Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi uncu cuzu çıkh 43 Onuncu umhuriyet ,., İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adresl: Cumfauriyet, istanbul Posta fcutusu: îstanbul. No. 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir müdüru: 23236. îdare mudurü: 22365, Matbaa: 30472 P n m a r t P S İ 1 TperİnİKAIlİ « ' " I » 8 ' 1 8 8 1 * 18^111158111 zar teatileri esnasında müşahede edilmiştir: Türk Sovyet hükumetlerinin muhtelif bey nelmilel konferaıulardaki sikı teşriki mesaisinin ve Londra misakımn imzasının, iki hükumetin halisane ve azimkârane merbut bulundukları sulh eserinin tarsini emrinde, çok feyizli oldu ğu ve bu teşriki mesaiye ileride de devam etmek icap eylediği keza müşahede olunmuştur. Türkiye tarafından Cumhuriyetin onuncu yıldönümü heyecan ile tes'it olundugu bir anda, Sovyet Rusyanın mümtaz şahsiyetlerince Ankaraya yapılan bu ziyaret dostane mahiyeti itibarile bütün milletin hissetti|i sevinci arttırmıştrr. Bu yüksek sevinc günlerinde Türk Sovyet devlet adamları, mütemadiyen artan, inkişaf eden iki memleket arasmdaki sıkı dostlu^un güzel ve asil manasının büyüklüğünü tamamile hissetmişler ve yeniden tam bir noktai nazar birliği mü şahede ederek mezkur dostluğun tarsinini mü • hürlemişlerdb Ankara 2 (A.A.) Cumhuriye • timizin onuncu yıldönümü münasebetile Reuicumhur Hazretlerine, Sovyet Rusya Merkezî tcra Kotnitesi Reîsi M. Kalenin, Birleşik Amerika hükumetleri reisi M. Ruzvelt, Yunan Cumhurreisi M. Zaimis, LJtvanya Cum. hur reisi Antanas Metona, Japonya tmparatoru Hiro Hido, Bulgar Krah Boris, Yugoslavya Kralı Aleksandr, Mısır Krah Fuat, Arnavutluk Kralı Zogo, Maear hükumet naibi Amiral Horti, Danimarka Kralı Cri«tian, Norveç Kralı Güstav, Brezilya Müttehit hükumetleri muvakkat Reisi Qu etulio Vargos, tsveç Krah Haakon, tran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Irak Kralı Gaziyülevvel, Hicaz Meliki Abdülâziz Hazretlerinden ve ttalya Başvekil! M. Musolini ile Fransa radikal sosyalist fırkası reisi M. Heryodan t^brik telgraflan gelmiş.tir. Gazi Hazreleri, çok samimî bir li sanla yazilan ve Türk milletinm saadet ve refahı dilekleri ile nihayet Hayat , Ansiklopediâ Biyfik Mr kitiphaneyi Ur arada eviıize getiren eı faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlanmak lâzımdır Tnrkiyemizde Koy ve köylü Ankara: 2 ikincHesrin (Başma harririmizden) umhuriyet devrinin ilk on yıhnm muhasebesini bötân miîletçe büyük bir bayramla kothılarken ondan sonraki yıllar . da başanlacak işlere daha büyük he • v « ve gayretlerle ahlmak sevk ve heyecanmı da yaşadık. Ba işler bir, beş degüdir, nuUî hayatın binbir ihtiyacı kadar çoktur. Nihayet Türke durmak yaraşmadığma göre her sahada raütemadiyen ilerlemek üzere hep çalışıp gideceğiz. Fakat bizce bundan sonra go. r&lecek işler arasmda bir tanesi var ki ebemmiyet derecesi itibarile birinci mevkii tutar: Köyün ve köylünün yük . sehümea. Bu mesele, Türk devletinee bir plân dahilmde yürütülmek üzere e, bemmiyetle ele alınacak başlıca bir mesdedir. Tüririyede köyü ve köylüyü yükseltmek demek, Türk devletmi a labildiğme kuvvetlendirmek demektir. Yeni Türkiyede köylü lehine yapılan şeyler az değfldir. Cumhuriyet idaresi köyo ve köylüyü ihmal etmiş degfldir. Koy için ve köylü için yapılan işierden yakuz âsarm kaldınlmasım öne sür . sek bunun diğer büyük inkılâplar kadar ehemmiyetli olan ve bflhassa köylü lehine yapılan en büyük bir is olduğu na görürüz. Neticeleri ne olursa olsun ftşar ortacağa ait iptidaî ve ekseriya zaHmane bir vergi usolü idi. Onan kaldmlroasmda esas itibarile büyük babet varcbr. Âşann kaldınknası mem. lekette verginm sıklet merkezmi degiş. tiren bir hareket ohnaştur. Ba hareket J netkesinde beDd devlet kendi maliye iflerinde ax çok sorlok çekmiştir denilebiKr. Fakat ftşarm kaldınhşmdan k8ytanfln raydası muhakkak olarak çok büyük olmuşlur. Dediğanfac gibi ba başhbasraa btr mkıliphr. Camhariyet devrinde kSylü lem ya. pılan işlerden biri de k8y kammudar. Ba kananda Türkiye Büyük Mfllet Mee. fismm k8yü ne büyük dikkat ve şefkat. krl« gozonünde tubnuş ve totmakta oldagana a ç * gorürib. K8y kamm. halk İdaresi besabnM kSy ve kSylü ! çm dflrilmiş koeaman bir abide rtbldîr. Ankarada acılan Ziraat ensrJtSleri nenc« îtibarile koyü ve koylflyü yfiksel . toeek bir Darülfümmdar. Halk idare . sinde bir kısım halkm ihmal edifme . •îne zaten imkfin yoktur. Bu îdarede (şler derece derece bütün haTkı alâka dar etmekten asla hâli kalamaz Mese. Ift 3rtısadî bahrandan bahsedildikee şenir ve kasabalan canlandırmak îtm kBvîBnün sabn ahna kadretmi arttır . mak lânmdır derk. Demek ki muiet Işleri zaten birbirlerme san baflarla baghdır. Banonla berater bundan sonra k8ye ve kSylüye basost bir alâka fle bakmak ve onan hayatmı her cihetten ve tex elden ıslaha gîtmek bizce sîmdiden sonra yürOtSlecek îşlerm başinda geHyor. Türkfyede kSylS ve kSylünön kaldınlmasrâî zamana ve umumt islerin tabîf fakîsaflan netieesfne bırakmamak ma . vafık ve natta elzem gSralmelidîr. Memleket islerimrzm amamt heyetmde çabak bir salAh hasale geldiğinl g8r . mek isayorsak bnce gidileeek yo! f?te badar, ve bu iş asla kolay olmamakla beraber asla sor da degfldir. Bu saha da neler istiyebfliriz: 1: Köy bayah sıhhl olmalı, k8ylü değme hastalıklann kurbanı olmamalıdn, 2 : Koylüye çiftçüik bayntmda bilmedigi şeyler öğretflerek onan çahş. masmdan azami istihsal neticesi elde etmesim temin etmelidir. 3 : Köylünün istihsali deger pahasfle satdarak karsılığı tamamen onan kesesine girmelidir. 4 : Köylü şahsan iyi ve ssylam gîymmeK, iyi ve sağlam gıda slmalı, mesken itibarile iyi ve sıhhî sartlar da. hilmde otarmalıdır. S: Köylü kendi işme yarîyacak bflgflere sahip olduktan başka ynrda ait bflgflere de malik kılınmalıdır. Hulâsa alh tmparatorluk asrmın bi. •e harap ve türap bir halde miras bı • raktıgı Türk köyleri kendi âlemlerin • de nfacık mamureler olmağs götürül • melidir. Ahn size bir program ki her mnd . de*i yüzlerce makale ile ancak şerho . mnabüir, ve serholundukça bSyüb himmetlere ve fedakârlıklara tevakkuf et • n*gi görülür. Ancak banlar iste böyle kolay şeyler olmamakla beraber zor • luklan da Kristof Kolombun sivrisî ü . zerine oturtulan yumurtasına beazer • ler. Yani bflgfli ve azimli ellerde ba zorluklar şaşılacak kadar büyük kolay TurkRus dostluğu bir kat daha kuvvetlendi Ankaradaki görüşmelerde, iki devlet arasmdaki noktai nazar birliğinin inkişafı görülerek dostluk tarsin edild? Ankara 3 (A.A.) nResmi tebliğ» Harbiye | ve Bahriye komiseri ve Sovyet ihtilâli harp meclisi reUi Mösyö Voroşilofun riyasetinde Hariciye Komiseri muavini Mösyö Karahan, Maarif komiseri Mösyö Bübnof, Yüksek tedrisat fen komiseri reisi Mösyö Krijano vski ve Süvari umum müfettişi M. Budenniden mürüekkep olan ve hassaten Ismet Paşa ile Tevrik Rüstü Beyin Moskovaya yapmış oldukları ziyareti iade ve Cumhuriyetin onuncu yıldömi mü bayramlarında bulunmak üzere Ankaraya gelen Sovyet heyeti murahhasası, Ankaradaki ikameti esnasında Türkiye, Sovyet sefirleri de hazır olduklan halde Basvekil tsmet Paşa ve Hariciye Vekili Tevfik Riiştü Beyle müteaddit mü lâkatlarda bulunmuşlardır. Türk Sovyet dostluğunun ilk temelleri 1921 de Moskovada atılahdanberi geçen 12 sene içinde karsılıkh tam bir anlayış ve açık ve sarih noknai nazar birliği yolunda inkişaf etmiş olduğu, azamî bir samimiyet ile meşbu olan bu noktai na Bayramda Gazi Hz. ne gelen tebrik telgraf i an Bütün dünya milletleri, Türkiye Cumhuriyetinın 10 uncu yıldönümünü tebrik için Büyük Gaziye telgraflar çektiler lenen bu telgraflara hararetle tesek< kür etmek suretîle cevaplar vermişlerdir. Macar naibi hökumetinin telgraflan Reisicamhur Gazi Mustafa Kemal Haantlerin* Türkiye Cunn huriyetinin ilâ nının onuncu yıl dönümümî bütün Türk milletinm şevk ile s&hsı devletiniz etra • fında toplanarak millî hayatın ba çok mühim meı'ut hâdisesini tes'H etmekte olduğv sırada zatı dev. lelerinden gerek kendi namıma ve Amiral Horti gerek bütün Macaruftan tnOlcAi naMabadi S inci aahtfeae Dünkü futbol maçları Fener Tamşvarı yendi Beşiktaş ta Etnikosu... Beşiktaş: 3 Etnikos: 2 Fenerbahçe: 3 Tamşvar: 1 Şehrimize gelen Bulgar meb'usları Çiftçi fırkasına mensup 7 meb'us şehrimize geldi Aziz misafirlerimiz Izmire vasıl oldular İzmir halkı »dost Sovyet heyetini muazzam tezahüratla candan karşıladı Voroşilof Yoldaşın riyasetindeki dost Sovyet Ankara ittasyonunda Bulgar Çiftçi fırkası meb'uîfarmdan mürekkep yedi kişilik bir heyet şehrimize gelmiştir. Beşiktaş, EtnikoM maçından bir estantane: Etnikos kaleri b'nünde Bulgar meb'usları dün şehri mizin muhtelif yerlerini gezmişler Taksimdeki Cumhuriyet abidesini ziyaret etmişlerdir. Yukarıdaki termektedir. resim, Bulgar meb'uslannı abide önünde gös İzmir 3 (A.A.) Jeneral Voroşi lof riyasetindeki Sovyet heyeti bu sa. bah Izmire muvasaJat etmistir. Heyet Karşıyakada kalabalık bir halk tarafından hararetle karsılanmıştır. Jeneral Voroşilof vagondan inerek halkı selâmlamış, hakkında gösterilen tezahürata te. sekkür etmistir. Tren Basmahane U • tasyonuna girerek bando Enternas . yonal ve tstiklâl marşlannı çaltnış ve merasimi askerİ3^e yapılmıştır. Vali, müstahkem mevki kumandanı, Belediye reisi, Cumhuriyet Halk Fırkası i dare heyeti reisi, Sovyet konsolosu, Ros tiearet mümessili ve aüeleri heyeti se heyetf lâmlamıs, Madam Vorosüofa, Madam Budenniye buketler verilmistir. Jeneral Voroşilof askeri teftif et . rtâş, istasyon önünü dolduran binlerc* halk tarafından aUaslannuştu. Heyet toğruca vüâyeti, müstahkem mevki ka. nandanlığmı, Belediyeyi ziyaret etmiş ve kumandanlık önünde merasimi askeriye yapılmıştır. Heyet ziyaret ettik» leri yerlerde ve geçtaderi caddelerde halk tarahndan alkışlanmıstır. Mütea. kıben beyetin indiği Gazi konağutda ziyaretleri iade edihniştir. Şehir, Türk, Sovyet bayraklarile donanmıs va'» şehMabadi 2 inci sahifede İtalya kabinesinde değişiklik olacak M. Musolini üç nezaret daha alıyor Fenerbahçe • Tamşvar maçından bir estantane: Rumen kaiesi on». yaz formalarını giyerek sahaya çıkmış Kadıköyunde mühim bir maç olmaolan Beşiktaşlılar rüzgân lehlerine alsma ragmen, Stadyoma Beşiktaş Et dılar. Etnikos geçen haftaki kadrosunu nikof maçmı görmek üzere hayli mü . muhafaza ediyordu. Beşiktaş Hakkı, bîm bir kalabalık toplanmıştu Evvelâ, Nazım ve Hayatiden mahrum, ?n şe. Pera . Moda takımlan güzel bir oyunküde sahaya dizildi. dan sonra iki taraf ta 0 0 a berabere Sadri kaldılar. Pera Moda maçmı mütea. Adnan Hüsnü kıp halk sabırsızlıkla günün mühim maFeyzi Nuri tbrahim çnu bekliyordu. Saat 3,20 de ev • Eşref Bambino Şeref Ali Cahit velâ Beşîktaşhlar, sonra Etnikos talnTam saat 15,30 da oyuna baslandu mı alkışlar arasmda tahaya çıktılar, ha. Mabadi 6 ma »ahifede kem, Galatasaraydan Suphi B. Siyah be. niiMHiuıniinırnrıınuıiT r Ege mıntakasınmlOyıllık iktısadî bilânçosu Cumhuriyetin harap bir halde teslim aldığı Ege mıntakası modern bir memleket oldu BIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIinilllMlllllllllllllllinilllllHlllinMIIIIPIIIirtlllillllllilllllllillllllllinMIIIIIIIIHMIIIIIIIlnnilMinilllllltHMIinillHIMnltMHH» ııiMiHiıııımıifnıunrıııurfiiuıiiTTiiiMinıuMtıuMMiMiııiMHiiinMinfiııiMinTnnnntıınnırMituıınııııifiHtiııu hklarla giderilebilir. Çünkü eldeki iptidaî madde olan bizim koy ve birim köylü çok kabfliyetli bir hamurdur. Biz köyün ve köylünün düzeltilmesi ve yükıeltilmesi işmi köy mektebile köy mektep hocası temeli üstüne oturuyoruz ama bizim Utediğimiz gibi bir köy mektebinin ve birim istedğimiz gibi köy mektep hocasınm. Bizce bu büyük ism ma. nivelâsı oradadır. Bunu diğer makalelerimizde anlatacağiz. YUNUS NADİ Roma 3 (A.A.) Ortada dönen »ayialara göre bahriye, harbi • ye ve hava aeri nazırlıklarmda ya kmda bazı degisikiatler olacaktır. Bu 3 nezaretm bundan sonra M. Muso lkn arafmdan bizzat »dare edHeceğ! söylen mektedir. Mareşal Balbo mü ^mleke^'rden birmm idaresi başmda büyük bir me muriyete geçecektir. Bu tebeddül cereyanmm nafıa ne zaretine ve rasist fırkası erkânma şa mfl olduğu rivayet olumıyor. Fırka kâtibi umumisJ M. Starace'nm yerfne B. Bottamin yahut M. Razanm geçe cegi beyan edilmektedir. Bununla beraber bu sayialann hiç. biri şimdiye kadar resmi surette teyh edilmemiştir. îzmîrde Gazi bulvarı nin felâketli günlerinden sonra istzmir (Hususî) Türkiye kur tuluş tarihinin ideali, millî zafe«tnin tilâya maruz kalan bu topraklar tek hedefi olan güzel tzmir ve Ege mın rar elimize geçtiği zaman başta \x mir olduğu hald'e bütün mmtaka takası, Türkiye Cumhuriyetinin en Mabadi 4 üncü sahifede fevîzli bir parçasıdır. Cihan harbi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog