Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 44 tincü cüzü çıktı ununcu sene: No. 3428 umhuriyet Tel Hayat Ansiklopedisi Büyök blr kolöphaneyi blr arada evlnize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulınmak lâzımdır. ?raî ?e mektup adresi: cumhuriyet, istaabui Posta sutusu tstanbui, NO İSTANBUL CAÛALOĞLU 246 pazartesi 20 Teşriffiısaııı 1933 . Başvekilimizin Zonguldakta mühim beyanatı Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdurü: 23236, tdare müduru: 22365. Matbaa: 20472 Ismet Paşa Hz. halkın cdkışlart arasında Zonguldağa çıkıyorîar Başvekilimîzin bir maden ocağı içinde alınmtş resimlert £&riğuldakta Basvekilimizi karşılayan mttazzam halh katiest 7ürk köylerini Yükseltmek için Köy mektebinde varuacak gaye 1 n dönümlük bir toprağm ortalyerinde kurulmuş kunt yapılı, tertemh bir mektep binası. Bu mektepte öğretilen sadece okuyup yazma değildir. Orada talebe Ue hocayı mektebin içinde olduğu kadar çok defa bu on dönümlük arazi üstünde de görüyoruz. tşte hoca Ue talebeyi be • raberce bir kısım arazi üzerinde ufak taksimler yapıyor görüyoruz. Hoca ders olarak talebesine tohumu toprak içine rasgele atmakla hep müsavi mahsul alınamıyacağını, toprağm hazırlanmasına nekadar dikkat olunursa ona göre mahsul alınması muhakkak bu hmduğumı iyice anlatm's. S rr.o b kısım toprak üzerinde kıiçük küçük muhteîif tarhlar yaparak bu söylenilen bilgi'erin tecrübesini hep beraber ya pacaklar. Her biri üçer metre genişliğinde ve onar metre uzunluğunda on tane par çâ aynlmışhr. Bunlardan birincisi hâlâ köylerimizin ekserisinde kullanılan kara sapanın kazabildiği derinlikte kazılıp hazırlamlm'ş parcadır, ki ona tohum tıpkı köylülerimizin yaptığı gibi, topraga başkaca hiçbirsey eklenmiye rek alelâde ekilip geçilecektir. Ikinci tahtanın hazırlanışı demir pulluğun kazabileceği derinbkte yapıl • mıştır. Ayni tohum buna da tabiî halinde ekilecektir. Uçüncü tahtanın hazırlanılısı ikinci tahtanın hazırlanışı gibidir. Fakat bu na yabancı maddelerden temizlenmis seçme bir tohum ekilecektir. Dördüncü tahtanın hazır'anılısı iti nalı ve tohumu seçme olduktan baska onda toprağa tab'î gübre de ilâve o hrnacaktır. Beşinci tahtaya fazla olarak tabiî gübre yerine sun'î gübre konulacak tır. Altıncı tahtanın ekini mevsiminde bir veya iki defa sulanmak üzere yafta'anmışhr. Ve yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu parçalarda hububat ziraatinin ded'ğimiz yollarda muhteüf tecrübe leri tatbik edilecsktir. Her parçanm başıucundaki yaftaya orada yapılan tecrübenin ne olduğu yazdıdır. Tohumlan hoca ile beraber talebe ekecektir. Tohumlar filiznerek büyümeğe başlidıjhndar tam mahsul verecsk kema • le ermis ekin "Ivncaya kadar boca ile ta'ebe ikidebir bu tshtalann basına gelerek tecrübelerin muhteîif tecelli lerini beraber göreceklerd'r. Neticeler valnız talebe için değil, butün köy iç;n harikulâdedir. Kara sapanın yalmkat sür^üsü ile hazırlanmış yufka toprağın fena tohumundan çık;\n ekine nisbetle kâfi derinlikte ka zılarak temiz hazırlanmış toprağın seçıne tohumundan cıkan ekin seyrine doyum o'mıyacak vechile daha gür büzdür. Bhincisinin neticesi on ise î • kincisinin neticesi yüzdür. Mektebin on dönüm toprağmdan birkaç dönümii bağ nümunelerine ve meyva a~^çlanna tahsis olunmustur. Koca o' uvup yazma öğrettiği talebeye biraz bilgili çalısılmak sartiie bu köyde en iyî meyvalann pek güzel yetisebi leceğini iyice anlatıyor. Ve tarla üze ripde tecrübeleri beraber yapıyorlar, fidanları beraber dikiyor'.ar, ağaçlan be> raber ası'ıyorlar, güzel ağaçlan muzır haserelere karşı muhafaza edecek ted birleri beraber a'ıyor!ar. Netfce fev k?lâde oarlaktı*: Mektebin bahçesın • de yetişen meyvalan bu köy rüyasm • İsmet Pş. bu Başvekilimiz dün halkın tezahüratı arasında Zonguldaktan ayrıldı Ismet Paşa Hz. «kömür havzamızı tanımak için iki üç gün çahştım. Çok istifadem oldu. Ümit edf rirn ki bu tetkikatım çok faydalı olacaktnr» diyor, Zonguldak 19 (A.A.) Başvekil İsmet Pş. Hz. bugün refa katlerinde İktısat Vekili Celâl Beyefendi ve diğer zevat olduğu halde Üzülmez maden mıntakasının kömür işletme plânlarını ve istihsalâta ait raporlarını tetkik etmişler ve müteakıben Türk iş şirketinin çocuk bahçesinde küçüklerin müsamerelerini gör müşler ve memnun olmuşlardır. Paşa Hz. öğleden sonra şehre inerek Süleyman Sırn Bey ma den ocağı kömür işletme tesisa • tını tetkik buyurmuşlardır. Bunda nsonra Belediyeye giderek BeIediye meclis azalarını kabul etmişler ve hatira defterlerine el yazılarile «Zonguldağa '"' ibaresini yazıp <mzR ve ihda bu yurmuşlardır. Paşa Hz. bundan sonra maden idaresine gitmiş ler, maden idaresi memurlarını ve fen heyetini ve amele birliği i dare heyetini kabul buyurmuş lar ve burada harita üzerinde havza ocaklarına ait tetkikatta bu lunmuslar, izahat almıslardır. «h Dün bir zavallı bütün mahalleyi telâşa düşürdü Eczacı Hasan Bey birdenbire delirerek iki elinde iki silâhla evini delik deşjk etti Bitârdo şampiyonu olarak tanınar Eczacı Hasan B. bilârdo oynarhen Cağaloğlunda oturan merhum dok tor Nafiz Paşanın oglu ve üç sene evvel kapanan Hasan Nafiz eczanesi ıahibi eczacı Hasan Bey dün aksam birdenbire bir sinir buhranına tutulmu^ ve bu buhranla ikametgâhuun civannı büyük bir telâsa düsürmüstür. Hasan Bey dün aksam saat dörde dogru so kağa çıknuş, fakat çıkmadan evvel e vinde gayritabiî haller gören refika sile kızı ve oğlu kendisini takip ederek biraz sonra Hasan Beyi eve getirmis krdir. Hasan Bey eve girince üst kata çtkmıs ve IKI cııııc birer tabanca ala îki eline uu%* >«.»<»..». çuunif v c Eczacı Hasan Beyin Cağaloğlundaki evi rak rasg«le ates etmeğe baslanustır. Bu svada ayna, büfe, gramofon, cam gibi karsısuıa gelen bütün eşyayı kır mış, dökmüs, parçalamıştır. Kursun • lardan bir kısrru da pencere önüne a tüıms olduğundan sokaga düsmüs, fakat bu yol kalabalık olduğu halde bir kazaya sebep obnarmstır. Hasan Beyde bu buhran ve asabî hastahk bir iki gün evvel başlamış, kendisini dok tor Mazbar Osman Bey muayene et mis; fakat tehlikeli bir vaziyet göre • mediğmden evde oturmasmda raah Tsmet Paşa, Celâl Bey, Vali Hali Bey, Türkış ocaklarımft dahili imalâtını tetkikten çıkarlarken azimet buyurmuşlardır. Başvekil Hz., saat 16 da iske lskelede Halkevi mızıkasî, poleyi dolduran halkın ve işçi küt' lelerinin candan tezahürleri a lis ve jandarma müfrezeleri, Mabadi S inci aahifede rasında motöre binerek vapura Mabadi 6 ıncı sahifede Yakalananlar meseleyi Ziyaf ette T. İ. C. İ. ikinci reisi Halit Bey, alkışlarla itirafa mecbur oldulaı karşılanan mühim bir nutuk söyledi Sofya 19 (Hususî) Bura da Türkiye el çiliği ismi iler' sürülerefe KUe kârca bir kumas kaçakçılığı ha zırlandığını ve bu işte parma ğı olan bir ka vasla iki tacir n yakalandıirmi b!1 dlrmiştim. Şampiyonlar şerefine dün bir ziyafet verildi Sof yada mühim bir kumaş kaçakçılığı Ayasofya mozaikleri Dünyanın en kıymetli eserleri olan bu mozaikler Ua, Meryem, Cebrail resimleri meydana çıktı fik Kâmil Be Kâmü Bey yin haberi olmadan namına gönderilmiş gibi bildirilen bavulları ";avas Fuat gümrükten almıştır. Fuat bunu yapmak için Tevfik Kâmil Bcyin imzaladığı eski bir beMabadi 2 inci sahifede Elçimiz Tev kofya eiçımlz Tevjık Dün Ayasofya camiinde Amerikalı Profesb'r tetkikatım anlatırken Ayasofya camiinde sıvalar altında gizli kalmıs olan tarihî kıymeti çok yüksek Bizans mozaiklerini temizlemekle meşgul olan Amerikalı profesör M. Tomas Vitemar iki senelik bir gayret neticesinde meydana çıkan mozaikleri dün matbuat müme°sillerine göster mi«tir. Bu eserler camiin son cemaat ma • hallinde bulunmaktadır. Mozaiklerin en d^kkate sayan kısmını kıymetli taslarla cam levhalar içine konulmus altın varaklarından yapılan üç tasvir teskil ediyor. Bunların en mühimmi olan Hazreti Şampiyonlar şerefine dün verilen çay ziyafetinde bulunanlardan bir grup Son Türkiye birinciliklerinde, meşgul olduklan spor şubesinde birincilik alan SDorcuIar şerefine dün tstanbul HaJk Fırkası binasmda mükellef bir çay ziyafeti verilmistir. Çayda Maarif Vekili Hikmet, Vali Muhittin, Kolordu Kumandanı Şükrii Naili Paşa, sabık Ziraat Veküi ve Saruhan meb'usu Sabri Bey, tdman Cemiyetleri Ittifakı ikinci YUNUS NADİ Mabadı 2 inci sahifede reisi Halit Bey, Istanbul meb'usu Sa • lâh Cimcoz Bey, Birinci Fırka Kumandanı Galip Paşa, Baro reisi Hilmi, Ti caret Odası reisi Ahmet Beyler, Halk Fırkası tstanbul teski'âtı erkânı, fede rasyonlar rüesası ve bütün şampiyonlar bu'unmakta idi. Şisli Halk Fırkası Gençler Birliğinin Malatyada soyğunculuk yapanlar tutuldu Ankara 19 (Telefonla) Geçenlerde Malatya civarında mü • him bir soyğunculuk yapanlar Malatya jandarmasının ciddî taki batı neticesinde gayet kısa bir zamanda derdest edilmişlerdir. Isayı muhteşem bir tahta oturmus göt • teren mozaik levha camitn iç orta ka pısırun üstündedir. Bu levhanm sağ tarafvnda Hazreti Meryem, sol tarafında Cebrail Aley bisselâmın birer madalyon içerisir.de tasvirleri vardır. Hazreti tsantn ayaklan dibinde dix ; çökmüs bir V2ziyette B ians impar* toru Altıncı Leonun resmi görimmek tedir. Dünya^aı en kıymetli mozaik eser * leri olan bu levhalarm 3ci tarafuvda g«> Mabadi 6 ıncı sahifede Mabadi 4 üncü aahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog