Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CamKuriyet' '71 Tesrinisanil933 HARPTE YAVUZ Yaran: G. KOPP [ Çevıren: A. DAVER Şehir ve memleket haberleri j Siyasî icm ımıî? 88 Yakm Şarkta gittikçe artan harp gürültüsü İstinyede bize kadar gelîyordu Karp içinde eglence Tekrar Koppun kitabma avdet ediyoruz: Hamidiyenin geçirdiği bu mü heyyiç hâdiseden sonra, tstinye koyunda gene sükunet avdet etti. Sandıkalnn imali bitip te Yavuzun yaralan kapanmadıkça bizim her bangi bir harekette bulunmamız im kânsızdı. Bu yaralar gemimizin Karadenizde geceli gündüzlü uzun seferler yapmasina asla müsait de Bu hareketsizlik bize pek elim geliyordu, Maamafih mecburen alıştık ve tamirat bitinciye kadar vakit geçirmek için her vasıtaya baş vurduk. Herşeyden evvel, mürettebat arasmda bir musiki heyeti vü • cude getirmek hususunda eskiden • beri mevcut fikrimizi tatbika çahftık. Mademki çetin harp mecaisi muvakkaten bitmişti, musiki heye tini yapabilirdik. Mürettebat arasında pek çok kimseler vardı ki az çok musiki ile meşgul olmuşlardı. Heyet çabucak teşekkül etti. Son kuruşlanmızı bir araya toplıyarak lâzıtn gelen musiki aletlerini tedarik ettik ve provalara başladSk. Arkadaşlarımız gemideki yevmî hiz metlerini yaparlarken biz de Ukele tarafında mayin yarasmın yanı basında bir yerde gizlice toplanıyor, izaha lüzum olmıyan esbaptan dolayı mevcudiyetimizi pek meydana vurmadan çalıyorduk. Nihayet bir gün, bas taraftaki efrat mangasında (harp gemilerinde efradm yattıklan yerlere manga denilir) ilk kon»erimizi verdik. Arkadaşlarımız, bizi en büyük musiki iistatlarını dinler gibi heyecanla dinledîler ve şevkle alkışladılar. Bu parlak muvaffakiyet, o vakte kadar gizli kalmış olan birçok istidat ve meziyetleri meydana çıkardı. Bir hayli sürprizler karşısında kaldık. Bini mütecaviz mürettebat arasmda, birçok kabiliyetler vartfnr. Cesur gemiciler arasmda mükemmel komikler, palyaçolar çıkti. Hatta bir ip canbazı, bir nişancı, bir de yilan oynatıcı bile bulduk. Bunun üzerine daha büyük bir teşebbüse giriştik. Gemide küçük bir piyes oynamağa ve muntazam numaralar yapmağa karar verdik. Bir gün, güzel bir havada, Ya • vuzun yanaştığı sahildeki meydanda bir sahne yaptık. Yarali gemi • miz, sakin tstinye koyunun birdenbire yeni bir hayatia canlanmasma hayret etmiş olsa gerektir. tstanbuldaki vatandaşlann çoğu bu büyük hâdiseyi görmeğe davetli idiler. Hizmet istimbotlanmız, davetlileri tasımak üzere, tstanbula mfiteaddit seferler yaphlar. Bir çoğu tramvaylarla Bebeğe kadar gelerek oradan üç çeyrek kadar süren bir yürüyüsten sonra tstinyeye vardılar. Yavuz ile Midillinin efrat ve zabitam ile birçok Türk bahriye zaDrti sahnenin önünde toplanmış oturuyorlardı. Eğlenceli bir komedi olan piyes baslayınca herkes neş'elendi. Hele mürettebat arasındaki en genç ve tiiysüz neferlerd'en seçîlerek kadın kıyafetine girmiş olan artistler, kırrta kırıta sahneye çıktıkları zaman, tstinye koyu kahkahalarla çınladı. Piyes için muhtaç olduğumuz elbiseleri, korsalan, iskarpinleri, şapkaları bize ödünç olarak veren güzel ve sevimli Alman kızları da bu eğlen celi giinde, tabiî, başmisafirleri mizdi. Seyirciler, katılasıya güldüler. Alman madamlarile mösyöleri, memnunen avdet ittiler. Çünkü sokaklarda gördükleri o dimdik Al man bahriyelilermin bu kadar marifetli olduklanm hataIarına bile getirmemişlerdi. Pek hos birkaç saat geçirmistik. Bu güzel tstinye koyunu akşamm karanlıkları yavaş yavaş bir defa daha sardı. Yavuz, sakin suların üstünde vakur ve sessiz yatıyordu. Fakat günlerimiz, hep böyle eğlenceli geçmedi. Yakın Şarkta gittikçe artan harp gürültüsü, bizim sakin demir mevkiimize kadar ge • liyor ve gittikçe artan bir siddetle isitiliyordu. Etrafımızda vahim a • kibetler doğuracak vakayi hazır • lanıyordu. Burada muattal bir halde bulunduğumuz için, bunlan düsünmeğe ve hissetmeğe imkân bulu • yoruz. Daha harbin ilk günlerinde tn • gilizler, Çanakkale Boğazının methal istihkâmlannı bombardıman etmislerdi. Düşman mermileri, Kumkale ve Seddülbahirdeki eski Os manb tabyeleri üzerinde patladığı zaman, bu, Türkler için sadece bir «silâh basma!» isareti olmuştu. Bir Müddet sonra, dıişman donanma sının hücumları gittikçe ciddileşmeğe basladı. Şubat ortalannda, tngiliz • Fransız deniz kuvvetlerinin tehditkâr bir mahiyet aldıği görüldü. Düşmanlanmız için «Çanakkale» ismini taşıyacak olan kanh hailenin mukaddemesi baslıyordu. tngüiz, Fransız ztrhhlan Boğa • zın ağzında görünerek, methal istihkâmlannı bir çelik yağmuruna tuttular. Bu Türk istihkâmlan, hasarata uğramıştı; fakat duvarları delik deşik olmasma rağmen sukut etmemişlerdi. tsabetli ateflerile düşman gemilerinin canını yakarak nihayet onları çekilmeğe icbar etmişlerdi. ttilâf devletlerinin harekete geçmeğe karar vermeden evvel, çok vakit zayi etmeleri, Türkler için, büyük bir talih eseri oldu. Düsmanın plânı birçok tebeddüllere uğradığı gibi harekâtı da vahdetten mahrum ve sarih bir hedefe müteveccih ol • madan tatbik edildi. Düşman, bidayette, behemehal muvaffak olacak bîr zorlama hareketi yapmağı ak • lına getirmemişti. Türkiye kendisine verilen mühletten istifade ederek Boğazların müdafaa tertibatını yeniden tanzim ve takviye etmişti. Tıp Fakültesinin hastaneleri 350 yataklı bir hastaneye lüzum gösterildi Universitenin ıslahı yolundaki mesai devam ediyor. Tıp fakültesinin istifade edeceği hastaneler talebeye yetnrediğmden yeniden bazı hastanelerin açılacağı anlaşılmak tadır. Profesbr Malşîn Universite rektörlüğüne verdiği raporda bu cihet işaret edilmiştir. Profesör raporunda talebe adedine göre hasta ve yatak mikiannın kifayetsirliğini zikrederek yeniden 350 yataklı bir hastaneye lüzum göstermiştn*. Hastane olarak muvafık görülen bînalar şimdilik e»ki düyunu umumiye, Çapa kır muallim mektebi ve şimdiki istsnbul erkek lisesi binalandır. Capa kız muallim mek tebinin Haydarpasadaki eski Tıp fakültesine nakledilmesi muhtemeldir. Diğer mekteplere gelince, söylendiğine göre esasen talebe mik tarına dershane adetleri kifayetsiz gelmekte ve talebe sıkışık olarak dersleri takip mecburiyetinde kal maktadır. tstanbul erkek ve kız liseleri ge ne şehrin merkezinde olacaktır. Bunun için Beyazit civannda bazı bîr«aJara balnTmağa başlanmışfır. Gayrimübadillerin Ankara heyeti Temaslar bazı müspet neticeler vermiştir Gayrimübadiller namına Ankara • ya giden heyet dün şehrimize dönmüştür. Verilen maîumata göre heyet Ankarada Maliye Vekilini ve diğer alâkadar ricali ziyaret ederek gayrimü badillerin içinde bulunduklan elim vaziyeti an'atmış ve henüz verümiyen istihkak nisbetlerinin derhal tevzü su retile büyük bir sefalet içinde bulunan bu zümrenin bugünkü fena vazıyetten kurtarılmasiTH temenni etmiştir. Hükumet erkânı gayrimübadiller murahhaslannm izahat ve isteklerile çok yakmdan alâkadar olarak derhal istenilen noktalar üzerinde tetk'kat yaptırmışlar ve heyete gayrimübadil lerin ihtiyaç ve arzulannu» tatmmi için lüzumlu tedbirlerin derhal alınacağı vadinde bulurmuşlardır. Heyetin Ankaradakî ^«maslan bazı müspet netice'er vermiştir. Gayrimübadillere para tevziatmda bulunulması; kendilerine müzave^ele re istirak imkânmı verecek tedbirler alınması kararlastuilmıstır. N»kten yaoılacak tevziat için, evvelce Yunan hükıımeü tarafından verilen ve Muhtelit Müb^dele komisyonu emrinde bulunan 62 bin tngiliz lirasile firarî Yunanlılarm bıraktıklan maden ocaklannın tonlanan varidatından istifade edilecektir. Bu tev7İat ifînîn nisbet, tarz ve zamanı Maliye V'ftâletmce bugünl«rde karsr altma almacaktır. Gayrimüba'iillerin müzayedelere iştirak'eri icîn de veniden bono tevziatı mese'esi dütünübnektedir. Bu is te en kısa bir müddet zarfında haliedilecektir. Gavrimübadiller heyeti, takdiri kıymet komisyonunun tekrar tstanbu'da çalışrr>"/ı ıçin hükum'^ten temenni yatta bulunmustur. Komisyomm tstanbul veya Ankarada calısması hakkm da da bueün'»rde bir karar alınacağı sö. vlenmekted ir. Yahudi devleti tasavvurı ilistindeki yerli Araplar, Filis 1 tinle evvelce tayin olunan had < din fevkmda musevi muhacb gelmesine müsaade edilmesinden do> layı Kudüs, Yafa, Nablis, Hayfa ve di ğer şehirlerde tngiliz memurlarına, askerî ve polis kuvvetlerine karşı isyar etmişler ve müteamzane nümayişleı yapmiflardı. İngiliz otorhesme karşı yapılan bu hareket her iki taraf içiı insanca hayli zayiata malolmuştu. Bı hareket silâh kuvvetile yatıştınlmış İ 4 S de memnuniyetsizlik için içm devant etmekte ve bütün Arap âlemıni heye canda bulundurmaktadır. Filstindek tngiliz hükumeti Arap efkârı uroumiye sinin daha ziyade tahrik ve tehyiç e dilmemesi için roatbuat üzerine sid ' detli bir sansür vazetmiştir. tngilizler diğer taraftan musevi muhaciretini de şimdilik menetmişlerdirİngiliz hükumetinin birinci tedbiri münevver Araplan kızdırmış ise de mu • haceretin tatiline ait tedbir efkârı u • mumiyeyi hayli yahştırmıştır. tngiliı hükumeti Araplan büsbütün teskine çahşıyor. Kudüsteki tngiliz komiseri, musevi muhacirlerin toplu bu'.unduk • lan Yafa ve Hayfa ve diğer Filistin şehirlerinin Arap olan belediye reis lerini nezdine cağırarak Arap ahalinin ve amelenin vaziyetine zarar vermiyecek bir surette tayin olunan hatlerir haricinde musevi muhaciri g^lmesinc artık müsaade edilmiyeceğini, gizli surette ve seyyah sıfatile gelen muhacirlerin dahi ihraç edileceklerini söy • ledikten sonra Filistin Araplarma küarî muhtariyet verfleceğine işaret eden imalarda dahi bulunmustur. Bu suretle Arap efkân umumiyesi yatıştınlırken diğer taraftan ge»ek Filistindeki gerek hariçteki musevi teş • hilkh galeyana gelmiştir. Yerli mu • sevi matbuatı tngiliz hükumetini ya • hudilerin zararına çalışmakla hham etmektedir. Filistindeki resmî yahudi merkez teskilâh olan (yahudi acen • tahğı) bu memleketteki yahudilere ai' fabrika ve çrftliklerde görülen amel» azlığııun ancak seyyah sıfatile ve gizl bir surette Filistine giren yahudi mu • hacirlerile temm edildiğini, bu mvhaceret kanalınm hiçbir zaman seddo • lunamıyacağmı ilân etmiştir. Hariçteki musevi teşkilâtının galeyam daha siddetli olmuştur. Yahudi yurdu esaslaır run tadiline taraftar ! çyonistler birliğr tngiliz hükumetini Rusyı "Çarlığmm ku landığı usullerh; g!<.Ii ıf.~~r» ...u maneat etmekle hham etmiş, bütüt dünya yahudilerinin Filistinde mevcul rejimi değiştirmek için siyasî bir mü • cadeleye girişeceklerini bildirmistir. Bu teşkilâtın reisi, Filistrain şarkın daki Maverai Urdün imaretile birlikte bir yahudî devleti olacağmı, Urdün nehrinin iki tarafındaki araziye hariçten gelecek musevi muhacirlerin mik • tarını tayin ve tahdit etmenin münhasıran yahudi makamahna ait bir iş addedilebileceğini beyan etmiştir. Bu suretle tngiliz siyasetine Araplarm yerine musevi âlemi hücuma başlanuf bulunuyor. MUHARREM FEYZİ Asma altında bir aydanberi akan lağım Asmaaltı caddesinde ticarethane leri bulunan altı tacirden dün bir mektup aldık. Bu mektupta aynen şunlar yazılıdır: «Asmaaltı caddesinde bundan bir ay evvel bir lâğım patlıyarak cad dede akmağa başladı. DeThal EminSnü kaymakamlığına ve Zabıtai belediye memurlarına keyfiyeti bildirdik. Aradan bir ay geçti, bu rrüra caat ve şikâyetleTİmiz tevaü etti. Buna rağmen lâğım çirkin ve beı bat kokularla heTgün gene akıyor ve kimse bu lâğımı kapatmak lüzumunu hissetmiyor. Meseleden ait oldu^u makamı haberdar ve bu büyük a zaptan bizlerin kurtarılmasma delâlet etmenizi rica ederiz.> Asmaaltı caddesi gibi en işlek ve mühim bir pazar yerinde bir aydanberi akan ve etrafa müstekreh kokular sacan bir lâğımm kapatıl maması görülmüş ve işitilmiş birşey değildir. Şehrin temizliği ve halkın sıhhatile çok yakrndan alâkadar olması lâznn gelen Belediye memurlarmm bütün müracaatlere rağmen bu işte gözünü kapamalan ve ku Iaklanm tıkamalan belediyeciiik mefhunule kabüî telif değildir, di yoruz. ünivers^ede Hsan kurslan Üniversitede lisan kurslan açıl ması için ProfesSr Malş tetkikata başlamıştır. Her 40 talebeye bir lisan hocası verilmek üzere lisan dershaneleri açılacak ve talebenin bu derslere devatnı mecburi tufu • lacaktır. Doğru değil mi? Yol vergisi Kadmların da tâbi olması düşünülüyor Memleketimizde kadınlar birçok işlerde erkekle ayni hukuka nail ol dular. Ejkeklerm çabşhklan hemen bütün sahalarda vazife alıyorlar. Hatta asker olmalan bile mevzuu bahse diliyor, bu yolda teşebbüsleri düşünülüyor. Kadmlarm erkekle müsavi hukuka sahip olmasma mukabtl erkeklere ait mükeHefiyetlerden uzakta kal ' maları nazan dikkati celbetmiş ve bazı makamlar bu hususta tesebbüse gîrişmeğe karar vermişlerdir. Şimdiki halde düşümilen, kadmlann yol vergisine tâbi ofmalandır. Bu vergi on sekiz yaşmdan altmış yaşına kadar olan erkeklere mahsustur. On sekizden aşağı, altmıştan yukarı olan • larla muhtaç olduğu tahakkuk eden malul olanlar ve bir de kadmlar vergiden istisna edihnektedir. Yeni ecnebi Profesörler Universiteye dahp bazı ecnebi profesörlerin gelmesi hakkındaki rivayetler ghtikçe kuvvetlenmek tedir. Gelecek profesörlerin Tıp ve Hukuk fakültelerinde vazife ala cakları söylenmektedir. Yeni bir ilk meMep Beyoğlunda Azapkapıda yeniden bir ilkmektep açılacakbr. Bugün tstanbul mıntakasında 1826 ilkmektep muallün&e 411 ilkmektep binası vardır. tstanbul Vilâyeti Türkiye içinde ma arifte birinci sıradadır. fialatasaray tahkikafı Galatasaray lisesine ait tahkikat evrakı Vilâyet idare heyetince tetkik edil3ken te«çpit edilen cürümferin af kanununa tâbi olduğu görülmüstür. Vilâyet idare heyetinin mütaleası Devlet Şurasma gönderilmiştir. Maliye Ve kâleti hazineyi zimmet, ihtilâs ve saire gibi cürümlerle rzrar edenlerin af kanunundan istifade edemiyeceklermi Vilâvete bildirmistir. Maamafih Galatasaray sabık miidürile bazı memurlara atfedilen suçlar bu neviden de?ildir. Bir ecnebi mektebi hakkındaki sikâyet tahkikatı Tokat meb'usu Nâzim Bey tstanbul Maarif müdiriyetine Kadıköy «Sen Jozef» mektebinde Türkçenin ihmal edildiğinden sikâyet etmişti. tstanbul Maarif Müdrriyeti bu isin tahkikine maarif müfetttişlerini memur etmişti. Bilhassa zayif görülen ders Türk tarihi idi. Bu mektepte Türk tarihi dersinin muallimi senelerdenberi birçok mekteplerde muallimlik eden ve birçok talebe yetiştiren muallim Ali Nazima Beydir. Bu şikâyette bir yan hşlık olması ve yahut çocuklann seviyesi nazan dikkate alınmaksızm yüksek smıflara verilmiş olmasm dan dolayı tedrisatta zaaf görül • mekte olması muhtemel addedili • yor. Kaçakçı banger mahkum olunca ağladı! Kaçakçılıkla maznun bulunan banger Davit Safra Efendinin bir müddettenberi dokuzuncu ihtısas mahkeme • smde devam eden davası dün neticelenmiştir. Mahkeme cürmâ sabJt gör düğü için maznunun altı ay hapsine ve altmış lira para cezası vermesme 'karar vermiştir. Karann tebliğinden sonra Davit Efendi koridora çıktığı zaman ağlamağa başlamış ve hafif bir baygmIık geçirmiştir. Yeni ölçüler (Mabadi var) tstanbul mmtakası ölçüler başmüfettişliğine Kudre* Hakkı Bey tayin olunmuştu. Muhaberelerin kendisHe yapılması ve yeni ölçülerin behemehal sene başmda tatbik edileceği için alâkadarlann ikaz edilmesi tkhsat Vekâletinden ts • tanbul vüâyetine bildirilmiştir. Bir tramvay kazası Dün de yine bir kişinin ağır surette yaralanmasile neticelenen bir tramvay kazası olmuştur. Şişliden Tünele doğru gelen 119 numaralı tramvay Taksimdeki Zambal sokağmm önünden süratle geçerken bir denbire karşısma çıkan 45 yaşlarmda kasap NFkoliye çarpmış adamcağızı raylarm üzerine yıkmışhr. Nikoli bu vaziyette bir iki metre kadar sürüklenmiş ve ağtr surette yaralanmıştır. Ya • ralı Beyoğlu Zükur hastanesine kal • dınlmış, arabayı idare eden vatman Recep yakalanmışhr. Vapur seferlerinin intizamı için Kaçakçılar ve gümrük Cek tahrif edildi Tıcaret mudurluğu bir Yumurta küfeleri içinde tamim daha yaptı cigara bulundu Karadeniz, Akdeniz ve Marmara daki muhtelif iskelelere işliyen hükumet ve şirket vapurlarmm, yüklerîn vaktüe almamaması yüzünden, hareket saatlerinden çok sonra kalktıklan, bu suretle sevrü sefer tarifesini boz duklan görülmüş, tktısat Vekâletmce ba halm önüne geçflmesi ve seferlere mtizam verilmesi lüzumu Deniz Ticaret müdürlüğüne bildirflmişti. Deniz Tica • ret mâdürlüğunün bu hususta yaptığı tebligat ve tavsiyelere rağmen vapur lardan birçoğunun tarife saatlerinden sonra hareket ettikleri görülmüştür. Deniz Ticaret müdürlüğii alâkadar müesseselere ikinci bir tamim yapmışfar. Diğer taraftan vapurlann sıhhî ve fennî vasitalar ve vaziycftler Hibarile kontrol ve teftişine de başlanmıştır. Gümrük muhafaza teşkilâtı para ve döviz kaçakçılığuıa mâni olmak üze re de siddetli takiplerde bulunmaktadır. Şimdiye kadar alhn ve döviz kaçnrnak istiyen birçok kimseler yakalanarak ihtısas mahkemesme teslim edilmiştir. Gümrük muhafaza teskilâh, bu kaçakçılığm yeni bir şeklini meydana cı • karmiflardır: Umannnızdan Batoma hareket eden ttalyan bandmlı Galea vapurun • da, memieketlerine giden bazı tran • hlann üzerinde bir takım poliçeler yakalanmıştır. Bunlar3 bin Türk liran mukabiiidir. Uzerlerinde poliçe çıkan Valde hanmda komîsyoncu tsmafl ve tiitüncü Mehmet Efendiler hakkmda kanunî takibata başlanmıstır. \ Bursa, (Husosî) Gemlikte bîr çocuk kavgası yüzünden kansının tesv3d üzerine diğer çocuğun annesi Şehbne Hantmı taammüden öldüren Ali çavuşun muhakemesi ağrr cezada yapılmış ve idamma karar verilmişitir. Ancak bu suçun bir baba şefkati dolayısfle işlenmis olduğu nazan dikkate aImarak idam cezası 24 sene ağır hapse tahvil edilmiş ve kendisi™ tesvik eden karuı da 8 sene üd ay ağır hapse mahkum olmuştur. Bir idam mahkumunun cezası 24 seneye indirildı KöylO sigarası kaçıranlar Danca civannda, Seyfi kaptanın Kısmet atlı motöru, muhafaza motörü tarafından durdurularak aranmıstar. Motörde 2300 paket kaçak köylü sigarası bulunmustur. Gene Derinee açiklakında Afitap motorunde de araşbrma yapılmıs, yumurta küfeleri içme istif edilmiş olan 2200 paket köylü dgarası yakalanmiftır. Cîgaralar inhisar idaresme teslim edilmiştir. Liseler muhasibi mes'ullüğü namına kesilen elli liralık bir çek tahrif edilerek 1250 lira şekline İBc tedrisat müfettişlerinden tzzet sokulmuş ve bankadan tahsil edi Unkapanmda Kürt Mahmudu öl Bey Çatalca mmtakasını teftiş ederek lirken işin farkına varılmış, alâkaşehrimize dönmüstür. tzzet Beyin ha • dürmekle maznun Abbasın muhakeme darlar yakalanmışlardır. zırladığı raporda talebe miktanmn Ça si dün Ağnceza mahkemesinde bitmis Muhasibi mes'ullük veznedar ve ve cürüm sabit görüldüğünden maz • talcada fazla olmasından dolayı yeni kâtiplerinden üç kişi hakkında tanun on beş sene hapse mahkum ol bir mektep açılmasına lüzum gösterilkibat yapılmaktadır. Bu busustaki mustur. Lâkin henüz yirmi bir yaşını miştir. Çatalcada yeniden bir ilkmektep tahkikat evrakı maliye başmura 3cmal ebnediği anlaşıldığmdan cezası açılacaktır. kıplığına gönderilmiştir. on İM sene altı aya mdirilmiştir. Bun • Başmurakîp Raşit Bey dün de adan baska cürüm de af kanunu çer • lâkadarların ifadelerini almakla Kânunuevvelin ilk haftasında ya • çevesine dahil olduğundan maznun meşgul olmuştur. Tahkikat ikmal pılacak olan iktısat haftasımn mü • bundan da istifade etmiş, ceza yedi seedildikten sonra evrak Vilâyeıt idakemmel olmasma çalışılmaktadır. ne altı ay olarak tayin edilmiştir. Kare heyetine verilecektir. Bu meyanda Maarif Vekâleti Dk til maktulün veresesine de bin lira mekteplerde tatbik edOmek üzere hatazminat verecektir. zrladığı programa maarif müdürlükleAvrupaya bazı tetkikat için gitrröe göndermistir. Programa göre bir miş olan ticaret müsteşarı Hüsnü Kaçak çakmak satmakla maznun hafta zarfmda talebeye tasarruf ve iktıBey şehrimize gelmiştir. Hüsnü Bey sat hakkmda hocalan fikirler verecekAlmanyada yemi ölçüler için bazı Demirkapıda seyyar satıcı Avram oğlu ler ve konferanslar tertip edeceklerdir. mubayaatta bulunmuş ve aldıkla Isakm muhakemesi dün neticelenmiş, nnı memleketimize göndermiştir. altı ay hapsine ve yirmi lira para cezasma karar verilmiştir. Henüz yirmi Maarif Vekâleti liselerde ecnebi libir yaşını ikmal etmemiş olduğundan sanlarına çok ehemmiyet vermekte dir. Bu lisanlann tedrisini ıslah etmek hapis cezası beş aya, para cezası da üzere Vekâlet tarafından profesör Mal on altı liraya indirfl*nistir. Bursa, (Hususi) Belediyenin şa aynca bir vazife verilmiştir. ProfeAlmanyadan getirttiği yeni motosiklet sör Malş ve Universitedeki diğer bir ile her gün muhtelif şehir ve kazalara Fransız profesör bu işle mesgul olma • giden yollar üzerinde sefer yapan otoğa ve liselerle orta mekteplerin lisan büslerin ansızın kontorollerine başlantstanbul VHâyefti malmüdürleri derslerini sıkı bir mürakabeden geçirmıstır. Sür'atli giden, istiabından fazîa bugün muhasebe müdürü Vahit Bemeğe başlamışlardır. yolcu alan, şoförlerin yanma yolcu yin riyasetinde toplanarak üç aybindiren ve frenleri bozuk bulunan oIıklann tevzü günlerini tespit edetobüslerin şoförleri ve sahipleri cezaceklerdir. Uç aylıkiar gelecek haflandmlmaktadn. Bursa, (Hususî) Mudanyanm ta içinde verilecektir. Bazı otobüsler belediyenin moto Tirilye nahiyesine merbut Eskel kö • sikletmi görür görmez fazla yolculanyünden Osman oğlu tbrahim, ayni nı mdirip yol üstüne bırakmakta, beköyden Ahmet kızı Emineyi, bağda Maliye teşküâtı birînci kânunun lediye seyrüsefer memurlan da otozeytin toplamakta iken kaçırmış ve peşin maaşını cumartesi günü tevzi büsleri takip ettiklerinden bu yolcular yakalanarak adliyeye verilmiştir. edecektir. yollarda kalmaktadır. Çatalcada ilk mektep Bir katil mahkum oldu Mektepfer ve iktısat haftası Bir kayıkçı boguldu Bir kayıkçı, dün, bir vapurun per • vaneleri altma düşerek feci bir ölümle boğulmuştur. Saat 13 te (Millet) vapuru Mersine kalkmak üzere zincir almağa başla mıştır. Bu srrada Küçükpazarda Kan • tarcılarda Kıbleçeşme sokağmda otu ran hasırcı Mehmet ve Bedri Süleymau isminde iki arkadaş Sirkecide 4276 nu maralı tnebolulu Ahmedin kayığma bin miş ve vapura yetismek istemişlerdir. Kayıkçı derhal küreklere asılmış, de mir almakta olan vapura yetişmiş ve yolculannı çıkarmak üzere vapur merdivenine kanca atmıştır. Fakat aksı b i tesadüf neticesi olarak kanca elinden kurtulunca kayıkçı Ahmet denize yuvarlanmış ve hareket halinde bulunan pervanelerin arasmda kaybolmuştar. Ahmedin cesedi arannuşsa da bu • lunamamıştır. T caret MOs'eşarı Bir kaçakçı mahkum edildi Dil tedrisadı Bursada seyrOsefer işlerinde intizam Üç aylıkiar Bağdan bir kız kaçırıldı Bir gaz ocağı fufuştu Arapcamii civannda 75 numarah evde oturan Emm« Hanımm ye mek pişirdiği gaz ocağının birdenbire tutuşmasmdan dolayi eli, yüzii, bacaklan yanmi*tır. Emine Hanımı kurtaranlardan İstnail isminde birinin de elleri yanrmştır. Kadın Haseki hastanesine kaldırdmiftır. Birinc ikânun maaşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog