Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

tCamhariyet '• 5 27Teşrinisani Kiralık apartımanlar > ŞAPKASI Şapkaların şahıdır. ürkıyede ük Türk Beyaz'tta Gedikpaşada Azakzadeler apartmanlannda kaloriferli, sıcak sulu, asansörlü, dört tarafı açık, geniş nezaretli dörder, beşer odah ve kalorifersiz, asansörsüz üçer odah ehven kiralı daireler. ve ayrica müstakil hane. Mezkur anartimartiarda şükrü beye müraca?t f1^** DoktorOpsratör ' ^ • ' HANIMÜRA ve BEYLERE MÜJOE! j Ahmet Mukadder ^ I Doğum, kadin hastaliklan binnci I sınit mütehasısı. Kadiköy, Moda cadI desi No. T 0064 Hergün saat 26 9472 Berlin'in en maruf ve en büyük mektebınden mezun müteşebbis bir Türk hanımının idaresinde Beyoğlun'da Galatasaray polis merkezi karşısmda "VîLLi,, salonlannda açılıyor. (102'8) Güzellik enstitüsü Bulgar,a kSmürii Kasımpa=ada Hakkı kaptana ait üç yelken gemisinde 136 ton Bulgar kömürü satışa başlanrmştır 110322) Almanca, îngilizce ve fransızca Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaa Komisyonundan: Cinsi İhale tarihr Saati 1 49 adet pergeî takımı 28/11/933 14 2 3 3 kalem tersim levazımı 28/11/933 14,30 Yukarıda cins ve miktarı yazılı levazımm 21/11/933 tarihinde yapılan pazarhğma iştirak eden taliplerin verdikleri f iatler fazla görülmuş olduğundan mezkur levazım pazarlığının 28/11/933 tarihinde yapılacağı ilân olunvrr. (6500) TERCÜME ^ veDERS 11 Birinci Vakıf Han No. 30 (9514) Zührevi ve cilt hastalıklan mütâhassısı Ögleden sonra Beyoğlu Ağacamıi karşısmda 133 No. tel 43586 Dr. H A Y R i ÖMER I Tahsilı )*ksek, Maarıften musaddak Hanımlar Bıçki Dikiş mektebıdir. Muallim makastar ve terzi yetiştirir. Aynca şapkaalik, çiçek ve boya dersleri de vardir. Kayîl devam ediyor. Akaretler 64 BEŞİKTAŞ DİKİŞ YURDU Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: Afy on nakil ve satış ihbariye pulları Alâkadaranca noksan yapıştırılmaktadır. Bu gibi ihbariyelerin muamele görmesi için alâkadarların pul noksamm ödemeye mecbur tutulacakları ilân olunur. Nakil ve satış ihbariyelerinde gerek teslim eden ve gerekse alan için ayn ayr» on beçer kuruşluk pul yapıçtırılmalıdır. (6526) Istanbul altıncı icra dairesinden: tstanbul Evkaf Müdiriyeti avukat • lanndan Abdullah Bey tarafından (Heybliadada Arka sokakta vakfa ait 30 numaralı hanenin) müsteciri Mm. Filoramn mezkur haneden tahliyesi hakkında vâki talebe binaen 933/3591 dosya numarasile gönderilen tahliye emri zahrma usulen verilen meşrahatta borçhınun bir semti meçhule gittıği yazılmış olmakla ilânen tebligat ifasına karar veriimiştir. Mumaileyhanm bir kiran varsa tarihi ilânın ertesi gününden rti • baren bir ay zarfında beyan etmesi ve mezkur müddetin geçmesini müteakıp on giin içmde rizasile mecnrn tahliye eylemesi, aksi takdirde zorla tahliye ohnacağı tebliğ makamına kaim olmak fizere ilân olunur. (10330) ıl ^i de» dogrulugunu naUarımızı Dr.ALi ESAT Avrupadan avdetle hastalannı kabule başlamıştır. Tel. MUALL1M TOClKiYE SATILiK EV Her paspasın dayanmasi ayni değildir .Vlağazamızdaki paspaslan, riitubetekar8i gelen lınoleutn ve tnuşamba, lâke ve bronz karyola. kontrplâk sandalya, döşe melik tnuhare kadifr ve gobelen, masa ve örtüleri, son moda fıle ve tül perdeler muşatnbalar, beyaz ve yeşil storlonn ansleri ivi ve tiyatlan ehvendir. Bir kere tetkik ediniz. ZIRAAT BAN Paspas mevsimi geldı Şişlide, Sılâhşor sokağında kâin ve her türlü esbabı istirahatı havi olan 14 numarah hane satıiikhr. Istiyenier cuma ve pazard'n mada diğer gün lerde 14 ile 16 arasıtıda içindekilere müracaat edebılirler. (I018I KA51: 6ALATA MEFRUŞAT PAZARi Fizulı Ibrahim ve Kilitis, Galata Tüne] caddesi 24 Tel. 43957 (9706) BELSOGUKLUGU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ İLÂÇ Yeni postane caddesinde Necati Memduh Ticarethanesinin 50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. PROTEJİN dir 1 9 3 4 zarif kartonlu D L V A R T A K V i M i 25 kuruş. Müflis antikacı ve hahcı S. Hayim Efendinin Perapalas karşısındaki mağ.zasısda bu unan kıymetli eşyanın bu sabah saat 9,30 satışma devam olunuyo . (10061) istanbul ikiuci ifiâs Memurluğundan: "•> Kimyager <m{ Hüsameddin Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. Taba bet ve ticaret tahlılâtı. Bahçekapı, Em lâk Bankası karşısmda Izzet Bey Hanı fm^ Dr İHSAN SAM! ^ Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 1 Mektebimiz leylî talebesinin 2 nci taksitinin 25 T. Sani 933 tarihinden itibaren alınmasına başlanacak ve 10 kânunuevvel 933 tarihine kadar devam olunacaktır. 2 Taksitin bu müddet zarfında tamamen tahsil edilmiş bulun ması zaruridir. Pansiyon kanunu hiçbir mazeretin kabulüne müsait değildir. 3 Memur çocuklarmın tenzilâttan istifade edebilmeleri için, birinci taksitte olduğu gibi, memuriyet vesikasının mektebe getiril • mesi lâzımdır. 4 Kardeşleri ücretle diğer bir resmî mektepte bulunan talebe mektep müdürlüğünden kardeçleri için tam taksit ahndığına dair getirecekleri vesika ile kardeş tenzilâtından istifade edebileceklerdir. (6358) Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutul mamak için tesiri çok kat'î, tnuafiyeti pek etnin bir aşidır Ecza depolann da bulunur. T9331) TiFO ve PARATiFO AŞISi İARA Nışanyar I Hastalannı hergün akşama kadar BeI yoğlu Tokatlıyan oteli yanmda Mek. I tep sokak 35 No. h muayenehane. %>. sinde tedavi eder. Tel: 40843 (9458) Doktor Mühendislere Tunan (Anonimos Erğoliptiki Ete • ria Talasion ke tdravlikon Erğon «ERTA») Anonim Şirketi Türkiyede da • hi icrayi faaliyette bulunmağa dair muktezi mezuniyeti Türkiye Cumhu riyeri hukumetinden istihsal etmif ol makla naha umurunda devairi resnu' yede çalışmu tecrübeli bir Türk mü hendisi aramaktadır. Mükemmel fran sızca bilmesi şarttır. Muktezi vesaik ve şehadetnamelerle birlikte şirketin merkezine müracaat edümelidir. Er • ğoliptiki Eteria ERTHA Korai sokak S. Atina. H0098) Sahtp ve Başmuhamn Yuma Nadt ümumi neşriyatı idare eden Yazt müdürü: HiKmet Müntf Uatbaacüık ve Netrlyat Turk Anonim . Istanbul Barut Inhisarı Mubayaat BiRiKTiDEN Komisyonundan: Lüzumu olan muhtelif renkte beş bin kilo ambalaj kâğıdı ile yirmi adet kauçuk torba miistacleen mubayaa edilecektir. Talipler yüzde yedi buçuk teminatlarile beraber 27 teşrinisani 1933 pazartesi günü saat on altıda ve nümunelerini görmek için cumadan maada hergün Galatada Bahtiyar hanındaki idaremize müracaatleri. (6486)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog