Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

^Camhurtyet ;30 Teşrinisani 1933ı Tevfik Rüştü Bey bu 42 deniz zabit vekiline sabah şehrimize geliyor dün diploma verildi Hariciye Vekilimiz Sofya istasyonunda M. Muşanofla 20 dakika görüştü Nerhten aşağı satılan ekmekler HAYDAR RİFAT BEYİN: îktısat Müdürü bunun Genç deniz zabitlerimiz; Vatan, Cumhuriyet, Vazife sebebini izah etmektedir uğruna seveseve can vereceklerîne ant içtiler Ekmek nerhi alh buçuk kuruş olduğu nalde birçok yerlerde bes buçuk, hatta bes kurusa kadar satılmaktadır. Bunun sebebini Belediye iktısat müdürü Asım Bey şu suretle izah etmektedir: « Nerh azamî fiattir. Yani ekmek altı buçuk kuruştan eksiğe satılabilir. Fakat fazlasına satılamaz. Buçün piyasada satılan unlar ise 460 kurus ile 530 kuruş arasındadır. Nerhte bunların vasatisi esastır. Bu rakamlarm vasatisi, 495 olduğuna göre, nerh te bunun üzerinden he sap edilir. Ekmepin rutubet derecesi ve nefasfti bel<»diyece tesbit olun mustur. Bu nefaset. ekmek 530 kurusluk undan yaoıldiğı zaman temin edildiği gibi 460 kurusluk undan yanıldı?ı takdirde de temin edile bilir. Binaena'evh ucuz unlar dan 1 yaoılan ekmek er tavin edilen ev safı haiz olmakla beraber bittabi yüksek fiatli mtlardan yaoılan ekmekler derecesinde lezzetli de*ll • dir. Aradaki fa^k ta bundan ileri gelir.» Nerh altı buçuk kurus olduğuna ve bazı yerlerde ekmek bes kurusa satıldıshna göre her ne de olsa aradaki altmış para fark çoktur. Bundan baska satılan bu ucuz ekmek lerin yalnız lezzet îtibarile değil, her noktadan nerh üzerinden satılan • lardan aşağı olmadığı da görül • mektedir. Bunun icin nerhm yüksek olduğu ve konan bu azamî fiatin daha nvdirilebileceği kanaatindeyiz. Hep vatan için! 60 K. Hep millet için! 60 Cinayet ve ceza 75 Mev'ut toprak 12S öliiler evinin hatıraları 125 Basu badelmevt 175 Safak Kitaphanesi OSMANLI BANKASI tLÂN °fc 3 faizli, 1911 tarihli MISIR CREDİT FONCİER tahvillerin* I I kamınuevel 1933 tarihinde icra edüecek itfa keşidesi üzerine başabaş tediyeâ tehlikesine karşı Osmanlı Bankası Ga. lata merkezile Yenicami ve Beyoğla şubeleri tarafmdan pek müsait şeraitle sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmillerinin malumu olmak üzere Uân olunur. Üniversle talebesi Dun şehadetname alan deniz zabit oekilleri mektebin hatıra defterine veda ihtısaslarını yazarlarken Birinei sc^'fed^n makejf onccki karanhklara kanşan Türk deniz kuvvetlerinin sekiz buçuk asırdanberi sevgili yurdumuzun müdafaasmda mevki alarak kuvvetli devirlerurde harikalar yarattığmı ve bakımsızlıktan zayıf düştüğü zamanlarda da materiyal bozukluğuna hiç ehemmiyet vermiyerek sancağının şerefini ne görülmedik ferağatle, ne işitilmedik kahraman hkla koruduğunu bilirsiniz.» Hidayet Bey bundan sonra mektebin tarhiçesinden bahsederek bu ilim yuvasınm 1784 senesinde ku • rulduğunu, gelecek sene mektebin 150 nci yıldonümünün kutlulanacağını ve mektebin en eski deniz za biti mekteplerinden biri olduğunu söyledi ve: <. Cumhuriyetin 10 uncu yil • dönümü, onu kuran ve yaşatan Büyük Cumhur Reis'ni alkışlamak içrn bütün Türkiyenin yerinden oy nadığı bu unutulmaz senede zabit • lik hayatına girdiğinizi müjdeleyen vesîkaları almanız, o hayatta mu • vaffak olacağımza en parlak bir alâmettir. Ne mutlu size!. En sami • mî tebriklerimle, takdirlerimle svw liyerek tevzi ettiğim bu kıymetli vesikaları alınız. Aldığinız günün büyüklüğüne lâyık bir ihtiram ve itimaila saklaymız. Onlar size bü tün istikbalinizde temiz, tükenmez kuvvet, gayret, mukavemet ve me> tanet kaynağı olsun.J birer saat hediye etti. , Bundan sonra gerek misafirler, gerekse genç zabit vekillsri hazır • lanan büfede izaz ve ikram edıl diler. Asrî lisanlar ve BERLİTZ Asrî dillerı öğrenmelerini kolaylaştırmak maksadile Tazim telgraflart Deniz Harp mektebinde diploma tevzii münasebetile Yüksek Erkâni : Harbiye riyasetile M Uî Müdafaa Vekâletine şu telgraflar gönderil • miştir: «Deniz Harbiye mektebinde tahsillerini bitiren 42 gence bugün diplomalar verilmiş ve kendileri için zabit] ik hayatına giriş bayramı olan bu unutulmaz meras'min en büyük millet bayramının kutlulandığı seneye rasgelişi sevinçlerini anlatıl maz bir dereceye getirmiştir. Bu merasim dolayısile diploma alan gençlerin ve bütün mektebin şiik • ran duygulannı yüksek huzurlarma sererken Deniz Harbiye mektebi • nin yükseliş yolunda yorulmaz adımlarla daima ilerliyeceğini en sarsılmaz bir imanımla arzeylerim.» Deniz Harp mektebi ve llse kumandanı Hidayet Yugoslav Başvekili M. Milân Frshkii ile Hariciye Vekiliri* Tevfik Rüştü Bey yanyana devletlerini bu eserdeki müessir teşri Birinei aahifeden mabat sababJd ekspresle Belgrattan şehrimize | ki mesainizden dolayı tebrik ederim.» M. Yevtiç Türkiyeyi asrî ve kud gelecek, istasyonda merasimle karşıla • retli bir devlet yapan Büyük Islahatçı nacaktır. Gazi Hazretlerinin serefine, Türk miltmzalanan itilâfname letinin refahma ve Tevfik Rüştü Beyin Belgrat 29 (A.A.) Türkiye Ha sihhatine kadehini kaldırmıştır. riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle YugosTevfik Rüştü Bey verdiği cevapta, lavya Hariciye Nazın M. Yevtiç dün Yugoslavyada şahsma karşı gösterilen gerek iki hükumetin birbirinden ve gehararetli ve samimî kabülden ve Türk rekse tarafeyn tebaasnun mütekabUen milleüne karşı izhar olunan muhabbet Türkiye ve Yugoslavyadan olan metahislerinden dolayı derin minnettarlı libatile ziraat ve metruk emlâk mese ğını bildirmiş, iki milletin istikbale hu • leleri hakkında kat'î bir itilâfname imzuru kalple bakabileceklerinî söylemiş, zalamıslardır. ttUâfnamede tazminat uYugoslav hükümdarlannın Türkiyeyi sulleri ve tatbikata ait teferrüat der • ziyaretlerinin hatırlarda yer tutacağmı piş olunmuştur. Bu itUâf her iki tara ve bu ziyaretm bütün sulh dostlannca fm menfaatlerine tamamile uygundur ve selâmlanması icap eden mes'ut bir te • tasdik edilir edUmez mer'iyete ghe şebbüs olduğunu hatırlattıktan sonra cektir. demiştir ki: müdüriyeti; fransızca, ingilizce ve a'manca beher kurs 12 talebeden ibaret o'mak üzere ve talebe başma ayda 3 Hralık bir Ocret mukabilinde 6aylıkkurslar açmaktadır. Bukurslara ancak hüviyet cuzdanlannı ibraz eden talebe kaydedilebilecektir. Beyoğlu. 373 istik'âl caddesi 10188 Viyanada bir Törk aiEesine ait dava Vîyana mahhemelerinden biri bir Türk ailesini alâkadar eden bir talak la karsı'aşmıshr: Evvelce Avusturyada sehbenderlik dairesmde tficcardnn Salp^aftin Bev le akti icra edilen Madam Fredrike Viyana mahkemesme müracaat ederek talak talebinde bulunmustur. Mahkeme, iki tarafin da Türk tabiivetinde oldu ğunu nazari itbara alarak bu meselevi salâhiyeti haricinde görmüş ve talak talebini reddetmiştir. Vîyana mahkemesi, bu husnstaki kararmı tsatnbul Adliyesi vasıtasile Sa lâhattin Beye bildirmistir. y&n* ü tstanbul dördüncü icra memurluğundan: Satılıp paraya çevrilmesine karar verilen Halepişi perde, camlı saat maaçi • çek vazolan, kahve tepsisi, kürkler ve muhafaza içinde kahve fincam ve sa • ire birmcikânunun ikinci gününe mu sadif pazar günü saat 14 ten itibaren İstanbul Sandalbedesteninde açık arttır ma suretile satılacağmdan talip olan • lann yevtni mezkurda mahallinde ha • zır bulunmalan ve fazla malumat a] • mak istiyenlerin dairemizin 932/1340 dosya numarasile müracaat eylemeleri Uân olunur. (10471) Yagoslav Hariciye Nazvnmn ziyafetinde Yeni deniz zabit vekilleri Bu sene Den'z Harp mektebinden mezun olan 42 efendinin isimleri şunlardır: Güverte zabit vekilleri: Faik tbrahim, Kenan tzzet, Arif Şerefettin, Vedat tdris, Esat Aasaf, Feridun Kâmil, Fahir Fuat, Mehmet Reşit, Sadık tzzet, Zekâi Arif, Fethi Mehmet, Bahaettin Salih, Edip Ziya, Şahap Mahmut, Feyzullah Fahri, Enver Atıf, Sebati Osman, Haydar tzzettn, Ali Rıza, Şekip Reşat E fendiler. Makine zabit vekilleri: Muhîttin Ali, Rüştü Nazmi, Necmi tsmail, Şadi Haşmet, Mehmet Osman, Adnan Hilmi, tsmail Bekir, Nurullah Rıza, Ali Bahaettin, Medeni tsmail, Muzaffer Mustafa, Kadri tbrahim Adnan Nazmi, Zıya Sırrı, Remzi Osman, Ali tsmaîl, Kadir Arif, Hurrem Hayri, Ali Hüsnü, Halit Sırn, Tevfik Ali, Necmettin Celâl Efen diler. Genç deniz zabît vekülerim>'ze can ve gönülden muvaffakiyetler dileriz. Belgrat 29 (A.A.) Hariciye Na zın M. Yevtiç dün akşam Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin şere fine bir ziyafet vermiştir. M. Yevtiç söylediği nutukta demiştirkı: « Kahraman Türk mületinin yo • rulmaz gayretini beynelmilel sulhun tarsin ve takviyesi eserine hasretmiş o • lan mümtaz mümessilini selâmlamakla büyük bir sevinç duyuyorum, Türkiye Hariciye Vekilinin yüksek evsafı ve yapmış olduğu muslihane işler gözo nünde tutulursa Beîgratta imzaİEtunış olan Türk • Yugoslav muahedesinin beynelmilel sulh için ve müesses nizamm idamesinde ciddî bir yardnnı olduğu görülür. Uzun bir mazi her iki millete de birbirine hurmet etmeği öğretmiştir. Zaman ve sulh davasına olan süa mer • butiyetleri bu iki milleti birbirine o kadar yakınlastmlmıştır ki, bu dostluk ve vifak hareketi yalnız Türk ve Yugoslav milletlerine değil, fakat bütün Balkanlılara daha iyi bir istikbale götüren yolu gösterecektir. Bunun için ve diğer beynelmilel itilâfnamelerin bir mütemmimi olması dolayısile bu se fer imzaladığımız muahede hususî bir mana iktisap etmektedir. Sulh hak • kında güzel sözler söylemek kâfi değUdir.Sözler bareket ve teminatlarla takviye olunmalıdır. Ayni sulh siyaseti ve dostluk hissi ve istikbalde ayni ihtiyaçlarla karşılaşacağı şuuru Oedir ki, Yugoslavya hükümdarlan tstanbulda bulunurken kendüerine karşı bütün Türk milleti tarafmdan gösterilen yüksek hurmet, derin bir heyecan ve yürekten gelen bir muhabbetle vuku bulmuştu. Yugoslavya efkân umumiyesi bunu ehemmiyetle kaydetmekten hali kalmamıştır. Ve bütün Yugoslav milleti bundan dolayı harareiti bir minnettarlık hissi muhafaza etmektedir. İki millet dostluğumm mütemadi yen inkisaf edeceğine kani olarak, zatı « Bu kere imzaladığımız ve Kel]og ve Londra misaklan ruhuna tevafuk 'en nmahede beynelmilel * U J ava u > Tahlif Nutuktan sonra 42 genç göğsü hep bir ağızdan gürledi: «Yanşta, savasta, karada, denizde, havada, her zamanda ve her yerde mdletimize, memleketimize, Cumhu riyetimize doğruluk ve sevgi ile hiz met, kanunlara ve âmirlerime itaat edeceğime ve askerlik namusunu, Türk sancağınm sanını canımdan aziz bilip icabında vatan, Cumhuriyet, vazife uğruna seve seve canımı feda eylîyece ğime namusum üzerine ant içer ve söz veririm > YemincTen sonra Hidayet Bey, genç zabit vekillerine birer birer diplomalarını verdi. Güverte harp birincisi Vedat ldris Bey ile makine harp birincisi Nurullah Rıza Beylere ıstanbul Porsası kapanış •iatleri 2911933 NUKUT I SterlİD 1 Dolar 20 Fransız Ir. W rtret 2C Belcika b *ı Drahmı 20 Isviçre fr. 20 U v a I Fiorin 20 Cek kronn 1 Isveç kronn ! Avostnrya şii. ' Peçeta Mark ZİOD 20 Lev 20 Dınar Rnble Yeo Turk ahım Mecidlye t Ranknot Os. R Alıs 690 130 166,50 223 116 24 820 24 82 120 33 24 17 49 23 31 21 63 41 926 33 226 Açilı; 695,25 0,751233 12,06 8.98 3,40 82,06 2,4382 65.1625 1,1745 15,8950 2,79 4,3325 5,7850 1,9786 4,20625 3,50875 79,4825 34,5850 .'.3950 1095,75 "atıs 695 132 I6P.50 225 118 24,50 825 25 85 123 35 25 18 50,50 25 33 21,50 55 43 926 35 228 Kapanış 697,50 0,7480 12,06 8,97 3,3<W0 82,06 2,4380 65,1625 1,1747 15,8950 2,7825 4,3325 5,77675 1,9777 4,20625 3,50875 79,4825 Yeniköjf Sulh icra Memurlufiundan: Bir borçtan dolayı mahcuz konsol, ay na, karyola, yatak, yorgan gibi hane esyası 5/12/933 salı günü saat 13 te tstinyede muhtar Hamdi Beyin hanesi öniinde açık arthrma ile satılacağmdan abnak istiyenlerin hazır üan olunur. bulunmalan (10450) Tevfik Rüştü Bey, Atinada Bir Yunan efzununun elini sıkarken sına bir yardun teşkil etmektedir. Sulh davası mevzuu bahsoldukça Hariciye Nazın M. Yevtiç tarafmdan sarfolunan gayret ve teşriki mesai ve gösterilen H yakatin havramyım.» Tevfik RGstü Bey büyük Yugoslav devletinin yüksek şefi Kral Aleksandr ile Kraliçe Marinin »ihhatlerine ve Yugoslavya m'Uetinin saadet ve refahına kadehini kaldırmıştır. Fakir çocuklar Emniyet işleri ÇEKLER Londra NevYork Parıs Mflano Bruksel Atına Centvre Sofya Amsterdam Stokholm Vîyana Madrit Berlın Varşova Budapeşte Bukreş Belgrar Yokohama Mosknva Hilâliahmer bu sene 3200 Mülkiye müfettişlerinin çocugu besliyecek teftişi devam ediyor Istanbuldaki mekteplerde bulunan fakir ve gıdasız çocuklara baftanın muayyen günlerinde Hilâliahmer Cemiyeti tarafmdan yemek tevzüne cumarte si giinünden itibaren baslanacaktır. Bu hususta cemiyet lâzım gelen hazırlığı bitirmiştir. Dün bir muharririmize Hflâllahmer Cemiyeti tstanbul merkezi re • isi Dr. Ali Paşa şu izahah vermiştir: « Biz bu işe vaktile üç bin lira ile başlamış ve dort yüz çocuğa haf tada üç gün gıda etmin etmiştik. Sonralan merkezin yardımile 6300 çocu • ğun iaşesini temin ettik. Varidatm a • zalması üzerine bu miktar dört bine hatta üç bine kadar indise de geçen sene yiyecek ve içecek fiatlerinin ucuz • Iamasmdan dolayı bir çocuğa sarfolu • nan bedelle iki çocugun gıdası temin edüebflmiştir. Bu suretle iaşesi temin edilen çocuklann sayısı dört bine ve tevziat gunlerini de baftada dört güne çıkardık. Bu sene varidatm noksan olmasmdan dolayı gene çocuklann sayısım indirmeğe mecburiyet görüldü. Ar • kadaşlarla aktettiğimiz içtimada bu hususta umumî merkezden yardım istemeğe karar verdik, vaziyeti umum merkezimize bildirdik. Bu dileğimiz kabul edildi ve dün üç bin lira aldık. Bu aybaşında çocuklann iaşesine başlıyacağız. Bu sene besliyeceğimiz çocuklann adedi 3200 olacakür.» Mülkiye mufettişleri dun de Emniyet müdülüpünde teftislerine de vam etmişlerdir. Dahiliye Vekâleti münhasıran bu teftis îşi ile mesınıl olmak üzere Ankaradan mülkiye müfertîsi Hasm> Beyi de cröndermis tir. Bunlardan baska mülkiye mü • fettislerinden Hayri Bev de ayni işle meşgul olmaktadır. Müfettiş Sacit Bey başka bir tahkikat evrakı ile mesgul olduğu için Emnîyet müdîriyetİTîde'ki teftişe Lştirak etme mektedir. Emniyet müfettislerî de dünden itibaren mülkiye müfettUlerinm refakatinde çalısmaça başlamışlardır. tstanbul ikinci ticaret mahkemesin • den: Yervant Bekmezyan Efendinin Aram Karakaş Efendi aleyhine ikame eyle diği alacak davasmm yevmi tahkika ü 18/7/1933 salı günü tayin olunduğu üânatla bildirilmiş olduğu halde yev mi mezkurda mumaileyh ispati viicut etmediğinden tahkikatm gıyaben icra kılınacağı ve yevmi tahkikat 19/12/ 1933 sa'ı günü saat 14 te tayin kıluı mış olduğu ve yevmi mezkurda tahkika) hâkimi huzurunda hazır bulunmadığı takdirde hakkında tahkikahn gıyaben icra kılınacağı hukuk usulü muhaJce • meleri kanununun 401 mci maddesi mucibince işbu gıyap karan Uân olu • nur. (10446) Sultanahmet üçüncü sulh hukuk hâk'mliğinden: Mukaddema Sirkedde, Altay oteli karsısında, 57 numarada mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Cemal Beye: Üsküdar polis merkezi komiserlerinden Besim Efendinin aleyhinize ikame ettiği 200 lira alacak davasının icra kılınan muhakemesi neticesîndlr meblâğı mezburun tahsiline gıyaben karar verilerek olbaotaki başkâtip tbbarnamesi, ikametçâhınızin meçhu'iyetine mel ni teb'iğ edUemedifinden, Uânen teb liğine karar verilmîs olm'kla, tarihî i • lândan itibaren on beş gün zarfında, hükmu mezkure karsı temvizi dava edebileceğiniz, başkâtip ihbarnamesi tebliğ makamına kaim olmak flzere ilân olunur. 1104481 Bir Fransız gazefesintn neşriyatı Paris 29 (A.A.> Havas ajansı bildiriyor: Jurnal gazetesinde Saint Bircce Türk Yugoslavya misakını tetkîk ederek diyor ki: «Eskî mücadelclerm hatirasından ziyade müstakbel ihtilâflar endişesi beynelmilel münasebab ihlâl «tmek tedh*. Türkiye muahedelerin tadi lini istiyen ır.ağrİTÎtJİer zümresinden aynlmıştır. Çünkü Türkiye, muahedelerin tadüinin kendisi için fayda • dan ziyade zarar getirebileceğini anlamıstrr.» 34.S850 2,3950 1095,75 ESHAM Iş Bankası hâmll. tş Bankası nam. A. ^ım 60 o o . . "00 o/o Sırketıhaynye Tramvav BomoLtı Nektar Terkos Reji Aslan çimento Açılış 9,65 27,55 27,60 DarOlfönun h'zmeîlerinden fekaöt edilenlerin maaşları Dariilfünunun muhtelif islerinde otuz sene hizmet ederek tekaüde sevkedilen yirmi kadar memurun tekaüt ma • aslanmn vailmesi hususunda henüz Divam Muhasebattan emir gelmediği için bunlar üç aydanberi maaşlannı alamamaktadırlar. Divam Muhasebat bu maaşlarm muvazenei umumiyeden mi, yoksa muvakkat bütçeden mi tefrik edilmesi lâzım geldiğini araştırtnaktadır. Alâkadarlar bu hususta Maarif Vekâletine müracaat ederek tekaüt aylıklannın bir an evvel verilmesini istemslerdir. Vekâlet meseleyi Divam Mubasebattan soımustur. Netice bir haftaya kadar belli olacaktır. 26,75 11,95 Açılış 26,75 11,°5 tSTİKRAZLAR 1933 ikramiyeli Istikrazı Istıkrazı DahıH !>ark şıtnendıferı Du>unu Muv. Gumruk Sajdı Niabı RaSdat Askenye 94,25 53,50 T A H V 1LAT Açılış Elekırik şırketi Tramvay . Tımel Rıhtım . Anadoln Cl) Anadolu ( 2 ) An?do!u C3) Mumessı! Hariciye Vekilimizin Belgrat Utasyonunda istikbalinden bir intıba 5Z15 52.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog