Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

•=2 HARPTE YAVUZJ. Yazan. C. KOPP m&m Çevıren: A. DAVER Şehir ve memleket haberleri ) Siyasîicmal tstanbul Barosu heyeti toplamyor Yeni levhaya 600 avukat dahildir tstanbul Barosu heyeti umumiyesi kânunuevvelin yedinci güzü toplana caknr. Miktan 600 e baHğ olan Baro aza • lanna gönderilecek davet mekhıplan dün hazırlanmıstır. Bu mektuplardaki izahata gore, mutat Baro heyeti umumiye içtimaında, Baronun 9 3 4 bütçesi idare raporu tekik ve mikakere edilecek, bilhassa Türkiye avukatlar birUğinin te^kili için 5 kâmmusani 9 3 4 tarihmde tzmirde akti teklif edilen büyük kongre me • selesi ehemmiyetle görüsülecek, bütün azalann mütaleast alındıktan sonra bu hmusta karar verilecektir. Baronun yeni levhası hazırlanmıstır. Aza m'Trtan gecen seneye nazaran 80 kadar fazladn". Baroya kayitli olun ta vefat, memuriyete tavin veya di$er sebepierie yazıhaneieri kaoanmu olan 71 avukatn i«»mleri veni levhaya konulmamışor. MaamaPh bunlardnn tekrar müracaat edenlerm avukatlık yapmalanna müsaade edilecektir. Levhaya 600 avukat daKH buiunmaktadır. Baro mnbat merüsi dün toolanarak kongre hazırliklarile meşgul ohnus • tur. Baro reisi Halîl Hilmi Bey, avukatlık kanunraun muvakkat maddesine îstinaden mzıbat meclisinm bazı avu katlar hnkkmda ihrae kararlan verdiğine ve bımlarm Adliye Vekiletmee tasdîk edîierek mQ<1deîumnmniJe teb» Kcat yapıldıjrma dair bir gazetede görülen necrivatın doğru olmadığuu »oyIemîstir. Yeni Baro ajandası çıkanl • rmştır. Baro taavün sandığı menraatine aîanda 150 kurusa satiimaktadır. Camfıariyet' •29 Tesrinisanil933 90 Ağzıııa kadar asker ve cepane doldurvılunca Midilii sabih bir ordugâh olurdu zaman taarruz fikrinden mahrum Alman deniza Itı gemıleri bulunmıyan iyi denizci ve iyi nişanTürkiyenin tek bir denizalb gemisi bfle yoktn ama çok geçmeden buyiik bir sürprize uğradık. Bir gün, 300 • 400 metrelik mevcelere dikkat etmemiz eroredildL Çanakkale öniinde Alman denizaltı gemileri bekleniyordu. Büyük bir iimit ve sevinç içinde, bunlann Boğaza yaklaşhklannı bfldirecek iHc tel • siz sesini dinliyorduk. Nihayet bir gün zayif bir ses duyduk. tlk Alman deniz • altı gemisi Çanakkale önlerine gelmişti. İngüizler, çok geçmeden bunu, fe ci bir sarette öğrendiler. Daha ertesi gün Çanakkale müstahkem mevkÜ telsiz istasyonu Triumph ismindeki tngiliz zurhlısının torpillenip battığtinı müj deledi. Ertesi gün Majestic zırhlısı da ayni akıbte uğradı. Işte U21 Alman denizaltı gemisi, 26 mayıs 1915 te Çanakkaleye teşrifmi bu suretle âleme ilân etmifti. Ingilizler, Alman denizaltı botlanna karşı miidafaa tedbirleri almakta gecikmediler. Çanakkale önünde yatan ttüâf donanması etrafmda bir türü muhrip, muhtemel yeni zayiata mey dan vermemek için, durmadan karakol etmeğe başladılar. Buna rağmen, Al • man denizaltı gemisinin Çanakkaleye gelmesi, bizim için çok büyük bir muvaffakiyet, onlar için de çok ean sı kıcı birşey oldu. Çanakkale «tmfmda yaptıklan harekâtta çok daha ibtiyatlı ve tedbirli davranmak mecbnriyetinde kaldılar. Gelibolu yanmadasmm mü • dafileri, o zamana kadar kendilerine hayli zahmet çektiren ağır gemi toplannm atesinden kurtuldular ve denizaltı gemilerimizi gorünce derin bir nefes aldılar. Ordu ve donanmada oh çek tfler. Herşey kurtulmuştu artık... [Fakat çok geçmeden tngiliz zırh Iılarınm yerine, ağrr obüs toplarile de inücehhez olduklan için onlara na zaran çok daha belâlı olan monitoTİar kaim olmuştu. Alman denizaltı gemi lerinin Çanakkale önünde gorülmesinin Hiüdafilere maddeten de£il, manen yardımı dokunmuştu. A. D.] Diğer Alman tahtelbahirleri de, e sene içinde, Türk »ulanna geldiler ve bundan sonra, îstanbulda denizaltı gemilerinden mürekkep bir yanm filotfllâ teşkil edildi. Bunlar, Karadenizde fa idivette bulnndular. Akdenizde faaliyet gösteren Alman denizalb botlanntn UJ•ülharekesi Pola limanı idi. Bu arada, şarkta birçok hâdiseler bluyordu. Ruslar, Çanakkaledeki müttefiklerinden daha harekeUİz olmadıklarmı gortermek Utiyorlardı. cıdırlar. Denizde MidîIIiye rasgeldiler mi, torpitobetlardan başka kuv • vetleri de olmasa gene hücum ediyorlardı. Bîz, hâlâ yaralanmız yü zünden tsttnyede yatmağa mahkumuz. Düsman için frrsat bu fırsattir. Yavaş yavaş Rus ablukası o kadar iyi tanzim edildi ki Anadolu sahili boyunca askerî nakliye gemileri göndermek tehlikesini artık göze aldıramıyoruz. Gerçi çok tetik davranılıyor ve etraft iyi karakol edili yor ama yol uzundur ve ağır yüklii gemHer kâfi dereeede «üratli gidemiyorlar. Düsman denizaltı gemi • leri de o kadar cüVetkâr davranı • yorlar ki hüeum etmelerine müma naat edilemiyor. Artık deniz yolile Kafkas cephesme hiçbir»*y gönde • rilemiyor. Neolae&k? Tabiî kıtaat Kafkas cephesine karadan gönderilecek. Nihayet bu da, yapıldı. Fakat yol o kadar uzun, o kadar uzun ki... Halbuki deniz yo • lu da inadma son derece kısa. Bu vaziyette Yavuz ve Midilii ile Samsım ve Trabzona asker ve cephane taşımaktan başka çare yok. Midilii, sık sık denize çıkiyor ve nakliye gemisi vazifesmi yapıyor. Halbuki o narm gemi, bu îse hiç te elverişli değildh*. Tercümanlık etmek iizere ben de bazı Midilii ile eı • kiyorum. Rus denizaltı gemileri veya muh • riplerrnin civarda dolaftiklannı bile bile sefere çıkmak hiç te hoş bîrsey olmuyor. Daima fyi gözcülttk etmek lâzrm. Heie uzun ve karanlık kiş gecelerinde aerapa goz kesiimek lâ • zım. Çünkti her dakika karanhklann içinden çıkagelen bir hasmm hüeumuma uğramak tehlikesi var. Çocuklar hamal değildir! KaDdillideld ilkmektepte eocuğu olan tanıdığımu bir zat, dün bize bir sikâyette bulundu: «Mektebin kışlık odunu, mektep binasmin önünden odunluğa kadaı mektep talebesine tasıttınlmıs, bu nakil işi üç gün devam etmiştir. Benim vaki olan fikâyetime mek tep idaresi «Siz mektebin işlerine kanfarr;azsınızî cevibım verdi. Mektebin hademesi yok mu? Hademesi yoksa odunlannı tasıtmak için hamal tutacak parası da mı yok? Maarif müdüıîüğünün nazarı dikkatini eelbetmeniri rica ederim.» Eğer, kariimizin şikâyet ettiği gibi mektep idaresi çocuklara haki • katen üç gün odun taşıttıysa bu, muvafık değildir. Çünkü halk çocuklanm mektebe odun taşum diye değü, ders oğrenstn diye gönderir. Gerçi bu usul mektep idaresine bir kaç yevmiye kazandınrsa da ilkmketeplerm minimini yavrulanna hamalhk ettirmek eaiz değildir, diyoruz; Başkomiser Mücip Beyin kaydi silindi Docrru de&il m i ? Yeni bir vergi kaçakçılıjjı Maliye memurlan son zsm&nlarda bir vergi kaeakçüığı uralüe kar sdajmiflardtr. Baa dükkâncıhr maliye şubelerinden başka bir i«im alhnda ruhsatname aldıklan için dükkânlara müracaat ederek bu isimleri so • ran maliye memurlarme. sorduklan isimlerde kvmseler oimadığnu söyüyerek savuyorlar ve böylece vergi den kurtuluyorlarmif tstanbul t&hsil şubesi müdürlüğü ve maliye memurlan son günlerde bu türlü pek çok kacakçı yakalarraşiar ve ver{Tİleri eezalarile bîrlilcte almışlardtr. Bundan sonra memurlar dükkânlan tesbit ederken sahiplerinden nüfus kâgıtlarmı da soracaklardır. Harp gemilerile asker nakli Bu nakliye seferlerinde bizzat ve bilfiil bulunmiyanlar, bu işin nekadar tehlikeli ve güc olduğunu tehminde güçlük çekerler. Hareket limanrnda, tahmO sükunetle icra edilir. Sonra ağzına kadar asker ve harp levanmı dolu olan Ya» vus veya Midilii sabih bir ordugâh halinde denize çıkar. Geramm içinde kargaşalık tamdır. Zavalh Türk askerleri, ekseriya fena olan hava • larda deniz tutmasmdan çok rahat <ız olurlar. Müşkül ve çok zahmetli bir seferden sonra gideceğimiz lhnana seğ ve salim vannca herkes bayram eder. Ondan sonra tahliye başlar. Yolda ne mörettebat, ne de ta» şıdığımız askerler, khnse «erre ka» dar istirahat edetnez. Hele mürettebat bikıp usanmadan vardiyada Ru»lan araştıru* dururlar. Tahliye ba^layınca if daha vahimleşir. Faik bir düsman kuvveti tarafmdan kaçma» ğa vakit bulamadan baskına uğra * yıp tepelenmek tehlikesi vardır. fMabaâi oor) Fener PafriHanesindeki mözakereler neticesiz kaldı Bundan bir roüddet evvel Yu • goslavya Sensinot azasından mefcrepolit M. Goriçin tstanbula gelerek Fener Patrikanesile bazı dinî meseleleri görüstüğünU yazmıstık.. M. Goriç, Aynarozdaki Hilyandryom manastırının evvelee YugoslavLar tarafmdan insa edildiği için, id'aresinin Yugoslav metrepolitlîği ne verilmesini istemiştir. Bu hususta iki haftadanberi Fener Patrikanesinde devam eden müzakerelerden bırsey çıkmamıs ve Patrik Fotyos Efendi, idaresindeki bütün manastırlann Fener Patri kanesine tâbi bulunduğunda ve böylece kalaeağında ısrar etmiştir. Yugoslav Metrepolidi M. Goriç bunun üzerine müzakereye devam edemiyeceğini aöyliyerek memleketine dönmeğe karar vermiştir. M. Goriç bugünlerde Belgrada gidecektir. Bir Alman profesörö geidi Berlin Universitesi kimya profe • sorü M. Henk iki gündenberi tstan bulda bulunmaktadır. Beynelmilel bir şöhreti olan ve Almanyanm en büyük kiyaşreH addedilen btı zahn Universitemizde bir kürsü deruhde etmesi ihtimali mevcuttur. j j I S j Profesör Mafş;n mezuniyeti Ruslar Karadenize kflkim Kafkasya oebpeainde şiddetli rrnıharebeler cereyan etmekte idi. Hu dut mmtakasındaki kıtaatın iase re levazımmm ikmali, gittikçe güçle " fiyordu. Ruslar, Karadenizde faiki yeti haiz idiler. Sonra Ruslar, hiçbir tsviçrenm hükumet meclismde Cenevreyi temsil etmekte olan profesör Malşin persembe günü deniz yolile ve kısa bir mezuniyetle tsviçreye gideceği haber alınmıstir. Hükumet roeclisinde bütçe müzakere edileceğind'en profesör kisa bir müddet için memleketme gitmek mecburiyetinde kalmıstır. Kânunuevvel »yı içinde avdet edecektir. Birincî tahifedtin mabat Fesane fabnkasnda ocuz elbise Basmakaleden mabat için yapılan tecrübeler çok iyi ne • [uğunda zâfın görüldüğü tarihten baştieeler vermektedir. tttihaz edilen lachğmı tahattur etmelidir. karara gSre bu elbiseleria halk ve Inkılâpçı Türk Cumhuriyeti Ytice köylü içm mümkün olduğu kadar Gazinm sari ve mürşit dehâsue mesbo ucuz, dayanıklı olmasına dikkat eolarak evvelâ, Türk milletine, neeip, dîlecektir. Bu elbiseler bir tip üzebüyük mazili, geniş istidath ve tarihi rinde yeknasak olarak ünal edile bastan aşağı kaplannş bir millet olducektir. ğunu öğretmek istemiştir.» Bu evsaf dahflinde Sumer Bank (Gazi ve tnküap) ldtabı müellifi fabrikalartrtda yapılacak elbisele • nm ideolojisini yapmak istedigi bu Ierin bedeli beş, bef buçuk lirayı bahis rtrka programımızda çok vazth gecmiyecekth*. olarak gosterilmiştir. Cumhuriye* Halk Drğer taraftan diğer hususî müesFnkasının ahı esası Tc k inkılâpçılıgı sese ve fabrikalar da halka ucuz elBe milliyetçiligi birbirme aynlmaz sobise yapmak ve sattnak f3cri üze • r^9e bağlamıştsr. Hatta, mkı'âoçılık, rinde çalısmaga baslamoslardır. 8e diğer beş esasm bekçiliğini ilân etBu suretle aralarrada bfa* nevi ueas mistir. Bizde, inkılâoçılık: Milletimizin elbise imali rakabeti başlıyan bu mübircok fedaklrlıklarla yaptıŞH inki • esseseler tarafmdan köylü ve amele lâplardan dogan ve mkişaf eden pren smıfı için 2 liraya kadar elbise yasîplere sadıic kalmağı, ve onlan mu • pıhnakta ise de bu kadar ueu* el * dafaa etmegi esa« tutar. hise tabiatile sağlam olamamalrta Istanbul meb'usu d.r. ALÂETTtN CEMÎL Buna rağmen ucuz elbiseler Zonculdak ve tzmir gibi ameleai çok o • lan yerlerde rağbet gormekte, batta bu isle u§rasanlar sık sık ueuz el • SOivri kazasma tâbi Celâliye köyöbiseler olarak bu yerlere götürüp nun camisine evvelki akşam yatsı nemasamaktadırlar. zmdan sonra hırsizlar girmi* ve içeri • Bir elbisenin 23 liraya nasıl raade raeveut ldlimlerîn temtz ve yeledilip satılabildiği merak edilecek nilerim olduğu gibi kaldırmıştır. Bunbirseydir. Bunun aleksdarlardan biri sövle izah etmektedirt iann sayıtn yedidir. « Gümrük tarifelerinm pek ağır Caminin Stedenberi küitsiz bırakılolmasiTidan dclayı Avrupadan hazir ması bu hırsızlığa sebep olmuştur. elbise getirmenîn hicbir kârı yok rur. Bunun için bu işlerle uğrasan kîmseler, pacavra tarifesmden tsti Tarsus, 28 Çukurova fabrikası fade ederek kolu, bedeni ve diSer 300 den fazla işçi kadma sağlam bezparçalan a v n a v n parea halinde den mantolar yapmışhr. Çünkfi Tar> kamaş getirîyorlaı» ve bımları ev • sus kadınlan arhk earşaf ve peçe ile lerînde ealısan kadm terBf*re ucu*gezmek istemiyorlar. Kadtn amele ca tnctiriyorlar. Bu suretle 3n öç K den başka diğer kadmlar da peçelerf raya satılan bazır elbiseler bu isi yaatmıslardtr. Manto giymektedirler. panlara kâr büe bırakıyor.» Türk inkılâbı ve milliyetçilik I Beş liraya bir elbise DarOlâceze için bir nizamname yapıldı Bir lira çalan yankesci ustalıkla yakalattırıldı Ortakoyde oturan Mişon dün ak • Darülâcezeye khnlerin kabul edisatn tramvayla evine giderken biri • lebileeeği bir nizamname ile tesbit aînin eebmdeki tek Mrayı aşırdığmm edilmistir. Soa günlerde müesaeseye rarkma varmış ve hiç sea çıkarmıya • kabulü doğru olmıyan bir takım kimrak tramvayın Beş9ttaş karakolu önüselerin mahallelerinden aldıklan ne gelmesini beklemistir. Tramvay kailmühaberlerle müracaat etmekte olduklan görülmüştür. Bundan sonra i rakolun onune gelince Mişon yayga • rayı basmtş ve lirastnı çalan yankesici böyle künselere ilmühaber veren muhMehmedi Dolislere yakalatmıstır. tarlann tecziye edileceği hakkında alâkadarlara tebliğat yapılmıştır. Ankarada Himayeietfal balosu Ankarada verüecek olan HunayeH etfal balosu teru'p heyeti dün belediye meclisi azasından Makbule Nad Hanımm riyasetinde toplanmıs ve içtimada bundan evvel bulunanlarla Lehistan, Italya ve Norveç sefirlerinin refikalan hanımlar da bulunmuştur. Baloda yapılması mukarrer kostum müsabakası için bâ jüri heyeti seçümesme karar verilerek su zevatın bu hususta daveti kararlaşmıştır: Kâznn, Ismet ve Fevzi Paşalarm refikalan, Sovyetler birliği, ttanlyan, Norveç, Polonya sefirlerinin reBkalan, Makbule Naei ve İffet Halim Hanrmlar, Mme. Fabrisiüs, Tekirdağ meo'usu Cemil, Ruşen Eşref, Numan Rifat ve sabık Ankara valisi Sami Beyler. Gelecek pazar günu komite bir içtrnıa daha yapacakhr. Merkeple şakalaşırken ayajfı kırıldı emryeti Akvam Harbi Umumî neticesinde Türkiyeden aynan Arap memleketle rinden Irakın mandasrnı tngıl tereye ve Suriyenin mandasım da Fransaya vermişti. tngiltere siyasî ve askerî birçok düşüncelerle mandadan feragat ederek bunun yerine Irak ile uzun müddetli bir ittiBazı randevü evlerini açtırmak için fak muahedesi aktettikten sonra Surüşvet aldığı iddia edilen Beyoğlu mer riyede ayni vaziyette bulunan Frankezi baskomiseri Mücip Beyle bir ransanm dahi bu hattı hareketi takip etdevücü kadından 200 Kra rüşvet alnmesi lâzım geliyordu. Bunun için ken yakalanan polis taharri memuru Fransa hayli zamandanberi Suriye Remzi Efendi hakkında müstantiklik ile bir ittifak muahedesi aktederek tahkikatına dün de devam edibniştir. tnandayı refetmeği düşünüyordu. Bu rüşvet isleri etrafmda şundiye Fakat Fransa, Suriyeyi bir kül okadar kadınlı, erkekli 30 şahit cel • larak telâkki etmiyordu. Ahalisini» bedilerek ifadeleri alınmıştır. mühim kısmı hjristiyan olan, ötedenberi muhtariyeti haiz bulunan Fran« Bir gazete Remzi EfendmJn tahliye sızlann harsî, iktısadî ve siyasî nüedildiğini yazmışsa da bu haber asılfuzu almdaki Lübnanı ayn bir memuzdv. Cürmü meshutla vaziyeti tes pU edilen Remzi Efendi tahkikat ne . leket addedivordu. Sonra Cebelidürüz sancağı ile Alevilerin sakin buticeleninciye kadar tahliye edilmiye lunduğu Antakye sancağına dahi aycektir. n bir idare vermek arzusunda idi. § Emniyet tsleri Umum müdürlü Bu plân Suriye milliyetperverleri tağünden dün tstanbul Vilâyetine gelen rafmdan hoş görülmiyordu. Milli • bir emirde Galatasaray merkezi ser yetperverler yani vataniler son mtıkomiseri Mücip Beyin vazifesme ni • habatta ekalliyette kalmışlarsa da hayet verildiği ve kaydi terkm edildiSuriye efkân umumiyesi üzerindeki ği bildirilmiştir. kuvvetli tesir ve nüfuzlannı muha • faza etmişlerdi. Bunun için Franse, hükumetinin Suriyedeki mümessili, mandanm yerine kaim olacak îtti « fak muahedesmi Suriye hükumeti va parîâmentosu ile müzakereye defeEvvelki gece Sultanahmette devri • atle teşebbüs eylediği halde muvafye vazifesini yapan polis memurlan* fak olamamıştı. Ayasofya camii avlusunda yatmakta Ahiren Fransız komiseri bu muolan Ahmet, Şaban, Cemal, Rifat, Yah ahedenin kabulü için Suriye hükuya ve Mehmet isminde ahı kişiyi ya • metini çok sıkıştırmış, aksi taktfrde kalamışlardır. mandanm gavrimahdut bh zaman Bu kafHe dün mevcuden adliyeye için devam edecesrini îhtar etm?«tır. teslim edilmiş ve derhal üçüncü ceza Bu tesebbüsim tesiri iîe Suriye hü mahkemesine gönderilmiştir. kumeti ve Reisicumhuru 11 mad Suçlular, mahkeme huzurunda, ken deli bir muahede suretini kabul ve imza etmiştfr. I âkin muaîıede su dîlerinin işçi olduklarnu, serserilikie reti tasdik için Suriye parlâmento alâkalan bulunmadığmı, ancak para • suna sreldiği zaman işin rengi değislan az olduğu için heniiz yatacak yer miş, Vatarî fırkası muahedenin redtedarik edemediklermi söylemişler ve dini teklif etmiştir. Diğer fırkalar bu iddialarun ispat için birçok sahk dahi efkân umtımivenm mubalefegöstermişlerdir. tinden endise ederek muahedeyi ka« Müddeiumumî Nurettin Bey, mazbulde tereddiît göstermişlerdir. Vanunlarm tahliyesini istemiştir. Mah tanilerin teklifi muahede suretinl keme, maznunlann muhakemelerinm kabul ve imza eden Suriye kabiae • mevkufen yapılmasma ve miidafaa şasinin ve Reisicumhurunun sukutunu hrtlerinin çağınlmasma karar vermiş, mtaç edece&indem Fransız. komiserî muhakemeyi başka gfine bırakmıştır. örfî bir ^«dbirl« meclisi tatil etmiş • Muhakemeyi müteakıp sercferilik th. Ba sureıHe Suriyenin mukadde * maznunlan tevkif edilmişlerdir. ratını tayin edecek olan muahede meselesi tekrar vahim bir buhran doeurmustur. Yeni muahede sure Zimmetme para geçirmekten suçlu tinde Lübnan kat'iyven mevzuu bamaliye tahsildarlarmdan Haydar Efenhis değildir. Cebelidürüz ile Antaki dinin muhakemesine dün birinci ceza ya sancasnnm Suriyenin aksamın mahkemesinde bakılacaktı. Fakat Hay dan olduğu tasdik edilmiş ise de bun dar Efendi hakkmda evvelce verilen İann hususî bir tarn idareyi ve matevkif karan mfaz edilemediği anla • lî muhtariyeti haiz olmalan şart ko« şıldığmdan bu cihetm tekidi kararile nulmustur. dava başka güne bvakıhmştır. Yeni muahede »uretmm îlk maddeleri Suriyenin istiklâline ve haricfl Surpagop roezarlığı yüzünden Be • sefirler gönderebileceğme dairdir. Suriye ile diğer bir devlet arasmda lediye ile Ermeni patrikanesi arasın müsellâh bir ihtüâf tehlikesi zuhuda çıkan dava evrakı Mahkemei Tem» runda Suriye ile Fransa mü*terekeri yizden geri gönderilmişti. Bu davanm miidafaa tertibatı alacaklardrr. evvelki gün üçüncü hukukta balnlan Yirmi beş sene müddetle Fransa son celsesinde patrikane vekili yeni • Suriyenin müdafaasma yardım iciı* den bazı vesikalar göstereceğini bil • burada asker ve hava kuvvetleri budirmiş ve bundan dolayı muhakeme londuracsktrr. Lâkin bu kuvvetler talik olunmuştur. Kânunuevvelin ye • isgal mahiyetinde olmıyacak ve hadtsmde karar verilecektir. riç ez memleket hulcuîomu haiz bu* lunacaktrr. Suriye hiikumeti askerî muallimlermi ve her türlü idare tnü* Kaçak içki meselesinden th teha^siflarını Fransadan getirtecefc» tısas mahkemesince tevkifine karar tir. Yeni muahede Suriyenin Cemi verilen garson Dimilrinin Yunanis • yeti Akvama aza olarak kabulündetj tana kaçtıği dün anlaşılmış ve duruşmasmin muvakkaten tatiline ka • sorra tatbik edilecektir. tste Suriye efkân umumivesTOde rar verilmiştir. galeyana sebeD olan muahedeni» başlıca maddeleri bunlardır. MUHARRFM FEY7A Rüşvet tahkikatı devam ediyor ; Suriyenin istiklâli Cami avlusunda yatan 6 kişi yakalandı Bir tahsildarın muhakemesi Surpagop davası Bir kaçakçı kaçtı Balatta oturan Salamon dün so • kakta fmncı DimHrmm dükkânı önünde bağlı bir merkebin sırtmdaki ek mek sepetine alay olsun diye bmmtf. Fakat hayvan ürkerek sepet» içinde Salamon olduğu halde kaçmağa başlamıştır. Salamon bu timit etmedifi va »yet karşısmda kendisini küfeden aşağı fırlatrmş, fakat sağ ayağı kml mış, Balat hastanesine kaldmhnıştır. Adliyede yeni teşkilât yapılacagı doğru degil iki yangın Dün tur: şehrimizde iki yangm olmuş • Sabah saat on birde Vezirhanı içinde Agop Efendinin boya fabrikasın » da çalışan çrrak Armanak su ısıtmak içm borulan noksan olan oeağı yakrruş ve çıkan krvdcrmlardan yangın çtk • mıştır. Yangm biraz sonra hanm yalundaki llyas Efendi kütüphanesine sirayet etmiş, fakat çatı yandıktan sonra yefa'şen itfaiye tarafmdan söndürülmuştür. Dün saat on beşte de Beyoğlunda Şahkulu mahallestnde Y a a a sokağmda Filips biraderlere ait matbaanın alt katmda kâğıtlarm tutuşmasından yangm çrkmış, fakat genişlemeshte mey dan kajmadan söndürülmüştur. Bir kfiy camisini soydular Tafebe Birliği kongresi Tarsus kadinları Millî Türk Talebe Birliği senelik umumî kongresine iştrrak edecek talebe murahhaslarımn intihabına bugün yüksek ticaret ve mülkiye mekteplerinde devam edilecektir. Kon grenin gelecek hafta cuma günü yapılmasi kararlaştınlmısttr. MilHyet gazetesi sabıka kayit lerini muntazam surette toplamak üzere Adliye Vekâletinde bir sa bıka bürosu teşkîl edilmesi karar » laştırıldığmı yazmıştı. tstanbul Adliyesinde bu hususta malumat yoktmr. Esasen, geçen marttanberi tlâmat dairesi ceza mahkemelerinden çıkan mahkumiyet kararlannın alâkadarlan hakkmd'a sabıka fişleri hazırlıyarak Vekâlete göndermektedir. Vekâletçe bu fişler üzerinden sabıka ka yitleri takip edilmektedir. Bu vaziyete göre, sabıka kayitlerinin toplanması, umumî af kanunundan sonra düşünülmüş değildir ve bu iş için Vekâletin mevcut teşkilâti kâfi görülmektedir. tstan • bul Adliyesinde yeniden teşkilât yapılacağma ve d'aktilosko.pi kısmmm Emniyet müdürlüğünden aynlacağı* na dair neşriyat ta tekzip edil mektedir. Tepebaşı için mOracaat Şehir tiyatrosu san'atkârlan; erâ ^ larmda bir kooperatif teskü ederek' TeDebaşı bahçe ve tiyatrosuno işleî meğe karar vermiş ve bu hususta Be» ledive nezdinde tesebbüste bulun • muslardır. Bu teşebbüs netice ver « âvk'ı takdirde Şehir tiyatrosu gene BeIfediyeye merbut bir halde çalışacakı koooeratif bunun haricinde Tepeba • şında sinema ve saire gibi işlerle mesgul olacaktır. Belediye bu mürafaati tetkik etrrektedir. Hayvan serglsi Dolmabahcedeki has ahırlarda açîlacak olan ehlî hayvanat sergisi için kayit muamelesi müddeti bttmiş, hayvaniann tasnifine başlanmışnr. Ser ginin yarm arılma resmi yapılacaktn*. Yoliar ve mezarlıklar 5/rubarek Berat gecesi tstanbul Müftülüğünden: Kânunuevvelin tknci cumartesi gü> nu sabanın 14 üne musadif olmakla yevmi mezkur aksaım (pazar gecesi) «Leylei Berat» olduğu ilân olunur. Yurttaş! Yerli malı kullanmak, millî ahlâkımız olmalıdır. Millî iktısat ve tasarruf cemivetl Şehrin muhtelif noktalarmdaki yol» İann bir kısmı tamir edilmekte oldu ğundan bu yoliar üzerine tesadüf eden mezarlıkların geri çekilmelerine karar verilmiştir. Bu meyanda Aksaraydaki Hasan paşa mezarlığı ile Edirnekapı dan Yedikuleye kadar olan saha 6 zerindeki mezarlıklar geri çekilmekte« dir. Diğer mezarlıklar da tesbit edilmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog