Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

*v Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı w 43 flnımiMi UIIUHÜU II* nO. 0J1I) d41U İSTANBUL CAGALOÛLU Telgrai 7« mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutumı: Istanbul, No 246 Telefon: Başmuharrlr: 22386. Tahrir müdürü: 23236, îdare müdüra: 22365, Matbaa: 20472 urıyet Perşembe 2 Teşrinisani 1933 ?= • ••I Hayat Ansiklopedisi Biyik bfr kitiphaıeyi bir arada ovhize getiren e ı faydalı eserdir. Her evde bir fane balmmak lâzımdır, "Ikinci 10 yılhk devrenin ilk yılı yeni bir kudret devrinin parlak misali olacaktır,, Reisicumhur Hz. dün Meclisin yeni içtima senesini açtılar ve yaptığımız, yapacağımız işlere dair çok mühim bir nutuk söylediler I < /TTl# l\ T% • • Ankara 1 (Telefonla) Reisieumnur H«. bugün saat 14 te B. M. Meelinnm dordöncü içtima devrecinin üçtm. eâ içtima senesini açmışlardır. Bn açdış merasiminde hazır bulunacak samim için aynlmış olan yerler çok erkenden hıncahmç dolmustur. Yer bnlamıyan çok kalabalık bir «a. miin gTupu da Gazi Hz. nin nutuklanm koridorlarda dmlemişlerdir. Sefir ler ve sefaretler erkânı bu açılif re» • nande tamamen hazır bulunmuslardır. Jeneral Vorosilof üe refakatlerin ddâ Sovyet heyeti ve refikalan da Retsicombur Hazretlerine mahsus lo . cada oturmuslardır. Reisıcumhur Hz. nîn localannm »agndaki Iocada Fahrettin, Ali Sait, Cevat Pasalar bulunuyordu. Saat bir buçukta Reisicumhur Hazretleri Medisi teşrif buyurmuşlar, Meclisra onunde biriken kalabalık halk ta. rafmdan alhalanmışlar, nuzıka Istflclâl marstnı çalmıs, bir askerî krt'a resmi selâmı ifa etmisb'r, Saat tam ikide Meclis Reis Vekili Esat Bey riyaset kürsüsünü isgal ede . rek yoklama yapılaeagmı bildirmiştir. Yapılan yoklama neticesinde reis, Mecliste ekseriyet balıraduğtmun anlasil. dığmı ve Reisicamhtır Hazretlerinm nutuklanm İrat bayaracaklanm söylemif, Reiskomh.gr H». içtima salommn tofrff bnvumııuiaıdgMeb'uslar ve bötunsamSn Reisjenm. frar Hz. riyaset mevküni ifgal edinçrye kadar ayakta durmuslar, kendfleriai «8rekli allaşlarla karfdamıjlardır. Kanlı çarpışmalar hâlâ devam ediyor Araplar yahudilerle beraber Ingilizlere de hücum ediyorlar. fr&jpUder takviye kıtaatı gönderdiler Filistind e Id kank hâdkele. rm arkası almma mıshr. Almanyadan a • km eden yahudi muhacirlerm Fi listme dolmastna ve bu memleke tin tam manasile bir yahndi yurdu olmastna karsi n yan eden FflistinK Araplar verdikle ri zayiata rağmen mucadelelerine devam etmektedir . ler. Filistin Arap !an yahudilerin ikhsadî ve idart hakimiyeti altma girmemek için her fedakârlıgı yap . mağa azmetmis görünüyorlar. Bu kararla hatta fn giliz askeri kuv vetlerinm söngö • rilistindehi lerine ve mitral . yözlerine dahi hücum etmekten çekin miyorlar Son zamanlarda Fılistindeki tngiliz hukumetmin yahudüerden polis teşki lâtı viicude getirmesi ve yahndi poüsleri vasıtasile Araplann evlermi ve so. kaklarda üzerlermi arattormast Arap sekenenm izzeti nefsini son derecede rendde efaniştir. Araplann bunUnn hucumlannda ln«rüizleri ve yahod3eri Filistin hâdiseleri Yeni Ma2u*if Vekili Hikmet Bey dün sabah işe başladı Arvkara 1 (Te lefonla) Yeni Maarif Ve • kili Hikmet Be. yin Maarif Ve kâletine tayini hradei milliyeyo iktıran etınif ve yeni Vekil bu gün makamma gelerek vazife sine başlamiş • hr. fftkmet Be\/ Hikmet Bey Istanbula gelecek ', Unîverske fakültelerinin ayın beslnci giinünden itibaren tedrisata ^asbyacaklarını pazmıstık. Aldığırnız yeni malumaita nazaran tedri sftta bu ayın on beşinden evvel basl^namıyacaktar. Maamafih bu hu Mabadi 3 üncü sahifede kanlı hâdlsmlerden bir intıba birbirlermden aygmamalarmda bu d» mâhim bir ftmil olmustur. lngiltere, Mu sndaki işgal kuvvetlermden tefrik et • tiği bomba tayyarelermi ve askeri nak» liye tayyarelenni alel&cele Fibstine gön dermistir. tngiliz bomba tayyareleri A* raplan tehdft îçkı Kodüs sehrinm Sze rinde bir nümayif yapmıslardır. Deyli Meyl gazetesmin Yafa m» Mabadi 3 üncü tahifede Rus misaf irlerimiz Foto Söreyya leketin smaf teçhizatınt, tamamlamak için, biitün gayret ve dikkatmizi cel betmeyi yerinde buluyorum. Efendiler, Cihanın iktısadî vaziyeti henüz iyi • liğe doğru fazla ümk vermemektedir. Malî vaziyet, bu sebeple de, biiyük alâkanızı davet edecektir. Geçen seneki biitçe tahmînlerinin varidat noktai nazanndan tamamen tahakkuk etmis olduğu anlaşılmıştır. Fakat, içinde bolunduğumuz sene varidatının nasıl tahak. kuk edeceği hakkmda, henüz bir hüküm verilecek zaman geçmedi. Her halde biitçe müvazenesini muhafaza ve temin etmek için vüksek heyetinizin her tedbiri almağa, bilhassa ehemmiyet ve. receğine eminim. Açık bir bütcemn, hesapsız mahzurlannı iyi bilen B. M. Medisinin, mâvazene yolunda kat'î karar sahibi bulun. ması, devletin malî ve hatta umumî siyaseti için biiyük teminattır. Reisicumhur Hazretleri nutuklartm L rat buyurduklan moddetçe bu alkıslar sık sık devam etmistir. Nutkun harici sı'raspte tealluk eden ve bühassa Sov • jtet heyetinin memleketimizi ziyareti ve iki mület arasmdaki samimî dostlu&a taalluk eden kısımlan be sfirekli ve siddetli biı surette alkıslanmıstır. Gazi Hz. nin nutukları Gazi Ht. şa nutku irat buyurmuslardır: B. M. Medisinin muhterem azası, B. M. Meclisinm dördüncü devresînSa iivüncü toDİanma yıiını açıyorum. MUletin muhterem vekillerini derin saygılar ve sevgilerie selâmlanm. Bu sene Cumhuryetin onunçu yılmı kutlulamakla bahtiyar olduk. MiIIeti mizin gösterdiği taikın sevinçler, gönülIerimizi iftiharla doldurdn. Cumhuri • yetin feyizK, ülkemn her bucagrada, canlandınldı. Millet, cecen on «enelik Cum. huriyet eserlerini, topluca, gözden g*. çirdl. Ve gerçekten sevinmeğe ve o . punmeğe hakki olduğnnu gordü. ğildir. Bununla beraber e»ki devirlerin tarihi karşuında, Cumhuriyetm, bu on senesi, esi görülmiyen bir dirilis ve göz kamastıncı, bir ileri aülif abide . sidir. # Muhterem millet vekilleri, Bu toplanma yılında, mı'Uetin engin tezahüratından geniş ilhamlar alarak çalışmağa başlıyoruz. Karsılasacagımız zorluklan yenmek için, gayretlerimizin ve fedakârlıklannuzm, genis olması . na, azim ve irademizin sağlam bulunmasma ihdyacımız gktikçe daha çok olacaktır. Heyet Ankaradan hareket etti, Izmir ve Çanakkaleye gidecek Biiyük bayram münasebetile hazırlanan lâyiha Meclise verildi, yakında müzakere edilecek Ankara 1 (Telefonla) Cumhu riyetin onuncu yıldönümii münasebeti. le Hazineye ait bazı alacaklann affı hakkındaki lâyiha Meclise gelmistir. Vaktin ademi müsaadesine binaen bayramdan evvel çıkanlamıyan bulâyihay ı göre vefat eden kara, deniz, hava, jan. darma zabit ve askerî memur ve kü • çük zabitlerin 29 teşrinievve] 933 ta. rihine kadar geçen müddet zarfında vazifei askeriyelerini ifadan mütevelIk eytam ve eramilden tahsili lâzım gelen borçlan yukanda yanlı muvazzaf, ibtiyat, mütekak zabitan ve askerî memurlarm, küçük zabitlerle efra . dın 29 tesrinievvel 1933 ta rihine kadar hizmeti askeriyeleri esna. sında tayinat, yem kanumma tevfikan istihkak harici yapılan sarfiyattan do layı olan borçlar, 1337 senesinde An . karanaı tahliyesinde zabitan ailelerinin nakli için verilen avanslar, harp zamanla. rmda ve Mülî Mücadele esnasntda zabitan ailelerme verilmiş olan siparis . ler, harp zamanında esmanı bilâhare tahsil edilmek Szere verilmiş olan ay niyattan mütevellit borçlar, Millî Mü . cadele esnasmda lstanbulda hükumete mensup gruplar tarafmdan verilen a vanslar, millî hükumetin tesekkülü u • Hazine alacaklarının af fı iktısadî vaziyetimiz tktısadî cihazımızı kurmak lüzumu, her gün, daha mübrem ve müstacel bir mahiyet alıyor. Gerçi, ziraî mahsullerimizin, cinsi ve m;ktan üzerindeki terakkilerimiz, milletimizi oldukça geniş ve her halde e. min bir vaziyete koymuştur. Biitün fakühelerile beraber açılmış olan yüksek ziraat enstitüsünün yetisti. receği yüksek mühendislerin, ilertde, memlekete faydalı olacaklarına söph« yoktur. Sanayideki tesebbiisler dahi, tesvik edecek ve cesaret verecek nakîyette • dir. Fakat memleketin mübrem sanayimin kurulması bitmedikçe, her nok . tai nazardan, yiîrek istirahati duyma • naıza imkân yoktur. Bu sebeple, nettı . Maarif ve üniversite Arkadaslar, UniversRe tesisine verdiğimiz ehemmiyeti beyan etmek isterim. Yanm tedbirlerin kısır olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi maarif. te ve knrnlan Univenitede de radikal Mabadi S ıncı sahifede Beçen 1o sene ve ğelecek 10 sene Arkadaslar, Geçen on ten*, gelecek devirler i • çîn, bir baslansıctan ba«ka birses de Mısafirler, evvelki gün Anharada Bajvekil İsmet Pa$a Hz. ile birlihte Yahtek Ziraat Entiitüsünim kâşat resmine giderlerken Ankara 1 (Telefonla) Rus mi . safirlerimiz bu akşam saat yirmi birde hu*usî trenle Eskkehir ve Afyona hareket ebnişlerdir. Misafirleri istasyon <'Mabadi 3 üncü »ahifmde. ly'leserek dün vaatfemnm baçhyan] Maliye Vekili Mattafa Abdüihalik B ralarmda Anadoluya geçen zabklerden bazılannm aile veya velüerine tstan buldaki lat'alar tarafmdan verfindf mezuniyet müddetlerine ait maaşlar, vekâlet ve devair tahakkuk memurlarile bunlann yapbklan muamelelerden do. layı mohasiplerin zat ve zaman he*aplarmdan takdire bırakılan miktarlar, Mabadi 3 üncü sahifede ırıiiiıııııiHtnıniHM Buyuk Bayramm »on gecesînde ififc çağhyanlarmdan hususi fotuğrafçımtzın tetbit ettiği Sç inhba: Ikî tarafta Takstmde Taksimdeki Cumhuriyet abidetinin tftklar arannda görünüfü ve Beyaztt havuzanda renkli ve nurlu fıskiyeler, ortaia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog