden mürekkep bolunan heyet alkışlar bu müIâknAİarla her ikr leri tedris metotlan hakkuvda Neşet çenin bu faslmda hasıl olan acık mühiır Dahiliye Vefeâletine merbut olacak ve taraf efkâri umumiyesinin yakın • ömer Beye izahat vermislerdir. Tıp Fa btr yekun tutmaktadır. h a n â idarelerden tekaüt «dilen mt . dan alâkadar olduğunu gösteri • kültesi reisi Dr. Tevfik Saiim Paşa da Bu aym virmi altısında Ankarada murlar maaşlarnu bu sandıktan alacak yor. hazır bulunmustur. Profesörler bu tamş. beledryele kongresi topianacak ve bu Iardır. O zamana kadar kenauenne raa merasimînden sonra mensup olduk kongTeye Vnli ve Belediye R^isi Mu Ziraat Bankası tarafmdan avana sure Halkın her hangi meselede •• lan fakültelere giderek notlar almışlarbahusus haricî işlerde kendiliğinda hittin Bey de istirak edecektir. Kon tile para verilecektîr. dır. tezahürat göstermesinin siyaset 4grede ba vaziyet mevzuu bahsedüe . Tedritata 15 TeşrinUanide leminde büyük ehemmiyeti vardfır. eektir. Meselâ Romanya Haricye Nazın M başlanacak Bu suretle hasü olan açığı bir dereTitulesko Sofyaya geldiği zaman ceye kadar kapatmak maksadile diger Üniversitede yaoılmakta olan tami . halk lâkayt davranmıştı. Bilâkis kısım Belediye varidatımn vaktmde tah rat henüz bitmedi$mden faküitAİerde mumaileyhten sonra Bulgar pa sili htttastmda alâkadarlara emir ve . ted'risata 15 teşrinUanJden rbbaren Sahte pasaport tanzim etmek ve yitahtına gelen Macaristan Başve • bas'anacaktır. Fakültelere kavit ve ka nlmij ve ba yüzden baa memurlar da dolandırıcılık yapmaktan suçlu Dok kili Jeneral Gömböş ise muhteşem tecziye oiunmusto. Bu aym sommda bul muameles' de aym 12 rnci nazar gu. sirketi ustabaşısı Alman tebaasından ve hararetli halk tezahürata ile kaı geçetüerde tecziye ed3en bu memur nü aksamına kadar temdit edilmiftir. Raynhard Ştorm ile Çekoslovakyalı şılanmıştır. Mukadderah ve milletlarra mnamlâtı yeniden tetkik edilekamtfcı Frantişek Efendilerm mev lerinin ırk ve kanı bir olan Macar v cek ve salâh eseri görülmedigi takdirde kufen muhakemelerine dün ikinei Bulgar milletleri arasında devlet vazifelerme nTıayet verilecektîr. ceza mahkemesinde bakılmıştır. adamlarının ziyaretleri münase Maznunlann, af kanunundan istibetile görülen samimiyet ve yalnnfade etmedikleri anlaşılmış ve türk. lık, şüphesiz Küçük ttilâf devlet çe bilmediklerinden tercümanlik Üsküdar tramvaylannm Kadıkolerini hayli kuşkulandırmıstır. yapmak istiyer. bir şahit hakkmda yüne kadar uzatılması için yapıla • Hatta bu sebepfcen Tuna mülâ • itiraz vaki olduğu için emniyet mücak istikraz hakkındaki mukavelekatının tesri edildiği söyleniyor. dürlüğünden tercüman istenilmesi nameyi tetkik edecek olan muhtelh Tunada iki Kral arasında vuku bukararile muhakeme başka bir güne komisyon dünden rtibaren toplan lan mülâkat gayet dostane olmuş bırakılmıstır. mağa ve tetkîkata başlamıstır. Mu . ve halk ta duygusunu izhar etmiş kavelename Sehir meclisînin bu devCumhuriyet Bayramıntn ikinei gü . olmakla beraber bu mülâkaUtan â • resinde tesdik edilecek ve 934 senesi nu Balıkesirde fed bir kaza olmuş • cil, müsbet ve şümullü neticeler îçinde hat, Kadıköyüne doğru uza • tur: Balıkesir elektrik sirketinde çalı • beklenemez. Çünkü BulgarUtan, tılmaga ba»!ıyacaktır. şaa tsmail Efendi o aksam Mithat Paşa Beşiktaş malmüdürlüğile şehrimi muhtelif memleketlerdeki Bulgar mektebi kamsmdaki direğe tel bağla . zin muhtelif yerlerinde hırstzhk yap ekalliyetlerine hüsnü tnuamele e • mak üzere direğe çıkmıs ve e'ektHh dilmedikçe ve bunların dil ve mekmaktan suçlu ve mevkuf Macar teŞehir bandosu kadrosunun tevsicereyanına kapılmıştır. tsmail Efendi tep ve kilise işlerine müsaadekârlık baasından Gronor ve Konskarol Eine, bütcesinin tezyidme ve bando ken<*mi cereyandan kurtarmak için çagösterilmedikçe ve mağlup devletfendilerle kendilerine yardım eden için yeniden talebe alınmasma karar lısırken de yere düsmüs ve kafatası ku lere cebren ve kahren kabul ettiri Madam Antuvan, Pirîs Zora, Jakre, verilmiştir. Talebe yetiştirilme tarzınlarak derhal olmuştur. Agrüstüs Şonder, Frenç, Baküs, Jo len Paris muahedelerindeki hak • nın da ıslahi için bazi tedbirler ali. Vazife bastnda terki havat eden tszef, Güyaş ve Hans hakkındaki mah sızîıklar tamir edilmedikçe ve Bulnacakbr. garUtanın her hususta müsavat mail Efendinin cenazesi kalabalık kumiyet karan temyiz tnahkemesi hakkı tanınmadıkça Bulgar mil • tarafmdan nakzedilmişti bir halk kütlesi tarafmdan kaldınlmışleti komşularile can ve gönülden tnr. Dün ikinei ceza mnhkemesinde uzlaşacak defil<fir. davaya yeniden bakılmış ve mesele Taksimde, Cumhuriyet meydamnumumî af kanununa tâbi görüldüğü Maahaza Bulgaristanın galip için mevkuflann serbest bırakılmada vücude getirilen fiskîyenin Belekomşularından ihtilâiı ve meselesi sina ve bu Macar kumpanyası hak. en az olan devlet Romanya oldu • diye tarafmdan muhafaza edilme • kmdaki davanın takip edilmeme • ğundan Dobricedeki Bulgar ekallisine karar verildiğini yazmıştık. sine karar verilmiştir. yctinin hukuk ve harsı hakkmda Cumhuriyet Bayramının ilk günü Muvakkaten yaptanlan ahşap kınmmüsaadekârlık göstermek suretile Mimarsinan köyünde Gazi heykelifıskıyenin tazyıkina dayana • bu iki devlet arasında hiçbir pürüz nin resmiküşadı yapılmış, küşat resSait Bey istninde pratik bîr dişçi mıyacağından bu kısım betondan kalmıyacaktır. Bulgar milleti ge mmde Çatalca kaymakamı ve diğer hakkında açılan bir davanın Yeniköy rek istiklâlden evvelki zamanlarda yaptırılacaktır. ileri trelenler harır bulunmuslardır. sulh mahkemesinde 50 lira tazmi • gerek iatiklâl hareketi esnasında Ro Nlaarllfte nata mahkumiyetle n^ticelendîği yamanyadan gördüğü muavenet ve zılmıştı. muzahereti hiçbir zaman unuta • Sait Beyden aldığımız bir mek . maz. Bu keyfiyet iki memleketin Cumhurîyetîn onuncu yıldönümü tırpta, rauhakemenin kendisinin gı • uzlaşmasını kolaylaştiracaktır. Bulmünasebetile Moskova Ticaret odası, yabında cereyan ettiğini ve verilen garistan bir defa Romanya ile uz • Kandilli kız lisesi izci teşkilâtmm memleketimizdeki başlıca Ticaret karan temyiz eylediği bildirilmeklaştıktan sonra Yugaılavya ile m«vOrhun oymağında bulunan hanım • Odalarma birer tebrtk telgrafı göntedir. cut meselelerin halli hususunda dalar Harbiye mektebine kaydolmağa dermiştir. Bu telgraflarda Türk milhi nüfuzlu ve dos* bir mutavassıt f ve zabk çikmağa karar vermişler • • letinin fktısadî sahadaki büyük mu. bulmuş olacaktır. Dün asliye ceza mahkemeleri, dir. vaffakivetlerînden hayranlıkla bahZaten Belgratta ve Varnada Bulmevcut davalardan ekserisi hak Hanımlar, askeriiğin muhtelif şu sedilmektedir. gar ve Yugoslav Krallanmn yap • knnda umumî af kanununa tevfikan belerme ghmek arzusundadırlar. En iptal ve ademi takip kaıan vermiştrklan mülâkat aradaki şiddetli çok tayyareciliğe ve bahriyeye talip Topkapı sarayi müzesinm büyük lerdir. vardır. Hanımlardan bir kısmı da nefret ve ziddiyeti tahfif etmişti. tarassut kulesini tutan mermer di • Bu meyanda, ü^üncü Kolordu piyade, topçu ve istihkâm zabitli Tuna mülâkatı dostluğa yol açmışreklerden tehlikeli bir vaziyet al kumandanı Şükrü Naili Paşa ile mt tır. Yakında Romanya ve Bulgarisğini tercîh etmektedirler makta olan kısımlann değişthilmesiruf bircok zevata sahte imzalı mek tan ve Yugoslavya Krallan arasınne başlanmış, bu suretle kule çok . tuplar yazmak suretile para iste • da yapılacak yeni ve müşterek mü mekten kurtanlmıştır. mekten suçlu Bürhanettin Kemal EIâkat, üç Balkan devleti arasında fendi de serbest bırakılmıstır. Topkapı sarayı müştetnilâtmdan anlaşmaya dbğru daha mühim bir olan arz odasmdaki bir sütur.da da adım olacaktır. Şu kadar var ki ev» Mütarekenin yıldönümü münase çatlakhklar görülmüş, ileride bir Tanzifat memuru tsmail Efendiye velce de söylediğimiz veçhile bu tehlikeye meydan vermemek uzere betile dün sabah saat 11 de Ferîköy evii olmadığı halde Huriye Hanım is mülâkatlar neticesinde Bulgaristatamirme baslanmıştır. Lâtin mezariığmda harpte ölen ttalminde bir kadınla evli olduğuna da. nın hemen Küçük ttilâfa gireceği Müzedeki tamirat bir ay kadar yan askerierinin hatiralannı yad için ir kayitli bir nüf uz tezkeresi vermeksürecektir. beklenmemelidir. drnî bir merasim yapılmıştır. Mera. ten ve bu iş için 40 lira rüşvet almak. Galip Balkan devletlerile Bulgatan suc'u Nüfus memuru Hamdi Esimde talyan sefaretî erkânı hazır ristamn birleşmesine mâni ortadai fendi ile hilâfı hakikat ilmühaber bulunmuştur. o kadar büyük engeller vardır ki tanzim ettiği iddia olunan muhtar PoBsfta Gayrimubadiller idare heyeti dün bunların izalesi uzun zamana muhHafız Mustafa Efendinin muhaketoplanarak Ankaraya bir heyet gön melerine dün Ağırceza tnahkeme . taçtır. Fakat bu gayey* doğru ilk dermeğe karar vermiştir. Bu hevet sinde bakılmış, suç sabit görülme • adımlar atılmış bulunuyor. Bayramtn 4 üncü günü Silivride diğinden maznunlarm beraetine kaGayrimubadiller cemiyetî reisi HüsMUHARREM FEYZİ feci bir cinayet olmuş Nuri istninde nü, kâtibi umumî Sahap Beylerle a rar verilerek mevkuf olan Hamdi Efendi derhal serbest bırakılmıştır. bir rençber eşraftan Nazmi isminde zadan Halil Paşadan mürekkep obiri tarafmdan öldürülmUştür. Ci • lacaktır. nayetin sebebi eski bir husumettir. Heyet bugünlerde hareket ede . cektîr. Gayrimubadiller heyeti An tstanbul müd Ağırceza mahkemesinde davala karada imkân hasıl olursa Büyük Şoför Recebin idaresindeki oto . deiutnumniği basrrna bakıimakta olan mevkuflardan Millet Meclisi Reisi ile Basvekili de muavinliğme al . mobil Kuruçeşmeden gelirken bir • ziyaret ederek gayrimübadillere ya af kanunundan istifade edecekler ttncı nrüstantflt Sshakkındaki tetkikat dün bitirilmiş. denbire fren demiri kınltnış ve otopılacak tevziat işinin tesriini rica lih Esat Beyin tatır. mobilini durdurmak istiyen Recep edeceklerdir. yin edildiğini yazBîr katil meselesinde yardımcı oEfendi frenleri iyice sıktığı hal mtftik. Salih E Yunanhlardan takas mukabili olarak alâkadar görülen Mehmet ve de motörü durduramamış ve araba sat Bey yeni va . larak alman paranm bir kısmı gayrî Recep isminde iki suçlunun tahliye bir hendeğe yuvarlanarak parça • zifesine başlamış • mübadillere tevzi edilmişti. Gayri. sine karar verilmiştir. br. lanmıştır. Bu sukut neticesinde Re. mübadiller bu paraya mahsuben bir Kadriye Hanım Hikmet Bey Değerli adtiye • cep Efendinin bacakları ve kaburga kısım tevziat daha Utemeîctedirler. davasinda da sabık müstantik Hikcîlertmizden olan kemikleri kınlmıştır. Kazaya yetiO ra ö v e r s 6fc<göl © met Beye isnat edilen suç adi haka Salih Beyin res • şen zabıta memurları baygm bir mrni bu münase ret mahiyetinde olduğundan af ka. halde Recep Efendiyi hastaneye nakbetle, dercediyo « Salih Esat Bey nununun şümulü dahilinde olduğu letmUlerdir. ruz. anlaşılmıştır. • ' 66 Ecnebi profesörler Dün Üniversitede bir toplantı yapıldı Belediye varidatı J Maaş nasıl verilecek Yeni bir tekaüt sandığı tesis edilecek Tunada Krallar mülâkat Sis yüzünden Yavuz fevkalâde süratinden ve faik ağır topçu kuvvetinden istifade edemedi Donanma kutnandanı derhal düş. manı karsıiayıp üzerine hücuma karar verdi. Yavuz ile Midilli istim kaldırmak için emir aldılar. Bunlar Sğleden sonra Boğazdan çıkacak • lardı. Hamidlye, Peykişevket ve torpitobotlar geceleyin yola çıkacak . lardı. Bu tesebbüsten ayn olarak Nilüfer mayitı gemisi Tuna ağzı da dahil olduğu halde Karadenîzin garp kısmmda Kruvazör muharebesi yapmak için etnir almıştı. öğleden sonra 1,35 te Ruslar garp rotasında Giresun önünden geçmişlerdi. MidUli ertesi sabah Sinop o . nünde bulunup sonra Ruslarla te • mas etmek üzere orta süratle sahil boyrmca şark a doğru ilerlemek için emir almıştı. 17 teşrinisani öğleden sonra 3,30 da Yavuz ile Midilli Karadeniz Boğazından çiktıl&r. Ruslann Giresundan sonra simal rotasını ruttuklanna dair bir baber geldiğinden MidiTliye Yavuzu takip etmesi emredildi. H«r iki gemi on beş bil süratle Kınma dc î. ı seyre başladılar. Maksatlan S.va&topola döntnekte olraası mubtemel bulunan Rus gemüerini, karşılamak, tâlih yardına ettiği takdirde Rus donanmasııun bir kısmına faikiyetle hücum etmek idi. Gece bilâhâdise geçti! idi. Yavuz ateş başlar başlamaz ağir bir isabet almışti. Yavuzun düşman donanması hattı harbmin bas tarafını çevirmek için yaptığı tesebbüse Ruslar yana dönmek suretile mukabelede bulunmuşlardır. Yavuz arhk bes saffı harp zirhlısınsn mütemerkiz ateşi karşı sında bulunuvordu. Lâkin tehlikeyi pek çabuk atlattı. Cünkü Rus battı harbi, bir hayal gibi, bir sis duvan arkasmda kavbolmustu. Muharebe on dakika bile sürmedi. Midilli atesaltı tarafmda durduğundan isabet alnvamıstı. nasıl arttırılacak? Belediyeler kongresinde bu mesele görü>ülecek j Tarafeynin ucradıSi hasarat ve zayiat Rus hattmın başmda bulunan sremi Yavîs*afi zirhlısi olup resmî Rus harp raporuna nazaran Yavuzun bir salvosu ile kumanda köprüsmıün alt kısmı parçalamp 33 kisi makrui ve 35 kisi mecruh düsmüştü. Yavuzun 3 numaralı iskele kazemati 12 ki • siye baiif too numara efradı ile birlikte sukut etmişti. Cephanelîk+e çalişan efrattan bazılan da muahha ren muhT»:k gazle zehirlemerek vefat etnıislerdir. 6.500 ilâ 7,000 metro gibi kısa bir mesafeden isabet eden 30,5 santimetrelik bir hambere de Yavuzun borda zırhmı delmiştî. Kazematta hazir bulundurulan cephane mfilâk etmeyip valniz yan18 teşrinisanide sabahleyin 6,10 da digından gemide maddî hasarat Midilli 18 mil süratle Sivastopolun ciiz'î olmuştur. Civar kazematlardaki cenubunda bir noktaya vasıl olmak mür«ttebat gerri muhnik gazin duüzere ileri gönderildi. hulile biraz müteessir olmuş ise de Yavuz 15 mil süratle Midilliyi tazehirli gaz süratle defedümiştir. kip ediyordu. tki gemi aneak düş. Muharebe esnasında sis bastırdıman göründüğü zatnan telsizlerini gından düşman hattı harbi ve yana kullanacaklardı. Bu esnada Turgut kacan kruvazörleri ile toroito muh3e Barbaros ta gayet kisa bir za • ripleri maatteessüf bir daha görü • manda hazirlanıp Karadenize ç*klememîs ve üzerlerine hücum edilemak için emir almışlardı. memistir. Sis hafiflemediği için düsGayet sisli bir havada sabableyin man cekUio gitmîstir. Muharebe pek 11,45 te Midilli Rus sahillerini gör • az sürdü§ü için Yavuz fevkalâde dü. Her iki gemiye tarassut için muh vüksek süratînden ve faik ağır tonçu telif murabbalar tayin edilerek e . kuvvetinden istifade edememiştir. mirler verildiği sırada Midilli 12,05 Düştnanm SivastoDoia avdet ettiği de sancakta bir Rus kruvazörü gö • zan ve taiimîn edildiginden ki ha. ründüğünü haber verdi. kîkati halde oyle olmuştur f ilotillâ Yavuz son süratle bumm üzerine lbnanda Itaimak emrmî aîmış, Ha • dondü ve biraz sonra sis içinde wnmidiye Tuvapseyi bombardrman içîn eak eihetinde bir gemi daha bulunRogazdan çıkmağa ve Midilli de duğunu faketti. Kısa bir müddet Bo&aza avdete memur ediimistir. sonra ilk görünen iki geminin ara Yavuz 20 tesrinisaniye kadar desmda cenubu garbt rotasında 5 zirhlı nizde kalvııs ise de düşmandan eser peyda olmuş ve diğer bir noktadan da göremenvştir. torpitobotlar «örünmüstü. * • • Sahfekârlık ve dolandırıcılık davası üsködar tramvayı KadıkOyOne kadar uzatılacak ıı • ^m • recı bir olıım Sivasiopol acıklarında duşmana tesadüf Bayramda Balıkesirde bir elektrik amelesi öldü Kasa hırsızları aftan istifade ettiler Sehir bandosu tevsi ediliyor Taksimdeki fiskiye betondan yapılacak Bir köye Gazi Hz. nin heykeli dikildi Temyiz edilen bir karar Muharebe başlıyor Dttşman ile boy olçüşmek için Stedenberi kemali iftiyak ile bek • leaen fırsat arhk hulul etmiş gibi görünuyordu. Böyle bir havada yanaşık ve toplu bir halde seyretmekte olan btitün Rus donantnası ile Yavuz ve midilli kısa bir mesafede karşılaş • mışiardı. Saat 12,20 de ve hemen hemen ayni zamanda tarafeyn ateşe baş ladı. Topçu muharebesi itibarile düşmamn vaziyeti daha iyî idi. Çünkü Yavuz deniz tarafında olup bu cihette hava acık olduğundan düşman tarafından iyice görülüyordu. Yavuz düşman hatti harbinm ilk gemisi üzerme 7,000 ilâ 7,200 metro mesafeden ağır toplarile ateş açtnış ve ayni zamanda son süratle ileriiyerek düşman hattınm (ti) ye almak, yani düşman filosunun baştarafı ilerisine geçmek ve Ruslann rotası U tikametinde amut vaziyetini almak istemişti. Rus salvoları çok isabetli Tarafeyn donanmalan arasında vuku bulan bu ilk musamede hakkmda Rus nesriyatını da tetkik etmek fayda. dan hali olmaz, bu muharebeye ait kısmı naklediyoruz: Korvet kaptanı Monastrefin kitabından: «Muhasamatın iiâm Uzerîne ben «Jarki> muhribine tayin edildim. «Jarki», Yavuzun 29 tesrinievvelde hücum etmis oidugu muhripler sis tetninde blr gemî idi. Donanmamız Trabzonu bombardıman ettiği zaman ben «Jarki» muhribinde buiunarak bu hücuma işti rak ettim. Düşman sefaini harbiyesinin Trabzonda bulundu§u ihbar edilmis ve bu ihbar üzerine filo denize açılmıştı. lÂkin Trabzona muvasalat ettiği tniz zaman burada düşman gemilerînden eser göremedik. Mabadl var Ruslar ne diyor? Mektepü hanımlar asker olmak istiyorlar Moskova ticaret odasının tebrikleri Takibi durdurulan davaiar Tookaoı mözesinde tamirat MDtarekenin yıl dönömü merasimi Bir beraet kararı Gazinin doğduğu eve hatıra levhası konuldu Birifici sahifeden tnabat donya Umumi valisi, Selânik Askerî kumandanı, Yunan Universitesi profesorleri, Atina sefirimiz Enis Bey, konferanstaki Türk ve Yunan de • legleri de bulunuyorlardı. Askerî bir kıt'a da vardı. Merasime millî marşımızla baş landS ve bunu Cumhuriyet marsimız takip etti. M. Papanastasiu Selânik üniversitesi namına profesör Stavropulos •« nmuıni Vali hararetli nutuklar soyliyerek bu tarihî levhanın ehemmiyetini izah ettiler. Papanastasiu bilhassa dedi kit « Türk hürriyetinin ve içtimaî ıslahat hareketlerinin beşiği olan Selânik, Mustafa Kemalin doğmuş olduğu şehir olmakla iftihar eyler. Balkan ittihadınm kahraman hâ • misi, Balkanlıdır. Bütün Balkanlı lar onu kendisinden, kendi ırkından ve kedi milliyetinden addeyler. Gazi Hz., Balkanlılan birleştiren kuv • vettir.» Umumi Vali, Yunan millet ve hükumetinin Türk milletine ve Büyük Reisine karşı olan hayranlığınd'an bahsetti. Selânik universitesi namına söz söyliyen profesör de, levhanın mahiyetini anlatarak Gazi Hz. nin mücedditliğine ve Balkan ittihadına müzaharetine şükranlar Hhaf etti. Enis Bey bu nutuklara mukabele ve teşekkür etti. Levha üzerindeki kordelâyı M. Bakaklbaşıskesti ve bir hatıra olarak Ruşen Eşref Beye verdi ve levha üstündeki örtü açılarak mera • sime nihayet verildi. Bu merasim 29 teşrinievvel Cumhuriyet Bayrammda yapılacaktı. Fakat Balkan konferansı Türk dele • gelerinra gelmelerine intizaren bude oturduklan oda, merhum annegüne bırakıldı. Gazi Hz. nin Selânikteki evlerinlerine ait odanın üs+ündedrr. Ev, Selânik Belediyesi tarafmdan sahn alınacak ve tarihî bir abide olarak muhafaza edilecektir. Balkan tttihadı müzesi haline konulması da mümkündür. Evin eski methalinin yerine iki dükkân ya • pılmıştır. 2 sene evveline kadar eski kırmizı rengini muhafaza eden Gazinin evi sonra sarıya boyanmıştır. Gayrimubadiller heyeti Ankaraya gidiyor Silivride bir cinayet oldu Bir otomobtl parçalandı Hikmet Bey Kadriye Hanım davası bittı Müddeiumumilik Basmuavinliği Kalp sektesinden ölmOş Bir futbol ve ten.s sahası yapılacak Topkapi harieinde bir ceset bu . lunmuştur. Bu cesedin Ramazan oğIu Hasan ismindeki şahsa ait olduğu ve sektei kalpten öldüğü anlaşıltnıştır. Onîvershe btnası ile Talebe yurdu arasındaki saha arasında bir futbol ve tenis sahası yapılması kararlaştırılmıştır. Oniversite talebesi ders saatleri harieinde burada spor yapa. caktır Kanundan istifade edecek diğer suçluların sabıkalan sorulmuştur. thtîlâs, zimmet, frtişa ve komünistlik raarnunlan umumî aftan istisna edildikleri için muhakemelerine devam edilecektir. Adanada domates bolluflu Adanada domates bolluğu devam etmektedİT. Domates toptan olarak okkası 50 paradan satılmaktadır. Perakendeciler iki buçuk okka domatesi 5 kurusa vermektedirler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog