Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Yemeklerinizin Nefaset ve Iezzetini yalmz FARELER SIÇANLAR Biçağı bilemek için 10 saniye, makineyi temizlemek için 10 saniye. Valet, 1yi tıraş olmak için muktazi makine, bileme kayışı ve biçaktan mürekkep mükemmel bir takım demektir. lstimali kolaydır, zaman kazandınr. Güzel tm>s eder. (< Yemekleriniri telvis eyler. Eşyalannın harap eder. Erzakınızı imha eder. Bahçelerinizi, tarlalannın, depo, ambar, kntüp&ne, fabrika, dolap ve bütün eşya ve malzemenizi, meskeninizi perijan eyler. Hemen bu muzır ve belâlı mahlukah ?30TeşrînTsanî Kış movsiml H A S A N Fare Zehiri ile bir saniyede öldüriinüz. Hasan fare zehiri bir parça ekmek veya an Qe mamul tatlılara az bir miktarda lürülürse ve fare lerin bulunduklan yere bırakırlırsa ber türlü fareler ve sıçanlar, seve seve iştiha fle yerler ve derhal ölürler VAKTi Her çeşit nefis, kıymetli meyva vesaire Bdanları teminatlı olarak Çengelköyünde Yenimaha le 25 No.lu Ahmet Bey ve Yani ustaların bahçesinde satılmakta olduğu muhterem müşterilerimize ilân olunur. (10265) 9377 Yakiaşmakta olduğundan muhteretn iDüşterıleriınize gene 8 taksitte ve kefaletsiz olarak Âvrupanın en son tnodel üzerine KOrk m a n t o l a n satmaktayız. Mahmutpaşa Kürkçü han B EY K O • • • M ^ Tel. 21685 ÇAPAMARKA baharatmı kuilanmakla temin edebilirsmiz Hasan Hasan ecza deposu: 25 kuruf iur. Taklitlerir.den sakınımz. markasına dikkat USTA ARANIYOR Istanbulda büyiik bir taj matbaası için bir transportçu ustasına ihliyaç vardır. Makineden anlıyan tercih edile • cektir. GaUta potta kutusu 179 tahri • ren müracaat. (10376) Doktor lurkiyenin yegâne mamulâb olup ecanibi gıpta ettiren tahan helvası son zamanlarda eski nefasetini kaybetmîştir. Bumı nazarı itibare alan Bakkalbaşı Tevfik Efendi oğlu Ismail Bey elli senelik bir helvacı ustasının nezareti altında kârıkadim tahan helvası ARANIYOR: Kadıköyünde Sürey imaüne başladığını muhterem halkımıza tebşir eder ve ehli zevkin | ya Paşa smeması müdiriyetine müra teşriHerini diler. istanbul Balıkoazar No. 3 4 10442] 1 caat (10336) TAHAN HELVASI Halis şekerden mamul Bevliye mütehassısı |Köprübaşında Erainör.ü han(9337)| MEHMET ALi Tahsilı yüksek, Maariften musaddak Hanim'ar Biçki Dikiş mektebidir. Muallim makastar ve terzi yetiştirir. Aynca şapkaclık, çiçek ve boya dersleri de vardır. Kayit devam ediyor. Akaretler 64 BESİKTAŞ DiKiŞ YURDU [ARA Nışanyar Hastalanm hergün akşama kadar Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında Mek. tep sokak 35 No. lı maayenehane. sinde tedavi eder. Tel: 40843 (MM) Kadıköy icra dairesinden: Bir borcun temini i»tifa»ı zımninda mahcuz olup sahlarak paraya çevrilmesi mukarrer bulunan l50 paket muhtelil cins ve nevide tütün ve sigara 4/12/ 933 pazartesi günü saat 13 ten 15 e kadar Kadıköy vapur iskelesinde a • çık arttırma ile satılacağntdan yiizde iki buçuk resmi tellâliye müştericine a* rt olmak üzere taliplerin mezkur gün ve saatte mahallinde bulunacak me • mura müracaat eylemeleri üaa olunur. (10460) Doktor 6 Şt MEMUftESi Arapsun Cumhuriyet Müddeiumumiliğînden: 1 Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunup bedeli keşfi «792780» kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadilen hapishane ittihaz olunacak kilisenin satışı 28/12/933 perşembe günü saat 14 te Arapsunda komisyonu mahsus tarafmdan icra kıhnacaktır. 2 Talip olanlann teklif edecekleri mebaliğin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mektuplarını ve taahhütlerini bihakkın ifa suretile şimdiye kadar asgarî yedi bin lira kıymetinde bir bina ikmal ettiklerine dair resmî veya hususî vesaikle birlikte yevmi mezkurda saat on dörde kadar komisyonu mahsusuna makbuz mu • kabilinde teslim etmeleri lâzımdır. 3 Talip olanlann bu baptaki sartname, mukaveîename, keşlf name ve plânlan Arapsun Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde göre bilecekleri ilân olunur. ([6546) istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden 26 subat 933 tarihinde içtima eden fevkalâde hissedarlar heyeti umumiyesi tarafından verilen salâhiyete binaen şirketimiz meclisi idaresi üçüncü tertip hisse senetlerinin ikinci rubu bedelini tahsile karar vermis olduğundan içbu hisse senetleri hâmillerinin tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında yetlerindeki muvakkat senetlerile şirket merkezi mize müracaat ederek taksit bedellerini tesviye eylemeleri ilân olunur. ! Fehm» Hekimî Emniyet Işleri Umum Müdürlüğünden: <m I ~ fifo vc ve PARATıFO AŞISI îıFO Paratifo hastalıklanna tutul jjm> Dr I H S A N SAMI raamak için tesiri çok kat'î, muafiveti Dek emin bir açidır Ecza depolannda bulumır Gripe, baş ve diş ağnlanna. rotnatizmaya karşi KAŞE »ayec laydalidır Her evde buluntnası lâzım ktvmetli bir ilâçtır. Kczanelerdei arayinız. ^gg*. 10236 « ŞiFA 1 Türkiyede Türk vatandaşlarma hasredilen san'at ve hizmet ler hakkındaki 2007 numaralı kanun tarihi neşri olan 16/6/932 gününden itibaren muteberdir. Mezkur tarihten sonra gelecek yabancılar kanunda sayıh san'at ve hizmetleri ifa edemezler. 2 Bilâhara neşrolunan 2249 numaralı kanun ile verilen iki senelik mühlet 16/6/932 tarihinden evvel Türkiyede mukim olup ta kanunda sayıh işleri görmekte olan yabancılara mahsustur. 3 Memleketimizdeki bazı müessese ve müteahhitlerin, mevcut ahkâm hilâfma hariçten bir takım yabancıları 2007 numaralı kanunda sayıh san'at ve hizmetleri gördürmek için Türkiyeye celbetmek üzere mukaveleler akteyledikleri görülmektedir. Kanunî hükümlerin tatbikı ve bu gibilerin çalıştınlmasına müsaade edilmemesi tabiî olduğundan hem alâkadarların mutazarrır ol mamaları hem de gelen yabancıların perişan bir hale düşmemeleri için keyfiyet ilân olunur. (6604) BAN ZIRAAT KA5 TUJClKiYE Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisvonundan: 1 3928 çift yün çorap ve 3928 çift pamuk çorap kapah zarfla münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa şartlan kâğıdımn tasdikli suretleri komisyondan ahnabilir. Z Münakasa 6/12/933 tarihine rsalıyan çarşamba günü yün çorap için saat 14 ve pamuk çorap için saat 15 te ayrı ayrı yapılacaktır. 4 Istekliler belli saatlerden evvel ayrı ayrı % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarmı komisyona getirsinler. 5 Nümuneler hergün komisyonda görülebilir. (6240) | iŞÇi ARANIYOR Bilumum çorap makinelerinde çah • şabilen, tarakçıya, kadm ve burun makinelerinde çalışacak işçîye ihtiyaç vardır. Taliplerin SuHanhamam 53 numaraya müracaatleri. (10445) Dr. A. KUTİEL Karaköy Topçular caddesi NTo 3 3 Ademi iktidar ve be! gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOIN haplandjr. Deposu, Istanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 150 kuruş posta ıle gönderilir. Izmir'de Irgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde buiunur (9335) İstanbul Mıntakası Sanayi Müdürlüğünden: Depozito suretile veya kat'î şekilde tediye edilen ve Teşviki Sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayıh kanunun muvakkat maddesinde yazıh üç aylık müddet zarfında muamelesi ikmal edilmiyerek gümriik ve muamele vergisi muafiyetinden istifade edemiyen eşyaya ait gümriik resmile muamele vergisi yekunlarının tesbiti lâzım geldiçjinden alakadar müesseselerin acilen müracaatleri ilân olunur. (6602) BELSOĞUKLUGU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ İLÂÇ Beyoğlu Orman Idaresinden: Muhalifi nizam naklinden dolayı hazine namına müsadere olunan ve Fmdıkhda mahfuz bulunan 21 çeki meşe odunile 1128 kilo meşe kömürii müzayedeten satılıktır. Taliplerin Beşiktas Orman ldaresine jre ihale günü olan 20/12/933 te saat 16 da Beyoğlu Kaymakamlığında mütefekkil müzayede komisyonuna lüzumu müracaatleri. (6564) 50 KRŞ, HER ECZANEOE BULUNUR. SaMp ve Başmuhanvi Yunvs Nadt ümuml neirtyati tdare eden Yazt tflert muduHL: Abidin Daver Uatbaacüik ve Netrfyat Türk Anontm girkett . Istanbm PROTEJİN'dir ADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog