Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Müesseseleri Matbaacıhk ve Neşriyat Türk Anonim Şirketı 8 Cumhuriyet Dr. Ihsan Samı " * B I % ' Öksürük Şurubu öksürük ve nefes darlıği, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek te «irli flâctır. Her eczanede ve ecza depolannda bulunur. (9392) Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: Terekesine mahkemece vazıyet olunan müteveffiye Madam Anna Kundiri ile kardesi müteveffa Kosti Kundirinin yan yarıya uhdesinde bulunan: 1 Beyoğlunda Büyük Pangaltı • da Cedidiye sokağında 141 eski 141 yeni 171 numaralı ve (2412) lira muhammen kıymetli bir bap hanenin tamamı açık arttırma suretile 17 kânunuevvel 933 pazar günü saat 16 da satılacaktır. Bedel peşindir. Tellâliye resmi ve ihale pulu müşterisine aittir. Talip olanlann muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesile mezkur gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmalan ve fazla malumat almak ve müzayede şartnamesini görmek îstiyenlerin 931/32 numara ile mahkeme kalemine müracaatleri lüzumu ilân olunur. (9962) Hali hazırda fent Siyah benlerle miinbesit mesamattan muarrâ Beyaz yeni bir cildin nasıl temin edileceğini gösteriyor.. Kahveci ve gazinocuların nazarı dikkatine AEN n güzel, en güç, en çabuk ye en ucuz her nevi tabı işleri için sipariş kabul eder Daima yeni burufat kullanır En son sistem Rotatif, Tipograf, Litoğraf ve Cinkograf maldnelerini muhtevidir ABDÜLVAHİT 4 öafefe Mo/emen sokağt 4 İ 4 K*MJll ** /KDAMiyL. V£B>UH Mis kokulu kurabiye ve envai türlü çeşitler müşterilerimiz için her vakit hazırdır. Tel. 4C058 9942 Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğind'en: Hikmet Hanımın tbrahim Efendi aleyhine açtığı sulh tesebbüsü da vasınm muhakemesinde Ibrahim Efendiye ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden 11/12/933 «aat 10 da mahkemede bulunmadığı tak' dirde muhakemeye gıyaben devam olunacağı iebliğ makamına kaim o l mak üzere ilân olunur. Üç ve dört renkli ve renkslz pirinç, bakır ve çinko her türlü kılişeler yapılır Telgraf Adresi: lstanbul Cumhuriyet Telclon: 22365 İTİMADI MILLI < TÜRK SİGORTA Ş1RKET1 ADAPAZARI TÜRK TİCARET BAtfKASlLE Birleserek teşkilâtını tevsi etmiştir. Mallarınızı bu Türk şirketine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi İTİMADI MILLÎ HAN Acentaları: Adapazarı Türk Ticaret Bankası merkezi ve şubeleri 9588 HUTCHINSO.N En »ağlam Lftstlklerldhr % MARKA Daha ucuz bıçakla daha muketncnel tıraş. Gıllette tıraş bıçaklannda berveçhizir tenzılât yapılmıştır. Eski bıçaklar 10 adetlık yalnız 8 0 kuruş. Yeni bıaçklar 10 adetlik yalnız 110 „ Yeni Gıllette tıraş bıçağı yeni ve eski model butun Gıllette araş makınelerine tatbik edilir. 9299 f> İKTİSAT Büyük Fransız kimyagerlerinin şayanı hayret bir keşfi sayesinde hali hazırda bütün kadınlar, 3 gün zarfında beyaz yeni bir cilde malik olabiHrler. Senelerce tetkikattan sonra nihayet, taze krem ile musaffa zeytinyağı ve cildi beyazlatan ve kuvvetlendiren yeni kabız unsurları muhtevi yeni bir formül bulmağa muvaffak olmuştur. Beyaz renkte (vağsız) Tokalon kremi şimdi bu formül dairesinde Is tihzar olunmaktadır. Tokalon kremi aniyen mesamata nüfuz eder ve sabunun ve suyun temizliyemediği gayri saf maddeleri çıkarır. Siyah benleri, hal ve izale eder. En sert ve en koyu ciltleri yumuşatır ve beyazlatır ve miinbesit mesamatı sıklaştırır. Yalnız üç gün zarfında beyaz renkteki Tokalon kre mi ender güzellik ve taravette yeni bir ten temin eder. (9459) Depo *t acentası Noreno Algrantt lıUnbul Sirkcci Ycnı Hao 67 gümrbk arkaıındaj Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Deniz vasıtalan ihtiyacı için çelik saplama, pirinç vida, buji başhğı, ates boyası, ince bezir, tel halat, kazan tutyası, saç lev ha, kalay, kumpas gibi ve buna benzer (134) kalem muhtelif mal zeme kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa 30/11/933 tarihine raslıyan perşembe günü saat «14» te Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 lsteklilerin yevmi mezkurda iğreti güvenmelerile tekliflerini havi zarflannı belli saatten evvel komisyona getirmeleri. 4 Sartname ve liste komisyondadır. Hergün görülebilir. (6060) Muhtevıyatı kıtap ve evrakı resmıve ve Yenıkapıda Kânp Ka«m mahallesınde 61 63 numaradakı Alçı ve Manezıt tabnkssina aıt namima muhatrer muafı\et ruhsatnames'nden ıbaret evrak çantası bu ayin on ikinci pazar gunudenben gaıptir. Buiup getirene 10 lıra ikramıye verileceji ilân olunur (9970) 10 lira mükâfat Kâğıt ve kâğıt mamulâtı eşya satışı Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüçünden: 2/6/13/20 temmuz ve 28 ağurtos tarihli Milliyet, Cumhuriyet, Va kit, Son Posta, Akşam gazetelerile kapalı zarf suretile müzayedesi yapılacaği ilân edilip talibi zuhur etmemesi dolayısile açık müza yedeye konulmasına komisyonumuzca karar verilen 928 malî se • nesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanan eşyalardan mülğa ta rifenin 14 üncü fashna ait 950 kapta 5776 lira 84 kurus kıymeti muhammeneli kâğıt ve kâğıt mamulâtı eşyanın bu kere 2750 lira mu • kabilinde talibi zuhur etmis olmasına binaen yeniden 25/11/933 cumartesi günü saat 3 te eski şerait dahilinde açık arttırmıya ko nulmuştur. Her türlü izahat Başmüdürlükten her vakit alınabilir. Listeler, eşyalar istenildiği zamanda görülebilir. Gümriik resmine tâbi olmadığı gıbi kontenjan müsaadesi de mevcuttur. °^ 7,5 teminat akçcsini hamilen taliplerin yazılı gün ve saatte Gümriik Başmüdürlüğünde satış komisyonuna müracaatleri. (6320) Bahçekapı Hasan ecza depo»u yanındd| fc». Taş han 2 ıncı kat No. 2 5 2 6 ^ | (9371) Dr. BAHATTiN ŞEVKii Cildıye ve zuhrevıye tnutehassisı *1 • Istanbul Akşam Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: Akşam Kız San'at mektebi Beyoğlu şubesi Nişantaşında Vali ko nağı caddesinde «41» numarah hanede açılmıştır.. 18 teşrinisani 933 cumartesi gününden itibaren tedrisata başla • nacaktır. Evvelce kaydolunmus talebeden müracaat etmiyenlerin yerine yeni talebe ahnacağmdan bilâhare şikâyetlerin mesmu ol mıyacağı ilân olunur. '6321) lstanbul Dördüncü îcra Memurluğundan: Beyoğlunda Istiklâl caddesinde Melek apartımanının 1 numarah dairesinde mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Dimitri Efendiye Vakıf Paralar Müdürlüğünden 1 mart 931 tarihinde borç aldığınız (faiz, kumüsyon, masarifi saire hariç) (20,000) lirava mukabil birinci derecede ipotek görterdiğiniz Beyo&lunda Kâtin MnstafaçeIebi mahallesinde Beyoçlu caddesinde eski 119 yeni 119, 8/7 nu maralı maamüştemüât kârgir hane ile Hocazade sokağında garajdan ibaref gayrimenkulünüz, borcunuzu el'an tesviye etmedi^inizden dolayı satışa çıkarılarak yeminli üc ehli vukuf tarafmdan tak dir olunan (32,000) lira kıymetin % 75 i aranılmak üzere 11 kâ nunuevvel 933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar birinci arttırması ve böyle bir bedel elde edilmediği veya talip zuhur etmediği takdirde 26 kânunuevvel 933 tarihine musa ;£ 'd salı giinö gene saat 14 ten 16 ya kadar ikinci arttırması yapıla cağı ve arftırma bedeli gene muhammen kıymetin % 75 ini tutmadıgı takdirde «atışm (2280) numarah kanun ahk?mına tevfikan ge ri bırakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 933/4 dosya numrasfle ilân olunur. (6334) Sultanahmet sulh 3 üncü hukuk mahkemesinden: Avram Siyon ve lsak Siyon Ef endilerle Hasan Satılmıs ve Süleyman Sudi ve Mehmet ve Oıman Efendiler ve Nadire ve Ummügülsüm ve Saniye Hanımlann sayian ve müstereken mutasamf oldukları Alacahamamında Çelebioğlu Alâettin ma hallesinde hasırcılar caddesinde atik 46 ve cedit 42, 1 numarah Utücü hanı namile maruf han arsası izalei şüyuu zımnında füruhtu tekarrür ederek müzayedeye vazedilmiştir. Kıymeti muhammenesi (4760) H • radır. Birinci açık arttırması 28/11/ 933 tarihine musadif salı günü saat 15 te icra kihnacaktır. Kıymeti muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacakUr. Bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdit edilerek ikinci açık arttırmas 13/12/933 tarihine musadif çar şamba günü saat 15 te icra olunacaktır. ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlar gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ev • raki müsbitelerile beraber yirmi gün içinde mahkemeye bild'irmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillenle sab't olmadıkca satış bedelînin paylasmasından haric kala caklardır. Sartname isbu ilân ta rihinden itibaren mahkeme salonuna talik kılmmıştır. Talip olanlann kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu çuğu ırsbeb'nde pey akçesini hamilen yevm ve saati mezkurda Sultanahmet sulh üçüncü hukuk mahke mesine 933/22 numara ile müracaatleri ve hissedarandan Hasan Satılmıs ve Süleyman Sudi Beylerin ikametgâhlarının meçhuliyeti hasebile haklarmda ilânen tebligat icrasma karar verilmis olduğundan yevm ve saati mezkurda bizzat gelmedikleri veya taraflarından mu saddak bir vekil göndermedikleri takdirde gıyaplarında muamele ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (9945) Zayi Ziraat Bankasından muta 926 numaralı kumbara hesap cüz • danımı zayi etmis olduğumdan ve yenisini mezkur bankadan ahzet mîs buiunduğumdan keyfiyetin gazetenizde ilânını rica ederim. Hasan Ragıp (9956) Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadt ümumî neşrtyatı idare eden Yazı ışlert müdürt: Abldin Daver Idatbaaeılık ve Ne&tyat Türk Anonim Çirkett . Igtanbul 1 ci iflâs memurluğundan: Kuzguncukta vaki eczayi tıbbiye ve kimyeviye fabrikasının mülkiyeti ve arazisi ve içindeki makine ve alât ve edevat ve mo torları pazarlıkla satılacaktır. Ta lip olanlann bu baptaki şeraiti anlamak ve tekliflerini bildirme! üzere bugünden itibaren mahi halin 20 inci gününe (dahil) kadar hergün saat 13 ten 14 e kadar memuriyetimize müracaat • leri ilân olunur. (9863) RAAT 1 'AQA BiRiKTiQEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog