Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Tasarruf ve yerli mallar haftası programı Dördüncü tasarruf ve yerli mal lar haftası programı hazrrlantnış tır. Haftanın başlangıcı olan 12 kânunuevvel salı günü Halkevmde bir konferans verilecek, sıra ile bir hafta akşamları radyoda konferanslar verilecektir. Komisyon, bu akşam larda Meliha Avni, Mediha, Ruhsar Nazmi, Aliye Esat Hanımlarla Hakkı Nezihi, Muhlis Etem ve muharrirlerimizden Mekki Sait Beylerin birer konferans vermelerini tensip etmiş ve keırtîilerîne bildirmiştir. cak, birinci gelenlere tarîhli madalyalar, ikincilere takdirname verilecektir. •28 Teşrinisani 1933 Sahtekârhk tahkik ediliyor Ruh var mı, yok mu Tıp Fakültesi Ordinaryusu Mazhar Osman Beyefendiye açık mektup Muhterem efendim, Fakültenin açılışı münasebetile verdiğiniz konferansın hulâsalarını gazetelsrde okumuştuk. Mukaddemeden sonra ruh meselesine geçerek: Dinlerin kabul ettikleri gibi vücutten ayrı bir ruh yoktur! Demiş siniz. Konferansın gazetelere geçebilen hulâsası fikirlerinize tam bir makes olamıyacağı için anlıyamadığım şu nok ta hakkında tenvir buyurulmaklığımı rica ediyorum: Ruhun varlığı veya yokluğu meselesi felsefe sahasından çıkmıs, ilim sahasma girmiş midir? Tereddüdümü mazur görün üstat. Çiinkü Aristo, Fisagor, Eflâtundan zamanımıza kadar Sen Toma, Dekart, Marlbranş, Berkley, Lâypniç gibi beynelmilel şöhreti haiz birçok filozoflar sizin dediğinizin aksini iddia etmişler dir. Bunlar tarihe mi karışmıştır? Kabul. öleli sekiz sene oluyor, Kamil Flamaryonu da tarihe karışmış farzederek etrafımıza bakalım. Paris Metapsişik Enstitüsü direk törü Doktor Güstav Geley, Fransada ruhî hâdiseleri tetkik cemiyeti reisi Gabriyel Dölan, şahsiyetlerîni tarife lüzum görmediğim profesör Şarl Rişe profesör Branli, Madam Küri ve hâlâ Fransa, tngiltere, Almanya, İtalya ve Amerikada birçokları Üniversite pro fesörlerinden olan ruhçular da böyle söylemiyorlar. Biz de şaşırdık, size mi yoksa onlara mı inanalım? Aman üstat! Fikrim yanlış anlaşılmasın. Ruhun varlığına yokluğuna inanmakta ve bunu söyleyip neşret • mekteki hürriyetimizi kimse kayit al tına alamaz. Yalnız bir ilim kürsüsün • den ve salâhiyet sahibi bir ruh hastahkları mütehassısı Ordinaryus ağzından böyle kat'î bir hükmün sadır oldu ğunu görünce bunun kendi şahsî dü şünceniz mi, yoksa ilim namına söy lenmis bir söz mü olduğundan tereddüt ettim. Kendi şahsî düşünceniz ise mesele yoktur. Yalnız karanlık kalan bu noktaya iki sözle ışık vermenizi özlii şahsiyetinizden diler ve derin saygılarımı sunarun efendim. ALl KÂMt Cumhurivet'SERBEST SÜTÜN «Vatandaşlann yerli mal Müsabakalar ve geçit resmi yapılacak, tayyare aramaları lâzımdır» lerden paraşütlerle hediyeli numaralar atılacak Türk Yugosîav misakı dün Belgratta imzalandı Kral Aleksandr Hazretleri Tevfik Rüştü Beyi kabul ettiler ve şerefine mükellef bir ziyafet verdiler Birinci sahifeden mabat Asdacak dövizler Büyük bez levhalara yazılmış olan şiarlar halkın kalabalık olduğu mahallere asılacaktır. Bu şiarlar tayyarelerden de halka atılacak, evkaf idaresi camilerde, yerli malları teşvik eden ibareleri havi mahyalar kurduracaktır. Hazırlanan plakartlar bütiin mağazalara, gazinolara, kahvelere, otel lere tram^aylara, vapurlara, otomobillere, trenlere asılacaktır. Bunlar hafta bittikten sonra da asılı kala caklardır. milel muahedelere ayni prensip lerle bağlı bulunduğunu görmüşlerdir. İki hükumet arasında ak tolunan bu muahede, zaten '6tedenberi mevcut dostane müna sebetlerin devamtnı temin ve ya kın rabıtaların esasını teşkil e decektir.» Rıfkı Bey Methi Bey Mekteplerde verilecek temsiller tlk, ortamekteplerle. lîselerde de millî iktisat ve tasarruf hakkında haftanın devami müddetince, mu allimler tarafından talebelere kon • feranslar verilecektir. Bundan başka yerli malı haftası münasebetile hazırlanmış olan bir piyes te ayni mekteplerde hafta esnasmda temsil ettirilecek, bu müsamerelerde talebe velileri de bulunacaktır. Paraşütler atılacak Tayyarelerden atılan, renkli ıtıendillerden yamlmış binlerce paraşüt İstanbul üzerine inecek ve 250 sinin icîne konacak olan numaraları getîrene, o numa'alar »çin aynlmıs olan yerli malmdan hediyeler veri lecektir. Tayyarelerimîz, havaya dumanla yerli malı ve tasarruf cemiyetinîn umdelerini yazacaklardır. Yapılacak müsabakalar ilkmekteplerde tasarruf ve ikti • aat mevzuu etrafmda tahrîrî müsa • bakalar yapılacak, en ziyade mu • vaffak olan 16 talebeye yerli mah • sullerimizden mükâfatlar verileceklir. Mektep müdürleri tarafından idare edilmek üzere ortamektepierde müsabakalar yapılacak ve her mektepte birinci gelenlere cemiyet tarafından birer hedîye verilecektir. Refik Bey Akif Bey Geçit resmi 15 kânumıevvel cuma giim" oto mobillerle bir de geçit resmi yapılacaktır. önde sehir mızıkası bulunacak, büyük levhalar asılmıs otomobiller de mızıkayı takip edecektir. Memleketimizac ynpılan bir kısım mallann, ecnebi mamulâtı diye fahiş fiatlerle halka süriilmesi hakkındaki tetkikata dün de ehemmiyetle devam e dilmiştir. Bu işle meşgul olmak üzere oda heyeti idaresi tarafından ayrılmış olan komisyon raporunu yakında ha zırlıyacaktır. Komisyon sanayi müdürü Refik Beyle oda idare heyetinden si gortacı Rıfkı, Zahire Borsası komiseri Akif ve oda avukatı Methi Sait Bey • lerden müteşekkildir. Kumbara sahipleri arasında müsabakalar tş, Ziraat, Adapazan, Esnaf Bankalannda kumbarası olup ta hafta esnasında kumbaralannı bankalara boşaltanlarla, gene bu hafta esna • smda kumbarası olmayıp ta yeniden kumbara alanlar arasında ayn ayn iDÜta&al'&'ar tertip edilecektir. Bankalar her ikî kısma ah mik • tarlan tesbit ile mill! tasarruf ve iktısat cemiyetine göndereceklerdir. Çekilen kur'ada iHt gelen numara* lara birçok hediyeler dağıtılacaktır. Yemis gün ve geceleri Programda, bundan başka. yemiş gün ve geceleri de tesbit edilmiştîr. Halk, bu gecelerde, yazılı olan yemişlerin îstihlâkine davet edilmek tedir. Bu yemisleri satanların. fiatleri mümkün olduğu kadar indirmeleri de temin oiunacaktır. Yemis gün ve geceleri şun^nrdır: 12 kânunuevvel: ÜzUm, fındık; 13 kânunuevvel: tncir, fındık; 14 kânunuevvel: Kayısi, fındık; 15 kânunuevvel: Malatya kayısısı, Antep fıstıgı; 16 kânunuevvel: Ozüm, Antep fıstığı; 17 kânunuevvel: Porta kal; 18 kânunuevvel: Elma gün ve geceleri. Tetkikat niçin yapılıyor Vitrin müsabakalart tstanbul, Beyoğlu, Hasköy semt • ferinde vitrin müsabakaları açıla Keçiborlu kükürt madeni Ecnebi bir şirkete ait olan imtiyaz feshedildi, madeni millî bir şirket işletecek Izmîr «Husu • sî» Ecnebi pîyasalarına en f azla üzüm sevke den istihsal merkezlerinden ma dut olan Ege iktısadî mıntakası dahilinde 555 bini çekirdeksiz. 69 bini siyah ve 68 bini razakı olmak üzere 69? bin dönüm ba& mevcuttur. Sor senelerde cihan buhranınm fiat ler üzerinde yaptığı müthiş te«irlere rağmer. mıntakanın ü zümcülüğe elve rişli mahallerm de yeniden yüz lerce dönüm bağ vücude getiril tnektedir. Bağ lardan azamî randıman almak ve zuhuru muhtemel hastalıkla Alâkadarlardan biri, bu tetkikat munasebetile dün şu izahati vermiştir: « Gümrükten ilk gelen bir tezkereye Ticaret Odasınm noktai nazan bildirilmişti. Madrft itilâfnamesi mucibince, bu itilâfa dahil olan memleketler birbirlerinin maJlarını ve mülkiyet haklarını korumayı kabul etmişlerdir. Bir memlekette yapılmış bir malı, diğer bir memlekette yapılmış gibi gös termek caiz değildir. Hükumetimizde bu itilâfnameye dahil olmuş ve bir kammla bunu teyit etmiştir. Böyle bir mal gümrüklere gelirse, gümrük hükümlerine göre mal ya men, ya müsadere edilir. Gümrük ilk tezkeresinde, ham maddenin hariçten getirilerek burada ma mul madde haline sokulduğunu ileri süriiyor, ham maddeye az gümrük ve rildiği için, gümrük kaçakcıhğı yapıl mış olduğunu ileri süriiyordu. Işte, bu mütalea münasebetile oda noktai nazaruıı bildirdi ve bu mülâhazayı varit görmedi. Gümrük Muhafaza tdaresi, bu sefer «memlekette yapılan mal, Türk mah olmak lâzım gelirken, ecnebi ma lı süsü verilmektedir, siz müdahele ediniz» diyor. Komisyon da böy^ bir vaziyetin mevcut olup olmadığını tetkik etmektedir. Tetkikatı neticeîenmediği için de biKabi şimdiden birşey söylemek mümkün değildir.» Sarayların eşyası Tahkikat hakimliğinde dün davaya bakıldı Millî saraylara ait olduğu iddiasîle eski Osmanlı meclisinde Kerbelâ meb'usu Nuri Beyin ikametgâhından bazı esya alınmıs ve müzeye kaldırılmıştı. Bu esya için açılan davaya dün be sinci hukuk mahkemesi tahkikat hâ • kimliğrnde bakılmutır. Mahkemenin istilâmına Millî saraylar müdür'üğün > den gelen cevap okunmuştur. Bu cevapta, Millî saraylar idaresinin teşek • külünden sonra tesbit edilen esya arasında hiçbir noksanlık olmadığı bildirilmektedir. Nuri Beyin vekili Refet Bey, bu cevapla meselenin halledilmiş olduğunu, Millî saraylar idaresinin teşekkü lünden evvel, saraylardan herhangi bir suretle çıkan veya satılan esya üze rinde hazinenin mülkiyet hakkı mevzuu bahsolamıyacağını, zaten böyle esyanın alım ve satımı serbest olduğunu söylemiştir. Hazine vekili Şemsettin Bey ise, davaya esas olan esyanın baska bir sa • rayda bulunduğıma göre bunlarm da saray malı olduğunda ısrar etmis ve hazineye intikali lâzım geldiği mütalea sında bulunmustur. Oğrendiğime göre imzalanan mu . ahedenin hututu esasiyesi şudur: Muahedenin birinci maddesine göre, â kitler Türkiye ile Yugoslavya arasın da adi diplomasi usullerile makul bir müddet zarfında halledilemiyen ihti DOĞAN NADİ lâfların muslihane tarik ve muahededc yazılı usullerden baska bir suretle halBelgrat 27 (A.A.) Tevffc Rüşline tevessül etmemeği mütekabilen tü Bey, Yugoslavya matbuatı müntesderuhde etmektedirler. sillerini kabul ederek Balkanlarm umuÂkitler birbirine karşı harbe millî siyasetlerinin bir vasıtası olarak mü mî vaziyetinden bahsetmiş, Yugos • racaat etmemeği ve üçüncü bir memlavya Kralı Aleksandr Hazretlerinin leket tarafından tesebbüs edilen her yüksek tesebbüslerinden mütevellit hangi bir taarruzu veya taarruza is mes'ut neticeleri ve Kralm Istanbuia tiraki ve yahut memleketlerinden biri ! yap tığı ziyaretkı Türkiyede btraktı veya her ikisi aleyhine tevcih edilmis ğı derin intibalan ehemmiyetle kay her türlü taarruzî anlasmağı takbih et deylemiş, Gazi Hazretlerinin ve Türk meği taahhüt etmektedirler. milletinin Yugoslavya kühümdaruva Birinci fasıl, muahedelerin tefsiri karşı duyduklan büyük muhabbeti Bel ne, her türlü beynelmilel hukuk mesagratta ifade edeceğim demiştır. iline dair muhtemel ihtilâflar için ha • Hariciye Vekilimizi Sofyada M. kem usullerini derpis etmektedir. İkinci fasıl, bes komiserden terek Muşanof karsılıyacak küp edecek daimi bir uzlasma komis Sofya 27 (Hususî) Tevfik Rüştü yonunun ihdasım tazammun etmekte Bey Belgrattan dönerken Sofya istasdir. Bu bes azadan ikisi âkitler tara • yonunda Bulgar Başvekili M. Muşanof fından ve diğer üçü bilitilâf diğer devtarafından karşılanacaktır. letler tebaası meyamndan intihap edilecektir. Muahede. musaddak suretlerm te atîsinden itibaren beş sene mer'i ola Sofya 27 (Hususî) Balkanlarm caktır. Bu müddetin inkizasından altı siya«î vaziyeti hakkında, profesör Gay evvel feshi bildirilmediği takdirde P. Genov, gazeıec .. J şu beyanatta muahede bes sene içm kendiliğmden bulunmustur: tekr*r muteber olacaktır. « Türkiye, Yunanistan, Yugos Bu gece YuçosJavya Kralı Hazretlelavya ve Romanyamn Balkan misakı ri, Tevfik Rüstü Beyin şerefine sarayla ıında büvük bir ziyafet verecekler, ziya diye aktetmekte olduklan misakla bizi ihata etmeğe çahşhklan aşikârdır. Tör fet i bir suvare takip edecektir. kiye Hariciye Vekilinin Atfna ve Bel Bütiin Yugoslavva matbuatı, Tev grada gftmesi de bu misakm akti icinfik Rüsrü Beyin Belgradı zivareti mü dir. nasebetile sitayiskârane nesriyatta bu Yakında sulh muahedelerinin tetkââ lunmaktadır. meselesinin meydana çıkacağmı gö • PoKt'ka gazetesi bogünkü mishaSmren komşularunız, bize karşı şimdiden da Gazi Hazretlerinin ve Tevfik Rüs vaziyet almaktadırlar. tü Beyin resimlerini basarak bir makale nesretmekte, bu dostluğun on se • Balkanlarda statokonun devamını nedenberi mevcut olduğunu, yeni mutemin edecek bir misakı, biz hiçbir zaahede ile daha ziyade tahkim olundu man imzalamıyacağız. Biz, bütün komğunu yazmaktadır. sulanmızla ademi tecavüz, dostlırk ve Tevfik Rüstü Bev çarsamba günâ hakem misakı imzalıyabüiriz. Fakat buradan İstanbula hareket edecekir. Balkan statokosu misakını imzalamaDOĞAN NADİ makla harp istiyor, degiliz. Biz memleketimizin şimdîki hudutlannı değiş tirmek içm sulhan mücadele edeceğiz. Belgrat 27 (Hariciye Vekilimize refakat eden arkadaşımızdan gece yartsından sonra telefonla) Kral Aleksandr Hazretlerinin Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Bey şerefine sarayIarmda verdikleri ziyafet pek mükellef olmuştur. Bu ziyafette Tevfik Rüşti Beyle refakatindeki zevattan başka bütün Yugoslavya kabmesi erkânı, Bel gradm yüksek siyasî şahsiyetleri, Törkiye sefiri ve sefaret erkânı hazır bu lunmuşlardtr. Ziyafette samimî nutuklar irat e • dilmiş ve ziyafeti bir suvare takip et miştir. Suvare sabaha kadar çok samimî bir şekilde devam etmiştir. Tevfik Rüştü Beyin beyanatı Bulgarlar, Balkan misakını imzalamıyacaklarmış! Kral Hazretlerinin ziyafetleri ınhisarlar idaresi Lâpseki üzumierini alıyor Atina Emniyet müdürü tekrar tevkif edild* Atina 27 (A.A.) 21/7 temrnuz tarihinde M. Veruzelosa karşı yapılan suikast işinde methaldar olarak tev kif edilip sonra serbest bırakılan sabık Atina emniyet müdürü tekrar tevkif edil miştir. Atina 27 (Hususî) M. Venizelosa yapılan suikastte alâkadar görünerek tevkif edilen umum jandarma kumandanı Dikeostan sonra suikastin ilk günündenberi ortadan kaybolan çete reisi Karatanaşakinin akrabasmdan Bacioti de tevkif edilmiştir. Daniş Beyin tavsiyesi Millî îktısat ve Tasarruf Cemiyeti de, şimdiye kadar muhtelif seki'lerile karşılaşmış olduğu bu mesele ile alâkadar olmakta ve ayrıca tetkikat yapmakta dir. Cemiyetin tstanbol murahhası Daniş Bey bu münasebetle, bize su sözleri söylemîstir: «c Halkımızın verîi mallarma karşı rağbeti günden güne artm3kta olduğu icin, vaziyet, bu şekilde kâr etmeyi dü«ünenlerin aleyHne olarak inkisaf etmektedir. Maamafih vatandaslann aldanmamalan ve bevhude yere fazla para vermemeleri icin daîma yerli mau aramilan ve satın aldıklarınm yerli mah olduğunu bümeleri lâzımdır.» Lâpseki, (Hususî) Pek nefis üzüm yetiştirmekte olan Lâpseki üzümlerine mahreç bulamadığmdan üzüm ler bağlarda çürümekte idi. Bunu ehemmiyetle nazan dikkate alan İnhisarlar umum müdürlüğü, buraya mütehassıslar göndererek üzümleri muayene ettirmiştir. Şaraphğa pek elverisli olan siyah üzüm ler inhisar idaresinden satın alınarak Tekirdağındaki sarap fab'ikasma motörlerle nakledilmistir. Uzümcülerin yüzü gülmüştiir. Şevkleri artan bağcılar, daba şimdi den gelecek sene için hazırlığa baâia mışlardır. Bağcılar cemiyeti teşekkül etmek üzeredir. Bağcılar « inbisarlar idaresine tesekkür etmektedirler. Siberya ekspresi yoldan çıkarıldı Harbin 27 (A.A.) Şakiler Siberya ekspresini Tsitsrkarın krrk mil şar kında yoldan çıkarmışlarda. Trende 600 yolcu bulunuyordu. Tren doksan kilometre ilerlerken yoldan çrkmış ve hendek içine yı^arlanmıştu*. Birçok ölü ve yaralı vardır: Şakiler sağ kalanları rehine olarak götürmüşlerdir. Adnan vapurunda bir yolcu öldü Balıkesirde çıkan «Türk Dili» nin, verdiği malumata göre geçen cuma gecesi İstanbul Bandırma seferini yapan Adnan vapurunda Bandırmanin Sığırcı mahallesinden Abdurrahman Efendi isminde bir genç ölmüştür. Abdurrahman Efendi anî olarak hastalanmış. bu sırada vapurda bulunan iki doktor hastanın imdadına koşmuşlar, fakat vapurda müdavatı evveliyeyi yapaı cak bir parça ilâç bulamamışlard'ır. Bu vaziyet karşısında hastaya bakılamamış ve zavallı genç iki doktorun gözü önünde ölüp gitmiştir. Bursadaki muhakeme Keçiborlu kukürt madenlerinie saatte bin kilo kükürt öğüten makine Vekâletmin tesebbüsile bu sirketin ra meydan vermemek maksadi le bağcılann yapmak mecburiyetmde ol rnıtiyazı feshedilmiş ve yeni bir sirketin ise baslaması takarrür eyle duklan masraflann en mühimmini başmiştir. Yapılan tecrübelere nazaran ta kükürt olduğu halde göztaşı ve Keçiborludaki kükürtler, ttalyadan potas (karbonat dö potas) teşkil celbolunan (Florestella) nev'inden eder. Mmtaka dahilinde Keçiborlu daha iyidir. Bu nevi kükürtler sübve Sarayköy havalinsindeki kükürtler limeli kükürde tercih olunmaktadi'*. gözlerimizin onünde durduğu halde Hali hazırdaki tesisata diğer aksam hariçten her sene 300350 bin lira iiâve edildiği takdirde ziraatte müskıymetinde kükürt ithali ve her sene tarnel müstahzaratı kimyeviye imalî ilkbahar mevsiminde kükürt fiatle için ezcümle sülfat dö fe«* ve sülfat rlnde muhtelif sebeplerden dolayı dö küvivr elde edilmiş olacaktır. bazı tahavvüller husule gelmesi yüBundan böyle millî şirketlerin serzünden buna kat'î bir çare bulun mayesile işletileceği anlaşılan Ke ması zamanıınin geldiği ve hatta geç çiborlu kükürt madenlersnden hasil tiği anlaşilmıştır. olacak iktısadî menfaatleri şimdiden Keçiborludaki kükürt madenlerl tahmin etmek güç birşey değildir. Ve bu işte pek hassas davranan tk • imtiyazı şimdiye kadar ecnebi bir tısat Vekiıi Celâl Beyi tebrik ve takşrrkete ait bulunuyordu. Müspet bir dir etmek lâzımdır. faallyet gosteremediği için îktısat Dünkü crslsede tahkikat bitiri'miş mrinc sahiteden mabat ve meselenin mahkeme heyetine ve niyetle hükumete haber vermiyen maznunlar. rilmesi kararlastırılmıştır. Bu cürümler ceza kanununun 146 ncı maddesinin 2 nci fıkrasmm ve 151 inci maddesile 171 inci maddesinin 2 nci bendine uyçun görülmüstür. Londra, 27(A.A.) Beynelmi Kararnamenin sonunda suçlulardan lel para vaziyetini tefsir eden *FiLutfi ve Hamdi Efendilerin muhakenansiyal Niyöz gazetesi İngiltere melerinin men'i dolavısile baska bir nin Fransaya icabında ehemmiyetli sebepis mevkuf değ^seler tahliyeleri bir kredi açmağa cok mütemayil için müddeiumumiliğe müzekkere yabulunduğunu teminen haber veri zıldığı ve mütebaki 25 mevkufun deyor. vamı mevkufiyetlerine karar verildiği Bu gazete diyor ki: kaydedilmektedir. «Britanya devlet makamatının Kararnamenin kıraatinden sonra he Fransaya isterlin lirasile bir 'îredi yeti hâkime müz?kereye çekildi. Bun açmağa her halde arzukeş oldukiadan sonra reis bey ceza muhakemelerı şüphe götürmez. Yüzd'e on beş ri usulü kanununun 373 üncü maddemunzam resim meselesi böyle bir ' si mucibince umumî emniyeti muhafakredi açılmasına yenilmez bir engel za mülâhazasile duruşmanm gizli ya teşkil edemez. Bundan önce Franpılacağma karar verildiğini bildirdi ve saya açılmış olan kredi çok müsait alâkadarlardan maadası muhakeme sa bir tecrübe teşkil ettiği cihetle mümasil bir istikraz aktinde güçlük lonundan çıkarıldı. Duruşma sabahtan mutasavver değildir.» akşama kadar fasılasız devam etti. ingiltere Fransaya para mı verecek? Bir tiyatro çöktü Meksiko 27 (A.A.) Bir tiyat > ronun tavanı çökerek 12 kişinin ağır, 70 kişinin hafif yarlanmasına sebep olmuştur. Yaralılann çoğunu kadınlar ve çocuklar teşkil etmektedir. Bir haydut çetesı imha edildi Ankara 27 (A.A.) Şeyh Sah isyanile alâkasmdan dolayı istiklâl mah kemesince mahkum olup tecil kanu nundan istifade eden ve hükumetfn bu iyiliğini takdir etmiyerek oturduğu Silvan kazasmm Mollagir köyünde başma topladığı munr ve müsellâh adarnlarla sık sık baskm ve soygunlar yapmak suretile o havali halkma pek çok fenalıklar yapan Şeyh Fahri bu kere yapılan takibat neticesinde on dört avenesile birlikte ölü olarak elde edilmiştir. Elektnk cereyanı bir memuru öldürdü Elektrik şirketi montörlerinden Lutfi Efendi Beyazıt tevzi merkezinde çalışırken kendisini yüksek tevettür ceneyanına kaphrmış ve derhal yetişen şirket ve imdadı sıhhî doktorlarının tedavisine rağmen kendisini kurtarmak kabil olamamıştır. Lutfi Efendi elektrik cereyanından bir kömür haline girmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog