Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

BABA, ANNE ve KIZ MÜŞAVERESI Bata: Kızımız nikâhlandı, biV ay sonra düğün merasimi icra edilecek, lâkin damadımız için çamasırlan nereye siparij edeceğiz? Anne: Geçen gün damadınuzdan bir bohoa geldi, kendisinin kul'andığı göm lek ve pnsmalannda meşhnr gcmlekçi DAVÎT mağazasınm etiketleri var • dı. Kız: Anne, ben size söylemedim mi? Benim nişanlımm hüsnü întihabı var • dır. Bunun için bizim yapacağır* z ci • hazı nrotlaka GALATASARAY Lİ SESİ KARŞISINDA İSTİKLÂL CADDESİ 178 NUMARAU MEŞHUR Cumhariyef Divanı Muhasebai Riyasetinden: Alınacak 17 buçuk lira aslî maaşlı iki daktilo için 14 kânunuevvel 1933 perşembe günü saat 13,30 da daktilo müsabakası yapılacağmdan berveçhi ati: 1 Ortamektep mezunu olmak «cmüsavi şerait dahilinde lise mezunları şayanı tercih olacaktır.» 2 Memurin kanununun tesbit eylemit olduğu evsafı haiz bulunmak. 3 Makine ile süratle yazı yazmak. Şeraitini haiz olanların tarihi mezkur a kadar Divanı Muhasebat Sicil Mümeyyizliğine müracaatleri. (6606) Emlâk Ve Eytam fiankası ilânları Emlâk ve Eytam Bankasından: Mütekaidin, Eytam ve Eramil MütekaHin, eytam ve eramil mart, nisan, mayıs 934 maaşatmm iskontosuna 7 kânunuevvel 933 perşembe gününden itibaren başlanacaktır. Müracaat ayın ikisinden itibaren kabul olunup tedivat sahibi maaşa verilen fis numara larile ve bankaca tayin edilen günlerde vapı!ır. (6529> istanbul Evkaf MGdiriyeti ilânları I Limanımızdan hareket edecek vepurlar Denizyolları 1Ş L E T M E S 1 Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade • ^ Han Tel 22740 Bömlekçi Davit Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Muhafaza memuru hanımları içîn kumaşı ve malzemesi mütaahhide ait olmak üzere yirmi adet manto ve kasket pazarhkla yaptırılacaktır. 2 Pazarlık 2/12/933 tarihine rashyan cumartesi günü saat «14» tedir. 3 Şartname ve nümuneler komisyonda hergün görülebilir. (6607) MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1933 kânunuevvelin birinci cuma günü saat 10 da Beyoğlunda, Taksimde, Ayazpaşa caddesinde Mezarlık soka^ında VURLAKA APARTIMANI NIN dokuz numaralı dairesinde mev • cut ve şehrimizde tanmmıs maruf bir aileye ait gayet nadide ve Iüks esyalar müzayede Oe satılacaktır. Vienna mamulâhndan akaju ve 16 parçalı çok güzel yemek oda takrmı; Luîx XV sek • Irade maaperde gayet zarif salon takımı, tngiliz mamulâtından MAPLE markah nadide yatak oda takımı; salona ait zenirtn mobflvalar; biblolar; müzeyyen tablolar; perdeier; çtni, Goden ve Salamandra sobalar; yerli maroken ka nape takrmı; 2 adet çok zarif mine îsleme Jaoon vazosu; J. P. markalı vazolar; sedefli tabureler; meshur Fraget markalı çatal talomlan; heykeller; kolonlar; sez'ong; semaver: oymalj cîn masalar; modern avîzeler; aynalar; kanapeler ve saire. Baraka kristal naditfe kaJeh takımı. Anadolu ve Acem halılan. Gayet nadide bir piyano. (10472) İstanbul beşinci icra memurluğun • dan: Büyükfclada Nizam caddesinde Kazoglu su kumpanyası cîvarmda 1 nu • maralı hanede muk>m iken hâlen ika metgâhı mechul ımi'jra tütün inhisan m«mur1armdan Mehmet AIi Beye. tnhisarlar Umam MödüriuSvne bor • ei"nuz olan 84 lira 75 ktırt'* ile masa rifî îcraîventn •ernini taT»«='lî zım»MTi«la takio talebHe Inhisarlar Umum Müdi rivetî veloli tarafmdan namımza irhKg edilmek nzere dairemîıe ^1/3/933 tarib>n<îe müracaat edilmistir. Doldurulan odeme emri ikametgâhıntzın meçhuliveri hasebile tarafmıza tebliğ edilememiş ve zabttava yaphnlan tahkkat neticesinde de ikametgâhınızm mechul bulunduğu anlaşılmu olmakla tarafınıza tebligi icap eden odeme em rinin bir ay müd^etie Pânen tebligine karar verilmiştir. Tarihi ilândan ?0 geçtikten sonra cereyan edecek on gun içinde şifahan veya tahriren bir itirazmız varsa dairemizin 933/1239 nu • maralı dosyasma müracaatle beyan e dilmesi ve yahut borcun tesviyesi ! cap edip aksi takdirde gıyabmızda ic raya devam edilecegi malum olmak ve odeme emri tebliği yerine gecmek üzere ilânen tebliğ olunur. (10449) Kadıköy icra memurluğundan: Bir borcun temini istifası znnnmda mahcuz olup satüarak paraya ccvril • mesi mokarrer bulunan kostümlük yünKi ve keten kumaş 9/12/933 cumar • tesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Kaddcoy çarşısmda açık arttırma üe sab • lacağmdan yüzde iki buçuk resmi tel • lâliye müşterisine ah obnak üzere ta liplerin mezkur gün ve saatte mahallinde bulunacak metnura müracaat eyle meleri ve mezkur gun kumaşlar krymeti muhammenesinin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde müzayedenin 15 gün sonra tekrar icra olunacagı ilân olunur. (10463) Istanbul Beşinci icra memurluğun • maaş iskontosu ' KARADENİZ sürat postası Mağazasma ısmarlamalıyız. Yalnız adrese dikkat! (10473) tstanbul dördüncü icra memurluğundan: Tamamına yuz otuz bes bra lîra kıymet takdir edilen ömer Avni elyevm Hace Fatmahatun mahallesinin eski Giimüssuyu yeni Izzetpaşa sokağında eski 7, 9, yeni 28/2,28/3,28/4 No.lı kayden 1341 arsm terbiinde bilmesaha yedi yüz yetmis metre terbiinde olup bes yüz yirmi metre binanın zemin mesahası ve bakiyesi bahçedir. Isbu bina EKSELSÎYOR aparbmanı demekle arif kalorifer, sıcak su, asansör gibi her tiirlü konfonı hâvi on aJü daireli nezareti fevkalâdeli betonarme apar • tımanın yansı. Ve gene tamnmma iiç bin alh ySz »eksen lira kıymet takdir edilen ayni sokakta eski 7, 9, yeni 28/1 No. lı ayni ne • zareti hâvi dört yüz yirmi sekiz ziradan ibaret arsa olup sokak tarafı kısmen duvar ve deniz tarafındaki cephe duvar ortasında kısmen bir set duvan ve temel asarı ve alhnda tonoz kemeri mevcut işbu gayrimenkulün dörtte bir bissesL Ve gene tamamına beş bin dokuz yüz elli lira kıymet takdir edilen keza ayni sokakta eski 7, 9 yeni 2 8 / 5 numaralı bes yüz yetmis bes zira terbiinde kayden arsa olan ayni nezareti hâvi isbu mahallin ön duvan kârgir çabsı galvanizli ahsap diğer tarafı galvanizle mestor ahşap döseraeli tahtmda bodrum ve deniz cihetifde set duvan mevcut ayni nezareti havi mezkur gayrimen • kuliin keza dörtte bir hissesi. Ve gene tamamına alb bin alh yüz lira kıymet takdir edilen ayni sokakta eski 7, 9 ; yeni 2 8 / 6 mımarah yedi yüz altmı» sekiz zira terbiinde arsa iizerinde kısmen 2 8 / 5 numaralı arsa üze rindeki salas ve böhnelerin bir losmı mevcut isbu gayrimenkulün dahi kezalik dörtte bir hissesL İsbu emlâk ayn ayn ihaleleri yapıl • mak suretile açık arttımuya konulmuş olup 16/12/933 tarihinde şartname • leri divanhaneye talik edilerek 8 / 1 / 934 tarihine musadif pazartesi günü sa> at 14 ten 16 ya kadar tstanbul dördüncü icra dairesinde sahlacakhr. Müterakim vergi, Belediye, Vakıf icareleri borçluya aittir. Arttırmıya iştirak için his • selere isabet eden muhammen kıymet • lerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi lâzımdır. Arttırma bedelleri hisselere isabet eden muhammen kıymet • lerinin yüzde yetmis beşlerini bulduğu takdirde ihaleleri yapıln*. Aksi halde en son arthranlann taahhütleri baki kalmak üzere arttırma on bes gün daha temdit edilerek 23/1/934 tarihme musadif salı günü ayni saatte hisselere i • sabet eden muhammen kıymetlerinin yüzde yetmis beşlerini tutmazsa satıs geri bırakılır. 2004 numaralı icra kanununun 126 ncı maddesine tevfikan îuotek sahîbi alacaklılarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri • menkul hisseler üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan id • dialarmı evrakı müsbitelerüe yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu siciUeri • le sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadar • larm işbu maddei kanuniye ahkâmma göre hareket etmeleri ve daha fazla mafâmat almak istiyenlerin 933/816 dosya numarasile memuriyetimize tnöracaatleri ilân olunur. (10468) E GE vapuru 30 ikinciteşrin PERŞEMBE 18 de Galata nhtımından kalkacak, gidişte lnebolu, Sam sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Hooava, donüste bunlara ilâveten Pazar, Polataneye uğnyacaktır. (6591) dan: Mehmet Behiç Beye birinci ve tkinci derecede beş bm liraya Nazlı Ha • nım bmti AbduHah Bey tarafmdan ipotek olunmus ve tamamlarma yeminli ehli vukuf tarafmdan 8188 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Bakırköy ka • zası dahilinde Y«Tiibosna kövünde Yenibosna çift'iği namile maruf ve muhtelif numara'ar alhnda müteaddit bina ve saire ile hisselî ve hissesiz müteaddit tarla ve değirmen mahallerini muhtevi halen 547 donüm iki evlek ve 292 arşin miktannda çiftlik binalarile saire ve hissesiz ve hisse • li arazi açık arthrmaya çika • nlmışhr. Şartnamesi 4/12/933 tarihinde herkesin RÖrebileceği dairenin münasip mahallinde bulundurulacaktır. Açık arthrman 24/12/933 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacakhr. Arttırmn bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmadı^l takdirde son arttırması dahi 8/1/934 tari • hine tesadüf eden pazartesi günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacakhr. Bu son açık arttırmada dahi işbu gayrimenkuliere takdir edilmiş bulunan ve kıymetin yüzde yetmis beşini arttırma bedeli ruttuğu takdirde müstrisme ihale edflecektir. Artürma bedeli kıymetin yüzde 75 ini hıtmadığı takdirde satış geriye bırakdacaktır. Müşteri olanlarm yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesini ve yahut milli bir bankanm teminat mektuplarmı getireceklerdir. Müterakim vergi ve vakıf icaresi müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 uıcı maddesinin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspkelerile bildirmeleri ve aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sabş bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacaklan cihetle alâkadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve işbu gayrimenkulün sair hususah hakkmda daha ziyade malumat almak ve hari • tayi görmek istiyenlerin dairedeki 933/2404 numaralı dosyaya müracaat etmeleri ve ikametgâhlan bilinmiyen hissedarlara da işbu ilân tebliğ yerine gecmek üzere flân olunur. Tekrosta Ormanlı köyünde vakfa ait Silâhdarağa çayınnın 934 senesi şubat ayı nihayetine kadar üç mah müddetle olbaptaki art tırmıya çıkanlmıştır. Ihalesi 11/12/933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanlann İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kalename müracaat eylemeleri. (6324) 1 tmroz Postası UĞUR vapuru 1 birincikânun tstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin 933 malî senesi ekr \ ihtiyacı hakkmda 1 teşrini sani 933 tarihinde yapılan münakasasma talip zuhur etmediğinden bu kere tekrar alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür etmekle taliplerin yevmi ihale olan kânunuevvelin 4 üncü pazartesi günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mekteptemünakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. (6183) CUMA 15 te ldare nhtımından kalkacaktır. (6592) Bartm Postası Bolu Belediyesinden: Bolu Belediyesine ait kırk bir loca bir paradi ve salonu ve salona bitişik olarak beş oda ve bir sahneyi ve bahçeyi havi ve elektrik ve su tesisatı mevcut olan sinema binası 11 kânunuevvel 933 tarihine mu sadif pazartesi günü saat on altıda Boluda ve Daimî Encümen huzu • runda verilen bedel haddi lâyik görüldüğü takdirde ihalesi yapılmak ve üç seneden fazla olmamak üzere kiraya verîlmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Teklifler şartnamenin tamamen kabul olunduğu zirine yazılarak ve sarih adres ve imza konarak ve yahut teklif mektubunda şartnamenin tamamen ve aynen kabul edildiği dercedilerek kapalı bir zarf içine konularak üzeri mühürlenecek ve zarfın üzerine talibin ismi ve adresi yazılacaktır. İşbu zarf teminatı muvakkateye ait makbuz ilmühaberini veya banka kef aletnamesini ve yahut bu hususta teminatı muvakkate olarak kabulü caiz olan esham ve tahvilâtı ihtiva eden diğer bir zarfın içine konmuş bulunaoaktır. Demirbaş olarak yüz kırk sandalye ve on dokuz adette sıra bir sahne ve bir sinema perdesile yedi parçadan mürekkep bir takım dekor tertibatı mevcuttur. Pey vurmak için şartnameyi görmek ve al^ mak istiyenlerin Boluda Belediye dairesi muhasebesine, tstanbulda İstanbul Belediyesine ve Ankarada Ankara Belediyesine müracaat leri ilân olunur. (6545) BURSA vapuru 30 ikinciteşrin PERŞEMBE 18 de ldare nhtımından kal kacak, gidişte Akçeşehir, E reğli, Zonguldak, Bartm, A masra, Kurucaşile, Cideye, dönüşte Amasra, Kunıcaşileye uğramıyacaktır. (6594) Mersin postası K 0 N Y A vapuru 3 birincikânun P A Z A R 10 da Sirkeci nhtımından kalkacak gidişte Çanakkale, Iz mir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Mersine dönüşte bun lara ilâveten Taşucu, Anamur, Kuşadası, Geliboluya uğrıya caktır. (6621) j istanbul Belediyesi ilânları | Haseki hastanesinde mevcut hurda demir ve çinko, demir araba, hurda demir karyola mermer helâ taşı, eski banyo, hurda bakır, 2000 adet muhtelif boyda boş şişe mahallen bilmüzayede satılacaktır. Talip olanlar kânunuevvelin üçüncü pazar günü saat dokuzdan on ikiye kadar orada bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. (6611) Karadeniz postası ANKARA vapuru 2 birincikânun İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Eski kirasî Lira Topanede Topçular caddesinde 371 No.lı dükkân j 132 1 sene Topkapısarayı içinde Dulhaneler yanındaki bostan 110 3 sene Yukanda cins ve mevkileri yazılı mahaller hizalarındaki kiralar üzerinden 23/12/933 cumartesi günü saat on dörde kadar pazarhkla kiralauacaktır. lsteklilerin müracaatleri. (6549) Cins ve mevkii CUMARTESİ 18 de Galata nhtımından kalhrfcak gidicte lnebolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya dönüşte bunlara iîâveten Pazar, SÜTnene, Unveye uŞnvacaktır. DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No.19 Telefon: 893 Muayene zamant eumadan öğleden sonra * maada sari Dahiliye VekâletînHen: Hukuk, Mülkiye ve Lise mezunlarının askerliğini yapmış olan larından nahiye müdürlüklerine ve diğer dahiliye memurluklarına tayin edilmek istiyenlerin vesaikile birlikte Vilâyetler tdaresi Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (6603) VAPURCÜLÜK TÜRK ANON1M Ş1RKET1 (Yenibahçe bastanesi) dahilî, hastalıklar mütehassısı İstanbul Acentalıpı Liman han, Telefon: 22925 MUDANYA YOLU B A R T IN vapuru her perşembe günü saat 9,5 ta Galata nhtımından Mudanyaya gidip gelecektir. M E R S İ N ve İ Z M İ R SÜRAT POSTASI İNÖNU vapuru 1 kânunu evvel cuma günü Sirkeci rıh • tımından saat 10 da kalkarak DOĞRU İZMİR, Antalya, Mersin, Payas, dönüşte bunlara i lâveten Alanya, Küllük, Ça nakkaleye uğrar. 1ZMÎT POSTASI KIRLANGIÇ vapuru 1 kâ nunuevvel cuma günü Galata nhtımından saat 9 da kalka • rak gidiş ve geliş mutat iske lelere uğrar. MÜZAYEDE İLE SATIŞ Kânnnnevvelin birinci cuma günü sabah saat 10 da Bevoplunda Harbi yede Süleyman Nazif Bey sokağmda Mıhrtaryan Lisesi kar»ısmda Horasan • ciyan aDarhmanınm 5 numaralı dairesinde CH'mam istasyonn civarmda Zafer, sabık Bekçi sokağından ıririlir) mevcut ve mtıteber bir aüeve ait nek mSzeyyen esva'ar müzavede suretile sa tılacaktır. tki büyük büfeli asrî yemek oda takmı; 9 parçadan mürekkep vatak oda takımı; 6 parçadan mürekkep Grîzo kanlpmalı asrî diŞer yatak oda takımı; yerli maroken 3 parçaiı Fümuar takımı; salamandra sobası; elektrik avîzeler; asrî Dortm^nto; yepyenî rnusambalar; hayli bibio ve vazolar; tablo'ar: 3 narçalı ofak salon takımı; yepvenî mükemmel şez'onç; mutf*k ta knnlf»n ve sair esvayî beytiye. Mükemmel bîr Alman pivanosu, çaprast telli demir cerçeveli. Anadolu ve Acem haIılan. Aoarhmin c * f> Vr^î'Utır. Pey ? »c suren'erden 100 de 25 teminat aNmr. Satıs peşindir. (10469) Emlâk Hisseye göre muNo.sı hammen kıymeti No. 59/61/63 1125 L.T. 3/8 Ahşap hane iki dükkân Kuyubaşı Panaya 820 Yeniköy 13 150 » Tamamı Elyevm arsa metre si 60 Çakirçıkmazı Cami 821 Büyükada 2/8 27/29 473 » Arsa metresi 126, 54 Hacıkılıççıkmazj Firuzağa 822 Beyoğlu 71 2000 » Kârgir dükkân 1/2 Havyarhanıiçi Kemankeş 823 Galata Tamamı 14/16 600 » Hane ve ahır Sıılukule Hacımuhittin 824 Edirnekapî Imalâthane 65/67 750 » 1/2 tğrikıapı Hacıhüsrev 825 Eyüp tğrikapı Kârgir hane 2/3 17 (200 » Atik Mustafapaça Papas 826 Ayvansaray Ahşap hane 1/4 233 450 J> Fener caddesi Sefrikoz 827 Cibali (Arsa arşını 80) Tamamı 31 100 » Arpacıbakkal Kemankeş 828 Edirnekapî 54/160 30 844 » Ha^anpaşa aşagısedi Ahsap hane Çengelköy 829 Çengeiköy gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukanda evsafı yazılı gayri Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ih»le bedelleri nakten veya menkuller açık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır. Kat'î ihaleleri 4/12/933 pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye istirak ede • ceklerin pey akçelerini yevmi mezkurda saat on dört buçuğa kadar tevdileri lâzımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müş(6383) teriye aittir. Şartname bankamız kapısma asılmıştır. Sıra Semti Mahallesi İstanbul Ziraat bankasından: Sokağı Cinsi Hissesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog