Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

^Camhuriyet ' • 28Teşrinisani • Gripe, baş ve diş ağrılanna. romatizrraya kar$ı Sıtma mücadelesin I or. BAHATTiN ŞEVKi I | Bahçekapı ' lasan ecza deposu yanındö| de Cumhuriyet hü %w Taş han 2 inci kat No. 25 26 40 (9371) kumetimizin kabul ettiği tertibe göre Dr. A. KUTİEL Karaköy Topçular caddesi LNO 3 3 hazırlanan küçük MUALLIM kutular içinde 0* Ciidiye vezühreviyeroatehassısi* % KAŞE gayec faydalıdir. Her evde bulunması lâzim kıymetli bir ilâçtır Eczanelerden aravinız. . ^ n > 10236 •• Sultanahmet sulh birinci hukuk mahkemesinden: Sami Cazim Beyin Hamdi ve Hakkı Beyler aleyhine açtığı 300 lira alacak davasının cari muhakemesinde müd deaaleyhlerden Hakkı Beyin ikamet gâhı meçhul olmasına binaen ilânen tebliga* ifa kdınmasına rağmen mahkemeye gelmediğinden hakkmda gıyaben muhakeme yapılarak mezkur paranın tahsiline 19/7/933 tarihinde karar ve rilmiş olmakla tarihi Uândan itibaren bir hafta zarfında mumaileyh temyizi dava etmediği takdirde hükmii mez kurun kesbi kat'iyet edeceğini mü beyyin başkâtip ihbamamesi ilânen tebliğ olunur! (10363) Beşiktas ikinci hukuk mahkemesin • den: Oriaköyde Dereboyu mahaDesi Yurafbali sokak 13 numarah hanede mukim iken vefat eden Şerif Ağa tereke sire mahkemece vazıyet edilmiş ve müteveffanm bıralrtığı eşya açsk arthrma suretile 5 kânunuevvel 933 salı günü saat 14 te sahlacağından taKp olanlann yevm ve saati mezkurda mahallinde hazır bulunamları ilân olunur. (10367) ŞiFA TELEFUNKEM'IM YRRRTTIGI ^ EN S O N ESER Pertev Kinin komprimeleri 9510 Dr.ALi ESAT LABORATUVARl Avrupadan avdetle hastalarını kabule başlamıstır. Tel. ? 9 • ^ Dr. tUSAN SAMİ "«•« BAKTERiYOLOJİ Umumî kan tahlilâtı, frengi noku 'szarından (Wasserman ve Kahn tea müllerl) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisl idrar, balgam, cerahat, fcazurat ve su tahlilâtı, Ültra mlkroskopi. hususl aşılar istihzarı. Kanda üre şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayinl. Divanyolu No 189 Tel: 20981 Yeni Telefunken125 mode : li olup 192000 mstreye kadar Kısa, Orta, Uzun dalğalı istasyonları alır. Tele, funken markasınırt dünyaca tanınmış fenni hususiyetlerini cami olmakla beraber fiyatce de gayet ucuzdur., İstanbul Posta T. T. Başmüdiriyetinden: Postaların nakli için iki ay müddetle ve pazarlıkla sekiz tonluk yük tasıyabilecek kapalı bir motör tutulacaktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 30/11/933 günü saat 14 te teminatı muvakkatelerini hamilen Başmüdiriyette mütesekkil komisyona müracaat eylemeleri. (^^^^^^^••^^•^^••B 9 3 |Hİ 30 Sovyet emtiasının Nümune sergisi S. S. C. i. Türkiye Ticaret Mümessilliği ve Umum Sovyet ittihadı Ticaret Odası 259933 tarihinde S. S. C. i. istanbul başkonsoloshanesi binasmda Sovyet emtiasının nümüne sergisini küsat etmiştir. "Sergiyi ziyaret 29 Teşrinievvel 933 den itibaren hergün cumadan maada saat 12 den 2 ye kadar serbesttir. 10356 S. S. C. i. Türkiye Ticaret Mümessiliiğinden: GÖRMEK VE DİNLEMEK İÇİN BİZİ ZİYARET EDİNİZ. T E LE F U N K E N BOURLA BİRADERLER J ve Ş " İSTANBUL Kuvvetli olunuz OUİNİUM LABARRAQUE.ın yemekten sonra bir llkftr kadehı miktarında istimali • kısa bir zaman zartında • en kansız hastalar kuvvet• lerinl iktisab ederler. S 0nun lcm zayıt olanlar, ^. hastalıktan veya fazla ça lişmakîan kuvvetsiz duşmüs olanlar. pek seri nesvO numa hesabile yorulmuş gençler kansız genc kızlar ve ihlıyarlar. Tıp fakültesı takdırnamesini haiz Doktor MEHMET ALi Bevliye mütehassısı |KöprübaşındaEminör,ü han(9337)| İstanbul ikinci icra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu karrer ev eşyası 30/11/933 tibaren Taksimde Aydede tarihine sokağtnda musadif persembe günü saat 9 dan iİbrahim Itri Bey apartımanının 10 mı maralı dairesinde birinci açık arttınna suretile satılacağından taliplerin na müracaatleri ilân olunur. ay ni (an ve «aatte mahallinde memuro (10372) Giimrük Muhafaza Uumum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza deniz işletme vasıtaları için dört ton ma kine, beş yüz kilo valvelin, beş yüz kilo silindir yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa şartları kâğıdımn tasdikli suretleri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma komisyonundan aIınacaktır. 3 Münakasa 3/12/933 tarihine raslıyan pazar günü saat «14» tedir. 4 Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve müessese sahibi veya vekili olduklarını ispat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelin % 7,5 u olan iğreti güvenmelerile teklif mektuplarını ihaleden evvel komisyona vereceklerdir. 5 örnek satınalma komisyonundadır. Ittekliler orada görebiHrler. . (6203) KÜÇÜK İSTİKRAZAT SAH:;ĞI Türk Anonim Şirketi İstanbul Küçük tstikrazat Sandıği Türk Anonim Şirketinin 31 kânunuevve 1933 pazar günü saat 15 te Galatada Sen Piyer Hanında 12 numarada sir ketin merkezinde hissedaran beyeTi u mumiyesinin fevkalâde bir içtimaı ak tedileceğinden gerek asaleten, gerek vekâleten lâakal elli hisseye malik o lup iştirak etmek arzu eden hissedarla rm yevmi içtimadan 10 gün mukad dem usulü dairesinde hisse senetlerini sirketin merkezine tevdi etmeleri "»n olunur. f^uznamei müzakerat; 1) MecKsi tdare raporu, 2) Sermayenin tezyidi. Heyeti umumiyede gerek asalefen ge rek vekâleten bulunacak her bir hissedann elli hisse için bir reyi olacak ve su kadar ki bir hissedarm ondan z>yade reyi olamıyacaktır. (10365) şaraoı aımaiıdırlar. Bütün Eczanelerde ehven fıatla satılır. Nafıa Vekâletinden: «200,000» kayin yol ve «3020» adet kayin makas traversi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu traverslerden «100,000» kayin yol ve «1560» makas traversinin münakasası 10/12/933 tarihine musadif pazar günü saat 15 te ve «100,000» kayin yol ve «1560» makas traversinin münakasası da 13/12/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâ • leti Müstesarlık makamında icra edilecektir. • Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve teminatı muvakkatelerile birlikte ayni gün ve saatlerde komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri beşer lira mukabilinde Anka • rada Nafıa Vekâleti Levazım dairesinden, tstanbulda Haydarpaşa • da Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (6502) Arnavutluk İstanbul Başkonsolosiuğundan: Arnavutluk Krallığı Istiklâlinin senei devriyesi hasebile şehri halin 28 inci sah günü öğleden sonra saat 3,5 6 arasında konsoloshanede kendi kolonisinin tebrik ziyaretlerini kabul edecektir. (10277) İstanbul asliye mahkemesi altuıcı hokuk dairesinden: Izak Eskinazi Efendi tarafından Is tanbnl Ebössuut caddesinde 14 numa ralı hanede mukim Vida Elmale Hanım aleyhine açılan boşanma davasının icra kılınan muhakemesinde ikametgâhımn meçhuliyeti hasebile vâki ilânen tebligata rağmen mumaileyh Vida £1 • male Hanını mahkemeye gelmediği gîbi vekil dahi göndermemiş olduğu an laşılarak bittalep gıyabında muhakemeye baslanmış ve gıyaben ikmal olunan tahkikat zabıtnamesi kıraat ve davacı istiçvap olunmuş ve işbu muameleden bahisle gıyap karannm on be* gün müddetle ilânen tebliği karargir olmuş ve bu bapta müttehaz gıyap karan dahi mahkeme divanhanesine talik kıhrrmıs bulunduğundan tarihi ilânın ferdasından itibaren beş gün içinde itiraz etmediği ve yevmi muhakeme olan 23/12/ 933 cumartesi günü saat 10,30 da İstanbul asliye altmcı hukufc mahkeme sinde heyeti hâkime huzuruna gelmediği takdirde davacınm dermeyan eylediği vakıalan ikrar etmiş addile gı yabında mahkemenin intaç edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere i lân olunur. (10361) ZAYİ 3594 plâka numarah o • tobüsün tek plâkası zayi olduğundan yenismi alacağım hükmii yoktur. Niyazi ve seriki (10333) Eskişehir Belediye Riyasetinden: 1 Eskişehire tahminen kırk kilo metre mesafede ve Yukarıkalabak köyü civarında «Kaplanpınar» nam memba suyunun Eskişehire kadar isalesi güzergâh proje ve teferruatı ile şehir dahilinde yapılacak tevzi şebeke ve kesfinin tanzimi kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 2 Bedeli muhammen kedf «4000» liradır. 3 Münakasa 19/11/933 tarihinden 10/12/933 tarihine kadar yirmi gündür. 4 Talipler münakasa talimatnamesi mucibince ve beş lira mukabilinde alacakları şartnamenin zirini imza suretile yevmi ihale olan 10/12/933 tarihine musadif pazar günü saat on beşten evvel teklif lerini Belediyede toplanacak Belediye Encümenine tevdi edeceklerdir. 5 Daha fazla izahat için makamı riyasete müracaatleri ilân olunur. (6572) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: wins ve mevkii Kiraı Lira Alibey Icöyünde Silâhtarağa çayırından bozma 200 dönüm bostan. 600 3 sene Topanede Topçular caddesinde 339 No.lı dükkân 252 1 sene Yukarıda cins ve mevkileri yazılı mahallerin hizalarmdaki kira ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile 18/12/933 pazartesi günü saat 14 te kiraya verileceğinden isteklilerin pey akçelerile müracaatleri. (6547) PERTRİKS cep fener pilleri PERTRİKS anot bataryaları *">v?Aa. mevcut pillerin fevkindedir. Toptan ve perakende satış Türkiye umumî vekili ELEKTR0N Müessesatı, Galata Ahmet Rüştü zade Mehmet Havri t^^^^m^^^K^a^^^^ » 0 B6 4 Kadıköy ikinci sulh hukuk mahke mesinden Müddei Kızıltoprakta Tuğlacıbafi köşkünde sakine Müeddep Hanım tarafından mezkur köşkte 3akin Hulki Bey aleyhine ikame olunan nafaka dava • tmdan dolayı muhakemeye geltr.esi i • çin gönderilen davetname zahnnda ikamet^âhı meçhul olduğu pılmasına karar verilerek bildirilmi» muhakeme pazar mezkurda ve bu baptaki davetnamenin ilânen ya31/12/933 tarihine musadif dan müddeaaleyhin tarihi istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şİrketİnden: Fabrikamızda çıkanlmağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29. temmuz iarihinden itibaren bin kilodanaz olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar.mız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sîrkeci istasyonunda veya depolanmızda. günü saat 10 a talik edilmis olduğun • mahkemede bizzat ispati viicut etmesi veya tarafından musaddak bir vekO gön< dermesi zımnmda tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (10355) ZAYİ 191 numarah gümrük kumusyoncu maiyet memuru karnemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan esldsinin hükmii yoktur. Selim (10391) Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadi ütnumi neşriyatı idare eden Yazı işlert müdüri: Abidin Daver Maftaacüık ve Neşrtyat Türk Anonim Şirketi . lttanbm Kristal Toz Şekerin Kilosu 3 6 , 7 5 Saodıkta Küp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s gorta ettirilir Sipariş bedelinin tamamını gönderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: İstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No. 24470.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog