Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Aiisiklopedisi umhuriyet n üncü cüzü çıktı UnUnCU Senei NO. 3438 Tel Telefon: B a m i n h a r r i r «M3RS T o k H . mudüru: 23236, t d a n miiHnrfl 2M«S Mnthnn î 20472 TelefOn: Başmuharrir: 22366. Tahrlr m«rtıiWİ. «MMfi tdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 &at ve mektup adresl: İSTANBUL CAĞALOĞLU Cumhuriyet, Istanbul Posta fcutusu: Istanbul, No. 246 PefSBmbfi 3 0 TfiSrİIIİS&nİ 1 9 3 3 * » Hayat Ansikiopedisi Büyik bir kitöpîianeyl fair arada avinizo galiraı an faydalı asardir. Nar avda bir fane bulnnmak lâzımdır. Tevfik Rüştii B. bugün geliyor Beîgrat misakı, Balkanlarda tahakkuku istenen yakınlaşmaya doğru bir adım ve bir destektir Dünya siyasetile alâkadar ziyaret Musolini ve Litvinof 2 kâhunuevvelde görüşecekler Ziraat Bankasının hizmetleri Banka heyeti umumiyesi dün Ankarada toplandı Bankanın bir senelik işleri, bilhassa buğday mubayaatı müzakere edildi, bilânço tasdik olundu Ankara 29 (Tlefonla) Zira at Bankası heyeti umumiyesi bugün Meclis Reisi Kâ zım Paşanm riya setinde Banka binasmda topland' *çtimada Başve kil tsmet Pş. Hz. muallim Afet H , Maliye Vekili M. tafa Abdülhair Bey, tş Bankri meclisi idare re*3* Mahmut, tş Baı>. kası U. Müdür \'kili Muammeı Beyler ve diğer btrçok zevat mu Ziraat Bankattnın Umumi Merkez binası rahhas sıfatile haSöz alan murahhaslardaa Refik Şevzır bulunuyorlardı. Hükumet komiseri tktuat Vekâleti şirketler müdürü Cemal ket Bey rapordan ve bOâncodan anlaZiya Beydi. Içtnnam acıhnasmı müteakıp fddığı vechfle Bankanın züfTam thtiheyeti idare raporu okundu. Mabadi 3 üncü sahifede lt. Mus'oüni LiJvinöf Roma 28 (HU^HÎ) Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof Yoldaşm bir hafta sonra M. Musoliniyi ziyaret etmesi mukarrerdir. Bu ziyaret burada son derece büyük bir siyasî hâdise olarak kaydedilmektedir. Vakıa Litvi nof Yoldas Italyayı iDc defa ziyaret etmiyor, 1922 de ve 1930 da ttal • ya ricalile götüsmüştü. Fakat büyük Mabadi 4 üncü sahifede Avusturya tskoçya berabere kaldı fürk Yugostav mitakınin tmzanndan bir inttba: Yu goslavya Hariciye Haztn M. Yetvîç misakı imzara Daima sulh için, Asla harp için değil ariciye Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Bey bir hafta evvel grttiği Atina • Belgrat seyahatinden bugün dönüyor, ve memnuniyet, emniyet verifti netî • celerle. Dunyanın bîzî yakmdan alâkadar eden bir kösesinde sulb.ua birkaç adım daha istikrar kazan • mış olmuı elbette memnuniyetle karşılanacak bir vaziyet teşkil eder. Hususile dünyanm dîğer taraflannda emniyet şeraitinin glttikçe kanşarak yürüdüğü bu esnalard"a. Silâhlan azaltma konferansınm geçirmekte olduğu buhran malum ve bu yüzden Milletler Cemiyetinin hatta zaman zaman varhğım bile mevzuu bahsettirmeğe kadar ileri giden tezahürler meydandadtr. Sözde kîmse harp istemiyor, ve hakikaten milletlerin harp hailesinden mütevahhis ve müçtenip olacaklanna füphe de yoktur. Bununla beraber gidifler öyledir ki zaman zaman insan dünyanm yeniden kan ve a • teş tufanına tutulmasınm önüne geçüemiyeceğini korkunç bir ihtimal halind'e derpiş etmekten geri kalamıyor. Böyle hezeyan dolu bir manzara muvacehesinde sulh lehine yapılan hizmetlerin kıymeti daha büyük görülmek tabüdir. tste Hariciye Vekilimiz Atina ve Belgrat se • yahatmden bu yolda alınmıs neticelerle dönüyor. Bu neticeleri sulhun teyit ve takviyesi yolunda atıl» mış filî adıralar diye tarif edebiliriz. Evvelki gün Belgratta Türk Yugoslav dostluk ve ademi tecavüz muahedesinin imzasından sonra neşrolunan müfterek resmî tebliğde bu noktalara şöyle isaret olunmuştur: « İki memlehet Hariciye Na • Zfrlan amamiyetle beynelmilel ve hassaten Balkanlardaki vaziyeti dostane bir surette tetkik eylemiş • lerdir. Mumaüeyhim her iki Aüfeumet siyasetinin ayni nizam ve beynelmilel muahedelere riayet prensiplerinden mülhem olduğunu gormüşlerdir. €İki memleket arasmda ahtola • nan maahede, iki memleket arastnda escuen mevcut olan dostane münasebetlerin mutezayit bir tarzda iyileşmesini temin edecek ve daha nkt bağlara bir esas teşkil eyliye • cektir.* Hariciye Nazırlarının matbuata soyled:kleri sözler bu tebliğin muhteviyatını tekit yoluhda sulh gayesini tasrih eden açık olduğu kadar samimî sözlerdir. Yugoslavya Hariciye Nazın M. Yevtiç: < Hiç kimseyi korkutmak istemiyoraz, bilâkia herkese emniyet vermek emelindeyiz.» Demif ve doktor Tevfik Rüstü Bey de hissiyatına: YUNUS NADÎ Mabadi 2 inei $ahifede Tevfik Rüştii B. in Sofyada mühim beyanatı «Türkiye, Belgratta Bulgaristan aleyhine bir mu! ahede imzalamamıştır, biz, Bulgaristana, Bulgaristanın bize dost olduğu kadar dostuz» Sofya 29 (Hususî mubabirunizden telefonla) Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Bey, kendisini hudutta karşıhyan Bulgar gazetecilerine su beyanatta bu'unmuştur: c Türkiye, Belgratta Bulgaristan aleyhine bir muahede imzalamamıştır. Ancak Balkanlarda takip ettiği an'a • nevî dostluk ve itimat siyasetini takip etmiştir. Belgratta imzaladığımız dostluk ve bitarafhk muahedesi kimsenin aleyhine değildir. O, yalnız sulhun lehinedir. Biz, Belgrattaki muahedeyi imzalamazdan evvel Bulgar hükâmetme bu muahedenin bîr suretini ver • dik ve onu bu muahededen haberdar ettik. Bununla da Bulgaristana karsı olan dostluğumuzu gösermiş olduk. Bizim haricî siyasetimiz, Balkan devletleri arasında olan münazaalar • dan istifade edip onlan biribirine düşman etmek değildir. Biz, bilâkis Balkan devletleri arasındaki ihtilâflan bertaraf etmek istiyen bir siyaset takip etmekteyiz. Bu sulh sivasetimizi biz her yerde gösterdik. Dört Balkan devletinin Bulgaristan aleyhine bir misak aktedeceklerini simdi siz gazetecilerden öğreniyorum. Türkiye hiç birzaman Balkan milletlerile bövle bir misak srörüsmemîs ve RÖrüsmivecekîir de. Bu, Türkiyenin B^kan'arda takip ettiği siyasete muhalifb'r. Biz, Balkanlardaki îhtflefîı meseleler'n arc?k bir dostluk ve itimat havası içinde haloluna • bilecenne kaniiz. Nöyyi muahedesile Bulgaristana verilen haklarm istirdadı için hiçbir devlet Bulgaristamn aleyhinde buluna maz. Cemiyeti Akvam, Beynelmilel hakem mahkemeleri Bulgaristana bi • rer istinat noktasıdırlar. Bulgaristan, Nöyyi muahedesile gasbedildiğini zannettiği haklarmı ancak buralardan anyabilir. Yoksa Bulgaristamn kabul ettiği Nöyyi muahedesine Türkiye a • leyhtar olamaz. Bugün Türkiyede hiçbir kimse Bulgaristan aleyhtan değildir. Biz, hepimiz Bulgar mflletinin çalışkanJıgına ve milüyetperverugine hayranız. Biz, Bulgar milletinin büyük bir kısmının Türkiyeye dost olduğunu da biliyo • ruz. Eğer bazi defa Türk matbuahn da Bulgarisatn aleyhinde yazdara te sadüf edilirse bu, ancak Trakya ko • mitasının akılsız hareketlermm bir aksülâmelidir. Bu, hiçbir zaman Türkiyenin resmî siyaseti değildir. Bu an cak Şarkî Trakya hakkında Bulga • ristanda yazılan ve söylenen sözlere Türk matbuatmm bir cevabıdu. Eğer Bulgaristanda Şarkî Trakya hakkın • da bu yazılan ve söylenen sözler su sarsa, Türkiye matbuahnda da bu yazılar susacakhr. Ben her iki memleketin menfaatine olarak bu yazılarm birgün evvel gazete sühmlanndan kalkmasını samtmiyetle arzu ediyorum. Biz, Bulgaristana, Bulgaristamn bize dost o'duaru kadar dostuz.» 62,000 kişi önünde oyna nan maçta iki taraf ta ikişer sayı yaptı Glaskov 29 (A.A.) Avusturya millî takımı bugün 62,000 kisiden mürekkep büyük bir sey!rci kütlesi huzurunda fskoçya takımile millî müsabakaıinı yapmıştır. tskoçyalı Iann Viyanada uğradıkları büyük mağlubryetten sonra pek ziyade ehemmiyetle hazırlandıklan bu mü* sabakayı kendi topraklannda, kendi seyircileri huzurunda kazanacaklan muhakkak sayılmakta idi. Müsabaka iki tarafın mütemadi akınlan arasında cereyan etmeğe başiarken tskoçyalılann top kon trolünde daha metin, Viyanalılann ise daha artist oldukları görülüyordu. Birinci d'evre her iki tarafın yaptığı birer golle müsavi bir netice verdi. lkinci devrede tskoçyalılar galibiyeti temin etmek için çok çalışhlar, fakat Avusturyalıların kuvvetli müdafaası bu gayretin net'ce vermesme müsak olmuyordu. Nihayet her iki taraf muhacim leri birer gol daha kaydederek o yunu bitirdiler ve tngiltere spor tarihinde mühim bir hâdise teşkil edecek olan Avusturya tskoçya maçı 2 2 beraberlikle bitti. Bizans imparatorluğu nun hazineleri aranıyor Eskî bir define hikâyesi tazelendi, Edirnekapı haricinde hairiyat yapılıyor Edirnekapı haricinde, Kara Ahmet çiftliğinde Yığmtepe isrmli yerde bir haftadır garip bir faaliyet goze çarpmaktadir. Sekiz. on amele on dört roetro boyHndaki bir arazi parçasım on iki metro derinliğinde kazıp durmaktadırlar. Hafriyata maliye namına Hüsamettin Bey namında bir memur ile diğer bazı memurlar nezaret etmektedirler. Posta ve telgraf umum müdürlüğü tamirat fabrikasında usta olan Mehmet Efendi ile diğer üç arkadaşı bu arazide büyük bir define buhındu ğunu 'ddia elmektedir. Bu iddianın sebebi şudur: tstibdat devrinde üç, dört ltalyan ayni mahalde dolaşırlarken bir avcıya rasgelmişler ve kendisile konuşmuşlardır. Italyanlar bu avcıya bu arazi dahil'nde Bizans hazineleri buhınduğunu, onu aramakta oldukla ıiHiımımıınımıiM Mabadi 4 üncü sahifede tiafriyat hakkında izahat veren Müzeler müdürü Aziz Bey Milletler Cemiyeti daimî mümessilimiz Ankara 2. ( Telefonla ) Bern sefiri Cemal Hüsnü Beyin Cemiyeti Ak vam nezdinde hükumetimizi da • imî surette temsil etmesi kararlaştrnlmıştır. Bu hususta tanzim olunan karar name yüksek tas dtka iktıran etmiştir. Keyfiyet 4unacaktır. 42 deniz zabit vekiline dün diploma verildi Cumhuriyet Bayramı günü De niz Harp mektebini bitirmiş olan 42 efendinin diploma tevzii merasimi, dün, Heybeliadad'aki Deniz Harp mektebinde yapılmıştır. Mektep orkestrasının çaldığı İstiklâl marsı ile merasime başlan mış+ır. ıiMiıııiııııııııııııiMiııınıımıinııııııııııiPiınııiııııııiPiıııifinııı.ııiHiıııııııınıııııııııııiMMiıııııııııııııııiMirnıtıııiHimı» Genç deniz zabıtlerimiz; Vatan, Cumhuriyet, Vazife uğruna seveseve can vereceklerine ant içtiler genç zabitlerimize şu hitabeyi söylemiştir: «Efendiler, Yüksek Türkiye Cumhuriyetmi» 10 uncu yıldönümünü yürekten kut* luiadığımiz böyle benzersiz bir se» nede zabitlik yoluna ayak basma • nızı tebrike imkân bulmakla vazife hayatımm en sevinçli saatlerini yaşamış oluyorum. Doğuşu, tarihten Mabadi 6 mcı sahifede Hariciye Vekilimiz Sofya istasyonunda M. Muşanofla 20 dakika görüstü Sofya 29 {Hususî muhabirimiz • den, telefonla) Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey refakatinde kerimesi Emel Hanım ve Kalemi mahsus müdürü Refik Amir Bey olduğu halde bugün saat 5 te Sofyaya muvasalât etmişt'r. Hariciye Vekî livniz, istasyonda Bulgar Basvekili M. Muşanof ile Yunan, Macar, Runsen ve Felemenk sefirleri, Türkiyenin Sofya sefîri Tevfik Kâmil Bey ve sefaret erkânı ve gazeteciler tarafınd'an karsılanmıştır. Tevfik Rüştü Bey trenden indikten sonra M. Muşanofla beraber, istasyonda Kralın hususî salonunda 20 dakika kadar görüşmüslerdir. Tren hareket ederken M. Muşanof, îsmet Paşa Hz. nin ve Tevfik Rüstü Beyin Sofyayı ziyaretlerinin hahrası olmak üzere iki büyük al • büm hediye ve Emel Rüştü Hanıma da bir buket tekdim etmiştir. Tevfik Rüştü Bey yarın sabah «bu sabah» saat 8,50 de lstanbula muvasalât etmiş olacaktır. Belgrat 29 (Hariciye Vekflimize refakat eden arkadasımızdan) Bu sabahki ekspresle tstanbula hareket ettik. Haricive Vekilimiz istasyonda Yugoslavya Hariciye Nazırile Hariciye Nezareti erkânı, sefirler ve kesif bir halk kütlesi tarafından hararetle teşyi olundu. DOĞAN NADt Cemal Hüsnü Bep tebliğ o> Müdürün nutku Bundan sonra Deniz Harp mek tebi müdürü binbaşi Hidayet Bey Hariciye Vekili bu sabah peliyor Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey bu (Mabadi 6 mcı sahifede) Dün meratimle kendilerine diploma verilmif olan deniz zabit vekillerimizden bir grup
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog