Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında böyök fayda ve tesiri görülen Fosfatlı ŞarkMaltHulâsası Cumhtariyet ': 29Teşrinisani 933 • Kullanınız. Her eczanede satılır. (940i) « Nafıa Vekâletİnden: «150,000» kayın yol ve «1716» adet kayın makas traversi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu traverslerden «100,000» yol ve «1170» adet makas traversi nin münakasası 16/12/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te, «50,000» yol ve «546» makas traversinin münakasası da 18/ 12/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamınca icra edilecektir. Taliplerin carî seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve teminatı jnuvakkatelerile birlikte ayni gün ve saatlerde komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. Talipler «100,000» yol ve «1170» makas traversine ait şartnameleri bşer, «50,000» yol ve «546» makns traversine ait şartnameleri de üçer lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekâleti Levazım dairesinden ve Istanbulda Haydarpaşada Liman Işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (6533) Avrupadan avdetle hastalanm kabule başlamıstır. Tel. r '3 ; 94 Dr.ALi ESAT MUALLIM * ^ ^ ^ \ Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: Eskişehir Çifteler yolunun 22 1 000 27 + 000 inci kilometreleri arasında ihzar olunacak 3500 metre mik'ap kırmalık ve blokajlık ham taş • 9070 • lira bedeli keşifle 23/11/933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle yani 13/12/933 çarşamba günü saat on dörde kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde banka mektuplarını kanunu mahsusundaki sarahat veçhile teklifnameye leffederek yevmi mezkurda Vi lâyet Encümenine vermeleri lâzımdır. Evrakı keşfiye, grafik ve sair evrakı fenniyeyi görmek ve fazla izabat almak istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (6581) I cıit • Dr. H O D A R A • • Be, ve zührevî hastalıklar mütehass Beyoğlu, Tünel Pasaji içinde No. 7 Teiefon: 42136 .*. 9370 <m J> G Şc MEMIMSı ARANIYOR: Kadıköyünde Sürey ya Pasa sineması müdiriyetine müra caat. (10336) Beyoglunda Kalyoncu KoDuğunda Kiraz sokağında 46 No. lu banede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Atina Desilla Hanıma. Beyoğlu Uçüncü Sulh Hukuk Hâ kimliğinden: Corc Kulutros Efendi Ue hissedar buulnduğunuz Beyoglunda Hüseyinağa mahallesinde Çakmak sokağmda al bnda dükkânı havi 7 numaralı hane hükmen izalei şuyu zmmında 933/18 numaralı dosya ile satılığa çıkanhnış ve müzayede gününü natık îlân sureta ikametgâhınızın meçhuliyetine binaen tarafınıza tebliği kabil olmadığı cihetle mahkeme divanhanesine talik edilmiş olup birinci arttarma 1 9 / 1 2 / 933 salı günü saat 15 ten 16 ya kadar ve ikinci arthrma 4/1/934 per şembe günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesinde icra olunaeağından yevm ve vakti mezkurda bizzat hazır bulunmanız veya tarafmız dan musaddak bir vekil göndermeniz lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. kıRALIK veya SATILIK Fabrika, depo vesaireye elverişlı sokağa ve Halice cephden bulun^n sağlara ve büyük bir bina kiralık veya satılıktır. Taliplenn tstanbul 176 numaralı pos:a kutusu adresine "Fabnka., rutnuzile müracaaıleri, (10387) Çay HERVEA yerine kaimdir. Mühendislere Ynnan (Anonimos Erğoliptiki Ete ria Talasion ke tdravlikon Erğon «ER TA») Anonim Şirketi Türkiyede da hi icrayi faaliyette bulunmağa dair muktezi mezımiyeti Türkiye Cumhu riyeti hükumetmden istihsa] etmiş ol makla nafıa umurunda devairi resmi yede çalışmış tecrübeli bir Türk mü hendisi araınaktadır. Mükemmel fran sızca bümesi şarttır. Muktezi vesaik ve şehadetnamelerle birlikte şirketin merkezine müracaat edilmelidir. Er ğoliptfld Eteria ERTHA Korai sokak 5. Atina. (10098) Müfıis antikacı ve ha'cı S. Hayim Efend nin Perapalas karşısındaki mağazası~da bu'unsn kıymetli eşyanın bu sabah saat 9,30 satışına devam olunuyo . (10061) ıstanbul ikiııci if/âs Memurluğundan: Cay yerine "HERVEAB tabir edilen ve fazla miktarda idrar veren nebat hulâsasını aldığınızda hamızı bevli ihraç ve uzviyetinizde kuvvet hissedecek ve bilhassa İnhisarlar U. Müdürlügü Aiım, Satım Komisyonu üânları Plân ve keşifnameleri mucibince pazarlıkla Paşababçe fabrika sında muhtelif inşaat yaptırılacaktır. Taliplerin plân ve keşifnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminat larile beraber 4/12/933 pazartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (6563) •»• Romatizma ağrılanndan kurtulacaksmız. Her nevi tafsilât ve siparişat için Galatada Voyvoda caddesinde Ünyon Hanında 49 numarada B. Tubiniye müracaat. Posta kutusu: Galata 139 Londra H. J. LEE müstemlikât müstahzaratı. ihracat ve ithalât müessesab Türkiye mümessili. (10021) 0^^*" Dr. Ihsan Sami 1 Öksirik Şirıba #^™* Kimyager ^ i " | % M Dr. CEVAT TAHSiN (9647) Maltepede kazdırılmakta olan kuyunun içi taşla ördürülecektir. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek ü zere % 7,5 teminatlarile birlikte 9/12/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (6562) I öksürük ve nefes darlığı, boğmaca • ve kızamık öksürükleri için pek te • | «rli ilâçhr. Her eczanede ve ecza de*^. polannda bulunur. (9392) ZAYt Tatbik mübürümü kaybettim. Yenismi kazduacağundan zuhu • runda hükmü yoktur. Tütün tnhisan Kurucesme 1 No. K depo gece bekçisi Ahmet Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Mektepte tesis edilecek atelyeye lüzumu olan alât ve edevat 5/12/ 933 tarihine musadif salı günü saat «15» te alenî münakasa suretile ihale edileceğinden taliplerin şartnamesini görmek üzere mektebe müracaatleri ve münakasadan evvel muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmalan ilân olunur. (6184) İdrar, kan, kazurat ve sairenin tahlii lerinı yapar. Divanyolu ortasında, Eczane sırasmda Tel. 23334 75 KURUŞA KiLOSU KUŞTUYU * H H ^ Istanbulda Çakmakçıiarda knştüyü fabrikasındatuştiiyü yastık 75 kuruştur. Şiite 10 lira. vorgan 12 liradir Saion vastıkian. kuştüvü kutnaşı ucuzdur ^ J \> (9859) Tapu ve Kadastro Müfettiş muavinliği imtihanı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: Müfettiş muavinlikleri için birincikânunun on altıncı cumartesi günü saat bir buçukta Ankarada Umum Müdürlük dairesinde im tihan yapılacaktır. îmtihana girmek istiyenlerin Hukuk veya Mülkiye mekteplerinden mezun ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazıh vasıfları haiz olmaları şarttır. tsteklilerin birincikânunun on dördüncü perşembe günü akşamına kadar bir istida ile Umum Mü dürlüğe müracaat etmeleri ve istidalanna aşağıda yazıh vesikaları iliştirmeleri lâzımdır. 1 Nüfus tezkeresi. 2 Kendi elyazısile tercümeihalleri. 3 Askerliklerini y&ptıklarına veya tecil edildiklerine dair askerlik vesikaları. 4 Mektep şehadetnamesi. 5 Sıhhat raporu ve her türlü vesaiti nakliye ile yolculuk edebileceklerine dair Hükumet hekimliğinden verilmiş tasdikli rapor. 6 tmtihana girecekler «24» yasını bitirmiş ve «35» yaçmı geçmemiş olmah. Mütercim aranıyor Gümrük ve inhisarlar Vekâletİnden: Fransız gümrük tarifesine ait repertuarın birinci ve ikinci ciltleri türjkçeye tercüme ettirliecektir. Her cilt için bir mütercime ihtiyaç vardır. Hergün tercüme edilen kısımlar Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne tevdi edilmek üzere üç ay zarfında tercüme işinin bitiril mesi şarttır. Repertuar eşya isimlerinden ve evsafından ibarettir. Seçilecek iki mütercime beher cilt için «tevkif edilecek vergiler de dahil olduğu halde» maktuan 475 lira verilcektir. Türkçe ve fransızcası kuvvetli olanların ilân tarihinden itibaren on gün zarfında Ankarada Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine istida ile ve kitapları görmek istiyenîerin Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (6578) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul Satınalma Komisvonımdan: 1 îstanbul ve Galata rıhtımları üzerindeki gümrük binalarile ambarlarınm tarasaları pazarlıkla tamir ettirilecektir. 2 Pazarlık tstanbuldaki komisyonda 4/12/933 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. 3 Taliplerin Ticaret Odalarından birinde kayitli mimar veya mühendis olmalanVe yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mü r hendis veya mimar istihdam edileceklerini Noterlikçe tasdikli vesikalarla ispat etmeleri lâzımdır. Bu şartlan haiz isVklilerin keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminatlarile belli gün ve saatte Komisyonda bulunmalan. 4 Şartname ve keşifnamenin tasdikli suretleri Ankarada Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Levazım Müdürlüğünden, Izmirde Güm rük Muhafaza Alây Kumandanlığından, tstanbulda Komisvondan almacaktır. (6478) Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa Vakfı Mütevelliliğinden: Vakfımız akaratmdan Kadıköyünde Kurbağlıderede Hasanpaşa mahallesinde 95 ve 97 numaralı dükkânlar ayrı ayrı mayıs 1935 gayesine kadar kiraya verilmek üzere 15 teşrinisani tarihinden itbaren yirmi gün müddetle müzayedeye konmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçelerile hergün Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve ihale günü olan 6 kânunuevvel 1933 çarşamba günü saat on beşe kadar tdare Encümenine müracaatleri ilân olunur. (6271) Program: 1 Türk kanunu medenisi, borçlar kanunu, Türk ceza kanunu. 2 Hukuk usulü muhakemeleri kanunu 3 Ceza muhakemeleri usulü kanunu «tahkikat usullerine müteallik hükümler». 4 îcra ve iflâs kanunu «gayrimenkullere müteallik hükümler». 5 Memurin kanunu 6 Memurin muhakemat kanunu 7 Vilâyetler idaresi kanunv 8 Tapu harçları kanunu 9 Tapu sicilli nizamnamest Fransızca veya almanca bilenler üstün sayılırlar. Aslî maaş «30» liradır. Seyahat yevmiyesi «240» ve teftiş esnasında ikamet yevmi • vesi «360» kuruştur. (6322) Ziraat Vekâleti Zat îşleri Müdürlüğünden: 929 senesinde annesi, lrfan Bey mutallakası Ayşe Saadet Hanım ile betaber gaip olup şimdiye kadar kendisinden bir haber ahnaraıyan Zira&t Vekâleti Ziraat Işleri Umum Müdürlügü Mümeyyizi iken vefaî eden AIi lrfan Beyin oğlu Nejat Efendinin babasmdan tahr.is edilen maaş. almak üzere Ziraat Vekâleti 7at îşleri Müdürlüğüne müracaati lüzumu ilân olunur. (6443) Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: Tapu ve Kadastro Umum Müdürlügü mücellithanesi için 105 ilâ 110 santimlik az kullanılmış maruf marka büyük bir makas ile 70 60 genişlik ve 70 80 uzunluğunda ve 120 ilâ 130 yüksekliğinde demir bir pires makinesi pazarlık suretile satm alınacaktır. Taliplerin 4/12/ 933 pazartesi günü saat on beşte tstanbul Tapu Müdürlüğünde ko misyona gelmeleri ilân olunur. (6323) Ist. asliye 5 inci hukuk mahkeme Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden:, Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 lemmuz farihinden itibar. n bin kilodanaz o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalanmız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarıraızda. Kristal Toz Şderio KİİOSÜ 3 6 , 7 5 Saodıkta Rüp Şekerio Kilosı 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başma beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan .tibaren bütun masraflar ve mesuliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirkettarafından müşteri hesabma sgorta ettirilir SJpariş bedelinin tamamını gönderen'er için sfgorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başma beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: tstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No . 24470 . sinden: Agop Boşnakyan Efendi veresesîle Beyoğlımda Kule sokağmda Sen Piyec hamnda 12 No. da mukjm Madam Elizabet Kalleya ve müteveffa jozef Kalleya kerimesi Matmazel trma ve I,idya Kalleya aleyhlerine ikame eylediği alacak davasından dolayi arzruhal suretleri îlânen tebligat îcrasına rağmen cevap verilmenoiş ve emri tahldkatm 10/1/934 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 de tayin kılmmış olduğn»daTi yevm ve vakti mezkurda mahkemede hazır bulunmalan veya taraflanndan musaddak bir senetle vekil eöndermeleri lüzumu beyan ve aksi halde haklannda grıyaben muamele icra olunacağı tebliğ makamına kaim ohnak üzere davetiye'erinin bîrer nüshası mahkeme divanhanesine talik e» dildiği gibi evrakı havadisle de olân olunur. (10410) ve Başmuharrtri Yunus Nadi ümuml neiripatı tdare eden Yazı tjleri müdüri: Abidin Daver Uafbaacüık ve N6frlyat Türk Anonim Şirktti . Istanbu*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog