Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Norveçyanın halis Morina balı^ının ciğerlerinden baş mahsul olarak istihsal edilen saf ve gayet nefıs orina balık yağı Hasan 6 ŞE MEMUHESi ARANIYOR: Kadıköyünde Siirey ya Paşa sineması müdiriyetüıe müra caat. (10336) tstanbul ikinci iflâs memurluğun • dan: Miiflis S. Hayim Efendiye ait bulunan: 1 Galatada Yenicami mahafie sinde Mahmudiye caddesinde 51 nu mara ve tamamına (3520) lira kıymet takdir edilen bir mağazanın dörtte bir hissesi. 2 Gene Galatada Yenicami mahallesinde Yenicami caddesinde eski 32 numaralı ve tamamına (7500) ii ra kıymet takdir edilen mağazanın yüz yirmi sehim hibarile on beş sehim. 3 Gene mezkur mahalle ve caddede kâm tamamına (6500) lira kıy met takdir edilen eski 34 numaralı mağaza gediğinin sekiz hisse itibarüe bir hissesi ve mülkünün iiç rubu hissesinin tekrar sekiz hisse kibarile bir hissesi. 4 Galatada Emekyemez maha] lesinde İskender caddesinde kâin ve tamamına 2170 lira kıymet takdir edi • len eski 62 numaralı hanenin dört hisse itibarile bir hissesi açık artürmıya ko« nubnuştqr. 6/12/933 tarihinden Ki • baren arttımıa sartnamesi dairede herkesin bakabilmesi için hazır bulun durulmuştur. 27/12/933 tarihine musadif çarşamba günü saat on dört ten on altıya kadar lstanbul ikinci iflâs dairesinde miiflis S. Hayim Efendi masası iflâs idaresi tarafından açık arttırma ile satılacakür. lakdir edilen kıymetIer iiç yeminli ehS vukuf taraf.ndan konulmuştur. Arttırmıya istirak edecek lerden konan kıymetlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat parası ve yahut millî banka teminat mektubu a lınır. Sahlacak hitselerin münadi ücreti ihaleden sonraki vergi Belediye resmi, Vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli tahmin edilen kıymetin yüzde yetmiş besini bulduğu takdirde kat'î bırakılması yapılır. Aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü bâki kalmak üzere arttırmanın on beş gün daha u • zatılarak 11/1/934 perşembe günü ayni saatte (tasfiye mecburiyeti olmak hasebüe) en çok arttırana ihalesî yapılacaktır. Bu is için fazla malumat is tiyenlerle müşterilerin 933/24 numara ile dairemize müracaatleri flân olunur. (10338) lstanbul İkinci Noterligine. Efendim; Beyoğlu İkinci Noterliğînden musaddak 2 eylul 933 tarih ve 7828/227 numaralı mukavele mucibince Kasım • pasada Bahriye caddesinde 25/27 numarah arsam üzerine bina inşa edece • ğini taahhüt eden Galatada Bahtiyar hanmda 29 30 numarah yazıbanede mukim inşaat kalfası Manol Papazoğlu Efendinin mezkur arsamı bina inşa a tımı natamam bırakarak gaybubet et • tiği ve simdiye kadar icra eylediğim takibat ve taharriyat neticesinde kendi • disi gerek ikametgâhmda ve gerekse yazıhanesinde bulunamadığı cihetle zarara duçar oldum. Binaenaleyh ilân tarihinden itibaren mumaileyhin on güne kadar gelip inşaatımı ikmal etmediği takdirde meyanemizde münakit mukavelenin hükmünü iptal edeceğimden bu yüzden hakkım mahfuz kalmak şar» tile başka müteahhitlere binayı vereceğimi bilbeyan üç nüshadan ibare» işbu ifatarnamelerden bir nüshasınm Cumhuriyet gazetesile neşîr ve ilânını ikm cisinin daireniz dosyasında hıfzını ve üçüncü nüshasmın badettasdik tarafı ma iadesini rica ederim efendim. Adres: Kasımpaşada Bahriye cad • desinde 42 No.da Ahmet Ketnal B. 'Cumhuriyet' ECZ A DEPOSU TAYYARE PİYANGOSU 16 ncı tertip 2 nci keşide 11 kânunuevvel 1933 tedir Limanımızdan hareket Büyük îkramiye 25,000 liradıı 3u kesidede ayrica 10,000, 4,000, 3,000 lirahk ikramiye ve 20,000 lirahk bir mükâfat vardır. TAYYARE YILBAŞI PİYANGOSU Jj ALEV /•s Fennî yapılan ilk ateş tuğla fabrikasıdır. Avrupanın en iyi markalarma muadildir. 1700 dereceye dayanır, Her modelde sipariş almır. Fabrika: Defterdar, Çömlekçiler, AHMET CUDi Ateş Tuğlası Fabrikası: Tel. 22512. Yazıhane: Galata, Danüb Han Telefon: 41993. VAPURCULUK TÜRK ANONÎM Ş1RKETI BÜYÜK İKRAMİYE YARIM MİLYON LIRADIR. Numara adedi (25,000) olduğundan isabet ihtimali geçen seneden çok fazladır. Yeni plâm Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. , ATEŞ TUöLASI ve T0PRA6I lstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 MERSİNİZMİR SÜRAT Y O L U MİLLET vapuru 29 tesrini sani çarşamba günü saat 10 da Sirkeci nhtımından hareketle Izmir, Küllük, Bodrum, Fethiye, Antalyaya gidecek, dö • nüste bunlara ilâveten Finike, Çanakkale, Geliboluya uğn • yacaktır. BANDIRMA YOLU SAADET vapuru 28 ikinciteşrin salı günü Galata rıh • tımından saat 18 de hareketle Bandırmaya gidecektir. TRABZON YOLU SAKARYA vapuru 28 tef rinisani salı günü saat 18 de Galata nhtımından hareketle Trabzon yoluna gidecektir. Gidişte: Zonguldak, Inebo lu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi resun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye gidecek, dönüşte bunlara ilâveten Sürmene ve Orduya da uğrıyacaktır. Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Emlâk ve Eytam Bankasından: Mütekaidin, Eytam ve Eramil maaş iskontosu Mütekaidin, eytam ve eramil mart, nisan, mayıs 934 maaşatımn iskontosuna 7 kânunuevvel 933 perşembe gününden itibaren başlanacaktır. Müracaat ayın ikisinden itibaren kabul olunup tediyat sahibi maaşa verilen fiş numar^arile ve bankaca tayin edilen günlerde yapı(6529) m . • * • • « (10304) Inhisarlar U. Müdüriüğü Aiım, Satım Komisyonu ilânları Pazarhkla ve nümuneleri veçhile «20000» adet Galon şise ile «5000» ni yarım ve «3000» ni bir litrelik likör şişeleri satın alına caktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iatirak etmek üzere % 7,5 teminatlarile beraber 9/12/933 cumartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (6543) Fort, Şevrole ve Berliye markalı iç ve dış otomobil lâstikleri satın ahnacaktır. Taliplerin listesine göre pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarile beraber 4/12/933 pazartesi günü saat 15 te Ga latada Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (6542) Ankara Ytiksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Nev'İ Lâcivert bere> Beyaz keten bluz Yün kazak Ten fanilâsı «kısa kolhı» Pantalon «rmuslin» Çorap «muslinr Keten mendil 3 Jartiye Jimnastik mayo «yün» Kombinezon Ten fanilâsı ü Kısa don *5» Frenk gömleği «çift yakah» 200 279 Yün kazak S 8 0 0 1 1 2 0 Çift Çorap 800 1120 Mendil f 200 280 Boyubagı 200 279 Lâboratuvar gömlegi 100 Bornoz 20t Jimnastik tulumu «yün» Yukarıda nev'i ve mîktarı yazılı 20 kalem eşya 16/12/933 tarihine muaadif cumartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya konu'muştur. Taliolerin şeraitini anlamak ve nümunelerini görmek için herzaman Rektörlük muhasebesine münakasaya iştirak için de ihale günü % 7,5 teminatlarile Enstitü Satınalma komisyonuna müracaatleri. (6530) Deniz Yolları îşletmesi ACENTALARI: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Tel: 22740 I istanbul Evkat Müdiriyeti ilânları I Adet 20 20 20 40 40 40 Çift 80 20 20 40 400 560 400560 400 560 1 Müddeti icarı 1 Kandillide Bahçearalık sokağmda 1 No. hane 935 mayıs nihayetine kadar 935 » 2 ı x » 3 » » 935 » 3 "" » Mekteparalık » 28 » » 935 4 Erenköyde Caddebostanında 276 » » 5 Mahmutpasada Sultanodalan sokağmda 24 935 numarah dükkân 6 Şehzadebaşında tramvay caddesinde 38 935 numarah dükkân 934 7 Çarşıda Emirşab sokağmda 12 No.lı dükkân 8 Çelebioğlualâettin, Yenicami avlusunda ca934 mekânlı mahal ve 74 zira mahal. Balâda muharrer emlâk hizalarında gösterilen müddetlerle kiraya verileceğînden müzayedeye vazolunmustur. Taliplerin 18/12/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdiriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaatleri. (6539) Bakırköy kazasına tabi lkitelli kariyesi camii şerif inin dört lira vazifeli imamet ve hitabet ciheti münhaldir. Cami hademesi nizamna • mesinin on birinci ve muaddel altıncı maddeleri mucibince 12/12/ 933 salı günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanlann Mebanii Hayriye Müdiriyeti Vazife ve Tevcih kalemine müracaat eyle meleri. (6540) Bandırma llâve Postası Cumartesi ve perşembe gün* Ierine ilâveten pazartesi gü nü de posta vardır. Bu hatta «Adnan» vapuru tahsis edil • miçtir. (6441) Bartın Arahk Postası Bursa vapuru 27 ikinciteşrin pazartesi 18 de tdare nhtımından kalkarak Ereğli, Zongul dak, Bartın, Amasra, Kuruçaşile, Cideye gidecek, dönüşte Kuruçasileye uğramıyacaktır. (6527) Ayvalık Arahk Postası Mersin vapuru 27 ikinciteşrin pazartesi 17 de Sirkeci nhtımından kalkarak gidiş ve dönüşte Gelibolu, Çanakkale, Kü çükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bürhaniye, Ayvahğa uğrar. (6528) Doğru Izmir Sürat Postası Konya vapuru 28 ikinciteş rin salı 11 de Galata rıhtımın dan kalkarak doğru tzmire gidecek ve dönecektir. İstanbul ikfnci iflâs memurluğundan) Müflis Koço namı diğeri Kostantin Beyko Efendiye ait olop (8000) İi • raya birinci derecede olmak üzere Hacı Yosif Efendi ile mumaileyhten lemelKiken Kemal ve Salih Beylere ipo • tekli bulunan Beyoğlunda Pangalti mahallesinde Pangahı Cebehopu sokağında kâin ve tamamına (lOOOO)on bin lira kıymet takdir edilen apartnnan açık arttırmıya konulmuştnr. 6/12/933 tarihinden itibaren artbrma sartnamesi dairemizde herkesin görebilmesi için açık bulundiBulmuştur. 27/12/933 tarihine musadif çarşamba güna saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul ikinci iflâs dairesinde miiflis Koço Beyko E fendi masası iflâs idaresi tarafından açık artbrma üe satılacakbr. Göriilen kıymet üç yeminli ehli vııkuf tarafin dan takdir edilmiştir. ArttHTnıya is • tirak edeceklerden konan kıymetlerin yüzde yedi buçuk nisbetmde teminat parası ve yahut millî banka mektubu almtr. Sahlacak aparbmanm ihaleden sonraki vergi ve Belediye resmi, Vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli tahmin edilen kıymetin yüzde yet mis besini bulduğu takdirde kat'î bırakılması yapılacakür. Aksi takdirde en son arttıranın tahahhüdü bâki kalmak üzere artürmanm on beş gün daha ozatılarak 11/1/934 perşembe günü ayni saatte en çok artbrana ihalesi yapılacaktır. Bu iı için fazJa malumat edinmek istiyenlerle müşterilerin 9 3 3 / 24 numara üe dairemize müracaatleri ilân olunur. (10339) Deniz Müstesarlığmdan: Kasımpaşada bulunan Orta Deniz Gedikli Küçük Zabit hazırlama mektebinde bir «riyaziye» ve bir «tarih, coğrafya ve yurt bilgisi» muallimi olarak 84 : 108 lira ücretli iki muallime ihtiyaç vardır. Kanunen ortamekteplerde muallimlik yapmak evsafını haiz olan istekIilerin şeraiti anlamak üzere Ankarada M. M. V. Deniz Müsteşarhğına ve İstanbulda Kasımpaşada fstanbul Deniz Kumandanhğına müracaat ve tesbit edilen şartları kabul edenlerin evrak ve vesika lannı mezkur Kumandanlık vasıtasile Deniz Müsteşarlığma göndermeleri ilân olunur. (6446) I istanbul BeJediyesi ilânları Keşif bedeli 1500 lira olan Usküdarda yapılan dispanser binasmın noksanları pazarhkla yaptınlacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak ve keşif evrakım görmek üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 112,5 lirahk teminat makbuz veya mektubile 4/12/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (6551) lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Tiirk Anonjm Şırketinden: Fabrikamızda çıkanlmağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz farihinden itibaren bin kilodanaz o mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarmız eskisi glbidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarırmzda. Araba veya kayıkta tesüm çuvalda Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlercen yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aitt'r. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s gorta ettirilir S^pariş bedelinin tamamını gönderener için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vaçon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Kristal Toz Şekerin Kilosn 3 6 , 7 5 Sandıkta KUp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 ***\ Adres: tstanbuFda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No . 24470.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog