Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumharivet' ısîanöuı borsası Kapanış liatlerı 27 11 933 N UKUT Alış 693 133 16€,5O 223 116 24 820 24 82 120 33 24 17 49 23 31 21 53 41 926 33 226 I Sterho I Dolar 20 Fransız b. '20 Liret ı 2(' Belçika ft. 20 Drahmı 20 Isvure fr. 20 Lev ı 1 Klonn j 20 Çet kronn ' Isvec krona Avusturya şil. Peçeta Mark Zloü 2C) Lev > Dioar Rubie Yen Turk altını Mecıdiye Banknot Os R. ^atıs 697 135 168 225 118 24,50 825 25 85 123 35 25 18 50,50 25 33 21,50 55 43 926 35 228 Kapanif 710^0 0,73 12,06 8,98 3,3923 81,8175 2.4375 64,2':5 1,1725 16,885 2,77 4,2125 5,7858 1,975 4,2025 3,4975 78,9625 34,34 2,41 1099 Kapamş Denizvolları 1 ŞL ETME S ! Acentalan: Kavaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade ^*" Han Te! 22740 **•• İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ EVKAT TARİFESİ 1933 senesi bîrincikânunun birinden itibaren ilânı ahire kadar muteberdir 09 I Ahmet Mukadder I Doğum, kadın hastalıklan birinci 1 sınıf mütehasısı. Kadıköy, Moda cad| desi No 10064 Hergun saat 26 • • ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ 9472 j^i* DoktorOptratör Limanımızdan hareket edçcek.vepurlar KARADENIZ sürat postası > l No. HUTUT Şlşllden Tunele Tünelden Şişliye Harbiyeden Fatıhe Patihten Harbiyeye Taksünden Sırkec ye Slrkedden Takslme Maçkadan Beyazıda Beyazıttan Maçkaya Maçkadan Eminönune 8' 9' 513' 21' 9' a. 8,10 6,30 5'10' 7,04 Saat Saat 24,40 1,00 E GE vapuru 30 ikinciteşrin I O Ş İ Ş Ü TÜNEL 12 HARBİYE FATİH 15 TAKSİMSİRKECİ I6MAÇKABEYAZIT MAÇKA . EMİNÖNÜ 17 ŞİŞLİ SİRKECİ TAKSİM AKSARAY I9KURTULUSBEYAZIT KURTULUŞ EMİNÖNÜ 24,20 Deniz Harp Mektebi I ve Lisesi Kumandanhğından: § VAPURCULUK TÜRK ANON1M ŞİRKETİ istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 [ PERŞEMBE 18 de Galata rıhtunından kalkacak, gidiste lnebolu, Sam • sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Hopava, dönüste bunlara ilâveten Pazar, Polat^neve uprıyacaktır. (6591) 6,20 24,16 7,30 19,00 7,50 19,25 8,15 6,57 24,00 24,40 Mektebimize «70» lira ücretli lâboratuvar memuru ahnacaktır. tsteklilerin muracaatleri. (6579) M E R S İ N ve 1 Z M İ R SÜRAT POSTASI İNÖNÜ vapuru 1 kânunu evvel cuma günü Sirkeci nh tımmdan saat 10 da kalkarak DOĞRU 1ZM1R, Antalya, Mersin, Payas, dönüşte bunlara i • lâveten Alanya, Külliik, Ça nakkaleye uğrar. KİRALIK MUAYENE ve YAZIHANE Her hususa elverişli Beyoğlonda Elüç namarasmda hamra aparhmanmm ÇE1 | ' 1 , Londra NevYork Pans Mılano Brirtsel Atına Cencvre îıofya Amsterdam ı rag &LER Acilış 696,25 0,731491 12,06 8.9818 3,3923 81,8175 2,4397 64 255 1,1739 15,885 2,785 4,2125 5,78*8 1,9793 4,2025 3,4975 78,9625 34,34 2,41 1099 Askerî Fabrikalar ilânları 7,10 19,45 6,40 20,15 7.04 19,31 7.36 20,03 7,00 19,10 7.37 19,47 23 50 24 35 20,02 Sirkeciden Şlşllye Emlnönünden Maçkaya 19' Şişliden Sirkeciye T Takslmden Aksaraya 9* 12' 25' Eczacı aranıyor Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kırıkkalede istihdam edilmek üzere 108 lira ücreti maktua ile bir eczacıya ihtiyaç vardır. Talip olanlann istida, diploma ve sair vesaiki ile An karada Umum Müdürlüğe mü • racaatleri. (6406) Stokholm 1 Vivana Madrtt Berlm Varjova Budapeşte Bükreş Belgrat Yokohama Moskova Karabiga Postası Aksaraydan Taksime NİLÜFER | | Kurtuloştan Eminönune 10' j Emlnönünden Kurtulu$a 21' Beşiktaştan Bebeğe Beşiktaştan Eminönune Bebekten Eminönune Eminönünden Bebeğe Bebekten Be*:ktasa Kurtuluştan Beyazıda 7'15' 6,00 Beyazıttan Kurtuluça 21' 6,45 6,30 gayet temiz, kâğıtlı dört oda, kakm • fer, su, kapıcı dahil olmak üzere ucux şerartle devredBeceJıtfr. lcindekilere muracaat. Telefon: 42885 (10411) 7.05 19,30 vapuru 29 ikinciteşrin ES HAM Açılış 1? Baokısı hâmil. !ş Bankası oam. A. >im. 60 o o . . '00 o/o Şirketihayrlye Tramvav Bomor.tı Nektaı Terkos Rejl Aslan dmento ÇARŞAMBA 18 de tdare rıhtıraından kalkacak, gidis ve dönuçte Tekir dag, Mürefte, Sarköy, Karabiçaya uçnyacaktiT. (6595) 22 BEBEK EMİNÖNÜ 23 ORTAKÖY AKSARAY 34 BEŞİKTAŞ FATİH 32 TOPKAPI SİRKECİ 33 YEDİKUULE SİRKECİ 37 EDİRNEKAPI SİRKECİ 1 Imroz Postası RAZLAR Açılış 97 Kapanı$ 97,5 1ST1K 1933 IkramıyeB Istikrazı Istikraa Dahilt ' jark şımendıferi Düynnn Mov. Gumruk j Saydı Mahl , Bagdat Askeriye UĞUR vapuru 1 birincikânun Aksaraydan Topkapıya T 6,05 Topkapıdan Sirkeciye 14' 6,20 23,00 Sirkeciden Topkapıya 20' 6,51 23,30 Topkapıdan Aksaraya 24,00 Sur dışında Yedikuleden Edirnekapıya kadar yeniden bir yol açılacaktır. Bu yolun mihver kazıkları çakılmıştır. Bu kazıklann sağ Ortaköyden Aksaraya 11' 6,30 19,10 ve solunda yirmişer metro yola gidecektir. Yedikule, Silivrikapı, Aksaraydan Ortaköye 15' 7,14 19,54 Mevlevihanekapı, Topkapı, Edirnekapı mezarlıklarından bu suretle Beşiktaştan Patihe 814' 7,00 19,38 yola gidecek kısımlannda bulunan makberlerin kânunuevvel 933 Faihten Beşlktaşa 17" 7,42 20,20 sonuna kadar alâkadarları tarafından memur huzurunda nakletti * rilmesi ilân olunur. (6601)' 6,08 8' 6,20 16' 6,30 23,27 25' 6,40 24,00 24,42 ıstanbui Belediyesı ilânları C U MA 15 te tdare nhtımından kalkacakhr. (6592) Aksaraydan Yedlkuleye 7' 5,56 Yediknleden Sirkeciye 14' 6,15 23,01 Sirkeciden Yedikuleye 21' 6,48 23,35 Yedlkuleden Aksaraya 24,05 Aksaraydan Edlrnekapıya Edlmekapdan Sirkeciye 8 SirkecidenEdirnekapıya \ç> Edlmekapıdan Aksaraya 5,52 6,15 23,12 6,44 23,40 24,08 TAH VİLÂT Açüış ı Elektrik şirkea Tramvay . 1 Tunel . Rıhtırn , Anadola ( Q Anadoln (31 1 Aoadoln (3) \nadoln Mümessil tUpanış | Bartın Postası Emlâk ve Eytam Bankasından: Mütekaidin, Eytam ve Eramil maaş iskontosu Mütekaidin, eytam ve eramil mart, nisan, mayıs 934 maaşatınm iskontosuna 7 kânunuevvel 933 perşembe gününden itibaren başlanacaktır. Muracaat ayın ikisinden itibaren kabul olunup tediyat sahibi maaşa verilen fiş numara larile ve bankaca tayin edilen günlerde yapîlır. (6529) L Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları 45,65 49,65 51.90 45,75 45,75 52. BURSA vapuru 30 ikincitesrin Hasiye: Bir araba saat 1,20 Karaköyden Bebeğe gidecektir. Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkhnliğinden: 1 Cevat. Ferit, Macit, Hicabi, Halim B. ile Vedia, Necmiye H. motatarnf okhklan 368 buçuk lira kıymeti ırmhammeneli Beyoğlunda, Firuzağa mahallesmde, Terlikçi sokağındaki 3 2 numarab ve 3 6 metre murabbaı ve 8 5 desimetre murabbaı muhterik hane arsası şuyuunun izalesi nmnında açık artfannaya vazedildiğmden 3/1İ934 tarihine müsadif çarşamba gSnü »aat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemesinde bilmüzayede satılacakbr. Artbrma bedeli kıymeti rauhammenenin yüzde yetmiş besmi bulnrsa o giin ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak cnretile fltinci arthrma on beşinci güne tesadüf eden 1 8 / 1 / 9 3 4 pazartesi giinu saat 15 ten 16 ya kadar îcra olunacak ve en çok arthrana iha'e edilecektir. 2 Tarihi ihaleye kadar vergi, vakıf icaresi, belediye resmi, tenâlîye hîssedarlara aittîr. 3 Arttırmaya iştirak edecekler kıymeti muhammenenîn yüzde yedi baçnğn nıs • betinde teminat akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubanu getirme1«Tİ sarttır. 4 Arttırma bedeü tarihi ihaleden bes gün zarfmda mahkeme kasasma tedive ediiecektir. Aksi takdîrde ihale fesih ve farkı fiat, za rar ve zivan. raız bilâhüküm kendisînden rahsil edflecektir. 5 2 0 0 4 numaralı icra ve ifl£< kanunumm 126 mcı ma<Hesine tevfikan eayrîmenkul üzerndeki iootek sihîbi alac»kW»rla d'eer alâka'arlann gavrimepkul üze rîndeki hs«Wannı. hımısiie huz ve masrsfq f*a»r olan "îd>a'8r»Ttı isoat iein tarihi flândnn itT>»r»*n 90 «rün zsrfıida evrakı mosbkeîerile b'rl'k4e *a*ıs memtmma mürscaat etm«>';dir. Ak«i takd'Vde hak'an taou sicfl'ile sabit nlnvvan!ar sabs bede^nin navlasmasmdi'n hari<* ka'ırîar. 6 Sartname m'^keme cTvaTinanesinde lıe 1 ''»^ sro?'Vi''ec«»Si bîr vere »sı'mnhr. F^zla tafsH't al jtt^r isbVplerin P3S /?7 numara üe başkâtîbe muracaatleri ifân olımur. (10400) PERŞEMBE 18 de tdare nhtımından kal • kacak, gidişte Akçeşehir, E • reğli, Zonguldak, Bartın, A • masra, Kurucaşile, Cideye, donüşte Amasra, Kurucasileye uğramıyacaktır. (6594) istabul Ticaret Müdürlüğiinden: Uanbul limanı emvali ticariye v« maden kömürü tafcmfl ve tabÜye ifcileri oemiyetinm idare heyeti fle kaza teaviin sandığı idare heyeti intihabı 1 3 / 1 2 / 9 3 3 çarçamba gümi saat 10 da>a 15 e kadar Galatada Yolcu salonu karşnmda 2 3 3 numaralı cemiyet merkezinde yapılacağı alâkadarlara ilân o l m a r (10409) istanbul fvkal Müdirıyetı ılânlan Kıymeti muhammenesi Lira K. 1658 metro terbiinde bulunan Yenibançede Kaptan sinanpaşa mahallesinde Yenibahçe caddesinde 11 nu maralı kulübe ve büyük kuyuyu müştemil bir kıt'a bostanın 1/3 hissesi. 1250 00 Tanaraı 5300 arsın miktarında bulunan Beykozda YaIıköyünde Serviburnu caddesinde eski 18 ve 20 yeni 5 numaralı maabahçe fabrikanın 1/4 hissesi. 70 Eski Mahmutpaşa yeni Süruri mahallesinde Sultanodalan hamnın iist katında 5 numaralı odanın 1/5 hissesi. 75 Mahmutpaşada Kürkçü hamnın iist katında 6 numaralı odanın 1/6 hissesi. 49 88 Tamamı 133 arşın miktarında bulunan Samatyada Sancaktarhayrettin mahallesinde Kocamustafapaşa caddesinde eski 196 evvelce bozacı gedigi halen arsa • nın 1/4 hissesi. 16 34 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Tavukpazarında Hüseyinağa mahallesinde Çilingir sokağmda 45/41 numaralı dükkân arsasının 1/3 hissesi. 416 67 Babıalide Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuçun da eski 10, 10 yeni 29, 31, 33 No.lı kârgir matbaanın 10/240 hissesi. 56 25 Tamamı tahminen 225 arşın miktarında bulunan Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Sultançeşmesi sokağında 7 numaralı arsanın 1/4 hissesi. 208 00 Hocapaşa mahallesinde* Muradiye caddesinde 46/21 numaralı maahava dükkâmn 129,600/3,110.400 hissesi 2441 00 Ortaköyde Uncu sokağmda yeni 38 ilâ 44 numaralı iki kârgir hane ve altında bir fırın ve bir dükkâmn 1/6 hissesi. 90 Atikalipaşa mahallesinde Tavukpazarı caddesinde eski 15 yeni 17 numaralı üstünde odayı müştemil kâr gir dükkâmn 24/160 hissesi. 200 Mahmutpaşada Çuhacıhanı üst katında 24 numaralı odanın 1/4 hissesi. 1258 Çemberlitaşta Atikalipaşa mahallesinde Tavukpazarı caddesinde eski 3 yeni 3, 5 numaralı üstünde odaları bulunan kârgir dükkâmn 69/192 hissesi. 150 Mahmutpaşada Dayehatun mahallesinde Küçükyeni handa birinci katta 10 numaralı odanın 1/4 hissesi. 175 Saraçane Mimarayas mahallesinde Saraçane cadde sinde 37/35 numaralı kârgir dükkâmn nısıf hissesi. 97 52 Boğaziçinde Kandillide Mezarlık sokağmda tashbağ denmekle maruf bağ mahallinin 458/1440 hissesi. Yukarıda semt, mahalle, sokak ve numaralan yazılı olan hisseli mahlul emlâk satılmak üzere dört hafta müddetle ilâna konmustur. îhaleleri kânunuevvelin 9 uncu cumartesi günü saat 15 tedir. Talip lerin pey akçelerile beraber Mahlulât kalemine muracaatleri. (6036) 276 46 Ayvalık Postası BANDIRMA vapuru 29 ikincitesrin Sultanahmet Sulh Üçüncü Hukuk Mahkemesinden: Emlâk ve Eytam Bankasile Koço veledi Dimitri Efendinin şayian ve müştereken mutasarrıf oldukları Büyükadada Kamino mevkiinde 126 dönüm bir evlek ve derunünde ild adet kuyu ve bir bap bahçıvan kulübesini havi atik iki mükerrer No. ile murakkam maabahçe bostanın izalei çüyuu zımmmda füruhtu takarrür ederek müzayedeye vazolunmuştur. Heyeti umumiyesinin kıvmeti muhammenesi beş bin liradır. Birinci açık arttırması (2/1 /934) tarihine musadif (salı) günü saat on beşte icra kıl'nacakhr. Kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdit ile ikinci açık arttırması (17/1/934) tarihine musadif (çarşamba) günü saat on beşte icra olunacaktır. fpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayrimenkul üze rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev • rakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâ zımdır. Aksi halde hakları taou sicil'erile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşır?cınHan haric kalacaklardır. Sartname işbu ilân tarihinden itibaren mahkeme divanhanesine ta'ik kılınmıstır. Talip olanlann kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu ni«betinde pey akçesini hamilen yevm ve saati mezkurda 931/161 nu mara ile Sultanahmet Su'h Ücüncü Hukuk Mahkemesine muracaatleri ve hissedar Koco veledi Dimitri Efendinin elyevm ikametgâhınm meçhuliyeti hasebile mumaileyh hakkında ilânen tebligat icrası iktiza ettiŞinden mumaileyh Koço veledi Dimitri Ef.nin yevm ve sa ati mezkurda bizzat gelmediği veya tarafından musaddak bir vekil çöndermediği takdirde gıyabında muamele ifa kılınacağı tebliğ ma kamına kaim olmak üzere ilân oîunur. (6582) •*• ÇARŞAMBA 17 de tdare nhtımından kalka* cak, gidişte Gelibolu, Çanak kale, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bürhaniye, Ayvaîıga dönüşte bunalra ilâveten Boz caadaya uerıyacaktır. (6593) KÜÇÜK AYASOFYADA PAŞA MAHALLESİNİN SOKAĞINDA HUL dan: Halil Beyden 3 ağustos 9 3 2 tarihtnde bir sene mâddetle borç aldığuuz iki yBz eüi Krayı vadesi hitamında vermediğinizden fldnd derecede ipotek götterdiğiniz balâda adresi yazüı hane paraya çevrileceğine dair ödeme emri alacaldnun talebi üzerine ikametgâhınıza gönderilmiş ise de ikametgâhmızm meçhuliyeti hasebile tebliğ edüetnemif oMuğtmdan tarihi ilandan kibaren yirmi gün içinde 933/3687 dosya No. sile tstanbul 4 üncü icra memnrluğu • na muracaatle borcun tamamına veya bir kısmına veya alacakluıın takip icrası hakkına itirazıraz varsa bildirme • niz veya tarihi ilândan itibaren otuz gün zarfında borcunnzu vermeniz aksi takdirde rehinin paraya çevrfleceğı ödeme emri tebliğ makamma kaim olmak üıere üân olunur. (10401) İSHAKDEMİRCİ 7 NO. LU HANEDE SAKİN İKEN İKAMETGÂHI MEÇHESNA HANIMA: tstanbul 4 üncü icra memurluğrm • DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamam cumadan maada oğleden sonra CYenibahçe hastanesi) dahilî, sarî hastaliklar mutehassısı Erenköy, Kandüli, tstanbul Erkek, Kabataş Liselerile Çamlıca Ortamektep Müdtirlüğünden: İkinci taksitler kânunuevvel 933 iptidasında verilmelidir. Taksiti vaktinde vermiyen talebe kanunen kânunuevvelin 11 nci günü velisine teslim edilecektir. Memurların tenzilâttan istifadeleri için barem derecesile bugün müstahdem olduklarım gösterir bir vesika lâzımdır. (6412) ^ Zührevî ve cilt hastahklan mutehassısı ^» ö*leden sonra Beyog;lu Agacam' karşKinda 133 No, T e l : 43586 Dr. H A Y R i ÖMER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog