Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhnrîyet '• Adresleri malum olmıyan maaş sahipleri Maaş muameleleri ikmal ediler» mütekaitler, eytam ve eramil Maas muameleleri ikmal edildiği halde adresleri malum olmadığı için kendilerine tebligat yapılamıyan mütekait, eytam ve eramilden aşağıda isimleri yanlanlann, maaslarını almak üzere Fatih Malmüdürlüğüne müracaatleri lâzımdır: Istanbul 1305 No. hı poli* memuru Recep Ef. No. 11 Istanbul Balıkhane müzayede ve tezkere fcâtibl Osman Ef. No. 18 Alay 6 tabur 14 iaşe zabiti kıdemli yüzbaşı Abdülvehap Ef. No. 28 v Kuleli idadisi askerî tarihl tıbbi ve hıf zıssıhha muallimi tabip binbaşı Ahmet Hamdi Bey No. 33 Üsküdar dersiamlanndan Salih Nazım Ef. oğlu Ahmet Hikmet Ef. No. 34 Aydın mutasamfı Mehmet Ali Şerif Ef. No. 35 Askeri çavuşlarından Hüseyin oğlu Kâzım Ef. No. 44 Istanbul tthalât gümrügü ambar memuru Hasan Ef. No. 264 K. 8 Samatya muhafaza T. I. B. I. kıdemli yüzbaşı Abdürresul Ef. No. 285 Mütekaidinden sınıf 4 ketebeden Akif Ef. No. 306 İzmlr jandarma alay misafirllğinden mütekait yüzbaşı Osman Ef. No. 342 Çarkçı mülaziml evvel Eyüplü Mustafa Ef. No. 360 Çarkçı binbaşı Kesmekayalı «Kâzım B. No. 361 İzmlr Akçay gümrük 258 No. lı muha faza memuru Mustafa Şevket Ef. No. 376 Maarif Nezareti tedrlsatı iptidaiye 1 lncl şube müdürü Talât Ali B. No. 377 Çarkçı kursu talebesinden mülaziml evvel Kemalettin Ef. No. 382 Sungurlu Müddeiumumlsl Mustafa Bemzi B. eytamı No. 369 Bahriye kıdemli yüzbaaı Memduh Ef. zevcesi Feride H. No. 380 Muhasebat dairesi sınıf 2 muamelât memuru Mehmet Eyüp Ef. eytamı No. 385 Sınıf 6 hesap memuru Mehmet Şükrü Ef. aevcesl Şadiye H. No. 435 Tıp Fakültesi Dekarılığından: 28 ikinciteçrin 1933 tarihine musadif salı günü saat 17 de Prof. İgers Heimer tarafından Universite Merkez binasındaki büyük dersanede ffKörlük ve körlük sebepleri» hakkında açış dersi verilecektir. (6561) ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: Boğaziçi vapurlarma mahsus kış tarifesi satılmaktadır. teşrinisaninin 29 uncu (10334)1 çarşamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde fıp talebe cemiyetinin kongresi Umum açıkta kaymakamlıktan mS tekait müfceveffa Kenan B. zevcesi Ren929 senesinde annesi, trfan Bey mutallakası Ayşe Saadet Hanırn Adet" Nev'i kera H. No. 488 ile beraber gaip olup şimdiye kadar kendisinden bir haber alınamı150 Şilte Mütekait Hasan Fehmi B. kızı Haver yan Zira&t Vekâleti Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü Mümeyyizi iken H. No 493 150 Yorgan Mahkeme mübasirlerinden İbrahim Etvefat eden Ali İrfan Beyin oflu Nejat Eferdinin babasından tah.is 250 Yastık hem Ef. eytamı No. 504 edilen maas. almak üuere Ziraat V«k?.leti Zat îşleri Müdürlüîüne 650 Yatak çarşafı Mecllsi meşayih relsi Mehmet Şerif Sümüracaati lüzumu ilân olunur. (6443) 650 Yorgan » kuU Ef. eytamı No. 508 500 Yastık yüzü Istanbul 6 ncı hukuk mahkeme baş tstanbu] Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: katibi muavini Hasan Tahsin Ef. eyta 1000 Havlu 30 ikinciteçrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil edilmiş olan ecnebî mı No. 509 Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı 7 kalem eşya 16/12/933 tarihine İskilip hukuk hâkimi Mevlut Ziya Bey şirketlerinden Alman tabiiyetli (Vays ve Freytag Wayss und Freyatg) Anomusadif cumartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf eytamı No. 510 nrm şirketi bu kere müracaatle Türkiyedeki faa'iyetîne nihayet vererek bilcümle usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraitini anlamak ve Erzurum kalesi topçu miralay Hurşit borç ve alacaklanm Türkiyede iş yapmağa izinli (Nöye Bavgezelsaft Vay* und nümunelerini görmek için her zaman Rektörlük muhasebesine, müB. kızı Saadet H. No. 513 Freytaîî Aksiyen Gezelşaft) şirketi de bu devri kabul ettiğini bFdirmiş olmakla Sütlüce Hacı İshak Ef. mektebi mualnakasaya iştirak için de ihale günü % 7,5 teminatlarile Enstitü Sallmlerinden mütekait Hakkı B. karısı Sa mezkur şirketle alâkası olanlann ikinci şirkete ve icabmda Istanbul mıntakan tmalma komisyonuna müracaatleri. (6532) Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemele ri ilân olunur. (10327) miye H. No. 514 Hırkaişerif Askerllk şubesinde yüzbaşı Hasan Basri B. ailesi Ayşe H. No. 515 5 inci sınıf eczacı Timefon Kostaki Ef. zevcesi Artemisya H. No. 6 Arnavutluk Krallıği tstiklâlinm senei devriyesi hasebile sehri halin 28 inci saHırkaişerif Ördekhasanilyas mahallesi lı günü öğleden sonra saat 3,5 6 arasında konsoloshanede kendi koloıusinin Abdülhak oğlu İsmail aUesi No. 15 Mütekait yüzbaşı İsa Hilmi Ef. kızı tebrik ziyaretlermi kabul edecektir. (10277) Hulkiye H. No. 18 Binbaşı Mehmet Sabri Ef. oğlu No. 22 Kadastro heyeti azasmdan Ahmet Hu1 tstanbul ve Galata rıhtımları üzerindeki gümrük binalarile lusi Ef. eytamı No. 34 ambarlarının tarasalan pazarlıkla tamir ettirilecektir. İzmit Düyunu umumiye kâtibi İsmail Izmir, Aydın, Manisa ve Denizli Vilâyetleri ve tevabiinde fRbrikamız marmı 2 Pazarlık tstanbuldaki komisyonda 4/12/933 tarihine raslıyan Hakkı Ef. zevcesi Fatma H. No. 41 Iâtını satmak üzere tzmirde yeni manifahıracılar çarşısında 43 No. Iı mağazada Rüsumat ketebesinden Ethem Ef. kepazartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. rimesi Müzeyyen H. No. 56 Millet Pazan tzmir Yerli Mallar Türk Limitet Şirketile fabrikamız arasmda bir 3 Taliplerin Ticaret Odalarmdan birinde kayitli mimar veya Fatih dersiamlarından Süleyman Ef. buçuk sene müddetle münaldt acentalık mukavelenamesi müddeti hitama er mühendis olmaları ve yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mü • kızı Saliha H. No. 59 miştir. tzmir ve civannda fabrikamızın vmdiki halde hiçbir acentan bulunmadıhendis veya mimar istihdam edileceklerini Noterlikçe tasdikli vesiMürefte gümrük idare memuru sabıkı ği ilân olunur. (10225) kalarla ispat etmeleri lâzımdır. BIÎ şartları haîz isteklüerin keşif beHafız Osman Ef. validesi Hatice H. No. 139 delinin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminatlarile belli gün ve Izmir Rüsumat muhafaza memuru AhBeyoğlu dördüncü sulh hukuk mahmet Hilmi Ef. oglu Ali Refik Ef. No. 140 saatte Komisyonda bulunmaları. Düyunu umumiye Müskirat deniz mfi kcmesinden: 4 Şartnarae ve keşifnamenin tasdikli suretleri Ankarada Gümdiriyeti hesabı cari kâtibi Mehmet Salis Beyoğlunda Hüseymağa mahaHesirırük ve İnhisarlar Vekâleti Levazım Müdürîüeünden, lzmirde Güm Ef. karısı Kâmile H. No. 198 de Halepli sokağmda ( 4 ) numaralı rük Muhafaza Alay Kumandanlığından, tstanbulda Komisyondan Kamacı Takup usta zevcesi Hamide hanede sakin iken 28 teşrinisarr 930 alınacaktır. (6478) H. No. 238 Aman parmağım... tarihinde vefat eden Andon oğlu Di • Güverte yüzbasısı Mehmet bin Osman Affedersiniz! Ef. oğlu Mehmet Nuri Ef. No. 239 ran Mazlumyan Efendinin mirasçılann Ama dehşetli canımı yaktı Üsküp birincl fırka tahrir muharrer dan dayızadesi Osep ve teyzezadeleri nız! . . evvell Emin Muhlis Ef. zevcesi Selime Ordu 5 erkânından açıkta Sabit Paşa Mari ve Luçika Hanımlarm dahi vefat H. No. 257 Ayağınızda nasır var galiba... Bolu Belediyesine ait kırk bir loca bir paradi ve salonu ve salona kızı Salme H. No. 451 Fabrikalardan kolağasaı Hacı Raşit Ef ettikleri ihbar edildiğinden tarihi flân Nasır, hem ne nasır... bitişik olarak beş oda ve bir sahneyi ve bahçeyi havi ve elektrik ve su Istanbul polis memurluğundan müte dan itibaren Osep ve Mari Luçikanm zevcesi Ayşe H. No. 278 öyle ise, bu patavatsızhğımî kait İbrahim Selâmi Ef. kızı Kadriye H. tesisatı mevcut olan sinema binası 11 kânunuevvel 933 tarihine mu • Müreccim kaymakamlıgından mütekait mirasçılannm üç ay ve eshabı matlup NO. 458 size bir hizmnt yaparak ödesadif pazartesi günü saat on altıda Boluda ve Daimî Encümen huzu Mustafa Neşet Ef. oğlu Cevdet Ef. No. 317 ve alâkadarantn bir ay zarftnda BeyoğBabı seraskeri'birinci sınıf ketebeslnden miş o'ayım... runda verilen bedel haddi lâyik görüldüğü takdirde ihalesi yapılmak Konya kadastro heyeti azasından Ah Ali Ef. kansı Hacer H. No. 473 lu dördüncü sulh hukuk mahkemesine Nasıl? met Hulusi Ef. eytamı No. 343 ve üç seneden f azla olmamak üzere kiraya verilmek üzere kapalı zarf Şifre Başkâtibi Mehmet Arif Ef. Fatma müracaatleri lüzumu ilân olunur. Bahriye çarkçı kolağalanndan mütevef Hemen BESÎR KEMAL ecusulile müzayedeye konmuştur. Teklifler şartnamenin tamamen kaMelek H. No. 478 (10321) fa Şükrü Ef. kızı Ayşe Hasna H. No. 351 zanesine gidip bir nasır ilâcı bul olunduğu zirine yazılarak ve sarih adres ve imza konarak ve yaİthalât gümrügü muayene memuru saÜçüncü kolordu alay 24 T 2. K 1 ihtiyat alın... Bu ilâcı kullandıktan hut teklif mektubunda şartnamenin tamamen ve aynen kabul edildibıkı İsmail Hakkı B. eytamı No. 484 binbaşı Yakup Cemil B. eytamı No. 353 Üsküdar hukuk hâkimliğinden: sonra rahat rahat tramvaya ği dercedilerek kapalı bir zarf içine konularak üzeri mühürlenecek Erenköyünde Suadiyede Mektep sobİDersîniz' (9400) ve zarfın üzerine talibin ismi ve adresi yazılacaktır. lşbu zarf temikağmda 20 numaralı hanede sakin Fatnatı muvakkateye ait makbuz ilmühaberini veya banka kefaletnamema Hanımın Selârrik Katrin kazası Li • sini ve yahut bu hususta teminatı muvakkate olarak kabulü caiz olan taher nahiyesi müdürü Mustafa oğlu Dr. Operatör Ahmet Asım ve Süreyya esham ve tahvilâtı ihtiva eden diğer bir zarfın içine konmuş bulunaRecep Efendi aleyhine açtıği feshi ni • Kadri Beylerle arkadaşlarmın muntazaoaktır. Demirbaş olarak yüz kırk sandalye ve on dokuz adette sıra man çıkarmakta olduklan Poliklinik iskâh davasmdan dolayı mumaileyh ReEşya piyangosanun listeleri ne Maltepe askerî lisesi talebelemlndekl aylık tıbbi mecmuanın 4 üncü bir sahne ve bir sinema perdesile yedi parçadan mürekkep bir takım cep Efendinin hayat ve mematj ve nezaman neşredilecek? ri ihtiyacı için 650 takım haricî sayısı. Cumhuriyetin 10 uncu yıldönümü dekor tertibatı mevcuttur. Pey vurmak için şartnameyi görmek ve alrede oldugu meçhul bulunduğundan maOkuyuculanmızdan aldığımız müte şerefine, fevkalâde nüsha olarak intişar elbise 24/12/933 tarih pazar gümak istiyenlerin Boluda Belediye dairesi muhasebesine, tstanbulda lumatı olanlann malumatlannı bildir • addit mektuplarda beş hayır müessesesi etmlştlr. tJlii Gazd ve hükumet scflerinü saat 14 te kapalı zarfla sa • Istanbul Belediyesine ve Ankarada Ankara Belediyesine müracaat • namına tertip edilen eşya piyangosunun mizin çök güzel resimlerile süslü olan bu mek üzere altı ay müddetle ilânına katın alınacaktır. Şartnamesini göleri ilân olunur. (6545) rar verilerek Cumhuriyet gazetesinin bir ay evvel çekildiği halde hâlâ resmî nüshada birçok kıymetli makaleler ve receklerin hergün ve münakasa Cumhuriyet sıhhiyesinin 10 senelik faa 21/4/933 tarihli nüshasile ilân ve altı bir liste neşredilmediğinden ve birçok sma gireceklerin belli saatinden liyetine ait mükemmel blr Istatistik varkimselerin bu listeyi beklemekte oldukay mürur ettiği halde hiçbir malumat dır. Bütün hekimlere hararetle tavsiye eevvel tek'îf mektuplannı Istanbul larından şikâyet edilmektedir. veren olmadığmdan tekrar altı ay müdderiz. Merkez Kumandaniığı Satınal detle ilânına karar verilmis olduğundan ma konvsvonuna vermeleri. mumaileyh Recep Efendi hakkında matLÂN Istanbul Muallimler Birliğinden: lumatı olanlann malumatlannı müddeti «583» (6466) lstanbtılda Bahçekapıda Agopyan Istanbul Muallimler Birligl senelik mezkure zarfında mahkemeye bildir 1 Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunup bedeli keşfi tstanbu] asliye mahkemesi üçüncü hukongresi ikinciteşrinin 30 uncu perşembe Han No. 3 te ibşaat islerile mesgul mümcleri lüzumu ilân olunur. (10320) «792780» kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadilen hapishane günü Birliğin Sultanahmetteki merke kuk daires'nden: hendk Süreyya Sami, Şedelezade Ke • ittihaz olunacak kilisenin satışı 28/12/933 perşembe günü saat 14 te einde saat 15 te toplanacaktır. Azanın Davacı Murat Efendi tarafından kaZAYİ 5394 plâka numaralı o • mal ve Direkçizade Tahir Beyler yek Arapsunda komisyonu mahsus tarafından icra kılınacaktır. hazır bulunmaları rica olunur. tobüsün tek plâkası zayi olduğundan n»ı Fehime Hanım aleyhine açılan bodiğerine ve ahar sahulara ahzü lcabz 2 Talip olanlann teklif edecekleri mebaliğin % 7,5 nisbetindeki yenisini alacağım hükmü yoktur. sanma dava.'i arzuhali bir sureti müdve vaz*i imza ve bilcümle salâhiyetleNiyazi ve şeriki teminatı muvakkatelerile teklif mektuplannı ve taahhütlerini bihakdeaalevhin gösterilen adreste olmadı(10333) Tıp Talebe cemiyeti umum! katlpliğin ri müş'ir vekâletnamelerin kâffesmi bilkm ifa suretile şimdiye kadar asgarî yedi bin lira kıymetinde bir ğı ve ikametgâhı meçhul bulunduğu müriza fesih ve iptal ettiklerini tstanbu] Üden: başiri tarafmdan verilen meşruhattan an bina ikmal ettikîerine dair resmî veya hususî vesaikle birlikte yevmi Cemlyetimizin konferans serisinin yeZAYt tstanbul tthalât Gümrü cüncü Noterliğinin 538 numaralı ve 1 mezkurda saat on dörde kadar komisyonu mahsusuna makbuz mu lasümış olduğundan tarihi ilândan iti dincisi 28/11/933 salı günü saat 6 da Hal teşrinisani 1933 notası mudbince ve ğünden almış olduğum 5136 numaralı kabilinde teslim etmeleri lâzımdır. baren 10 giin zarfında dava arzuha kevi salonunda ordlnaryüs Dr. Mazhar ve 9/8/933 tarihli 31461 kuruşluk şirketimin tasfiyeye karar verdiğimiz • Ime cevap vermek ve tebliğ rnakamı • 3 Talip olanlann bu baptaki şartname, mukavelename, keşif naOsman Beyefendl tarafından verilecektir. makbuzu zayi eyledim. Yenisini alacaden dolayı ilân ohmur. (10328) na kaim olmak üzere ilânen tebliğ o Mevzu «Akıl hastalıklan ve gençlik» tir. me ve plânlan Arapsun Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde göre bileğımdan hükmü yoktur. Arkadaşların gelmeleri rica ve ilân olunur Avram Yorgi (10325) lunur. (10326) Kemal S. Sami Tahir cekleri ilân olunur. (6546)' Ziraat Vekâleti Zat İşleri Müdürlüğünden: Ankara Ytiksek Ziraat Enstittisü rektörltiğünden: Arnavutluk İstanbul Başkonsoloslyğundan: Hereke Mensucat Fabrikasından: Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komîsyonundan: Tramvayda bir muhavere... Bo!u Belediyesinden: feCumhuriyetl Poliklinik I " alanbul Mr. Kumandanl^" Satmalma kom. îlânan Muallimler Birliği kongresi Arapsun Cumhuriyet Müddeîumumiliğmcüen: Tefrikat 86 Moris Dokobradan naklen Aşkın Kudreti Ne düşnüyorsun öyle uzun urun Allah askına? Kendini üzmek için yoktan mesele çıkanyorsun. Seni burada kira ziyarete gelebilir? Olsa olsa eski afinalarından bir yosma. Burada nefi», ideal bir aşk macerası geçirdiğini sezen, daha doğrusu kokunu alan vaktile tadılnnş meyvalardan biri... Merak, tecessüs yüzünden iki kokteyl ara • smda sana bonjur demek için aşk yuvamızi ziyarete gelen acemi bir gece kuşu... Uzatmakta mana var mı bunu?.. Anna içeri girdi. Paprika, kah veyi getirmesini emretti. tbrahim hâlâ düşnüyordu. Paprika devamla: Bu ziyaretin hususî hiçbir ehemmiyet ve kıymeti olmamuına en büyük delili, gelen kadının An • naya ismini soylemek istememesidir. Tam bu sırada, Anna, elinde kahve cezvesi ve fincanlarla avdet ediyordu. Paprika sordu: Değil mi Anna? Dün saat on bire doğru mösyöyü ziyarete gelen o yabancı kadm, ismini soylemek istemedi. Hayır matmazell tbrahim Bey atıldı: Hayır, nedemek? Yanî, evet, mösyö... Paprika telâş etti: Canım, hem evet, hem de hayır olur mu? Şumı adamakıllı »öyle • sene... Büsbütün bocalıyan Anna kıza rarakt Matmazele söyleyip söylemediğini bilmiyorum, fakat ben is mirri sordum: «tsmimin bilinmesine hacet yok» diye cevap verdi; dedi! Paprika, hemen hizmetçinin sö • zünü kesti: Kâfi, Anna!.. Gidebilirsin. Hizmetçi süklüm piiklüm gitti. tbrahimin kara kcyu gözleri tekrar Paprikanm yüzüne ve gözlerine dikildi: Anlıyamadım. Demek sen bu yabancı kadınla görüstün öyle mi? Ne münasebat? Bunu da ne reden çıkanyorsun? Annanın sözlerind'en çıkarı yorum. Bana söylemedi ama belki matmazele söylemiştir, diyor. Sana söyliyebilmek ihtimali olması için de senin görüsmüş olman lâzım!.. öööööf... Budala bir hizmit • çinin saçma sapan sözierile muha keme yürütülür mü? Yok, yok Paprika! Beni dinIe. Farzedelim ki bu ziyaretçi ka dın seninle görüşmedi. O halde nasıl olur da bu evin içinde mevcu diyetinden haberdar olabilir? Telefonla söylediği sozler oldukça vazıhtı değil mi? Anlaşılmıyacak bir nokta yoktu. Sen, bu kadmla dün görüstün Paprika! Söyle haydi... Hakikati oldu • ğu gibi söyle! Kısa süren bir tereddütten sonra itiraf etti: Evet görüstüm. Sonra? Hiç ehemmiyeti olmıyan bu meseleyi izam etmek istemendeki muammayı anhyamıyorum bir türlü... Dün saat on birde bir kadın geldî. Senin evde olup olmadığını sordu. Evd'e, fakat uykuda oldu^inu Anna vasıtajile söyleitim. Go'rmek için ısrar edince kabil olmadığı cevabmı ver • dim. Onun üzerine: «Pekâlâ! Mademki görüsmeme meydan vermî yorsunuz, bir gün doğrudan doğ ruya kendisine telefon ederim» deyip çekildi ghti. tste bütün muam ma! Hiç ismini söylemedi, öyle mi? Evet, söylemadi. E, sen merak edip sormadın raı? Neden merak edîp te sora yım? Dün merak edilecek birsey görmediğim gibi bugün de görmüyorum. Hariçle münasebet peyda etmekten çekindiğini biliyorum. Sana hitap edenleri görmemezlikten, isitmemezlikten gelmiyor musun? Haricî âlemden kaçınmıyor musun? Eski asinalarından her hangi bir yosma ile yüzyüze gelmemek için ekseriya sokak değistirdiğimiz ol muyor mu? tşte bunlan düşünerek ve seni, sakmdığın bir yüzlesrae ile rahatsız etmemek için gelen ziya • retçiyi nazikâne sepetledim. Bun dan daha tabiî ne olur? Onda bir yosma hali var mıdı? Tabiî ! M Nasıldı? Tarif etsene biraz. Oldukça uzun boylu. tri, da • ha doğrusu şisman. Gözleri rimelli. Hatta görür görmez ilkönce mütekait bir sahne artisti sandım. tbrahim ayağa kalkh. Salonun denize açılan genis penceresinden, uzun uzun, Akdenizin, güneşin bol ve gür ışığı altında pınl pırıl yanan mavi düzgünlüğünü seyretti. Göz leri ufka dikilmiş düşünüyordu. Birdenbire döndü: Beni görmek için ısrar etti mi? O kadar az etti ki... O kadar az ki, deminden teIefonda sana hâlâ başucumda nöbet bekleyip beklemed'iğini sonıyordu!.. Paprika, benden bir yığın hakikat gizliyorsun. Ne münasebet! Hayır... Hiçbir şey gizlemiyoruml Mabadi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog