Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Hesap bilmiyorlar Sofyada talebe mücadeleleri galiba! Hükumet tedbir almak için tahsilâtm Rıhtım şirketi imtiyaz ve Milliyetperver talebe ile seyrini dikkatle takip ediyor Birinci sahifeden mabat yon lîralık bir tahsilât noksanı hesap ederek beş ay için 6,5 milyonluk bir açık kabul etmek ieap edecekti. Kaldı kî bugün geçen sene tahsi • lâtma nisbetle nazan dflckate alm • m u lâznn gelen hakikî tahsflât nok sanı dört milyon altı yüz bin liradan da ibaret değildir. Bu miktardan bir milyon sekiz yüz bin lira tenzü etmek icap ediyor. Bo rakam memur maaşlanndan kazanç, buhran ve muvazene vergisi olarak havale miktarlanndan toptan kesilroesi ve irat kaydedilmesi lâzım gelen miktardır ki geçen sene tahsflâtmda varidat kaydedildiği balde bu sene bu muamelenin benüz yapılmamış olmasmdan dolayı tahsilât rakamları meyanmda görübnemekte • dir. Şu hale nazaran geçen seneye nisbetle hakikî tahsilât noksanı 2,879,000 Hradan ibarettir. Bununla beraber her senenin varidab o senenin masraf tahsfeatlarının karşılığuu teşkfl ettiği dbetle vaziyeti bir de bütçe muhammenatı noktasmdan tetkike ihtiyaç vardır. Malî yılm beş aylık rakamlan boyle bir tetkik îmkânmı vermemekle beraber bazı mukayeselerle takribî bir neticeye varmak itnkinı mevcırttur. 1933 varidat mu • bammenah ile 1932 muhammenatı arasındaki mühim fark hemen hemen gümrük resmi basılatmm bu sene fazla kontenjan verileceği miilâhazasile geçen seneye nisbetle 6,750,000 lira fazla tahmin edilmiş olmasmdan mü • tevellltta. Şu halde 1933 muhamme natiun esas itibarile 1932 tahsDâtma gbre yapüdığnn nazan Kibara alarak gümrük hasılahnm istisnasîle üd senenin beşer aylık diğer tahsilâtuM mukayese edersek arada 1933 tahsilâtı le bine 300 bin liralık bir fark olduğu görülür. Buna nazaran tahsilât yeku • nu umumsinde geçen senenin bes ay Uc tahsflâtma nisbetle belHbaslı göze çarpan ve bu sene bazı vergiler ha • sılatmda hiç süphesiz sabıka tahak lcukatmm tahsilinden dolayı hasıl olan fazlalıkla kapanmadığı görülen tahsilât noksanı gümrükler hasılatmdaki noksandan ibarettir. Filhakika gümrük resmi hastlah, geçen seneki beş aylık miktardan da aşajıya düşmüstür. Geçen senenin bü • Kin malî yıl için muhammenatı 38,5 milyon olmasma mukabil bu sene bötçesi yapılırken gümrüklerden 45 milyon 250 bin lira aiınabfleceei ümit edildiğine nazaran malî vaziyeti tetkik nrasmda botun dikkah'mizi gümrük hasılatına tevcih etmekliğimiz icap et • mektedir. Geçen senenin gümrük hasdah muhammenatı 14 bm lira fazla ile geçmiştir. Bu sene ise geçen senenin ilk bes ayındaki tahsilâtm hemen hemen 17 milyonu bulmus olmasma mukabil bu senenin bes aylık hasılatı ancak 13 milyon 800,000 liraya çtkabilmistir. Maahaza derhal ilâve edelim ki malî senenin bu beş ayına bakarak gümrük hasüatının mütebaki yedi ay zarfmda ayni nisbetlerde sukut edeceğini söyletnek mevsimsiz olur. Çünkü asıl it • halât mevsimi kış aylandır. Geçen senenin teşrinievvelinden sonraki dört aylık gümrük hasılatmm tearmisaniden evvelki dört aylık hasdata nisbetle hemen hemen iki misli olması bu mülâ • hazayı teyit etmektedir. Bununla beraber gümrük basılatmtn malî sene sonunda muhammenatı tutmıyacağı muhakkaktr. Bu Kn«1«*m geçen seneki tahsilâttan aşağrya düf • mesi ihtimali de vardır. Acaba bu vaziyet nîçm tahaddüs etti? Maliye mehafilindeki kaaaate göre bunun başlıca iki sebebi vardv: Bu sebeplerden birincîsi hiç süphesiz memleketin diğer menfaatleri gozS • nfinde tutularak bütçentn bm! tanzi mröde tasavvur edildiği gibi geniş mikyasta kontenjan verilenıenuş olma«ıdır. tkrnci sebep te kontenjantman sisteminin miTIî sanaviirmz îcin diğer bir himaye tetkfl etmesi ve dolayısile mamul maddeler itbalâtmm azahnası • dır. Gerçi buna mukabil ham madde ıtbalâh çoğalmışsa da iptidaî madde lerin büyük bir kısmuun gümrük res minden muaf olması gümrük hasılatı üzerinde bittabi kendismi göstermis tir. Devlet gümrük resminden kay bettigini bir dereceye kadar miUî fabrikalardan almakta olduğu muamele vergisi ile telâfi edebîlmiş farzoluna büir mi? Fabrîkalardan alman muamele vergisi hasılatmm beşer aylık rakamlannın mukayesesi 9 3 3 rakamı lehine ancak üç yüz bin firahk bir fark kaydetmektedir. Bmaenaleyh millî iktısat nam ve hesabma mes'ut ve fakat diğer taraf • tan bütçe muvazenesi ve ârome hizmetlerinin hüsnü ifası nam ve hesabına düsündürücü bir vaziyet karsıstnda olduğumuza şüphe yoktur. Gümrük hasılatmdaki noksantn malî sene sonuna kadar kaç milyon lira tutacağınm şimdiden tahminine hnk&n olmadığmı yukanda kaydetmistik. Bu nun takriben yedi buçuk sekiz mflyon tutacağı farzolunsa oldukça mühim bir açık zuhur edecek demektir. Bu ihthnal karsısmda hökumetçe ne gibi tedbirler düsünütdüğünü bu hassa tahkik ettik ve öğrendik ki hü kumet tahsilât vaziyetini pek yakmdan takip etmekle beraber benüz tedbir almacak ramanm huHil etmediğme kanidir. Herhangi bir tedbir ittihaz edebibnek için vaziyetin biraz daha inkisaf göstermesi lâzım geldfci mutaleasndadu*. Ne mikyasta tedbir ahnak ieap ettiği hiç ohnazsa daha 3ci aylık tahsilât rakamlan ele geçtikten sonra an • laşılabilecektir. Maamafih biz, ile tedbîrin bütçede mümkün olan tasarru • fun azami»ini temine çalışmak olacağım, Ismet Paşa kabinelerinin roazideld tkiı ve durendişane hareketlerme bakarak şîmdiden söyHyebiliriz. Cğer vaziyet daha esash tedbirleri istilzam ediyorsa hükumetin milletten cüz'î mikyasta vasrtah ve vasıtasız yeni bazı fedakârhklar istemekten çekinmiyeceğine şüphe yoktur. Boyle bir hattı hareketm i«e hâ • disatm îcaplarma vaktmde întıbak etmekten ve dolayısile müli hayatta herhangi bir sarsmhya meydan vermemekten ibaret en salim bir yol oldugu tzahtan müstagnidîr. ALİ SÜREYYA Malî vaziyetimiz ^Catnfimiyeİ Alaturka güreş müsabakaları Cuma günü Eyüpte Rami köyünde alaturka büyük pehfivan güreşleri yapılacaktır. Bu müsabakalara Türkiye baş pehlrvanı Kara Ali, Mülâyim, Tekirdsğlı Hüseym, Manisah Rifat, Mandralı Mahmut, Bursalı Kara tbrahim, ŞumpuJu Arif, tstanbullu Koç Ahmet peb'vaniar iştirak edec >\'tı • dir. KHdye baş nehlivanı Kara Ali ile Amenkadan avdet eden Mülâyin^ pehlivac »riL«ır.da vapılacak müsabaka çok dikkate şayan bir güreş olacaktır. Garip bir ihtiyatkârlık tesisatı için 70 milyon lira istiyor komünist talebe birbirlerine girdiler Birinci sahifeden mabat mukavelesi ikhzasmdan îken bunu da yapmamıştır. Saracoğlu Şükrü Bevle srrket müdürü arasında yapıîan flk temaslardan sonra sirket müdürü talinvıt almak üzere Parise gitmiş ve geçenlerde şeh rim'ze gelmistir. öğTendiğimire göre sirketle hüku met rasmdaki ilk temaslar müsoet bir netice verecek mahiyette defildir. Zira sirket imtiyazını ve tesisatmı çok kâr eden bir müessese vaziyetinde satmak ' temektedir. Şirketin mükavelesinin bitmesine daha on sekiz sene vardır. •Şirket bu 18 senelik imtiyazı ve tesi satı devretmek içm 70 milyon lira istemektedir. Bu sekilde yapılan teklif bittabi gülünç bir tekliftir. Evvelâ bu kârlı bir is değildir. Saniyen imtiyazı ve tesisatı satm almak istiyen hükumet değildir. Rıhtım şirketi üsteük kendi tesisatmdan madut olan Merkez Rıhtım hanile Çinili Rıhtım hanı mubayaa muamelesinden ayn tutmak istemektedir. Şirketin bu teklifi gayrikabiH kabul görülmü^tür. Hükumet srrkete ancak iki, üç milyon lira gibi bir para teklif et miştir. Bu vaziyet üzerinedir ki sirket direktorü Parise gitmis ve talimat alarak şehrimize dönmüştür. Direktör Ankaraya giderek Saracoğlu Şükrü Beyle tekrar müzakereye baslamak karannda iken Şükrü Beyin anî rahatsızlığı ve tedavi icin Avrupaya git • mek rrıpcburfvetrode kalması müza • kerenin simdilik geri kalmasını intaç etmiştir. Şirket imtivazmı ve tesisatmı satmakta ısrar ettiği, Saracoğlu Şükrü Bevin avdeti de uzadığı takdirde müzakereye ba*ka bir catm memur edilmesi mi'hter\'dir. Maamafih şirket direktorü veni Nafıa Vekili Fuat Beyle terna» için bugünlerde Ankaraya gidecektir. Sofya, 28 (Hususî) Unhrersitede idare heyeti, geçenlerde talebe yurdunda çıkan hâdiseîer yüzünden 4 8 talebeyi müebbeden üniversiteden tardetmişti. öteki komünUt talebe, o gündenberi çıkanlan arkadaşlarmın tekrar üniversiteye almmalan içio protesto nümayişîeri hazulamaktadırlar. Baytar fakültesindeki komünist talebe dün aksam bu maksatla toplatt • mışlardır. Bunlar tahrikâmiz nutuklar söyledik'edri bir sırada hâdise mahalline fakülte Dekasn ge'^aek müşev viklerm ağır surette tecziye edileceklerni bildirmiştir. Akşam saat 6,5 ta komünist ümversite ta'ebesi grup halmde meb'usan binası önünde toplanarak nutuklar söylemeğe başlamıslardır. Fakat talebe vurdundan çıkan nuHiyetnerver tale • be bunlarm üzerlerine atılarak hepsinî koemaŞa muvaffak ohnuslardır. MPliyetperverlerm Nöyyi rouahe • desini protesto için yapaeaklan toplantıdan b«'listifade üniverskedeki komünist talebe de büyük bir nümayiş hanrlamaktadirlar. TOrk Gücü tekzip ediyor Türk GücS idman yurdunun Ateş ve Güneş kulübü ile birleşeceği bak • kmdaki rivayetleri dünkü nüsharmzda kaydetmistik. Dün Türk Gücü id • man yurdu umumî kaptanlığı namma aldığımu bir mektuota, Türk Gücü nun Ateş ve Günesle birleşeceği hakkmdaki rrvayetler tekzip edilmekte ve cGüç kongresi münhasıran, dahilî vaziyetmin icabı ve kuiübün, yeni ismile anıldun şuurhı spor hareketlerînkı za rurî bir neticesi olarak aktedilmekte dir. Güç, bu kongresinde istikbal içm daba zinde, daha kuvvetli bir teşek kül balîni alabilmek üzere lâzım gelea esaslan kararlastrracakfır. Bin«t«naleyh btrleşme meselesi kongre heyeti umumfyetmi en iptidaî manada büe meş « gul etmiyecektir. Birleşme rivayetlermi kat'î surette tekzip ettiğfmizin ilâmns rica ederiz.» denilmektedir. Culflaristanda maarif teşkilâtı Sofya, 2 8 (Hususî) Maarif teşkilâtmm tamamen değiştirimesi için bir kanun lâyibası haznrlanmıştır. Lâyiha, hâlâ Basvekil M. Muşanof tarafından tetkik edümektedir. Yeni lâyiha mucibince, şimdiki ilkmektep tahsili, 4 seneden 7 seneye çıkardmaktadır. Bu sebeple Progimnaziva ( 4 , 5, 6, meı snuflar) lâğvedilerek iikmektep tahsilüe birleştiriliyor. Liseler yalnız vilâyet merkezlerinde buhmacaktır. Kaza gibi diğer küçük kasabalarda ise yalnız ReaHca ( 7 , 8, 9 uncu sınıflar) bırakılacakhr. Üniversiteye ve yüksek mekteplere kabul edilecek talebeler, müsabaka ile alınacaklardır. Şimdiki serbest üniversiteye müşa • bih bir de yüksek sanayi mektebi vü • cude getirilecektir. Burada, b'cari, malî, ve zirai üimler okutulacakhr. Bu fakülteyi bitirenler hükumet vazifelerine giremiyeceklerdir. Muallimler, hususî heyetler tarafmdan tayin edileceklerdir. Bu beyet lere lise müdürü ile muallimler gire cektir. tlkmektep muallimleri de müfettişler heyeti tarafından tayin edileceklerdir. Bu heyete reis olarak vilâyet Kse müdürü, şehir mektep encü • meni reisi ile başmuallimi girecekler dir. Şu Amerikalüar hakikaten çok tu i haf ve garip insanlardır. En ümit e • dilmiyen işlerden mutlaka bir acaiplik çıkanrlar. Resimde gördüğünüz AmerOcalı kadmm yüzü ince bir tel maske 0e örtülmüş. Bu hanrmefendi acaba meç talhnine mi gidiyor, yoksa boks yaprmya mi? Hayv burJehn hiçbVîne değiL. Yapacağı iş gavet basittir. Bir şamnanva şisesi acacak. AmerikaLIar çok eskmıis şamoan yalaTm mantarlarmın açdırken fevkade b t tazvikîe öteyeberiye fırladığını nazan dikkate alarak samp»nva acan* larm lakmalarma m^hsus bövle bir maske icadetmişler. Bu hanım da yüzunu böyle bîr tehlikeden saklamaic için o maskeyi giymîş. CünVü yirmî seneKk bîr şampanya sisesmin man • tarmı cıkarmak niyetinde. Bar ve kabara garson'armÎB br>"Ie birer ma^keye ihtivac göHrermedıkle . rme balnTırsa ora'««rda açılan •anmanyalarm içinde yıllanfnışlan nadir gerek! Burgaz komflnistîerlnin muhakemesi Sofya 2 8 (Hususî) Burgaz (iomünistleri, temmuzun 2 4 ünde kıslalardan silâh ve fisek asırmak teşebbü sSnde buluomuşlardı. Bunlar hakkmds yapılan tahkOcat nerticesmde kışlada bw de tahrikci komünist teşkilâtı mev» cut bulunduğu meydana çikanlnnstır. Tevkif edilen 11 kişi hükumeti mü • dafaa kanımu mucibince cezalaodm lacaklardır. Yanan kadın ö!dü Evvelki gün Galatada Arapcamii mahallesinde bîr gazocağnun parlaması yüzünden vücudünün bazı yerleri yanan Fatma Hanım dün hastanede ölmüştür. Belgrat müzakereleri Birinci sahifeden mabat Yeni misak ve Fransızlar Paris 28 (A.A.) Havas Ajansı bîldîriyor: Selâhîyettar Fransız mahafi K TSrk Tugoslav misakınm imzasmı çok müsait bir tarzda karşılamıslardır. Mezkur mehafil bu misakın ikinci maddesfle 7 Teedmievvelde imzalanan Türk Romanya misakmm mütekabii meddesi arasmdaki müşabeheti ehemmiyetle kaydetmektedir ve bunu birka aydan beri balkan devletleri tarafından teşebbüs olunan gerginliğin îzalesi sivasetme devam ediimekte olduğuna bir delil addetmektedir. tstanbulda Havagazi ve Bu tahrikci teşkilâtm muhakeme • Elektrik ve Teşebbüsatı sine bugün Burgazda divanı harp ta • rafmdan bakılmaktadır. MüddeiumuSınaiye Türk Anonim mî 8 kişinin idammı istemiştir. Şirketi Tesisatı Elektrikiye Türk (MÜHÎM İLÂN) Anonim Şirketi Türk Anonim Elektrik Şirketi (MÜHÎM ÎLÂN) Elektrik şirketi, memurlannın Birinei gahtfeden mabat 1933 senesine ait «açık kfiU ren • ginde «mustatil» sekHndeki hü • müteferrikada gayrikanunî nezaret altında kimse bulunup bulunmadı • viyet kartlarının 1 kânunusani ğmı, son zamanlarda seddedilen ve 1934 ten itibaren iptal edilerek bilâhare açılan randevu evlerinin a1934 senesi için muteber olmak dedini araçhrmışlardır. Mülkiye Müiizere «açık mavi» renkte «sekiz fettişlerinîn bu teftislerine ehemmi • dılılı» kartlarla deŞiştirildicini yet atfedilmektedir. Dün başlanan muhterem mfişterilerine arzeyier. teftişin devam edeceği, diğer Emniyet müdürlüğü şubelerinin de tefBu kartlann bas tarafında şirtiş olunacaklan anlaşılmaktadır. Bu ketin nnvanî, yani «Tfirk Ano • meyanda dayak hâdiseleri de tet • nim Elektrik Sirketi» ve kııtren kik edilecettir. buvük harflerle 1934 tenesi ya • Diğer taraftan şehrimizde bulu zıhdır. nan Emniyet müfettişleri de polis Yukarida crSsterilen evsaf» uykarakollannı teftişe başlamıslardır. enra oimıyan kartlar saKte adde Mülkiye müfettişleri teftiş rapordilmeli ve Kâmilleri polise haber lannı Dahiliye Vekâletine gömîerevreilmelidir. ceklerdir. Şirket, mtişteriiermin bu îlâna Mülkiye heyeti teftişiyesi bundan rîayet etmemelerinden cıkabile • bir miiddet evvel emniyet işleri bak cek neticelerîn mes'uliyetini kabu! kında yapılan bazı ihbar ve şikâ etmiyecegini şimdiden beyan eyyetler için Dahiliye Vekâletine bir rapor göndermişlerdir. Emniyet işleri İstanbulda Havagazi ve Elek trik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi, memurlannın 1933 senesine ait «açık ye r il» renginde «beyzî» şeklindeki hüviyet kartlarının 1 kânunusani 1934 tçn itibaren iptal edilerek 1934 senesi için muteber olmak üzere «pembe» renginde «yu Voroşilof Yoldaşın izmire varlak» kartlarla değiştirildiğini hediyesi muhterem müşterilerine arzeyler.. Irmfr 28 (A.A.) tzmr fabri bemBu kartlann baş tarafında şir şehriliğine intihap edilmiş olan Sov • ketin unvanı, yani «İstanbulda yet Harbiye Komiseri Voroşilof ce • Havagazi ve Elektrik ve Teşebnaplarmtn bu inhhaptan mütehassis o • büsatı Sınaiye Türk Anonim Şirlarak belediyemize hediye ettikleri keti» ve kutren büyük harfierle Saksonya mamulâtmdan iki yüz senelik bir yazı takımı bir vitrm icinde 1934 senesi yazılıdır. Şehir Mecüsi salonuna konulmuştur. Yukanda crosterilen evsafa üygun olmıyan kartlar sabte adde Mamu! afyon ve afyonlu dilmeli ve hâmilleri polise haber möslahzarat yerilmelidir. Mamul afyonun ve afyonlu tıbbî Şirket, müsterilerinin bu îlSna müstahzaratın satışı da inhisar alriayet etmemelerinden çıkabile tında bulunduğundan, Uyuşturucu cek neticelerin mes'ulîvetini ka • Maddeler Inhisan bunlann saltışıbul etmiyecegini şimdiden beyan na başlamıştır. tnhisar îdaresi bunları Avrupadan getirerek eczayı tıbbiye depolanna satmaktadır. Ancak fiatlerde eskisine göre mühim tenzilât yapılmıştrr. (MÜHİM İLÂN) Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlannın 933 senesine ait «krem» renginde «mus tatil» şeklindeki büviyet kartlannın } kânunusani 1934 ten itibaren iptal edilerek 934 senesi için muteber olmak üzere «porta» kal» renginde «mustatil» kart • larla değiştirildiğini muhterem müşterilerine arzeyler. Bu kartlann baş tarafında Şirketin unvanı, yani «Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi* ve kutren büyük harflerle 1934 se • nesi yazılıdır. Yukarıda gosterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sante adde • dilmeli ve hâmilleri polise haber verilmelidir. Şirket, müsterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabile cek neticelerin ms'uliyetini ka bul etmiyecegini şimdiden beyan evler. ~*"" Fransızca, Ingilizce, Almanca, Ispanyolca, ltalyanca vesaire I Mori» Dokobradan naklen inhisar idaresi, geçen hafta afyon alım fiatlerini bir miktar daba artırmışb. Bu miktar üzerimfen miibayaata da devam olunmaktadır. Türkiye ile Yugoslavya, afyon satışlannda birlikte hareket etmeğe karar vermiş olduklanndan, afyon müstahsili olan diğer rakip memleketlerin vaziyetleri de müştereken tetkik olunmaktadır. O halde giyineyim mi? Biraz gezeriz olmaz rm ? Metnnuniyetle... Haydi ça • buk ol... Paprika ıslık calarak ve sıçnyarak kayboldu. fbrahim de odanın içinde bfr asağı bir yukan dolaş mağa koyuldu. Muntazam ve ağır adımlannm çıkardıği gıcnrtı odada akisler yapıyordu. Sükunet bulan deniz onu da beyhude yere süku • nete davet ediyordu. Sakin gorünmesine rağmen, beynînde mütemadiyen lâv fışkıran bir yanardağ hiss ediyordu. Kaygusuz ufka her fırlattığı nazar'elemini deşiyor ve kalbmin heyecamnı arttn'rıyordu. Güneş, deniz, tabiat sanki onun teessürile, onun endisesile, onun flemile is tihza edîyor gibiydiler. îstiyordu ki teessürüne, endişesine, elemine bunlar da iştirak etsin; güneş daha az parlak olsun, deniz şaha kalksın, çiçekler kokmasm, kuşlar ötmesin. YENİ KURSLAR AÇILIYOR Sınıf ve hususî dersler Memurin, muallim ve zabitana mahsus tarife.KAYlT AÇILMIŞTIR MECCANÎ BİR ^ TECRÜBE DERSİ ALINIZ ANKARA ISTANBUL; Hacıbavram caââps'' Anlıyor, hissediyordu ki Mareva, ruhuna, kalbine, canına, kanina '*lemişti. Marevayi eskisinden daha çok fazla sevdiğini anlıyordu. Onu bu kadar büyük bir şiddet ve arzu ile sevdiğini bugüne kadar anhyama.mış olduğunu hissediyordu. 5 Ibranîm, Ageyden avdet ediyordu. Sahili takiben uzanan yolun üzerinde, elleri arka<ında, ağır & ğır yürüyordu. Kotü kötü düşün düğü halinden belli idi. Köyün son evlerini geçtikten sonra bir cetnaze alayına rasgelmişti. Kalplerinin, yüzlerine akseden acisı sıcak kan hlıklarmı gideremiyen îki köylü tabutu geniş omuzlanna yükl«»mişler ağır adımlarla ilerliyorlardı. Bir papazla ellerinde buhurdanlık tutan iki köylü çocuğu cenazenin önünden, siyahlar giymiş bir cemmigafir de arkasından gidiyordu. Köyün temiz ve çiceklerle suslü küçük mezarlığına doğru îstifeiâl caddesi X »46! BERLİTZ Tefrikaz Aşkın Kudreti Filhakika zihninden bir isim geçmiyor değildi: Mareva! o yabancı kadının Mereva olmasını hem temenni ediyor, hem de korkuyordu. •Londradan ona Berline bir telgraf göndermişti. Fakat bir senedenberi yolladığı beş altı melctup gibi bu telgrafa da cevap alamamıştı. Mektuplarla, telgraflarmm mürsiline îade edilmek üzere geri gönderil • memiş olmatı bunlann Marevanın elme geçtiğme bir delil teşkil etmez<dî. Belkî Mareva başka bir memiekete geçmiş ve bu mektuplar da o adrese sevkedilmek üzere arka • «ndan koşturulmuftu da oralarda kaybolmuştu. Yahut hakîkaten eline geçt'ği halde cevap vermeğe tenezzftl etmemişti. Belki günün birinde, âni bir kararla eski âşıkını görmek için buraya, Riviyeraya çıkıp gelmişti. Fakat bu takdirde kendisini niçin daha evvel haberdar etmemişti?. Niçin bir randevu tayin ederek başka bir yere davet etmemişti?. Eğer Mareva bu civarda ikamet ediyor idiyse, onun mevcu diyetinden haberdar olmamasına imkân yoktu. Mutlaka izini belii ederdi. Çünkü Mareva korkan cinsten değildi. Marevanın hayali ve düşüncesi birden •ilindi. Ibrahim, bu dereee olmıyacak faraziyelerle zihnini yorduğu için kendi kendine kızdi... Ne budalaca mütalealar!.. Mareva buralara kadar gelsin ve onu evin de ziyaret etmeğe kalkışsm! Haydi efendim! Bu, olsa olsa, eski aşina Iardan bir fettan olabilir. Avladığı yağlı âsıkla Riviyeraya gelmiş ve burada tesadüfen ilk göz ağnsının bulunduğunu öğrenince ona bir sürpriz yapmak istemiş olacak... Beynini bu dereee yormakta ma'na var mi hiç? Bu muhakeme silsile srnfn tabiî neticesine vararak endişe ve üzüntüden tam kurtulacağt sırada züıninde yeniden bir şim şek çaktı: Gelen eski bir aşina olsa idi îbrahim Beyi soracaktı! Hal buki ziyaretçi kimi görmek istediğmi söylemiş? Mösyö Elkâzımı! Bu ismi Marevadan başka bilen yoktu! Birdenbhc kapı açıldı. Her va kitki şen, şuh Paprika odanın eşiğinde fröriindü. Bonjur sevgilim! Dimkii zi yaretçi kadını hâlâ düşünüyor musun? Hatınmda bile değil! bu tnatemzede kafileyi güneş kızgin ışıklarüe kavuruyordu. fbrahim, ölümü bir kere daha hatrrladı. Birkaç güne kadar ayni merasimle kendisinin de bu mütevazi mezarl;ğa defnedilip edilmiyeceğini düsünüyordu. Halbuki tabiî hayatını bitirdikten sonra o, Kahiredeki muheşem Îbrahim Paşa türbesmde ebedi uykusuna dalacaktı. Kendisi de bir papazla iki çömezden ve arkada on beş kişiden mürekkep bir cenaze alayile mi medfenine götü rülecekti? Aldığı terbiye ile hıris tiyan, fakat doğuşu itibarile müs Iuman olan tbrahim, ne tsayi ne de Muhammedi memnun edebilmişti. Ruhu ebediyen salip ile hilâl ara smda bocalayıp duracaktı. Dinî merasim bertaraf, fakat bu kadar fa kirane ve sönük bir teşyi ile öteki âleme gitmeğe gönlü razı olmuyordu. ŞŞabadi vaj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog