Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

FENNÎ BAHÎSLER: 'Camhuriyet' Otomatik telefon Otomatik santralda faaliyet şekli Makineler ne işler görürler? Otomatik telefonun faydaları 2 Rotari • otomatik telefon tantraItnın itleme tarzı ve e*at aletleri Bu esas aletler manuel sistemdeki alâta nazaran pek karısıktır. Bu aletlerin rolleri temsilî bir resim ile izah edilecek ve badehu isimleri zikre • dilecektir. Bu izahı teshü için gerek nuurael ve gerek otomatik sistem . lerde abone hatlarının santralda bağlamnıs olduklan yerler hakkında biraz malumat edinmek lâzımdır: Her iki sistemde de abone hatlan evvelâ (umumî dağrtıcı) denilen mahalle bağlanır. Burası santrala gi ren abone hatlarının kapısı meta • besindedir. Manuel santrallarda a • bone hatları umumî dağrtıeıdan sonra jaklara gelirîer. Biiyiik manuel lerde abone hatları müteaddit jaklara bağlanarak uçlan çoğalttlır ve bu suretle uzun masalann herhangi bir noktasmda oturan bir memur bu jaklardan bir tanesine uzanabi Iir. Otomatikte ise abone hatlan dağrtıcıdan sonra kavsî şekilde sıra. lanmıs (bros) denilen madenî temas çubuklarına gelir. Otomatikte abone hatlarının ucları iki mahalde çoğaltılır ki buniardan birmcîsi A kavsi olup onünde aboneden çıkan talepleri tophyan alet bulunur. tkmcisi C kavsi olup önünde aboneye tevcih olunmuş talepleri sevkeden alet bulunur. Yaru oklann gösterdiği veçhile abonenin talepleri A kavsinin broşla . rından toplanır ve aboneye tevcih o • lunmuş taleplerde C kavsinin broşlann dan sevkolunur. Bu izahattan sonra temsiK resmin iz»K;na başlıyabiliriz. Dr. Bürhanettin Osman Gümriik Muhafaza Umuıu Kumandanlığı Gülhane muallimlerinden Dahilî hastalıklar mütehassısı Seyahatten avdetle hastalarmı Yebatan caddesi, Orhanbey Aparhmanmdaki muayenehanesinde kabul et meğe baslamıştır. (9960) İstanbul Satınalma Komîsyonundan: Limammızdan hareket edecekjepurlar 1 İstanbul Gümrükleri Basmüdürlüğünün kalörifer bacası pa • zarlıkla tamir ettirilecektir 2 Münakasa 21/11/933 tarihine rashyan sah günü saat 14 te 7" 7~1 TTI TZ! . , ., Gürarük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma komialstanbul Bınncı Tıcaret Mahkeme yonunda yapılacaktır. ^ sinden: 3 Isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatlarile belli gün ve sa Mimar Ahmet Ziya B. vekiH avukat atte komisyonda bulunmaları. Moiz Zeki Beyin Galatada Azapkapı4 Şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. (6289) da Şükrü zade Şükrü Beyin 2 No. lu levazırm kışaiye mağazasmda mühendis Mes'ut oğlu Kemal ve Mimar hanı sabık odacm Cemal Beyler aleyhine 93/86 D. mHnarasile tkame eylediği 65837 liranın tahsili davasmdan dolayı müddeaaleyhe tebliği muktazi evrak ikametgâhıntn mechul bolunduğu şerhile büâteUiğ iade kdmmasma binaen mahkemece ilânen tebligat icrasına karar verümiş ve emri muhakeme 19/ 12/933 sah saat 13,30 a talik olunrmtştur. Müddeaaleyh Cemal ve Kemal Beyler tarihi ilânm ferdasmdan itibaren on gün zarfmda mahkemeye müracaatle kendilerine tebliği muktazi evrakı tebelluğ ve cevap lâyihası vermedikleri ve muayyen gün ve saatte mahkemeye gelmedikleri veya bir vekfl göndermedikleri takdirde haklarmda muamelei gıyabiye icra kıhna • cağı ve dava arruhalınin suretile da vetiyelerin mahkeme divanhanesine talik Inlmacağı tebliğ makamma kaim olmak üzere gazetelerle da ilân olunur. (9940) tur. Meselâ abone telefonunu kaldırdık. tan sonra numara vazmadan uzun rrrnd» det beklese veva farkına varı'mak^ızın herhangi bir sebeple telefonun çengeü acık vaziyete reçsa mukayyit bunun farkma vanr. Yanm dakika bir mah . letten sonra abonevi (»»hte talep ma • sası) na havale eder. Bu masada oturan menrare aboneye uzaktan isitilebî. lecek lanrvetli bir ses göndererek ikaz eder. Gene bilfarz abone rehberd*; bu> lımmıvan bir numaravı, meselâ Kadı . köv aboneleri alta rakamile basiadığı halde alh rakarnı yerine dai^ınlıkin vedi ralcammı eevirse mnkavvH taleb; derhal îstihbarat masasma havale edeir. Burada memure yanlıs nrnnara çevril » dip^r»' fhbar ederek aboneyî ikaz eder. Hulâsa otomatik tele*on santralı insan dimaer ve azasmı NHhlâf eden saya. m hayret bîr ieattır. Temtn ettîcı menfaat valmz iktısadî olmayın telefon servisinm sursti ve muntazam cereyan et. mesi noktai nazarmdan da mötekâroîl bîr sekildir. Muhterem okuyucular bu hosnsn tecr8bet«^t anTamıslardır. ( 2 ) nmnaral) re«îm tstanbul otomatik santr^lmm bîr kısmmı îrae etmektedir. Otomatik santralda bir iki tane kontrol meınutevle makinelerm düzgtin isleyip i»l^me<îîHer'ne neraret etmek üzere müteaddit e'ek+r<*k muayene memur'arî re makinistler bulunur. Santralın ak . sarm muhtelifesi müteaddit muavene memurlannın yeddi nezaretine tevdi edihni*tir. Buniar herpün kendiierme ait kısmdan muavene ederler. Rötan sis» teminîn hususî mnayene tertibatı mev. cnttur. Bu tertıbat vasıtasile makineler itleme •aziyetinden çıkaniarak birer btrer imtîhana çekih'r ve vazifesini mükemmel yapabiienlerin hizmetine girme. sine mosaade olunur. Hasta olanlar da badettedari îse sevkolunur. Bundan maada servisin temrn fnti • zamı icfn muhtelif tarzda kontroüar yanjl»r Abone t»rafmdan santrala sev . kedilen bir talebin seyrmi takip ede • bileeek tertibatı mahsusa mevcuttur. Bu tertîbat vasıtasile bir taîebm tabiî bîr şekilde hedefe erisip erişmediği tef. tiş olunur. Herhangi bir anza müşahede edîlirse ref ve izalesi hususuna bakılır. Bu cümleden olmak üzere her santralda hususî bir memure şehrrn biL cümle abonelerine nöbetle talepler sevkederek servisin muntazam cereyan e. dip etmediğîni kaydeder. Bu memurenin notlanna göre anzalar derhal bertaraf ednir. MEHMET ZİYA I Deniz Yolları îşletmesi ACENTALARI: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Tel: 22740 Istanbl Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 tstanbul Ünivers te«inin küşat resmi 18/11/933 cumartesi günü saat 14,30 da Maarif Vekili Beyefendi tarafından yapılacaktır. 2 Bu merasimde Universite Tedris Heyetinin ve talebenin ha zır bulunmaları lüzumu tebliğ olunur. (6325) : Akay îşletmesi Akay îşletmesi Müdürlüğünden: Müdürlüğünden: Karadeniz Üçüncü Aralık Postası Cumhuriyet vapuru 18 ikinciteşrin cumartesi 18 de Galata nhtımmdan kalkarak tne bolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya, dö nüşte bunlara ilâveten Pazar, Sürmene, Fatsa, Unyeye uğnyacaktır. (6296) tmroz Deniz Yolu Asya vapuru 17 ikinciteşrin cuma 15 te tdare nhtımmdan kalkarak Gelibolu, Lâpseki, Çanakkale, fmroza. Dönüşte bunlara ilâveten Şarköye uşrar. (6347) Mersin Aralık Postası Inebolu vapuru 19 ikinciteşrin pazar onda Sirkeci rıhtı • mından kalkarak Çanakkale, tzmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Anamur, Kuşadası, Geliboluya uğrar. (6348) İdaremiz kömür aktarmacıhğı pazarhk münakasası 22 tetTİnisani 933 çarşamba günü saat ikiye tehir edilmiştir. (6326) (AGIPAN ARBTIC Bunun için resimde görüldüğü üzere üç elli bir yanm gövde tasavvur edece. ğiz bu muhayyel gövde hini hacette C kavsinin broslanna dizilmis olan münhal dimaglardan herhangi birisini intihap edip kullanabilecektir. Yukanda zikri geçtiği veçhile bu gövdenin tar. zı faaliyeti rotan otomatik santralmın is'eme tarzını mümkün mertebe gösterebilecektir. Otomatik santrala merbut abonelerden biri telefonunu açar aç • maz hem A kavsinin içinde kendine mahsus bros üzerinde elektrikî bir işaret hâsıl eder, hem de A kavsinin içinde. ki eli harekete sokar. Harekete gel«n bu el broşlara sürtünerek devretmeğe baslar. Ve bu aboneye ah olan elek . trikî isareti arar bulur ve üzerinde te vakkuf eder. Bu tevakkufu müteakıp hemen boyun üzerindeki el barek«!te gelerek karsısındaki broşlara dizilmis münhal dimaglardan bir tanesmi a rar bulur ve irtibat tesis eder. Çağıran abonenin broşu gibi münhal dimagm broşu da mesgul dimagm broştmdan elektriki bir isareti mahsusa Ue fark lıdır. Bu dimag gövde ile birleşir bir . leşmez çağıran aboneye (emriniz* âmadeyim. Numaravı yazabilirs'miz) mana. suu ifade eden bir ses gönderir (tele fonunuzu açhğınız zaman duyduğu • nuz fasılasız ses) bundan sonra dimag bir taraftan gönderdiğmiz numarayı hafızasma kaydeder. Diğer Uraftan da sol taraftki kolu harekete getirerek C kavsinin icine sokar. Bu kolun parmaklan dimağın emrine tâbî olan»k araf lan abonenin broşlan üzerinde tevak. kuf eder. Seçme amelivesî hitam bulmustur. Bundan sonra dimag gövde île irtibatını keser ve bir baska gövdeye hizmet etmek üzere serbest vaziyete geçer. Aranılan abonenin broslan üzerinde tevak. kuf eden sağ taraftaki el gayet hassas olan parmaklarile fizerînde tevnkktrf ettiği abonenin brosunu yoklar. Meş guliyet ve saire gibi sebeplerden konuşulamıyacak bhr vazîyette îse kevfiyeti çağırana bildirir. Meselâ abone baska bir mükâleme ile mesgnl ise kısa fasılalarla îsitti*<'niz (tu, tu, tu) seslerini jrönderir. Abonenin hatb ânzah ise kuvvetli ve mütemadi bir baska se« jrönderir ve savet aranılan abonenm telefonu kaldmlmıs ise talebirvzi istih . barat masasma havale eder. Burada oturan memur» sîze fbu abone telefon'i. ,. (•) I numarah yan 11 tesrinisani tarihli nüsbamızdadır. nu bırakmişhr efendim) diye cevap verir. Çağınlan abone mesgul buîım madığı takdirde sağ ei gene uzun fa • sılah bir baska ses gönderir ki (ar*dı. gımz numarayı çağınyorum, telefonu nuzu bırakmaymız) manasım ifade eder. Ayni zamanda çagınlanın ziHni de çalar. Çağınlan telefonunu açar açmaz iki abone arasında mükâleme yolu te. si* eder. Abonelerden birisinin telefo • nunu kapatmasile de aradaki istirak ke. silir ve mükâleme gövdenin hâvi olduğu bir tertip vasıtasile muaddide kay. dolunur. Rotan sisteminde çağınlan telefonunu açmadıkça hiçbir talep, mu. addide kaydolunamaz. Temsili resimde soldaki kolım rolünü yapan âlete (talep arayıcısı) ve yahut (bulucu) is. mi veribniştir. Dimagm roKinu ifa eden âlete (mukayyet=yazıcı) namı verilmistir. Sağ elin rolünü ifa eden âlete de (son seçici) veya (bağlayıcı) namı verilir. Büyük otomatiklerde muhtelif se. çiciler mevcut olup son seçiciden maadasına (grup seçicki) tesmiye edilir. Yanm gövdeye tekabül eden kısma da (kordon) ismi verilir. Son seçicinin ça. ğınlan abonenin kumandasına tâbi o • lan serbest vaziyete rücu hareketi müstesna olmak üzere diğer otomatik fa. aliyetin nazımı umurıisi rokinü ifa e • den kordon kısmıdır. Talep arayıcısı île mukayyit arayıcısuu bizacat ve seçi • cileri de mukayyit vasıtasile idare eder. lste nazari şekil ile gösterilmis olan talep arayıcısı mukayyit arayıcısı, nra • kayyit, seçiciler ve kordon rötan sis . temi bir otomatik santralın esas kmmlarırı teşkü eder, çağıran ve çağınlan aboneler yapbklan manevralarla n u . kinelerin otomatik faaliyetine kumanda ederler. Çağıranın ahizesini kaldırması, bi • rinci devrei faaliyeti tevlit edip bh* ta . lep arayıcısını, bir mukayyit arayıcısnu ve bir mukayyidi hali faaliyete sokar. Numarayı yazabilirsiniz manasmı ifham eden mütemadi sesîn işitilmesi bu dev rei faaliyetin nihayetini is'ar eder. Ça . ğıranm numara tekerleğini çevirmesi, ikinci devrei faaliyeti tevlit edip mu • kayyit ile beraber mütesebilen seçici lerin faaliyetini temin eder ve bu dev. rei faaliyetin nihayeti de serbest veya meşgal seslerinin almmasile belli olur. Çağınlanm ahizesini kaldırması, üçüncü devrei faaliyeti tevlit edip çağıran 3e çağınlan arasmda irtibatı temin e . der. Çağıran ve cağmlanın telefonlanm kapatmalan, dördüncü devrei faa • liyeti tevlit edip faaliyete girmiş olan mskfnelerin me*gnl vazfyetrnden ser . best vaziyete dönmelerni temin eder. Çağıranın telefonunu kapatmasile son seçiciden maada bilcümle alât serbest vaziyete dönerier. Cağmlanın telefonunu kapatmasile de son seçici serbest va. ziyete döner. Yukanda zikredilen esas kısımlara ait daha birçok vezaif varsa da hep • «ni bu çerceveye sıgdırmak imkânı yokHastane No me No. 533114 2591080 698164 578V 92 8061198 5261219 8191242 7441300 6311211 5131000 1071043 550I4?5 95 1112 l 62 185271 204904 74 47 4171 932 16 4585 338 71 2b 2954 5772 20 tesrinisani 933 pazartesi gününden itibaren H. paşa KadıköyAdalar • Anadolu ve Yalova hatlarında kış tarifesi tatbik oluna • caktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (6349)' | istanbul Evkaf MOdiriyeti ılânlan t Tekrosta Ormanh köyünde vakfa ait Silâhdarağa çayırının 934 senesi şubat ayı nihayetine kadar üç mah müddetle olbaptaki art • tırmıya çıkarılmıstır. thalesi 11/12/933 pazartesi günü saat 15 tedir. ; Talip olanlann İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kalem ne müracaat eylemeleri. (6324) İstanbul Deniz Ticaretf Müdürlüğünden: MotSrier îçin 1000 kilo makîne yağı pazarhkla mubayaa edilecek* tir. Talip olanlann % 7,5 teminatı muvakkate akçelerile 21/11/933 •alı günü saat on birde komisyona ve sartnamesini görmek ürere hergün Müdiriyet İdare Şubesine müracaatleri ilân olunur. (6329) VAPflRCULUK TÜRK ANONtM ŞtRKETt İstanbul Acentalı^ı Liman han, Telefon: 22928 îşletme Müdiriyeti: Tel: 22921 On Beşinci Fırka Satınalma Komisy onu Riyasetinden: AYVALIK YOLU SURAT POSTASI SEYYAR va Samsun garnizonu için on bin kilo ya$ kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhale günü 25/11/933 tedir. Taliplerin usulü veçhile komisyona müracaatleri ilân olunur. (63?8) Pu™ Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Kapalı zarf usulile münakasası ilân edilmiş olan müstahdemin kişlık elbiselerine ait ihale muamelâtının bir hafta sonraya talik edildigi 9/11/933 tarihli komisyon celsesinde taliplere tebliğ edilmiş idi. Mevzuubahis elbise ihalesinin gene kapalı zarf usulile 18/ 11/933 tarihine musadif^cumartesi günü saat 14 te icra kılınacağı ilân olunur. Î6295) 18 tesrinisani cumartesi günü saat 16 da Sirkeci nhtımmdan kalkarak îzmire gidecektir. Gidişte: Gelibolu, Çanak kale, Bozcaada, Edremit, Ay valık, Dikili. Dönüşte: Geliboludan maada ayni iskelelere uğrıyacaktır. İohisarlar İstanbul Basmüdiirliipiden: ikinci taksitler! alınerak müskirat bey'iye nıhsatîyelerinin birincikânun iptidasında değiçtirilmesi kanun iktizasındandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 tesrinisani 933 tarihinden itibaren ba«lanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdanlarınm ve birer adet fo tografın beraber getirilmesi icap eder. Dar vakte tesadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için bu muamele birincikânunun 5 inci gü nüne kadar devam ettirilecektir. îsbu günün saat 24 ünden sonra yapılacak yoklamada tezkeresiz icki sattığı görülenler hakkında kanunî muamele yapılacaktn (6106) BARTIN YOLU B A R T I N vapurulS teşrinisani cumartesi günü saat 18 de Galata nhtımmdan A • masra ya gidecektir. Gidiste ve dönüşte: Ereğli, Zonşruldak iskelelerine uğn yacaktır. Sirketimiz vapurlarmın calışhgı hatlar kahve ocaklan kiraya verfleceğinden talip olanlann şirkete müracaatleri. Dördüncü icra memurluğundan: tkametgâhlan borçlulardao Madaa Katina ile ipotek fazlasına badz konan Yorgi Efendiye: Beyoğlunda Küçük Pangakı mahallesinde Kışla ve Dereboyn sokağında atik 15 No. lu gazino ve birahane ve bostanın yalıuz Anaştas hissesine tsabet eden kısmma Yorgi Efendi 850 lira alacağma mukabil ipotek fazlasına samil olmak üzere haciz vazettiğin • den mükellefiyet listesi makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (9965) TAYYARE PİYANGOSU 16 ncı tertip 2 nci keşide II kânunuevvel 1933 tedir. Büyük ikramiye 25,000 liradır BH kesidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. S. 9 No. lu hane Balâda No. ve esamisi muharrer müteveffalann terekeslne mahkememizce vaıyet edılmş olduğundan tarihi ılândan ıtibaren alacak \e borçluların bir ay ve iddiayi \eraset edenlerin uç av zarfinda mahkemeve n u acaatieri lüzumu bevan ve bu, muddet zarfında muracrat \ukubulmadigı takdirde tereke mebaliğin hazineve devir edilectği ilân olunur. Fatih Sulh Üçüncü Hukak Hâkimliğinden: Vefat edenin ismi Tarihi Mahalli vefatı vefaa Ömer bin ^bdu11ah Sadık Medine 4693? GuJeba hasunesinde Kasım Mehmet Adana 7 6 933 Sabahattin Mehmet Trabzon 106933 Süleyman Ali İstanbul 156 933 Ali Ahmet Karamürsel 306933 Abddlah Ahmet Petürke 17933 Salih Mehmet Kemalpaşa kazası 17033 Ali Çavuş Mehmet Geyve g7933 Mehmet Hüseyin Izmır 1 ire 127933 Abdullah Ibrahim Sımav 147933 Rıza A^a Iran 217933 Flaseki kadirrar Fatma Cemal 282932 Fatma Osman 1710 933 Fatma Ahmet 20 , „ Giıiperi Mustafa 108 „ Cerrahpaşa Abdullah Salıh 6 12931 'skender Husetin 271932 Ğureba m F.ütfi Abdullah istanbul 173032 Nesiişah suitan lsmet Hanım ' 24932 M. Çıkraaz odalar Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Mektepte tesis edilecek atelyeye lüzumu olan alât ve edevat 5/12/ 933 tarihine musadif sah günü saat «15» te alenî münakasa suretile ihale edileceğinden taliplerin sartnamesini görmek üzere mektebe müracaatleri ve münakasadan evvel muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmalan ilân olunur. (6184) Bakırköy icra dairesinden: Bir devnm tetnini istifası için hac zedilip satilmasına karar verilen bir adet maateferruat ve motör dograma cılara mahsus hazar makinesinin 22 tesrinisani 933 çarşamba günü saat 11 de Yedikulede tramvay caddesinde eczane ittisalinde marangoz Şakir Efendinin dükkânında satdacağı ilân olunur. (9950) Fatih sulh üçüncü hukuk hamikli ğinden: Terekesine mahkememizce vazıyet edilen Topkapıda YenisokakU 1 2 No. lu hanede sakin iken 15/9/933 Urihinde vefat eden bahcivan Ali Ağanın tarihi ilândan kibaren alacak ve borçlularınm bir ay ve iddiayi veraset edenlerinin üç ay zarfında mahkeme ye müracaatleri lüzumu ilân olunur. (9947) Askerî Fabrikalar üânları Oksijen Tesisatı: 3/1/934 tarihinde alenî müna* kasa suretile ihalesinin icra edi leceği evvelce ilân edilmiş olan yukandaki tesisatın şartname sinde bazı tadilât dolayısile ihalesinin 15/1/934 tarihinde »aat 14 te icra edileceği alâkadara • nın malumu olmak üzere ilân olunur. (6274) EHVEN SATILJK ARSA Yeşilköy Şevketiye mahallesi «tstasyondan bef dakika» 635 arfin. Galatada Şirketi Hayriyede tsak Beye müracaat. (9966)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog