Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

s281 eşrinisani ASİpİrOİ NeCatİ; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat î ilâcıdır. 'Cumhariyet' Deposu: Bahçekapıda Salih Necati Limanımızdan harekct edecek ^ 10307 Asipin Kenan JLıseler Alım Satım Komisyonundan: Kadıköy Lisesi tarafmdan keşfi mucibince Haydarpaşadaki eski Tıp Fakültesi binasmda yaptırılacak tadilât 20/12/933 çarsamba günü saat 16 da ihale edihnek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üzere lstanbul Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber Kotnisyo numuza müracaatleri. (6480) Tabletleri: Paris, izmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın madalya kazandı. 6rip, nezle, ssoğukalgınlıjjı, baş ve d ş ağrıları gibi hastalıkların en gözel ve kat'î ilâcıdır. ismine dikkat buyurulması. 10358 HASAN KUVVET ŞURUBU A VAPURCUIUK TÜRK ANONİM ŞİRKETt TAYYARE PIYANGOSU 16 ncı tertip 2 nci keşide 11 kânunuevvel 1933 tedir Büyük ikramiye 25,000 liradır Bu keşidede ayrica 10,000, 4,000, 3,000 liralık ikramiye ve 20,000 liralık bir mükâfat vardır. Zâfı Umum] Kansızlık Verem, Sinir Sıraca, Cilt, Ademi iktidar Damar, Kemik Nevrasteni. Sar'a Çelik Bazu Demîr Bilek Granit Adalât Sağlam vücut Parlak Zekâ Azim, Irade Sıhhat, Neşe Cocuklar çabuk nervünema bulurlar, çabuk yürürler, olurlar. cabuk diş çıkanrlar, sıhhatli, neş'eli, tombul Solgun kız ve oğlanlara, İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 MERSİNİZMİR SÜRAT Y O L U MİLLET vapuru 29 teşrini sani çarsamba günü saat 10 da Sirkeci nhtımından hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, Fethiye, Antalyaya gidecek, do nüşte bunlara ilâveten Finike, Çanakkale, Geliboluya uğn • yacaktır. BANDIRMA YOLU SAADET vapuru 28 ikincitesrin sah günü Galata rıh tımından saat 18 de hareketle Bandırmaya gidecektir. TRABZON YOLU SAKARYA vapuru 28 teş • rinisani sah günü saat 18 de Galata nhtımından hareketle Trabzon yoluna gidecektir. Gidiste: Zonguldak, tnebo lu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi resun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye gidecek, dönüşte bunlara ilâveten Sürmene ve Orduya da uğrıyacaktır. TAYYARE Y1LBAŞI PIYANGOSU BÜYÜK İKRAM1YE YARIM MİLYON LİRADIR. Numara adedi (25,000) olduğundan isabet ihtimali geçen seneden ıok fazladır. Yeni plânı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Romatizma Kulunç, Siatik Tasallüp Şerayir Göğüs haatalıkları Emlâkve Eytam Bankasmdan: f Mütekaidin, Eytam ve Eramil maaş iskontosu Mütekaidin, eytam ve eramil mart, nisan, mayıs 934 maaşatının iskontosuna 7 kânunuevvel 933 perşembe gününden itibaren başlanacaktır. Müracaat ayın ikisinden itibaren kabul olunup tediyat sahibi maaşa verilen fiş numara larile ve bankaca tayin edilen günlerde yapîlır. . (6529) ihtiy&rlara pek nafidir. • EMLAK IŞLERI idarehanesi Galata Mertebani sokak Sigorta Han No. 710 Tel' 43450. Em lâk alım satımı ve ican, Arsalann parça parça satışı, nakliyat muaraelâtı raeli ve emlâk tamiratı ile inşaat işlerile iştigal eder ^ m Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisü Rek örlüjjlinden: Cildiye ve zühreviye ^ I Dr. ÇiPRUT Beyoğlu Asmah mesçit Atlas han • 2 inci ktt Td. 4335.1 (9373) hastalıklan mütehassiîi I 40 I Adet Nev'i 20 Yün kaput «lâcivert» ) 20 takım Etek ve ceket Kız talebesi için 200 279 Takım kostüm ı 140 Erkek talebe için Adet palto *> Yukarıda nev'i ve miktan yazıh dört kalem eşya 17/12/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Taliplerin şeraitini anlamak ve nümunelerini görmek için her zaman Rektörlük muhasebesine, münakasaya iştirak için de ihale günü % 7,5 teminatlarile Enstitü Satınalma komisyonuna müracaatleri. (6531) M E R S İ N ve İ Z M İ R SÜRAT POSTASI İNÖNÜ vapuru 1 kânunu evvel cuma günü Sirkeci rıh • tımından saat 10 da kalkarak DOĞRU İZMİR, Antalya, Mersin, Payas, dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Ça nakkaleye ugrar. Deniz Yolları îşletmesi ACENTALARh Karaköy Kâprübafi Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Tel: 22740 Pangaltıda Harbiye Mektebi Yanmda Pazarlıkla Satılık Arsalar Teminat miktan Lira Teşvikiyede Harbiye caddesinde 1 harita nu • 3600 maralı 559 metro murabbaı arsa. 358 Teşvikiyede Harbiye caddesinde 9 harita nu • 4040 maralı 721 metro murabbaı arsa. Yukarıda yazıh arsalar pazarlıkla satılacağından taliplerin 4/12/ 933 pazartesi günü saat on dörtte şubemizde raüteşekkil satış komisyonuna müracaatlerî (6385) Esar No. 351 *** Mevkii ve nev'i ZİRAAT BAN TCüQKiYE KA51 Doğru izmir Sürat Postası Konya vapuru .28 ikinciteş rin sah 11 de Galata rıhtımın • dan kalkarak doğru lzmire gidecek ve dönecektir. USTA ARANIYOR İttanbulda büyük bir ta? matbaan i> çîn bw transpoıtça ustasına thtiyaç vardır. Makineden anlıyan tercih edile ceictir. Galata posta kutmo 179 tahri ren müracaat. (10376) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı lstanbul Satınalma Komîsyonundan: 1 tstanbul ve Galata rıhtımlari üzerindeki gümrük binalarile ambarlarının tarasalan pazarlıkla tamir ettirilecektir. 2 Pazarhk Istanbuldaki komisyonda 4/12/933 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. 3 Taliplerin Ticaret Odalarından birinde kayitli mimar veya mühendis olmalan ve yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mü hendis veya mimar istîbdam edileceklerini Noterlikçe tasdikli vesikalarla ispat etmeleri lâzımdır. Bu şartları haiz isteklilerin kesif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminatlarile belli gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 4 Şartname ve keşifnamenin tasdikli suretleri Ankarada Gümrük ve înhisarlar Vekâleti Levazım Müdürlüğünden, tzmirde Güm • rük Muhafaza Alay Kumandanlığından, Istanbulda Komisyondan almacaktır. (6478) İstanbul Orman Başmüdürlügünden: Kütahya Vilâyetinde Emet kazasının Mahye Eğrigöz dev let ormamndan hersene 2441, 449 gayrimamul metre mik'ap he.abile beş senede 12207/245 gayrimamul metre mik'ap kara çam escan b«her gayrimarnul metre mik'abı 300 kuruş mu hammen bedeli üzerinden tali bine ihale edilmek üzere müzayedeye konulmustur. Müzayede ve ihale kapalı zarf usulile ve 661 719 nu maralı kanunlarm ahkâmı umumiyesi veçhile 7/12/933 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da Kütahya Vilâyetinde mü teşekkil Orman Satış komisyo nu huzurunda icra edileceğin den taliplerin 20000 lira serma ye vaz'ına malî iktidarla nnı gösterir Ticaret Odan vesikasını ve muhammen bedelden aşağı olmamak şartile vereceği bir senenin bedeli miktarının yüzde 15 nis betindeki teminatı muvakkate sini muhtevi teklifnameleri ihale kanununun onuncu maddesi sarahati dairesinde mezkur saate kadar komisyonuna tevdi eyle meleri ve şartname ve mukave lename sureti musaddakalarınm Ankarada Orman lşleri Umum Müdürlüçü ile istanbul ve Kü tahya Orman Müdiriyetlerinden ahnabileceği ilân olunur. (6215) înhisarlar U. Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonu ilânları Paşabahçe fabrikasında vücude getirilecek kalörifer tesisatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler fennt şartna mesini gördükten sonra teklif zarflannı % 7,5 teminatlarile birlikte nihayet 6/12/933 çarşamba günü saat 14 e kadar Galatada Ahm, Satım komisyonuna vermelidirler. (6258) j istanbul Evkaf MDdiriyeti ilânları | Ramazanı şerife mahsus olarak Beyazıt camii avlusundaki set mahalleri toptan kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhale si kânunuevvelin on üçüncü çarsamba günü saat on beşte yapılacaktır. Talip olanlar Evkaf Müdiriyetinde Akarat Kalemine müracaatleri. (6423)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog