Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhmiyeİ 30TesrînTsani Bizans imparatorluğu nun hazineîeri aranıyor Eski bir define hikâyesi tazelendi, Edirnekapı haricinde hafriyat yapılıyor Bu hafta yapılacak lik maçları Yerlî ve ecnebi Dünya sîyasetile malların markaları alâkadar ziyaret Bazısî da ecnebi malını M. Musolini ve Litvinof Yoldaş görüşecekler yerli diye satıyormuş Memlekette yapılan bir kısım mamualâtın ecnebi malı diye gösteril mesi yüzünden çıkan meselenm tetkikine devam edilmektedir. Alâkadarlar bir taraftan ism hukukî cephesini tesbit ettirmekte, bir yandan da piyasadaki bu gibi mallar hakkında tetkikat yapmaktadrr • lar. Bu tetkikat esnasında, malla • rma yabanct alâmeti farika koyduran bir kısım tacîrlerin de dinlenmesme lüzum görülmiistür. Haber al dığımıza göre kendilerindeaı, hangi iktısadî zaruretle bu yolda hareket ettikleri sorulacaktır. Diğer taraftan mallarına doğru dan doğruya kendi firmalarmı ko • yan ve yerli malı olduklarmı ifti harla îlân eden bazı tacirler de, bu vesile ile tekrar müracaatte bulu narak, bir kısım tacirlerin bu »ekilde hareketlerinden ziyan görmüş olduklarmı bildrrmisler ve bunun gayrimesru bir rekabet şekli oldu ğunu ileri sürmüslerdir. Tetkikat, bir kısım satıcılann da, tetkik edilen meselenin aksine ola rak ecnebi mallanm yerli malı diye sürmekte oldukiannı meydana çı karmıstır. Bunlar. fena cins bir takım mamulâtı yerli malı diye sat maktadırlar. Birinei sahifeden mabat Rus ihtualîndenben ilk defa olarak bir Sovyet bariciye komiseri Romaya gidecek ve M. Musolini ile görüşecekta. Bu ziyaretin son senelerde Roma ile Moskova arasmda teessüs eden münasebefa' kuvvetlendirmök gayesini güttüğü şüphesizdir. Vakıa bolşeviklik fle fasizm arasnıda büyük aynlıklar vardır. Fakat M. Musolmi haricî siyasette birbirine muarız rejimlerm birlesmesinde hiçbir mahzur olmadığı kanaatindedir. M. Musolini senelerdenberi Sovyet Rusyanın beynelmilel siyasette âmil olacağı fikrini gizlememis ve bundan dolayıdır ki Sovyet Rusyayı on sene evvel ilk tasdik eden kendi hükumeti olmuş • tu. Sovyetler aleyhine çıkan birçok cereyanlara Italyanm bu vaziyeti engel olmuş ve bundan dolayı da Sovyetler Italyaya karsı minnettarlık duymağa başlamışlardır. Bununla beraber M. Litvinofun seyahatinde bu hissiyatın yegâne mii essir olmadığı da meydandadır Birkaç aydanberi Sovyetler siyaset âleminde kuvvetle âmil olma?a çalışıyorlar; dünya ile ve Avrupa ile temaslarmı sık laşhrmak ve her vasrtaya müracaat etmek suretile eski ihtiyatkârlıklartndan çıkmak istiyorlar. Bütün bunlar Sov • yetlerm dünya siyaset ve Sctısadiyatmda müessir ve âmH olmalannın birer başlangıcı idî ve ttalya, Sovyetlerm bu siyasetine muzahir olarak dünva muvazenesmde yeni devletlsr zümresi tesküi tasavvurunu k'tvveden file çı karmağı düsünmektedh*. Hulâsa bes gün sonra ttalya ve Sovyet devlet adamlan arasmda baslıca beynelmilel meseleler görüşülecektir. Bu akşamki program j] İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 türkçe plâk 19 otkestra ve türkçe tangolar 20 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşlan21,30 gramofon 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayan VtYANA: 20 Ayda: Döıt perdelik opera23,30 gramofonla Paul Whiteman orkestraBindan parçalar. HAMBURG: 20,05 konferans: Beethovenin gençliği 21,05 konser: Mozarttan parçalar 22,15 dans havalan 23.05 haberler 23,50 dans havalannın ma badi. TULUZ: 21,20 haberler, sonra piyano kon * seri 21,50 askerî bando operako mik parçalan, operet parçalan, sesli filimlerden parçalar 22,50 senfonik orkestra 24,05 armonik, haberler 24,35 melodiler, askerî bando 1,05 Viyana orkestrası 2,05 haberler, sonra sarkı'ar. BELGRAT: 20,35 korTîrans 21,05 Belşrrath bestekârlardan parralar 22,25 rad yo orkestrası 23,05 dans havalan. PRAG: 20,20 kitaplara dair konferans2 1,35 Sen Helen: Dört perdelik piyes 23,30 konesr. VARŞOVA: 21,05" gece konseri 22 20 konserin i 23.05 tstanbul Futbol heyeti riyasettnden: 1/12/1933 cuma günü yapılacak mıntaka resmi müsabakalan, Taksim stadında: Saha komiseri: Save hafriyat esnasmda başlannda lâhattin Bey. Birinçi sahî?ed"n mabct memuru mahsuslar bulunmak üzere Beykoz Fenerbahçe B. takunlan sannı söylemişler, kendilerine yardun arastırma müsaadesi almıslardır. Bu at 11 hakem Kemal Halim Bey. etmesi ricasında bulunmuşlardır. müsaade üzerîne dört, bes gün evvel Topkapı Eyüp 1 lnci takımlan saat Müsaade almaksızın buralan hafriyata başlanmıstır. 12.45 hakem Mahmet Reşat Bey. kazrmağa başhyac îtalyanlar bilâ • Bu üç zat havanra soğukluğuna Beykoz Fenerbahçe 1 lnd takımlan hare arazinin sahibi olan dört Ar • rağmen hafriyat mahallinde kur • saat 2,30 hakem Kemal Halim Bey. navurla bu hususta bir anlaçma da duklan bir çadırda ikamet etmek • Yan hakemleri: Ekrem, Yusuf Ziya yapmışlardır. H&friyat devam edertedirler. Beyler. lcen arazi sahibi dört Arnavut ara Hafriyatlannd* şimdiye kadar Fenerbahçe stadında: Saha komiseri: «mda kavga çıkmıs, silâhlar çekil • yalnız otuz metro ilerisine kadar deNüzhet Bey. mis, içlerinden biri yaralanmış ve vam eden bir su yolu meydana çıkSüleymaniye VefaKumkapı B. ta vak'a saraya aksederek Italyanlarm mıstır. kımlan saat 11 hakem Izzet Muhittin B. bu arastırcnalan menolunmuştur. IBu hususta müzeler müdürii Aziz talyanlar memleketlerîne dönerler • Altınordu Beylerbeyi 1 incl takımlan Beyin mütaleasını sorduk. Bize sunken tanıshklan avcıya adreslerini saat 12,45 hakem Adnan Bey. ları söyledi: bırakmışlardır. Aradan seneler geçSüleymaniye VefaKumkapı 1 incl « Bundan bir müddet evvel üç mis, bu avcı bh îki defa hafriyatı takımlan saat 2,30 hakem Izzet Muhittin dört kişi bize de müracaat ettfler ve yalnız basına idare etmek istemîş, Bey. fakat bırnu başaracak para bulama böyle hafriyat yaphrtnak istedikle Yan hakemleri: Sinan, Ali Rıdvan rini söylediler. Biz mahallinde tetnıştır. Bu adam nihayet ihtiyarla Beyler. kikat icra ettirdik. Hafrivati Bizim lamıs, fakir ve kimsesiz olduğu içîn Beşiktaş (Şeref) stadında: Saha komiyapamıyacağimiTi söyledik. Anka Darülâcezeye düşmüştür. seri: Necmi Bey. raya gitmişler, hükumetten bilhassa, Posta ve telgraf atelyesindeki Topkapı Eyüp B takımlan hakem arazi emlâki millryederj olduğundan Mehmet Efendi ile akrabası olan Nuri Bey saat 10. diğer iki zat bu meselevi iste bu ihMaliye Vekâletinden müsaade al Kasımpasa Süleymaniye Genç ta tîyar avcıdan Sğrenmişlerdir. kımlan hakem Halit Bey saat 11,15. mışlar, hafriyata başlarmşlar. Bunlar uzun müddet evvel bu işin Galatasaray Beşiktaş Genç takımlan Istanbulun birçok yerlerinde ötepeşine düşmüsler, Ankaraya gitmişhakem Nuri Bey saat 12,30. beri çıkmasi ihtimali vardır. Fa • !er, Maliye Vekâletine ve ciheri asAnadolu Fenerbahçe Genç takımlan kat münhasıran burada şu veya bu keriyeye müracaat ettnişler, niha hakem Nuri Bey saat 13,45. vardîr diye iddîa edemeyiz.» yet ma*arifi kendilerin* aît olmak Şamıir Bir sarhoş bir kadını yaraladı Rifat isminde birisi evvelki gün yanında bir kadm olduğu halde Bakırköyde bir meyiıanede kafayı tüs•ülemis ve kadınla kavgaya başlamıştır. Rakı masası basında çabucak büyüyen bu kavga kanlı bir hâdise İle neticelenmis, Rifat hırsını yene» miyerek kadını birkaç yerinden bı çakla yaralamıştır. Yarali kadm hastaneye kaldınl • Biı, Rifat yakalanmıştır. Fener meydanı Fenerde iskele meydanma hem Belediye, hem de Defterdarhk sa • hip çıkmış, ikinci hukuk mahke • mesi bu meydanm Belediyeye ait olduğuna karar vermisti. Temyiz mahkemesi bu kararı tasdik ettiğinden artık Fener meydanı Belediyeye geçmiştir. Dinarlı Mehmet pehlivanın galu biyetleri nasıl karşılanıyor? Vergiler ve bakaya tahs'lâtı Harp malulleri eski idare heveti tahkikatı Harp Malulleri Cemiyeti eski idare heyeti hakkmdaki zabıta tahkikatı bitmiştir. Suçlular hakkmdaki tahkikat evrakı bugün Müddeiumumiliğe gönderilecektir. ALENTTEŞEKKUR Apandisitten mustarip bulunan kınm Fahireye yaptığı ameliyatta gösterdiği meharet dolayısile Zeynep Kâmil hastanesi operatörü Tevfik Beyle bütün hastalarına yüksek bir alâka gösteren Bashekim Yakup Beyefendiye alenen teşekkürlerimi iblâğ ederim. Senjozef lisesi muallimlerinden A. Fuat Fatihte Karagümrük meydamnda pedfcrirn keresteci Karabet Arakeıyan E • fendi müptelâ olduğu hastalıktan kur tulamıyarak vefat eylemiştir. Cenazesi 1/12/933 yannki cuma günü bir bu • çokta Balat ermeni kilisesinden kaldı • nlarak medfeni ebedisine nakledilece • ginden cenaze merasimine istirak et • mek istiyen zevatm malumu olmak ü zere aüemizi dagidar eden müessif o lfim haberini arzederim. Möteveffanın oğlu Badrik Zabıtai belediye talimatnames Zebıtai belediye talimatnamesi ihtiyaca göre tadil edilmek suretile hususî btr komisyon tarafmdan yerriden tanzim edilmiş ve Sehir mec Hsine verilmisti. Meclis; iki devir arasmda talimatname projesini tetkik etmek üzere muhtelit bir encümen intihap etmişti. toplanmağa ve projeyi tetkike baslamıştır. Tetkikat kânunusani nihayetlerme doğru biteeek ve meclisin subat içttmamda talimatname çıkacaktrr. Son zamanlarda yapılan teftisler üzerine Belediye varidatı tahsilâti fazlalasmağa başlamıştır. Yalnız bu tahsilât bulunduğumuz seneye ait th*. Halbuki bakayada kalmıs birçok vergiler de vardır. Bu bakaya »e neden seneye artmaktadır. Bakaya tahsilâtma da ehemmiyet verflmesi hususunda alâkadarlara tebliğat yapılmıstır. Adapazannın Gubarizade mahallesinde oturan okuyuculanmızdan M. Rifat Beyden bir mektup aldık. Aynen neşredi yoruz: «Gazetenizde Dinarlı Mehmet pehlivanın Paristeki galibiyetlenni okurken koltuklanmızın kabardığını ve hele Paris halkının «yaça asil Türk> diye alkısla • nnı okurken memnuniyetten ve sevinç ten titrememek elde degildir. Bir yandan bu galiblyetleri dkurken, sözde kendlsine sampiyonluk adı takmıs diye diğer bir gazetenin Dinarlı Mehmedin aleyhindekl yazısma müteessir olmamak ta imkan sızdır. îster şampiyon olsun, ister olma sın, mademki Paris glbi beynelmüel bir şehirde pek kuvvetli iki hasmıru kısa bir zaman içinde sırtını yere getirerek yenen bu pehllvanı takdir etmek lâzım gelirken aleyhindeki yazılann ne dereceye kadar doğru olduğunu anlıyamıyoraz. O gazete istedigi gibi yazı yaza dursun, bu değerll pehlivanunu da bir yandan muvaffakiyetler kazansın. Iste her iki gazetede çıkan bu havadisin yekdiğerine tezat teskil etmesi, genç o kuyuculann sevinç ve heyecanma sıcak asa soğuk su katmıs. kabilinden yeis ve recektir.» Alâettn Bey 1000 llra kefaletle bıraVıldı Zincirlikuyu civarmda otomobi IUe bir jandarmayı çiğneyerek ölü müne sebebiyet vermekten suclu kliseci Alâettin Beyin vekili Sabri Bey dün sabah bir istida ile ücüncü ceza mahkemesi riyasetine müracaat etmis ve maznunun kefalete bağlanarak tahüyesîni istemistir. Suçlunun vekili bu talebe sebep olarak, müekkiline isnat edilen maddenin tedbirsizlikle vefata sebebiyet vermekten ibaret olduğunu ileri sürmüş ve kendisinin firar edecek vazivette bulunmaması ve ticaretgâh sa hibi olması dolayısile ceza muhakemelerî usulü kanununun 117 nci maddesine istinaden serbest bıra • kılması isteğinde bulunmuştur. Mahkeme neyeti, meseleyi tetkik < etmis ve Alâertin Beye atfediien suçun ağir hapis cezasını müstelzim olmadığını nazarı itibare alarak, muhakemenin sonuna kadar her durusmada mamun bizzat hazır bu lumak sartile 1000 lira nakdî kefaletle tahliyesine karar vermistir. Karar tevkifane müdürlüeü va sıtasîle maznuna bildirilmistir. Alâettin Bev bin liralık bir banka kefalet mektubunu mahkemeye tevdi etmis ve kendisi serbest bırakıl mıstn*. Alâettin Bevin muhakemesine gavrimevkuf olarak cumartesi günü bakılacaktır. MA6USE' ün VASİYETN A MESİ Doktör GömGlcinede turkçe bir gazete Gümülcünede «Ulkü» ismile türk • çe bir gazete nesrine bkşlanmıstır. Yeni refikimizin sahibi ve mes'ul müdürü Faik tsmail Beydir. Refikimize uzun ömür ve muvaffakiyet temenni ede • riz. 10476 3011 933 perşembe istanbul Belediyesi akşamı saat 21 de ŞchirTı'yatrosu 6ÜNEŞ BATARKEN r/aslak lac'asmın kararı Uç sene evvel Maslak yolunda Sehir tiyatrosu artistlerinden Talât Beyin idare ettiği otomobil kazaya uğramıs, aktör Arşak Efendinm ö • lümüne ve Sait Beyin ağır surette yaralanmasına sebep olmuştu. Bu kazaya, tedbirsizlik ve dik katsizlik yüzünden meydan verdiği iddiasile Talât Beyin aleyhine açılan dava dün Ağırceza mahkemesinde neticelenmîştir. Mahkeme beyeti, hâdisenin maznuna aît bir tedbirsizlik ve kusur dolayısile olduğu iddiasını sabit görmediği için Talât Beyin beraetinc karar vermistir. Yazan: Gerhaı'jt'HauDtmann Tü kçeye çevıren: Seniha Bedri H. 5 perde UMUMA HANDA DRAMALİS PRtNEAS Yunan operet heyeti FRANSIZ TİYATROSUNDA Bu akşam saat 21,30 da. MODERNA COCOTTA Yannki cuma günü birinei maü'ne saat 14,30 da. TANZKAVALtER İkinci matine saat 18 de. VtKTORİA ET SON HUSSARD Cuma aksamı: MODERNA COCOTTA Dağcılık ve yörDyöcülük kulflbO teşekkOI etti VEF AT Vali ve Belediye reisi Muhittin Beyin riyasetinde cDağcılık ve Yfi rüyücülük kulübü» teçekkül etmis, nizamnamesi yapılmıştir. Kânunu evvel nihayetinde Taksim bahçesi Müstahdemlerin senelik tnuaye nin mukavelenamesi tamam olacaği neleri hususunda subelere birçok cihetle buradaki Eldorad'o kazinosu tebliğat yapıldıği halde birçok müstahdemlerin hâlâ muayeneye gel • kulübün merkezi olarak kullanılacaktır. memiş olduklan anlaşılmıstır. Binaenaleyh böyle müstahdemlerm para Uludağda telefon tesisab yapıl • cezasile cezalandınlmasi karar almıs, yoUara isaret levhalan kon • tma alınmıştır. mus, elli, altmıs kisi kadar alabilecek bes sığınma yeri yapılmışhr. Kısm burada yeni kulüp azası emni Şehir bandosu miidürü Hulusi Bey yetle yürüyüs yapabilecektir. Bu kıs istifa etmiştir. Bando müdürlüğünü kulüp tarafından Uludağa yürüyüsvek&leten seyyahin subesi müdürü ler tertip edilecektir. Ekrem Bey yapacaktır. MOstahdemlerin muayenesi Bir spor davasının kararı Şehir bandosu mOdürlOğO I Foto Süreyya Fabrika, mektep, mağaza ve sair dahilî bina resimleri çek tirmek istiyenler, bu hususta ihtısası olan Foto Süreyya müessesesine müracaat ederlerse memnun kalırlar. DAVETLER C. H. F. Şişli idare heyeti rlyasetinden: Nahiye merkezinde verilmekte olan 11ean derslerine birincikânunun dokuzuncu gününden itibaren başlanacağmdan arzu edenlerin kayitlerini icra ettlrmek üzere Rumeli caddesindeki Pırka merkezlne her gün saat beşten sonra müracaatleri. * * • Üsküdar Hale sineması Hulyalı Dudaklar llâveten: Hiinva haberieri ve komik Dönya futbol şampiyonasına hazırlık MARCELLE CHANTAL I AŞK KURBANJ Fransız filmini pek parlak bir surette temsil edecektir. Guy de Maupassant'nın eseri Roma 29 <A.A.) 1934 dünya futbol sampiyoniugu müsabakala • nnı tesbit etmek üzere Romada toplanmis olan beynelmilel futbol federasyonu komisyonu, federasyona dahil bulunan kırk »ekiz tnillî federasyondan hakemierin uimlerini havi birer liste göndermelerini istemistir. Her federasyon azamî dört hakem gösterebilecektir. Galasaray kulübunden, idare heye • H kararOe kaydi terkin edilen Zarif Bey, kulüp idare heyetini dava etmis ti. Asliye dördüncü hukuk mahkeme atnde rüyet edilen bu dava dün neti • celenmtştir. Mahkeme, cemiyetler kanununun 56 mcı maddesi mucibmce bsr cenvyet idare heyetinm aza hak kmda ihraç karan vermeğe salâhiyeti bulunduğıma ve davacnun bundan dolayı dava ikamesne hakkı ohnadığma, davasmm reddP»» müddemin mahV^me masraflanndan başka vekâlet ücreti olarak müddeaaleyhe de on bes lira ita etmesme karar vermisti. akşam ASRl SiNEMADA Panste büyük nouvaffakıyetler kazanmiş olan ve sevimii jön prömiye J E A N V E B E R tarafından temsil edüen Zevk Gecesi MARLENE ve CHARLiE 10479 filmi başlıyor. Güzel kadınlar, nefis musiki, aşk ve zevklerile Lido Plâjı. Sahnede: Yeni varyete programı: meşhur duetocu ve dansor Ham'Ş: Cumartesi, dahi patinör REALTOR peğinin numaraları başlıyor. ve akıllı k5 RDşvet tahkikafı son safhasına girdi Beyoğlu merkezi sabık baskomiseri Mücip Beyle taharri memuru Remzi Efendi hakkmdaki tahkika • ta dün de devam edilmis ve sahrt • lerin isticvaplan bitTrilmistir. S A RA Y S i n e m a s ı n d a B Akşam u MELEK filminin Rumca nüshası pek büyük muvaffakıyetle gösteriimektedir. Aynca: Yunanistanın en büyük muganniyesi ve "Cici Berber,, filminin baslıca artistlerinden olan Gündüz saat 4,45 ve gece saat 9,45 seanslannda fıltnin en eüzel şarkılanni sahnede bizzat taganni edecektir. 10480 BU6 Ü Kastmpafa kulübünde btr konferans verilecek Kasımpasa Spor Birliği reisliğinden: 30/XI/933 perşembe gecesi Birlik evinde Dr. Hikmet Bey tarafından <Gençlik ve spor> mevzulu bir konferans verile cektir. Herkes gelebilir. Bir röşvet davası daha Rüsvet istemekten suçlu Eyüp poKs memurlanndan Hüsnü Efendinin muhakemesme dîîn Sçüncü ceza mahkemesinde bakılmıstrr. Müddeiumumî Nurettin Bey evrakı mütalea için istediğinden tnuhakeme başka bir güne brrakilmıstır. Şimdiye kadar sinemanın vücude getirdiği en şayanı hayret eser Baş MGmessili: K L I V E BROOK Ankara Kız ve Erkek liselerinden ye tisenler cemiyetinden: 1/12/933 cıuna günü saat 14 te Halke vinde senelik kongremiz toplanacaktır. Bütün arkadaslann gelmeleri rica olunur. CiCi BERBER sinemasında Bütün dünya tnünekkitierl bu eserin senenin en güzel filmi oldufunda ittifak etmış'erdir. Büyük bir heyecan içnde insanı sarsan bn eser, hayatin yürüyüşü içinde geçtnektedir Şehzadebaşı MiLLET BU Tiyatrosunda AKŞAM MA6USE' ün VASİYETNAMESI Doktör Sanatkâr N A Ş İ T Gazelhan Hafız Bürhan Bey 4 perdelik meiodram raks, taganni. Yarınki cuma gündüz I ' V i î 1 , f 2 5 2 c 6 avdanberi Paris ve Londrada gosterilmekte * U r i i y i l Ç v e bütün rokorlan kırmaktadır. 10482 Mevsimin ikinci büyiik muvaffakiyeti ve tamamen 1 türkçe sözlfi ve şarkılı zengin Melle ZOZO DALMAS ilk defa Paris Srrseisi Şerburg cinayeti dram 7 perde T0398 10 kişilik saz heyeti konser 10476 BU6UN matinelerden itibaren CiCi BERBE İPEK ve ELHAMRA Çok eğlenceli sahnelerle dolu şen mevzulu operet sinemalarında aynı zamanda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog