Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

^Cnmhttrîyet '• 28Teşrinisanil933; Anonim müesseselerin kontrolu Anonim şirketleri, sağlam, temiz ve diirüst bir iktısat cihazı halînde çahştıracak kudrette bir kontrol lâzımdır Anonim müesseseleri kontrol için müessir sebepler olduğunu iddia eden İktısat Vekâleti şirketler komiseri Remzi Saka Bey «Sermaye ve kredi» adu le yeni yazmıs olduğu bir kitapta bu hususta mütaleasını su »uretle hulâ . sa etnvektedir: «Anonim miiesseseleri murakabe meselesine; bundan evvel çıkardığımtz eserlerde; vesilenin verdiği genişlikte dokunmustuk. Hükumet murakabesi mi? tsin kendi kendini murakabesi mi? Anonim miiesseseleri teftiş ve mu. rakabe noktasmda (Publicite) hare ket noktası olarak ahnsa, gene âmme hukukunu koruyacak surette bu müessesatın bir takım kaidelere bağlanması lâzım gelir. Bilfarz gerek hissedarların, gerek iiçüncü şahısların doğrudan doğruya kontrolttnu mümkiin kılacak surett« müessese; bünyesmi gerek hissedarlara, gerek üçüncii sahıslara açık tutabiime. li mi? Senelik bilânçoların dahi sır sayı • larak saklandığı yerlerde bu yola girmeğe imkân bulunabilir mi? Bu eseri dökümante eden bilân çolan arayıp bulmak noktasından yiik. sek mevkiler isgal eden bazı dostlarımınn yardımlarına rağmen çektiğimiz müşkülât, aklı da, mantıği da hayretten bayrete düsürecek mahiyettedir. Bir anonim miiessesenin herhangi bir noktasını açabilmek; mevzuatımıza göre, miiessesenin mevzu sermaye. sinin yüzde onunu temsil eden hisse darlarm bir araya gielebilırrlerfle mümkündür. Sermayenin yiizde onunu temsil e den küçiik ve dağmık hissedarlan bir araya getirebilmek, bibakkin anonim mahiyeti haiz olan müesseselerde daima imkânsızdır. Kuvvetlerini kay betmis birçok şirketlerden belki yüz lerce hissedar tek, tek sikâyetçidirler. Fakat, bunlann bir araya gelerek kanunun yukanda arzedilen maddesm deki salâhiyeti kullanmalan asla vaki olmamıstır. Gerçi, birçok anonim sirketlerin hissedarlar umumî h«yetinde kanunun bu maddesinden istifade edi'diğine kadar bu misaller, »ermayenin dair yüzde birçok misaHer vardır. Fakal, simdiye enımrlan fazlasına tahip, tek bir his •edarın veya bir iki büvük hissedann aldıgı teşebbüsleri ifadeye kalmıshr. Hissedarlan beş veya onu geçmiyen anonim şirketler mes'uliyeti tahdit e. dilmis kollektdf veya limitet sirket lerden farksız görülebilir ve bu miles . seselere anonim mahiyet vermek veya vermemek bir mesele olarak ileri sü • riilebiiir Bu ana ve esaslı noktayı bir tarafa btraksak ve her anonim müesseseyi, kabul her noktada hissedarlara açık ğildir. Bir anonim şirketm hissedarı, ken • disine her noktası açık tutulan sirket. te göreceği yolsuz, isabetsiz, kanun suz hareketleri düzeltebilmek için ne yapabilir ? münhastr Bilfarz; adalet kapüanna gider ve sahsan dava açar! Fakat bu hareket noktası: 1) Memleketm iktısadî teviyesi noktasmdan: 2) Bence daha mühim olarak; anonim müesseselerin bünyeleri noktasın. dan, mahzurlu görülemez mi? Anonim sirket hissedarlan, idare meclislerinm kanunsuzluklarını ve i» lerde isabetsizliklerini tetkik ve tespit edebilmek için; 1) Hukuk kültürüne muhtaçtnIar. 2 ) tkhsat kültürüne muhtaçtırlar. 3 ) Müessese muamelâtını vakmdan takio edecek vakte muhtaçtırlar. 4 ) Kanunsuz bir harekcti maha kimde fakip edecek malî kudrete muhtaçtrrlar. Bu ihtiyaclan daha da artır. : mak mümkündür. Bilfarz, anon m sirket hissedarlarmı hukıHcçu dahi far zetsek, bu hukukçuyu tktısat Vekâle tinin mütehassıs uzuvlan kadar tekem. mül etmis farzetmek mumkün olamaz. Gene bilfarz anonim sirket hisse • darlarmı; müessesenin muamelâtmı yakmdan takip edecek vakti mevcırt ta farzetsek, bu takibi gene İktısat Ve kâletinin mütehassıs uzuvlannın haiz olduğu meslekî vukuf ve tecrübe ile mücehhez olarak yapacaklartnı far . zetmek mümkün olamaz. Esasen bir hissedan, sirket muamelâ' tını yakından ve adım, adun takibe mecbur kılmak, anonim sirket mefhumuna ve gayesme tamamen münafi dir. Ve gene bilfarz; bir anonim sirket hissedarmm kanunsuz herhangi bir hareketi sahsan takip yoluna girdiğini farzetmis olsak, her hissedan: Şirke . tin tekrnü gelirini ve kırvvetmi, kasasmı eünde tutan idare meclisi azalan kadar malî kuvvette bulmak mümkün olamaz. Bu hareket noktasını kısa ve net olarak ifade içm diyebiliriz ki, elindeki 10 kurusluk, 100 kurusluk, 1000 kurusluk tasarrufunu su veya bu mu . essesede istismar yoluna girmefce, eemiyet hayatı ve teskilâtı noytasmdan mecbur olan bir bakkalı, bir hama . hem h, bir marangozu, bir berberi, bir memuru, bir çiftçiyi, bir mütekaidi hukuk; hem iktısat kültürü noktasın . dan ihtısaslasmağa davet etmek, hat ta mecbur etmek caiz görülemez. Memlekeimizin ihtiyaç noktasından da bu lüzunra burada münakasa ze Taksilerden alınan İki kaçakçı haydut belediye resmi linç edildi Beledîyeye göre 12 lira çok değildir Şehrimizdeki taksi otomobille • rinin soförlerinden plâkalann de ğiştirilmesi münasebetile müterakim belediye resimlerinin defaten alınması kararlaştırılması alâka • darları çok müşkü! vaz yete düşürdüğünü ve bu kararın işsizlerin miktarını arttırmağa sebep olaca • ğını dünkü nüshamızda yazmış • tık. Belediye erkânından bir zat, şoförlerin sikâyetleri etrafında şunları söylemiştir: « tstanbulda mevcut 1020 taksi otomobilinden simdiye kadar beled'ye resimlerini tediye ederek plâkalarını değiştirenler 220 ye baliğ olmustur. Belediye resmi, taksi ücretleri tesbit ediürken nazarı d'kkate alındığı için netice itibarile şoförlerden değil, halkın cebinden çıkıyor demektir. Binaenaleyh soförlerin şikâyete hakları yoktur. Kanun, resmi, arabanın motör kudretine göre almağı emrettiği için bu resmin tesbitinde otomobillerin lüks veya eski oluşu göz önünde tutulmamış ve bütün otomobillere bu esasa riayet edilerek ayni miktarda resim konulmuştuc Zaten bir otomobil için on iki buçuk lira resim çok değildir!.. Şoförler'n bir kısmı çok para kazandıkları zamanlarda da bu resmi vermek istemiyorlardı ve belediye mütemadi surette takibat yapmağa mecbur oluyordu. Belediye simdiye kadar biriken resimleri tahsil için çok beklem's • tir. Ve artık yeniden mijhlet ver mek mevzuubahs değildir. Muayyen müddet zarfında belediye resmini vererek plâkasını değiştirmi • yen otomobillerin çalşmalarına miisaade edilmiyecektir. Belediye, kanun ahkâmı dahilinde alâkadarlara mUmkün olduğu kadar kolaylık göstermiştir.» ıstanduı öorsası Kapanış liatleri 2711933 NUKUT Alış 690 130 166,5 222 s OSMANLI BANKASI tL AN % 3 faizli, 1911 tarihli MISIR CREDİT FONCİER tahvillennîn 11 U nuevel 1933 tarihinde icra edilecek itfa keşidesi üzerine başabas tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Bankası Ga. lata merkezile Yenicami ve Beyoğlu subeleri tarafından pek müsah şeraitIe sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. atu ! 3000 kişi hapisanenin kapılarını kırdılar San Joze (Kalifomiya) 27 (A. A.) San Fransisko körfezinde 9/11 tarihinde iki kaçakçı havdut tarafmdan öldürülmüf bir delikanIımn köpek baiıklarınm parcaladığı cesedi bulunmustur. Bu kesif üzerine, takriben üç bin kişilik bir kalabalık iki katilin mahpus bulundukları hapisaneye hücum etmişlerdir. Polis, bu insan dalgasını göz yasartıcı gazlerle beyhude durdurmağa çalışmıştır. Birkaç defa gerive itilen halk, nihayet hapisanenin kapılarını kırmağa muvaf fak olmuş ve katilleri civardaki umumî bahceye kadar sürükliyerek orada bir ağaca asmışlardır. Bunlardan bir tanesi nevmidane gayretlerle boynunu ipten kurtarabilmis, öteki kendisini bilmiyecek bir halde ağaca çıkanlmıstır. Bu arbede esnasında birçok polis yaralanmıstır. Bu iki kaçakçı haydut delikan üyı öldurüp cesedini San Fransisko körfezine attıkları halde, kendisini salıvereceklerini vaît ile ailesinden kırk bin dolar fidyei necat kopaı mak teşebbüsünde bulunmuslardır. San Joze, 27 (A.A.) Zengin bir tüccarın oğlu olup geçenlerde kaybolan ve son günlerde cesedi bulunan Hartın katilleH olmakla m?znun iki mevkuf halk tarafından zorla hapisaneden alınmış ve acız bir vaziyette kalan kuvvetlerinin bnünde ve binlerce kişinin allnslan arasında hapisane dvanndaki aga • ca asılmıstır. Çarpısma esnasında yaralanan jandarma kumandanı hastaneye kaldınlmıstır. Vali h»lkın eşkiyaya güzel bir ders vermiş olduğunu «öylemistir. ı bterlın ] 1 Dolar 1 30 Fransız fr. yo Lıreı 1 2(> Belçıka h 20 Drahmi I ^0 Is\ıçre fr. 20 Leva l Horın 20 Çek kronu 1 lsveç kronu 1 Avusturça şil Peçeta Mark Zlotı ' 2C) Le\ 2: 1 ) Uinar Ruble YeD 1 Turk altım Mecıdı>e Bankrot t)« B. 24 820 24 82 120 33 24 17 49 23 31 21 53 41 926 33 226 Acılış 69b,25 0,7 t 3025 12,06 8.9675 3,3885 82,71 2,4375 65.45 1,1714 15,84 2,785 4,2425 5,7825 1,975 4,1975 3,525 79,26 35,0275 .'.,445 116 695 132 168,50 224 118 24,50 825 25 85 123 35 25 18 50,50 25 33 21,50 55 43 926 35 2^8 Kapanış 6t8 0,7485 12,06 8,97 3,5835 82,71 2,43625 65.4S 1,1713 16,84 2,77 4,2425 5,775 1,9783 4,1975 3,525 79,26 35,0275 2,445 Mühim ilân Türk Anonim Elektrik şirketi Taksimde Cumhuriyet meydanınd» bulunan Daimî Elektirk sergisînı ; müracaatle makbuzlarının bedelini ÇEKLER Londra ^e\'Vo^l^ Pans Mılaoo Brukseî Atıod ! ted"iye edebileceklerini ve şikâyetlerini bildirip her tiirlü malumat alabileceklerini muhterem müşteri lerine arz ile kesbi şeref eyler. Te • , ' lefon: No. 40918 (10231) Cemvre Soh'a Amsterdam Stokholnı V'oaDa Madrit Berlin Varşova Budape?te Bukreş Belerat 'lokohama Moskova ES H AM Açılış Is Bukası hâmll. 1$ Bankası narn A. Şitn. 60 o o . „ '00 o/o Şırketıhaynye Tramvav BomoLtı Nektaı Terkos Re]l Aslan çimento Kapanış I S T 1 K RAZLAR Açılı; 193,) IkramiveH Istikrazı Isukrazı Dahi» bırk şımendıferi Duyann Mov. Gfimruk i Saydı Mahi Bajdat Askerıve Kapanı? ıstanbui Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilân'arı Merkez Kumandanlığına mer but kıtajat ve müessesat ihtiyacı için 30,000 kilo bcyaz peynir 16/ 12/933 cumartesi günü saat 16 da kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her gün ve münakasasına girişecek lerin belli saatten evvel teküf mektuplarını Merkez Kuman • danlıği Satına'ma komiiyonuna vermeleri. (543) (6267) Norastcoı, zaflyet v» Chloros» DABIC 53,12 53 Tramvaylarda kadınlara mahsus sıralar Tramvaylarda kadınlara mahsus sıralar evvelâ bir perde ile aynlıyordu. Bu gülünç perde senelerc» evvel kaldınldı. Fakat ondaa son ra tramvaym gittiği istikamette önden iki sıra kadınlara ayrılıyordu. Bu sıralar ancak kadm yolcu bulunmadığı takdirde erkekler tara fından isgal edilebiliyor, kadın yolcu girince erkekler tarafından terk edilmek icap ediyordu. Geçen hafta Şehir meclisinde kadınları erkeklerden ayıran bu sıra ayrılığına da lüzum olmadığı hak kında Diin Bey münakaşalar bu hususta bir cereyan etti. Nuri muharririmize bir BelecTiye reisi muavini TAH Elektrik şlrketi Tramvay Tünel Rıtatım . Anadolu (\~) ADadolu ( 2 ) 1 Anadolu (Zj lAnadoln Miımestil VİLÂT Açılış Kapaniş | j Bir kadm kocasının esrar içtijjini haber verdi Ortaköyde Pismisoğlu sokağında 19 numaralı evde oturan sabıkalı • lardan Hasan çavuş dtin sabah karısı Şükriye Hanımla kavga etmış, sonra da kapıyı çekip gitmiştir. Bu kavgada çok asabilesen ve koca • sından intikam almağa karar veren Şükriye Hanıra bir esrar nargilesi ile iki kamışı ve iki dirhem de esrarı alarak götürmüf karakola teslim etmiş, kocasının mütemadiyen esrar içtiğini haber vermistir. Bunun üzerine Hasan çavuş ya • kalanmış, üzerinde altı dirhem esrar bulunmustur. Bu esrarkes adliyeye teslim edilmistir. 45,20 45,20 45,20 45,20 51.S5 I 51.75 | mini yapmak; anonim sirketierîn aşa • ğı, yvkan khrli çamasırlarım ipe sermek gibi esefli bir manzara da arzedebi . lir. Bu eserde böyle bir manzara vü • cude getirmekten kaçmağa bu noktaya ait kanaatimi; kısaca kaydedip geç meğe mecburum. Anonim sahada bası bos bırakılacak kuvvetler ve gayretler yakın bir ya • nnda dejenere olmağa mahkumdur. Kontrol lâzımdır. Kaldı ki bu kon. trol anonim şirketleri sağlam; ve dârüst birer iktısat cihazı temiz halinde KANSIZUK benizsizlık idn yegâne deva kanl ihya eden e i D f l P Enmtıntehıpetıbbatarafıadantertipedüm^tır. O l A V r Necati Memduh Ticarethanesinin 1934 mahttralart bu sene çok ucuz ve çok temizdir. su izahatı vermistir: c Şehir meclisinin kararı kamı bu temenniyi temenni mahiyetindedir. tcra ma • ehemmiyetle nazarı îtibare alarak tatbikata «feçilmesi için birkaç güne kadar l i • zım gelen tesebbüsatta bulunacaktır.» Tramvay sirketine, komiserlik vasıtasile bu hususta ebliğat yapıla • caktır. (10394) etsek bile gene mesele halledilmis de Biradam karısımve kaynanasını yaraladı, yakalandı Galatada küçiik bir diikkân işleten Abdülbaki Efendi evvelkî ak sam dükkânını kapamıs ve evine dönmüstür. Fakat evde dargın olduğu kaynanasile kavgaya başla • mıs, güriiltüye karısı da karısmıstır. Ana kız, AbdUlbaki Efendiye karşı cephe almıslard'.r. Bu vazU yette ağiz kavgası yarım saat kadar sürmüf, arada bazı fena söz ler söylenmistir. Abdülbaki bir araiık bıçağını çekerek ikisini de odanın bir köşesine sıkıstırmış ve rasgele vurmağa baslamıstır. iki kadın aldıkları yaralarm tesirile bir müddet bağrısmışlar ve sonra dü süp bayılmıslardır. Yetisenler ağır yarah olan ana kızı hastaneye kaldırmışlardır. Hâdiseden sonra kaçan Abdü) baki dün gece yarısı zabıta tara • fından saklandığı yerde yakalan mış ve adliyeye teslim ed'lmiştır. Cemil mi? Bravo! Demek, sana Cemil diye hitap edebilecek kadar samimî ve yakın bir muhibbenin ziyaretini bekliyordun?. Hiç bir ziyaret beklemiyor • dum ve bekl*>miyorum da. Bilâkis kaçıyorum. tşte onun için, inzivagâhımda ben< rahaisız etmeğe cüret eden o kadının kim olduğunu, ismini öğrenmek isterdim. Şu veya bu imis: onun sahsiyeti umurumda bile değil. Ası] merak ettiğim, bilmek Utediğim nokta, burada ika • met etmekte olduğumun nasıl keş fedildiğidir ve bu kadının buraya kim tarafından sevkediimis olduğudur. Merak ettiğin seye de bak!.. Burada vebaya tutulmus has>talar gibi tecerrüt etmis bir halde yasa mıyoruz ya. Köskün Mösyö Elkâzım tarafından kiralandığmı bu küçiik muhitte tabiî herkes bilir. Ne de olsa, o kadının meveuiçin bu diyetini bana hUsettirmek İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: Ayakkabıcılar Cemiyetinin yrpılan idare heyeti intihabtnda olmadığmdan 29/11/933 vam edileceği alâkadarlara ilân olunur. ekseriyet hâsıl çarsamba günü saat 10 dan 13 e kadar intihaba de (10390) tutaeak ve çalıştıraeak kuvvette ve sıh hatte olmağa mecburdur. Müderris NL zamettin Âli Bey de bu kontrolun keskin olmasına taraftardur.s | ıstanbui Belediyesi ılânları I Ankarada vapılacak Polis mektebi Belediye Muavini hasta Belediye reisi beri makamına Beyin daha muavini Hâmit Bey hastalanmıştır. Birkaç gündengelemiyen Hâmit bir müddet istirahate muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Birinci iflâs memurluğundan: Şuraski Şehir Bandosu talebesi için lüzumu olan 60 takım maakasket haricî elbi»e, 120 adet beyaz pantalon, 120 frenkgömleği, 60 yüz havlımı, 120 peçete, 1000 metre amerikan bezi, 240 çift çorabın pazarIık müddeti bir hafta uzatılmiftır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğune, pazarlığa girmek için de 175,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 4/12/933 pazartesi günü saat on b«se kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (6574) Evvelce Sultanhamammda mağazası karşısında icrayi ticaret ederken iflâsı ilân olunan J. Yakomisi Efendinin icra ve iflâs kanununun 182 nci maddesi mucibince iflâsın kaldırılma sına 13/11/933 arihinde mahkemece (10360) Istanbui Millî Emlâk Müdürlüğünden: Fatihte eski Haraççımuhittin yeni Sinanağa mahallesinin eski Çırçır yeni Güllü sokağında eski 26 yeni 18 No.lı ev, parasi defaten verilmek sartile ve açık arttırma usuHIe 1600 lira muhammen kıymet iizerinden satılacaktır. Isteklilerin 30/11/933 perşembe günü saat 14 te müracaatleri. (6153) men bütün gece bir dakika bile uyumadı. Akibetini tayin edecek olan tarih yaklaşmış, yaklaşmıs kapısının eşiğine kadar gelmifti. Mukadderatının en kat'î donüm noktasında bulmıuycrdu. Karar ver • mek için daha fazla beklemeğe vakıt yoktu. Ya hareket etmek, yahut mukadderata boyun eğmek lâzımdı. Kaçmak fırsatı henüz mevcuttu. Kurbanhk kovun gibi, Sombergi beklemeğe hiçbir mecburiyeti yoktu. Mesele gayet basit idi: Hemen bavullannı kilitliyerek Papri ka ile birliklc Aksayisarka, Çine veya Japonyaya kaçmak için der • hal Marsilyaya hareket etmek, yahut ta Amerika yolunu tutmak için Bordoya geçmek işten bile değildi. Takınacağı başka bir isim altmda tasavvur olunabilecek bütün vasake malik olmasına rağmen Şomberg, onu Santiyago dö Şilide veya San tafe dö Bogotada, yahut da Kam boç veya Filipin sahillerinde «or bulabilirdi. Karar plânlarını düşünmekle beraber, bu hattı hare keti çok şeref ve haysiyete dokunacak bir şey telâkki ediyordu. aşkile göğüs geren bir Kaçmak: Mitralyöz kurşunlarına *por adamın, müntakim bir kocanın tabancası • nın önünden firar etmesi ancak rillet olabilirdi. nette İbrahim Bey o tıy • Hususile bir adam değildi. Ânkarada yapılacak jandanna ve polis mektebi binası için bir müsabaka açıldığı malumdur. Birçok ecnebilerin de iştirak ettikleri bu müsabaka ahiren neticelenmiş, mühendis Ferit ve genç mimarlardan Edip Resat Beylerin müşterek projeleri kabul olunmuştur. Resmimiz bu projenin mücessem şeklinin iki muhtelif vaziyetini gösteriyor. • karar verildiği ilân olunur. Tefrika: 87 Moris Dökobradan naklen ı Aşkın Kudreti Gizliyorsun Paprika. Gizledi • ğini deminki telefon muhaveresi ispjıt ediyor. Telefonu, hatta muhaberatımı bile kontrol etmekle seni itham ettikten sonra benimle görüs raek icin baska bir çareye baş vu • racağını ilâve etti. Bütün bunlar, ortada bir rnuamma olduğuna de • lildir. Cemil, seni temin ederim ki... Sırf kıskançlık saikasile benden bu hakikatleri gizlemeğe çah • sjyor»an çok yanılıyorsun. Farzedeltm ki, bu kadın, dediğin gibi, aIelâd« bir yosmadır. Böyle bir kadxn içm bir »anîye bile olsun zihnimi, dimağımı yoracağımı, mesgul •deceğimi tahmin eder misin? Hae halde?.. Demek bu kad». . . . tbrahkn birdenbire sustu. Göz • lerini bir anda endişe bulutları sa • ran Paprika sordu: Demek ki bu kadın... Evet, sonra?.. Cümleni bitirsene.. Namuslu, dürüst bir kadın, eskiden tanıdığım sayanı hürmet bir sahsiyet idiyw, hiç olmazsa beni haberdar etmeliydin. Ismini vermesine cesaret etmemesine rağmen mi?. Kimi görmek istediğini söyledi: Mösyö Elkâzım mı dedi, yok kadar ısrar gostermesi çok calibi dikkattir. Nerede oturduğunu söyledi mi?. mi?. Hayır!. Yürüyerek mi geldi, araba ile Otomobille. «lbrahim Beyi ramak kalmıştı. sa.. mi» demesine Bu sefer tbrahim sarardı. Pap • rika bu anî sükutu baska seye hamlettit Otomobili kendisî mi idare ediyordu?. Hayır, soförü varoU. Memnun oldun mu?. Evet. Nereye gidiyorsun Cemil? Bahçeye... Biraz hava ala • cağım. tbrahim çıktı. Bahçedeki çam ağaçlannın altmda yabtız basma dolastı. Akdenizin, sinirleri teskin eden bu ılık ve sahane güzelliği bile, mütehheyyiç zihnini sükune irca edemiyordu. Paprikaya sonsuz bir itimadı vardı. Fakat bu sefer itimadı sarstldı. Paprika ondan bir seyler gizliyordu. Uyutnuf gibi görünmesine rağ • Paprikanın yarım yamalak ifşaatile tahrik edilen büsbütün merak ve tecessüsü Bu ziya böyle bir maceraya atılmaktan o«ıu menediyordu. retçi kadının kim olabileceği keyfiyeti, tecessüsünü haddi âzamiye çıkarmıştı. Soğuk karsılanmasına, ziyaret hatta istiskal kıskanç edilmesine, etmek isted!*i adamın yanıbaşında bir metresi bulunduğunu görüşmek için anlamasma rağmen olabilirdi?. Mabadi 9ar bu kadar ısrar gösteren kadm kim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog